Matthew 15

Sía nísaauqirai nárana noonára ufa kambíqanau.

(Mareekoo 7:1-13)

Farisai ámaana qímarusa faqa Mooseena sándufa írimarusa faqa Yeerusareendári Yísufa máruqoo irámmiriqau. Nánaree aní faiqi námu óoqeenaasa faiqí firaasá sándufa rukíee fee sía nárana nísaauqusee née fee.

Yísufa iriséenoo qímanniminau. Ínnee faqa nánaree Ánutuna sándufa rukíasee fee ínneeqa sándufa kai afeekaikídee. Ánutufa maa-sandufána quqánau. Ínneeqa nínausa níkausara asasamándee ámiqidaqa misá núqu uqéeraaqa. Kaifáa moó quqánau, faiqí moó fannoo narí ánoona ákoonara mandá ufa qínanoo arusáina kúquannoo. Ánutufa mifá miqí qímasoofaqa ínnee maaqí qímasee mi-ufána moomáu fímariafanoo. Faiqí moó fannoo miná ánoofa akoofa sárauida mandáikida ámiqia̱nnee qínna sandufanara dóo qinée Ánutuna amiséeqa sía aní amaná ámianaura. Miqí qímaria fasiqa ánaaseesara ínnee dóo andeeqáidammiafoo qímariafanoo mifá narí ánoofa ákoona sía dadaaqíanifeera qídaqa áaqee máriafanoo. Miqí kai mándee fífau ínniqa ufa fannoo Ánutuna sándufa árimariafanoo. Ínnee káaqa ufa qímannimisaida maqándanai mandá oosana máraqanuasa. Ánutuna tamummáqara fasiqa Eesaia, kúqaa uqanna ínniara qímasee ákara rinau. Mifá maaqí qinau.

Maa-maqannaa fasiqa anaaseesá nífauru fannoo kai únnaqimasee qiní duqu uqéereemariasa, nímuqusa káqinni ubeekárausa máriafanoo. Misá faiqí qímaria sándufana qumáree únnaqimásee Ánutuna sándufammifoo qímaseeqa faiqí ánaasee naamúaqídaqa. Miqí qímasaidaqa Ánutunara innaaru qífanoo síammíriannoo.
Tamummáqara fasiqa Eesaiaafa ínniara miqí qímasee ákara rinau.

Nóokiqari úrimari mandufafa faiqí putaammánnimaqaidanoo.

(Mareekoo 7:14-23)

10 Miqí qímaseenoo Yísufa faiqí ánaasee aiqáma náaramáseenoo qímanniminau. Farisai ámaana ufa qímariasa nári faiqi námuara sía nísaaqusee néea̱afoo qunára qímanniminau. Íriaqa, ínnee maa-ufána óosana íriaqa. 11 Nóoki fímari náranainainafa sía faiqí putaammánnimaqaidanoo. Nóoki qari úrimari mandufafa mifá faiqí putaammánnimaqaidanoo.

12 Miqí qímasoofaqa miná faiqi námu aniréeqa qímamiqau. Sía fee íridanee. Farisai ámaana ufa qímariasa misá aní ufa iriséeqa nóori runídammia.

13 Misá miqí qufanoo Yísufa qímanniminau. Aiqáma ainaina innaarúnai qíkoofa sía úmmaqu ainaina moó fannoo qúmmaquqaifanoo Ánutufa rarákuannoo. Sía misára rufíaaqa, Ánutufa rarákuannoo. 14 Sáina misá káqi máriaqa. Misá nífu qimbárausa nísaadaki máriasa. Áfu qimbárafa kai áfu qimbárana ásaadákinoo fífi̱ inoo aiqámaqara kai madikakí áqufifaranoo.

15 Peeteeroofa qinau. Maa-quandara ufána qíannana qímaqiminaqa írianaura.

16 Yísufa iriséenoo qímaminau. Aneenná faqa írirana síai fee máridanee. 17 Aiqáma ainaina óoki quqásaananoo áranandaki óoqureenoo úmiqaree fímarinara sía fee íridanee. 18 Aiqáma óokiqari úrimari mandufafa ámuqusakiqari úridanoo. Mi-mandufáusa kai faiqí ánaasee putaammánnimaqaidanoo. Mi-ufánara qídaqa. 19 Ámuqusakiqari mandá írirana faqa faiqí nárirana faqa mooná ánaasee máree maríafa faqa mánaaqa kumaara rarisée maríafa faqa úmmuari maríafa faqa fífau ákaru qímasee quandásee qímariafa faqa aqoónnanara mandúfaqiranara faqa mifáuqa kai faiqí putaammánnimaqaidanoo. Sía nísaaqumáseeqa nárana néemariafa sía mifá faiqí ánaasee putaammánnimaqaidanoo.

Ánaasee moó fannoo narí áraamunara andeeqáqisaanifee qímaseenoo sandanáinai qímarinau.

(Mareekoo 7:24-30)

21 Yísufa miqóoqari Taia máqa máaqa faqa Sidoonna máqa maaqa faqa márutinai finau. 22 Miqóoqari Kannaana máqannaa ánaasee fannoo ánaamuru ánaasee aniréenoo Yísuna qímaminau. Anée Dafidina áti karaambáiqa máriananoo. Anée qiníara ámuqusiani. Qiní qíraamuna ooqéena áakinoo márifaqa ooqéena fannoo maqee maqee qiní qíraamuna mara fúrufari marifaqa aurírana ámimarifaqa minára aní qímamidaqa.

23 Yísufa iriséenoo sía írinoora foora káqi finau. Miná faiqi námu aniréeqa Yísuna fukifaakí qiqau. Anée miná aqiqáa maqee maqee mifá maasára fáaqari márifanoo qíkooqaidanoo. 24 Misá maaqí qímasoofanoo Yísufa qímanniminau. Dapikámambiqa Isaraee máqannaa sipsípara foora máriasa, misára kai dadaaqírara qúmidaqa.

25 Qímasoofanoo mi-anaaseefá miná óorinni ani óoqumarifufanoo qikí ráqaida qímaminau. Karaambáiqa anée qiní dadaaqía.

26 Yísufa iriséenoo qímaminoo qinau. Kamaá suqásee faiqiuqáindi nímiraree qímasee sía quándaki fainí nímia, sía mi-oosanáfa miqínoo máridanoo.

27 Qímasoofanoo mi-anaaseefá qinau. Kúqaa qíananoo. Kúqaa aní dadaaqíra ainaina Isaraee máqannaasaindi máridanoo. Kúqaa qinée moo máqannaasa fainíara foora máridaqa. Anée íria, fainí fannoo narí ákoofa kamaá náida kakasamásaina andaana súqunaidaqa. Anée andaana kái qíminanoo qiní qíraamuna dadaaqíani.

28 Yísufa mi-ufána iriséenoo qímaminau. Imboo maa-anaaseéo̱o Anée qinísaa írirana rusírana firaafá márianafa. Anée aneenná ínnainaina mifá kai kambíqaannoo. Miqí qímasoofanoo mi-anaaseená áraamuna mi-karí kai níanai márunnai ooqéena taikásoofanoo mi-manaaqáfa ámiqinoo márinau.

Yísufa moómoo aurírausa andeeqánnisanau.

29 Yísufa miqóoqari fíndimeeqeenoo Kariree námmari áfaiqara óoru fínoo áaqanai akaranau. Akarámafufanoo óoqu márinau. 30 Faiqí ánaasee qáfamásee moómoosa miná áfaqee óoru fiqau. Misá níku árirutímarusa faqa misá nífu qimbárausa faqa níku eendírausa faqa sía ufa qúsa faqa óosana óosana teeroomáree márusa faqa máree óorureeqa Yísuna áikusaqa quqásoofanoo mifá aiqáma misá aurírana andeeqá taikánnisanau. 31 Faiqí ánaasee miná qáfamáseeqa náaquqanau. Sía ufa qúsa ufa qufaqa níqafamáseeqa árirutímarusa nímarufaqa níqafamaseeqa nífu qimbárausa faqa nífu maqasoofaqa níqafamaseeqa maa-faiqi anaaseesá óoqai mandáikimarusa maqee ámiqiqa máridaqa misá níqafamáseeqa náaquqoofaqa misá aiqáma Isaraee máqannaa Ánutunara asasiqáu.

Faiqí ánaasee kafáa moómoosa nárana níminau.

(Mareekoo 8:1-10)

32 Yísufa narí faiqi námu náaramásee qímanniminau. Qinée máa̱ mária fasiqa anaaseesára qímuqusifaqa nárana sía márifaqa qaaramoó fáasaana máriaasa. Qíkoo misá fífau niqiqárara aanái kudoosaápee fóora.

33 Miná faiqinámu iriséeqa qímamiqau. Yáqoo fee nárana márinaqee misá nímianauree ándandakinai márifaqa moómoosa máriafaqa.

34 Yísufa iriséenoo irámmirinau. Náquma féemu fee ínnee maqée̱ ídee qufaqa misá qiqau. Qísauku dínni taikásee dínni ani qaaraqánda marasée féemu márifaqa noodáanna faqa káqikaafa qaaraqánda márifaqa.

35 Mifá iriséenoo faiqí ánaasee aiqáma maqásaa óoqumariaqee qufaqa óoqu maríqau. 36 Óoqu márifufanoo Yísufa féemu dínni qísauku taikáseenoo dínni ani qaaraqánda maraséenoo (7) mi-feemúna faqa noondáana faqa maraséenoo Ánutuna dúfi dúfi qímaseenoo ruqí ruqí máseenoo narí faiqi námu nísaukuki quqásoofaqa qumáreeqa faiqí ánaasee nímiqau. 37 Faiqí ánaasee noofanoo nímuaquqinau. Nímuaqumámbufaqa Yísuna faiqi námu andaanauqá súqeeqee uqáki riqau. Dínni qísauku taikásee dínni óonu qaara marasée uqá (7) qumbíqaqau. 38 Faiqí néemarusa óoni saqári áuqiqa foo tauséena (4,000) máriqau. Ánaasee faqa faiqi faqa ootúpamáfufanoo meeráqoo márinau. 39 Yísufa misá niqiqámaseenoo sípaki kéeqafinoo Makadana moo máqusanai finau.

Copyright information for `BJR