Matthew 15

Sía nísaauqirai nárana noonára ufa kambíqanau.

(Mareekoo 7:1-13)

1Farisai ámaana qímarusa faqa Mooseena sándufa írimarusa faqa Yeerusareendári Yísufa máruqoo irámmiriqau. 2Nánaree aní faiqi námu óoqeenaasa faiqí firaasá sándufa rukíee fee sía nárana nísaauqusee née fee.

3Yísufa iriséenoo qímanniminau. Ínnee faqa nánaree Ánutuna sándufa rukíasee fee ínneeqa sándufa kai afeekaikídee. 4Ánutufa maa-sandufána quqánau. Ínneeqa nínausa níkausara asasamándee ámiqidaqa misá núqu uqéeraaqa. Kaifáa moó quqánau, faiqí moó fannoo narí ánoona ákoonara mandá ufa qínanoo arusáina kúquannoo. 5Ánutufa mifá miqí qímasoofaqa ínnee maaqí qímasee mi-ufána moomáu fímariafanoo. Faiqí moó fannoo miná ánoofa akoofa sárauida mandáikida ámiqia̱nnee qínna sandufanara dóo qinée Ánutuna amiséeqa sía aní amaná ámianaura. Miqí qímaria fasiqa ánaaseesara ínnee dóo andeeqáidammiafoo qímariafanoo mifá narí ánoofa ákoona sía dadaaqíanifeera qídaqa áaqee máriafanoo. 6Miqí kai mándee fífau ínniqa ufa fannoo Ánutuna sándufa árimariafanoo. 7Ínnee káaqa ufa qímannimisaida maqándanai mandá oosana máraqanuasa. Ánutuna tamummáqara fasiqa Eesaia, kúqaa uqanna ínniara qímasee ákara rinau. Mifá maaqí qinau.

8Maa-maqannaa fasiqa anaaseesá nífauru fannoo kai únnaqimasee qiní duqu uqéereemariasa, nímuqusa káqinni ubeekárausa máriafanoo. 9Misá faiqí qímaria sándufana qumáree únnaqimásee Ánutuna sándufammifoo qímaseeqa faiqí ánaasee naamúaqídaqa. Miqí qímasaidaqa Ánutunara innaaru qífanoo síammíriannoo.
Tamummáqara fasiqa Eesaiaafa ínniara miqí qímasee ákara rinau.

Nóokiqari úrimari mandufafa faiqí putaammánnimaqaidanoo.

(Mareekoo 7:14-23)

10Miqí qímaseenoo Yísufa faiqí ánaasee aiqáma náaramáseenoo qímanniminau. Farisai ámaana ufa qímariasa nári faiqi námuara sía nísaaqusee néea̱afoo qunára qímanniminau. Íriaqa, ínnee maa-ufána óosana íriaqa. 11Nóoki fímari náranainainafa sía faiqí putaammánnimaqaidanoo. Nóoki qari úrimari mandufafa mifá faiqí putaammánnimaqaidanoo.

12Miqí qímasoofaqa miná faiqi námu aniréeqa qímamiqau. Sía fee íridanee. Farisai ámaana ufa qímariasa misá aní ufa iriséeqa nóori runídammia.

13Misá miqí qufanoo Yísufa qímanniminau. Aiqáma ainaina innaarúnai qíkoofa sía úmmaqu ainaina moó fannoo qúmmaquqaifanoo Ánutufa rarákuannoo. Sía misára rufíaaqa, Ánutufa rarákuannoo. 14Sáina misá káqi máriaqa. Misá nífu qimbárausa nísaadaki máriasa. Áfu qimbárafa kai áfu qimbárana ásaadákinoo fífi̱ inoo aiqámaqara kai madikakí áqufifaranoo.

15Peeteeroofa qinau. Maa-quandara ufána qíannana qímaqiminaqa írianaura.

16Yísufa iriséenoo qímaminau. Aneenná faqa írirana síai fee máridanee. 17Aiqáma ainaina óoki quqásaananoo áranandaki óoqureenoo úmiqaree fímarinara sía fee íridanee. 18Aiqáma óokiqari úrimari mandufafa ámuqusakiqari úridanoo. Mi-mandufáusa kai faiqí ánaasee putaammánnimaqaidanoo. Mi-ufánara qídaqa. 19Ámuqusakiqari mandá írirana faqa faiqí nárirana faqa mooná ánaasee máree maríafa faqa mánaaqa kumaara rarisée maríafa faqa úmmuari maríafa faqa fífau ákaru qímasee quandásee qímariafa faqa aqoónnanara mandúfaqiranara faqa mifáuqa kai faiqí putaammánnimaqaidanoo. Sía nísaaqumáseeqa nárana néemariafa sía mifá faiqí ánaasee putaammánnimaqaidanoo.

Ánaasee moó fannoo narí áraamunara andeeqáqisaanifee qímaseenoo sandanáinai qímarinau.

(Mareekoo 7:24-30)

21Yísufa miqóoqari Taia máqa máaqa faqa Sidoonna máqa maaqa faqa márutinai finau. 22Miqóoqari Kannaana máqannaa ánaasee fannoo ánaamuru ánaasee aniréenoo Yísuna qímaminau. Anée Dafidina áti karaambáiqa máriananoo. Anée qiníara ámuqusiani. Qiní qíraamuna ooqéena áakinoo márifaqa ooqéena fannoo maqee maqee qiní qíraamuna mara fúrufari marifaqa aurírana ámimarifaqa minára aní qímamidaqa.

23Yísufa iriséenoo sía írinoora foora káqi finau. Miná faiqi námu aniréeqa Yísuna fukifaakí qiqau. Anée miná aqiqáa maqee maqee mifá maasára fáaqari márifanoo qíkooqaidanoo. 24Misá maaqí qímasoofanoo Yísufa qímanniminau. Dapikámambiqa Isaraee máqannaa sipsípara foora máriasa, misára kai dadaaqírara qúmidaqa.

25Qímasoofanoo mi-anaaseefá miná óorinni ani óoqumarifufanoo qikí ráqaida qímaminau. Karaambáiqa anée qiní dadaaqía.

26Yísufa iriséenoo qímaminoo qinau. Kamaá suqásee faiqiuqáindi nímiraree qímasee sía quándaki fainí nímia, sía mi-oosanáfa miqínoo máridanoo.

27Qímasoofanoo mi-anaaseefá qinau. Kúqaa qíananoo. Kúqaa aní dadaaqíra ainaina Isaraee máqannaasaindi máridanoo. Kúqaa qinée moo máqannaasa fainíara foora máridaqa. Anée íria, fainí fannoo narí ákoofa kamaá náida kakasamásaina andaana súqunaidaqa. Anée andaana kái qíminanoo qiní qíraamuna dadaaqíani.

28Yísufa mi-ufána iriséenoo qímaminau. Imboo maa-anaaseéo̱o Anée qinísaa írirana rusírana firaafá márianafa. Anée aneenná ínnainaina mifá kai kambíqaannoo. Miqí qímasoofanoo mi-anaaseená áraamuna mi-karí kai níanai márunnai ooqéena taikásoofanoo mi-manaaqáfa ámiqinoo márinau.

Yísufa moómoo aurírausa andeeqánnisanau.

29Yísufa miqóoqari fíndimeeqeenoo Kariree námmari áfaiqara óoru fínoo áaqanai akaranau. Akarámafufanoo óoqu márinau. 30Faiqí ánaasee qáfamásee moómoosa miná áfaqee óoru fiqau. Misá níku árirutímarusa faqa misá nífu qimbárausa faqa níku eendírausa faqa sía ufa qúsa faqa óosana óosana teeroomáree márusa faqa máree óorureeqa Yísuna áikusaqa quqásoofanoo mifá aiqáma misá aurírana andeeqá taikánnisanau. 31Faiqí ánaasee miná qáfamáseeqa náaquqanau. Sía ufa qúsa ufa qufaqa níqafamáseeqa árirutímarusa nímarufaqa níqafamaseeqa nífu qimbárausa faqa nífu maqasoofaqa níqafamaseeqa maa-faiqi anaaseesá óoqai mandáikimarusa maqee ámiqiqa máridaqa misá níqafamáseeqa náaquqoofaqa misá aiqáma Isaraee máqannaa Ánutunara asasiqáu.

Faiqí ánaasee kafáa moómoosa nárana níminau.

(Mareekoo 8:1-10)

32Yísufa narí faiqi námu náaramásee qímanniminau. Qinée máa̱ mária fasiqa anaaseesára qímuqusifaqa nárana sía márifaqa qaaramoó fáasaana máriaasa. Qíkoo misá fífau niqiqárara aanái kudoosaápee fóora.

33Miná faiqinámu iriséeqa qímamiqau. Yáqoo fee nárana márinaqee misá nímianauree ándandakinai márifaqa moómoosa máriafaqa.

34Yísufa iriséenoo irámmirinau. Náquma féemu fee ínnee maqée̱ ídee qufaqa misá qiqau. Qísauku dínni taikásee dínni ani qaaraqánda marasée féemu márifaqa noodáanna faqa káqikaafa qaaraqánda márifaqa.

35Mifá iriséenoo faiqí ánaasee aiqáma maqásaa óoqumariaqee qufaqa óoqu maríqau. 36Óoqu márifufanoo Yísufa féemu dínni qísauku taikáseenoo dínni ani qaaraqánda maraséenoo (7) mi-feemúna faqa noondáana faqa maraséenoo Ánutuna dúfi dúfi qímaseenoo ruqí ruqí máseenoo narí faiqi námu nísaukuki quqásoofaqa qumáreeqa faiqí ánaasee nímiqau. 37Faiqí ánaasee noofanoo nímuaquqinau. Nímuaqumámbufaqa Yísuna faiqi námu andaanauqá súqeeqee uqáki riqau. Dínni qísauku taikásee dínni óonu qaara marasée uqá (7) qumbíqaqau. 38Faiqí néemarusa óoni saqári áuqiqa foo tauséena (4,000) máriqau. Ánaasee faqa faiqi faqa ootúpamáfufanoo meeráqoo márinau. 39Yísufa misá niqiqámaseenoo sípaki kéeqafinoo Makadana moo máqusanai finau.

Copyright information for `BJR