Matthew 16

Yísufa faiqí sía amana áuqaaqaa ira ainainara qáoo qinau.

(Mareekoo 8:11-13; Ruka 12:54-56)

Farisai ámaana ufa qímarusa faqa Sadikai ámaana ufa írimarusa faqa misá Yísunara kúqaa Ánutuna ámaaku fee máridanoo fee qianéera unéemaana qímasee amanammásee qáfaaneera qiqau. Firaa ainaina mookíra ainaina innaarúnaindaraa ainaina uqaqífiqasainaqa qáfamásee kúqaa aníara Ánutuna faiqi fée qianáuranoo.

Yísufa minára iriséenoo qímanniminau. Eendífanoo innaarúna taatuqéendifaqa dúna ufídaannoommifoo qídaqa qímariafanoo. Iqáqaifanoo kanánaana asukuna árifaqa aakú rírarammifoo qímariafanoo. Ínnee innaarúna qáfaidaqa írimariafanoo maqee maa-aukuanná qinée márunna aukuana ínnee miná qáfamásee sía írimariafanoo. Ínnee nánaree miqí qímariafaqee. Mandáinaina máreemariasa faqa maqee maqee ínneeqa Ánutuna minnísee maríasa miqí mariasa innaarúnaindaraa ainaina faiqí sía amanaikí maria ainaina áuqamásee uqaqífiqainaqa aníara kúqaa mindáraa fee qianáuree qímariafanoo. Qinée fúka innaarúnaindaraa ainaina sía uqannífiqaanaura. Náuraafa óoqai kúqu fasiqafa Yoonaanaindi mifá kai káqi máridanoo mifá qaaramoó fáasaana faqa qaaramoó éendaki faqa noodáanna firaaná áranandaki márinau. Mi-ufána qímaseenoo quqásee finau.

(Yísufa narí kuqufínoo qaaramoó éenda faqa fáasaana faqa madikakí márianínnanara quandáseenoo miqí qinau.)

Únna ufara mandá ooruku anoonara foora eeráiriaqa.

(Mareekoo 8:14-21)

Yísufa narí faiqi námufaqa nammári farúma dínnafainni kanúqaki óonu raqau. Miná faiqi námu féemuara randóosia qiqau. Óo dóo aunúsee káqi sámu ániqa.

Miqí qímasoofanoo Yísufa qímanniminau. Ínnee Farisai ámaana ufa qímariasa faqa Sadikai ámaana ufa írimariasa faqa misá atíqee mari ooruku anoonara foora rufíeeqa eeráiriaqa.

Misá iriséeqa narí qímami narí qímamimasee qiqau. Óo maasá féemuara randáunanoo mifá ooruku anoonara qídaqinoo.

Yísufa mi-ufána iriséenoo qímanniminau. Ínnee qinísaa írirana rusírana sía amaná máridanoo. Ínnee nánaree sía féemu máraanara narí qímami narí qímami qídee. Ínnee sía fee íridee. Moodáannai qísauku (5) feemu faqa fáifa tauséena (5,000) fasiqa noonára, dóo aunídee sía fee íridee. Mi-karí náquma átaraasa uqá fee riqau. 10 Kafáa moo kári moodáannai qísauku taikásee dínni óonu qaaramaraseé (7) féemu faqa foo tauséena (4,000) fasiqa faqa noonára dóo ínnee miná faqa aunídee sía fee íridee. Mi-karí náquma átaraasa uqá fee riqau. 11 Ínnee nánaree sía qiní óosanara íridee, sía qinée féemuara qúnaqa. Farisai ámaana ufa írimariasa faqa Sadikai ámaana ufa qímariasa faqa misá mandá oosanara rufíaaqee qímasee ooruku anoonara qíqa.

12 Misá mi-ufána iriséeqa mi-ufa oosanná dóo náaqooki íriqau. Mifá sía ooruku anoonara eeráiriranara qinau. Farisai ámaana ufa qímariasa faqa Sadikai ámaana ufa qímariasa faqa misá mandá írirana uqannífiqaranara quandásee ooruku anoona kíkiqa úsinau.

Peetooroofa Ánutuna ásauku mundíranara koorooinau.

(Mareekoo 8:27-30; Ruka 9:18-21)

13 Yísufa Seeseeria Firipai máqa máaqaki óorureenoo narí faiqi námu irámmirinau. Faiqí misá faiqí nímaaku qiníara nána fasiqee fee qídee.

14 Misá iriséeqa qímamiqau. Moó fannoo aníara Yoohaneefa nammári nímimarufa kúqiranakiqari fíndifinoo márifa máridanoommifoo qídaqa. Moó fannoo tamummáqara fasiqa Eeriaa fee qídaqa. Moó fannoo tamummáqara fasiqa Yeerimaiaa fee qídaqa. Moó fannoo Ánutuna tamummáqara fásiqauqakiqari moó fannoo fee qídaqa.

15 Yísufa misá ufa iriséenoo quandáfinoo narí faiqi námu irámmánnimaqanau. Ínnee qiníara yáfasiqanee fee qídee qímasoofanoo Simoona moo áuqu Peetooroofa Yísuna qímaminau. Anée óoqai Ánutuna ásauku mundírafa máriananoo anée káqi márira Ánutuna ámaaku máriananoo.

17 Yísufa iriséenoo narí qímaminau. Óo Simoona Yoonaana amarána ámaaku, maqásaa fasiqa sía miqí qímasee aní qímamiaqini. Innaarúnai qiní qíkoofa mifá kai aní áaqoosaa rínoo. Minára anée asasímarianafa máriananoo aní qímaminoo. 18 Qinée aní qímamidaqa. Anée Peetooroofa aní áuqu óosana óonifa máriananoo. Qiní qíkoofa qiníara uqafíqainasaa mi-ufáfa firaa ooniara foora márinara qinée mi-firaa oonínasaa qiní amaana máqa usakáanaura. Qiní saqáriki máriasa qumáreeqa qeeqá amaana maqáikamandaanáura. Mi-oonínasaa qiní máaqa usakáanaura. Kúqirafa sía amana mi-amaana maqána rafáaqa fúannoo. 19 Peetooroofa, qinée innaarúna kóoqi atúasee kéeqeemariana kíqa ánoonara foora aní ámianaura. Anée maa-maqánasaa moo áinainara anée iriséenana mandáikammi ifoo qínaqa qinée faqa innaarúnnai miqí kai íqa mandáikammiifoo qianáura. Anée ámiqi ifoo qínaqa qinée faqa innaarúnai miqí kai íqa ámiqimmi ifoo qianáura.

20 Miqí qímaseenoo Yísufa narí faiqinámu qímanniminau. Afeekaikámasee qumeé uqannándaaqa. Qinée óoqai Ánutuna ásauku mundíra fasiqa márunausa minára sía moosá qímannimiaqa, kukéeqaaqa.

Yísufa narí kúquanínnanara kooroo inau.

(Mareekoo 8:319:1; Ruka 9:22-27)

21 Mi-karí óosanarasée miqóoqari narí kúquanínnanara qímannimi máree finau. Mifá Yeerusareenni óoru fíranara faqa qímanniminau. Faiqí firaasá faqa amaana máqasaa rakísimarusa faqa Mooseena sándufa uqannífiqee márusa faqa misá firaa dinee miqóo narí Yísuna ámiranara qímanniminau. Kúqáriranara faqa qaaramoo fáasaana fíndi fúanínnanara faqa qímanniminau.

22 Peetooroofa maa-ufána iriséenoo Yísuna káqinni maréeqee quqáseenoo áaqooki qáoo qinoo qímaminau. Óo karaambáiqa, sáa. Aní kúqiranara Ánutufa qáoo qíannoo maa-ainaináusa síamma aní árifaranoo. 23 Yísufa iriséenoo quandáseenoo Peetooroona qímaminau. Sadanna sée marée fúa, qínaaqiannai áiqaree fúa anísaa qíkuamaki áqufuanóora. Anée sía Ánutuna írirana máree márianafa, fífau faiqí írirana máree marianafa.

24 Qinée aunírira saqarisaa kúquanaura. Faiqí ánaasee moó fannoo qiní íriranamau fínafa miqí kai íannoo. Narí márira ainaina maí uturúqu quqáseenoo qiqá dúqusaara qiqá ufasaara, qiqá daanna rámasee káqi kúqariranaki kéeqaani. 25 Moó fannoo narí káqi máriranara tatamáqianinafa narí káqi márirana taikáannoo. Moó fannoo qiníara narí maaqóo márirana minnísainafa mifá narí káqi márirana kásooqaqee paqúriannoo. 26 Faiqí moó fannoo aiqáma maqa maaqa naríara maraséenoo aiqáma minakí mari ainaina naríara kai afapítee marífa kúqinoo narí aunduráindaraafa kurídiranaki fínanoo narí úriqaraidanoo fee. Óo sía uqanna úriqaraidanoo. Kúqiranakiqari mi-fasiqáfa nána feefauru Ánutuna amiseenoo kaifáa narí aináinannoo fee narí aunduráindaraana idákinaana kaifáa máraannoo fee. Sía amana máraannoo. 27 Minára qinée faiqí nímaaku qúmuanaura, qiní qangiroo námufaqa qiní qíkoona káaqa aréenaranaki qúmuanaura, aiqáma faiqí ánaasee misá saika áuqee maríana ákiaqara nímirara qúmuanaura. 28 Kúqaa ánoona ufa qinée qímannimidaqa ínnikiqari faiqí qaaramoó sía kúqirai káqi márifaqa qinée faiqí nímaaku qeeqá innaarúna ququsa úriqarara ququsa namufaqa ínni nífusaa qúmuanaura.

Copyright information for `BJR