Mark 15

Misá Yísuna qumáree múnu Piratoona ufakí quqáqau.

(Mataioo 27:1-2, 11-14; Ruka 23:1-5; Yoohanee 18:28-38)

(Óoqai Mooseena sándufa fannoo sía asukunai ufa óosana óosana qínnufafa sía ánoona kambíqaannoo fee qímaqoofa márufaqa misá miná rukíaseeqa asukunai ufa qiqau.)

1Iqáqoo kanánaana aanáiqikirausa misá úriqararausa faqa Yuda máqannaasa faiqí firaasá faqa Mooseena sándufa akoofásauqa faqa aiqáma úriqararausa faqa maasá asukunai qúnnufafa sía ánoonaikidanoo fee qímaseeqa iqáqoofaqa Yísuna káqi káqi ufa suqúseeqa náriqa Yísuna árifandinna úfana kaifáa andeeqáseeqa. Misá ufa andeeqáseeqa Yísuna mara máree sáinandannai rumbámareeqa áfiqa máreeqa Roomma máqanna kiapana Piratoona ámiqau. 2Amisoofanoo Piratoofa Yísuna irámmirinau. Anée kúqaa fee Yuda máqannaa karaambáiqa fee máridanee qufanoo Yísufa qinau anée qíanandeemmíqa máridaqa. 3Aanáiqikirausa úriqararausa anirée moómoo únnufa Yísunara qímariqau. 4Piratoofa miná iriséenoo Yísuna kafáa irámmirinoo qinoo, misá moómoo mandáinainara aníara qídaqa, aní ufa sía fee márifanee anée sía fee qinnáree qufanoo Yísufa sía ufa qufanoo Piratoona áaquqanau.

Misá Yísuna Piratoona kóotaki quqáqau.

(Mataioo 27:15-26; Ruka 23:13-25; Yoohanee 18:3919:16)

6Áukuana áukuana aiqáma aukuana Piratoofa áinnaaqarara qoomaqa sáara moo ádiafaaira ainaina Yuda máqannaasa nímianauree qímasee rumbáranakinaana moó idukú níminau. Nári nídimáruna uqanna idukúnníminau. 8Mi-aukuanná Yísuna ufa írimaria faasaana faiqí ánaasee moómoo Piratoona oopísaki anirée qiqau. Anée óoqai áukuana aukuanasaa faiqí moó idukúsee qímariannana maqee maa-aukuanna faqa moó idukúsee qímia. Karafusa márina moó idukú qímianee qímasaida farafára ímariqau. 9Piratoofa qinau, Amanée qinée Yuda máqannaa karaambáiqa Yísuna idukú níminauree qinau.

10Piratoofa aanáiqikirausa úriqararausa sía ánoona márunara fífau rairai qídaqa Yísuna maréeqee Piratoona ámunara írinau. Minára kai Piratoona amanée qinée Yísuna idukú nímianauree qinau. 11Aanáiqikirausa minára iriséeqa faiqí ánaasee fuki faakí qufaqa misá Barabasinara idukú nímiannee qiqau. Mi-aukuanná faiqí moo áuqu Barabasifa karabúsaki márinau. Mifá akaqáusa sáimbaqa rákiranaki faiqí moo kuqánnarusoofaqa karafúsaki quqáqau. 12Misá Barabasinara qufanoo Piratoofa kafáa aiqámausa qímanniminoo qinau. Yuda máqannaasa karaambáiqa qímariana minára náqi fee ianáuree qufaqa misá moómoosa kafáa fáaqa quqásee qímamiqa qiqau, pirímmannai aunírira saqarisaa áruannee qufanoo Piratoofa misá irámmirinoo qinau mifá nána mandá oosana máraifaqee áruanauree qufaqa misá firaaqóo uqanna fáaqa quqásee qiqau, pirímmannai aunírira saqarisaa áruaqee qufanoo Piratoofa faiqí ánaasee moómoosa nídirana nímianee qímaseenoo Barabasina idukú nimiséenoo Piratoofa narí maará fasiqauqa nimisée maasá Roomma máqannaasa óosana marasée ráitasaa qainna rumbéeqoo samu miná ataufakaaqa aru umooqukamásee áfiqamareeqa múru aunírina saqarisaa pirímmannoo áruaqee qinau.

Amuka faqáa qafee áuqusee afisúamaqáqau.

(Mataioo 27:27-31; Yoohanee 19:2-3)

16Piratoofa miqí qímasoofaqa sundíauqa iriséeqa Yísuna áfiqamareeqa kóota maqakiqari rafúdamakufaqa miqóo Piratoona firaa ámiqira maqa naambeéqai ráitasaa qainna rumbéeqoo sámuna Yísuna ataufakaaqa áru umooqukámaseeqa ataasá átaasa náaree qímasee fáfaa aunírira saqarisaa áruanauree qímasee kiapana firaa maaqa naambeéqai múnusee aiqáma sundíauqa náaramasoofaqa aniréeqa qamunna moó maará fasiqa misá qamunna taatuqée árirana afisúamaqásee amuka faqáa sánda saatúnanda fooqáana mara máree karaambáiqa qafee fee qímasee Yísuna ákiaqa áranaiqi afisúamaqásee nísauku níqinaaqa quqásee kiapana ámandee máriandee mándee ámandamásee qímamiqau, Óo Yuda máqannaa karaambáiqa sía dauní kúqinnaranoo kísaaqasaa márinnaranoo. 19Miqí qídaqa sasámimi ateekárasamu qumáree miná ákiaqa rupéemma ámidaqa firaaqóo ataasá átaasidaqa miná afaaqai níqaara fidiámaqasee miná óorinni niqoori sáunarafufaqa ataasá átaasa qímariqau. 20Misá ataasá átaasa qírana taikáfufaqa misá saasáakoona árira qamunna raipáqusee narí qamunna afisúamaqásee aunírira saqarisaa firímmannai árifandinnaqoo áfiqee fiqau.

Misá Yísuna áfiqee Koorookata áaqanai fiqau.

(Mataioo 27:32-44; Ruka 23:26-43; Yoohanee 19:17-27)

21Maqúsai ári iseeqa Yísuna dóo áfiqee fímarufanoo kudoosaápeenoo narí aunírira saqari sía amanaíkufaqa maará fasiqauqa faiqí moó narí máaqaindari aniroona aanái paqúrimasee miná áuqu Simoona amaráfa. Sía Yísuna faiqi námukinaafau miná amaráfa moó fannoo mifá Sireenee máqusaindaraafa Areekasandeerana faqa Rufusana faqa níkoofa márinau. Sundíauqa minára Yísuna aunírira saqari aku máree fúa qímasee árirarufanoo mifá misá faaqaanara rufíasee aku máree finau.

22Miqímasee misá Yísuna áfiqa maree fífi̱ ufaqá Koorookata ámuaqunamusaa áfiqee fiqau. Mi-maqa maaqána áuqu faiqí níkiaqa ámudaani fée qiqau. 23Yísuna miqóo múnu quqásee uáinna nammari marasée moo márasinna minakí quqásee minára náanneera fuki faakí qufanoo qáoo qímasee sía nanau.

(Mi-marasinnána nári ufakíqari meerafée qímariqau. Mi-marasinnáfa námasainaqa sía afaaqa áidafuanifeera ámufanoo áidafirana máraanee qímaseenoo sía mi-marasinná nanau.)

24Marasínnara qáoo qímasoofaqa misá miná qumáree aunírira saqarisaa rúmmamaqasee pirímmannai aruséeqa uqéereeqeeqa rakíaqau. Rakíaseeqa miná qamunnauqa fáasai raipáqu quqáqoona mara máree káatara foora sararamándee yáfee máraannoo yáfee máraannoo qímasaida máraqau. 25Súani maqee ururoofaqa naina kiróoka aunírira saqarisaa áriqau. 26Yísuna árira oosana raufíqira saqarisaa ákara rúmasee aunírira saqari ákiaqai aiqáma qáfaaqeera atukáraqau. Maaqí másee ákara rinau. Maa-fasiqáfa Yuda máqannaasa karaambáiqa máridanoommi qímasee ákararinau. 27Maará fasiqauqa karafúsakinaana faiqí mandáikámannimaqee máruqanda ruúmba quqáqoona minakíqari mara máree Yísuna aaqá mínisee náriqa auníriranasaa arusée Yísunaindi qámbaanai rakíqasee miqandá aunírirana dínni dínni rakíaqau.[ 28Miqímasoofanoo óoqeenaa tamummaqara fasiqauqa ákara ánoona kambíqanau, misá qiqau, misá miná maréeqee mandá óosana máree maríasaki quqéefaranoo.]

29Yísufa aunírira saqarisaa dírinoo márufaqa faiqí ánaasee moómoosa fíqaree áiqaree ídaqa qufóonarídaqa ataasá átaasa qímasee mandá ufa qída qiqau, anée maasá firaa amaana máqa rapéemasee qaaramoo faasaana kafáa usakéennaree. 30Amaná maqee aneenná kai tatúakinana maqásaa áqufinana asumu mária qímaru faqa aanáiqikirausa úriqararausa faqa Mooseena sándufa akoofásauqa faqa ataasá átaasa qídaqa narí qímami narí qímami qiqau, Mifá moómoosa asumu márirana nímirarimarifa naríara sía asumu máriannoo. 32Dóo maqee Ánutuna ásauku mundírafa maasá Isaraee máqannaasa karaambáiqa auníriranasaaqari tatúaki áqufinaqa maasá írirana minásaa rusísee kúqaa Ánutuna ámaaku fee qianáura. Mandá fasiqaqara dínni dínni nári saqárisaa áruaqanda miqandá faqa Yísunara ataasá átaasa qímariqau.

Yísufa kúqinau.

(Mataioo 27:45-56; Ruka 23:44-49; Yoohanee 19:28-30)

33Súani qámbaana ákiaqa ámummaqa ururoofanoo mi-maqa maaqána aiqámai asukuna rafáaqafinau. Súani afu safásasaa mundúfanoo asukuna taikáfufanoo kafáa súani qanau. 34Asukuna taikárarímarufanoo Yísufa fáaqa rúmasee Eeburu ufakíqari qinau Eeri Eeri rama sabakatani maasá ufakíqari qiní Ánutu qiní Ánutu, náqaa fee ifanée qiní minní qíseenee qímasoofaqa akaqá fasiqa ánaasee miqóo márusa mandírira iriséeqa qiqau, Dóo íriaqa mifá Eeriana áaraidáqinoo qufanoo faiqí moó fannoo Yísuna aunírira saqari atukaki sandée óonureenoo paadura au fooqáana maraséenoo maará fasiqauqa nári maqee maqee néemaru uainna nammarinaki raaraamáseenoo áika maraséenoo minásaa rutáquseenoo Yísuna nammári náanifee qímasee uqéereeqee Yísuna áfaurusaa quqásoofanoo qumbifíqamma námasoofanoo ámu fasiqafa qinau, Dóo maasá rakísia, Eeriaafa aniréenoo aunírira saqarisaaqaraana tatúannoo fee sía fee tatúannoo. 37Yísufa mi-nammarína qumbifíqamma námaseenoo firaa kari fáaqa rúmaseenoo dóo kuquaraasináu.

38Kúqufanoo aaqee kái Yeerusaree firaa amaana maqakinaa qamunna dírirafa ámmuqundari qámbaaná kai raaqúmaree múqufi áqusanau. Mi-qamunnáfa náaquqara máaqasaa ititára qamunna márinau. Minaki faiqí sía kéeqeemaria maqa márinau. Áukuana aukuana Ánutuna aanáiqikirausa úriqararafa kai minakí sipsípa ánaaqa fidíka mara máree mi-maqánaki raaraa ímarinau. Dóo maqee qamunna anaqínoo márifaqa faiqí ánaasee Ánutuna aaqá fímaria aaná ititée márifa dóo maqee atúanoo máridanoo. 39Maará fasiqauqa úriqararafa aunírira saqarisaa rakísimarufa Yísufa fáaqaruna faqa kúquna faqa qáfamáseenoo áaquqoofanoo qinau, kúqaa maa-fasiqáfa Ánutuna ámaaku máridanoo. 40Yísufa aunírira saqarisaa márufaqa ánaasee akaqáusa miqóo máridaqa níanasaa máridaqa rakísi maríqau. Misákiqari Saroomeefa faqa Mariana amaráfa Makadara máqusaindari ánufa faqa, Máriana moo ámarana faqa mifá kumaaráa Yameesa Yooseesa nínoofa márufa márinau. 41Mi-anaaseenamúsa Kariree máqusaindari Yísuna dadaaqímarusa miná faqa áfaqaqa ániusa máriqau. Sía misá kai, moómoo ánaaseeuqa faqa Yísuna faqa Yeerusaree máqusai aniroosá ani márida aunírira saqarisaa rakísi maríqau.

Yísuna óoni áamarai ákundaqau.

(Mataioo 27:57-61; Ruka 23:50-56; Yoohanee 19:38-42)

(Yísuna áukuana narí máqannaasa maaqímmasee madika indufúsaida kuqufusá níkundee maríqau. Misá óoni firaaná kasaaqa áamara áuquseeqa minakí kéeqafufaqa dínni dínni moómoo aamara áuqíiseeqa kúqusa minakíaqa náadu náadu níkundee maríqau. Moodáa kai moo kári ákundeeqa miná áfunda taikóofanoo kaifáa moó fannoo kúqufaqa miqíkai ímariqau. Sía moodáa karifau níkundee maríqau. Moo kári moó kari níkundee maríqau.)

42Yísufa kuqufufanóo súani dúpufanoo Arimateea máqusaindaraafa miná áuqu Yooseefaana amaráfa aniranau. 43Mi-fasiqáfa Yuda máqannaa ufa suqíranaki kéeqeemarúfa márinau, aiqámausa minára káaqa andeeqára fasiqa fee qímarufa márinau, maqee maqee Ánutuna quqúsa innaarúnaindari maqásaa kambíqaaninnanara rakísi marúfa márinau. Yísufa kúqu faasaana sabáta deedaqíra fáasaanee qímarunasaa Yooseefaafa Yísuna irí dúna sabáta faasaana aunírira saqarisaa káqi dírinoo máriandoo qímaseenoo aniréenoo paasóosamasee Piratoona máaqaki káqi kéeqa fínoo Yísuna iríara qufanoo Piratoofa Yísufa dauní kúqunara tautúmasee maará fasiqauqa misá úriqararana áaramaseenoo iranau. Yísufa kísaaqasaa fee kúqinoo fee qímaseenoo mi-sundianá ufa iriséenoo Yooseefaanara dóo máraannee qufanoo 46Yooseefaafa ráudamaki qamunna firaaná moó feefaurúmámaree óonuree Yísuna irí saqárisaaqaraana tatú quqáseenoo qamunnasaa kukúqa mándee aku máreenoo óoni áamara áuquqoo madikanaki Yísuna irí quqáseenoo óoni firaaná quanda quandamméeqeenoo óoni aamarasaa ititánau. 47Máriana amaráfa Makadara máqusaindaraa anaaseefa faqa Máriana moo ámarafa faqa Yooseesana ánoofa miqóo rakísida irí quqáranara qáfee maríqau.

Copyright information for `BJR