Matthew 20

Aináina faqaafa áfaaramáseenoo aináinira faiqiuqa nímu quandára ufana.

1Minára Yísufa qímanniminau. Ánufufa innaarúnai máriasa maaqí qímasee rakísinnisaidanoo maaqóo úriqararausa miqóo uréeqarausa márifaranoo kafáa maaqóo uréeqarausa miqóo úriqararausa márifaranoo. Qinée miná rakísira óosana aináina faqaa fasiqa kíkiqa úsuanaura. Íriaqa. Faiqí aináina faqaafa moó fannoo faiqí uáinna qaqama úmmaqimaru fasiqafa moó fannoo narí uáinna qaqama akuqanóo márufanoo iqáqoofanoo ráudamafinoo maqúsai qumuréenoo narí uáinna qaqama díqi márusara randánau. Moodáa súanisaa aináinímaru fasiqausara úfaasu aináinimariasara randánau. (Mi-aukuanná misá óosana maaqímminoo márinau. Qaqama akuqámafufanoo mi-ainainná ákoofa kanánaana maqúsai óonureenoo akaqáusa qímanniminau. Ínnee qiní qaqama tiqí qímifaqa maqee fáasaanara kai eendí marinaqa moodáa faasaanara mi-munnimmána kai nímianaura.) 2Mi-fasiqáfa paqúrimandeenoo aináinira fasiqauqa faqa úfaasu ainainímarúnana ákiaqara mi-munnimmánara ufa qímariqau. Ufa qíqi̱séeqa andeeqáseeqa dóo narí aináini márunnai niqiqoofaqa fiqau. Misá moodáa faasaana aináiniuna ákiaqara moodáa munnimma deenariasee qímarusa minára andeeqáseeqa aináinai fiqau. Kanánaana sáarisufa námufaqa aináinai fímariqau.

3Súani káqikaaqóo ururéenoo kéekooqufanoo aináina faqaa fasiqa fannoo maqúsai kafáa óonureenoo níndafoofaqa faiqí moómoosa kai óoqu faaqée iqau. 4Níndafamáseenoo qímanniminau. Ínnee faqa qiní uáinna ququsaki fífaqa fáfaa eenáinaqa ínni aináinirana ákiaqara kái nímianaura. Qímannímisoofaqa eedóo qímasee fiqau. 5Súani qámbaanai aináina faqaafa kaifáa maqúsai óonureenoo akaqáusa qímannimisoofaqa misá faqa aináinirannai fiqau. Súani afu muqúnni mara ubeekoofanoo kafáa óonureenoo kaifáa miqí kai másee akaqáusa qímannimisoofaqa misá faqa fiqau.

6Eenóofanoo mi-fasiqáfa kafáa maqúsai óonuree níndafoofaqa faiqí akaqáusa káqi óoqufaaqee márufanoo níndafeenoo qinau. Náqaa fee ifaqée ínnee káqi kai maa-faasaanná máriafanoo, dóo eenéenoommi. 7Misá iriséeqa qiqau. Faiqí moó fannoo sía qifaqa maasá maréeqa káqi máridaqa. Miqí qímamufanoo mifá misá faqa narí aináinai nífiqee finau.

8Eendúfanoo mi-fasiqáfa narí rakísira fasiqa áaramáseenoo qinau. Anée maqee aináiniasa nífiqee míniseenana aináiniaana ákiaqara feefaurú nímia. Ínaaqianna fímariasa misá indaarú nímia. Misá nífunni fímariasa misá nínaaqianna nímia. Kaifáa súani qámbaanaikifaqa fuasá misá nínaaqianna nímia. Súani kéekooqifaqa fuasá misá nínaaqianna nímia. Maqee iqáqaifaqa fuasá misá nínaaqianna uqanna nímiaqee qímasoofanoo miqímminau. 9Eenéemaru ínaaqianna fuasá misá aniroofanoo deenariasa múnnimma moodáa moodáa níminau. Miqí kai másee aiqámausa níminau. 10Maqee iqáqoo fímarusa miná qáfamasee misá náriara firaaqóo márarara qiqau. Misá aniroofanoo rakísirafa moodáa deenariasa múnnimma kái níminau. 11Misá maraséeqa nóori runíqa náundaufa náundaufa qídaqiqau. 12Maasá maqee iqáqaifaqa óonu máridaqa aináini márunanoo súani dári márifaqa kadáapiridaqa qídaqa. Minára maasá munnimma moómoo qímia. Eenée márifaqa fuasá misá aináina ímariana amaná óonu dúpimásee nímia. 13Aináina faqaafa iriséenoo qímanniminau. Qiní qíqoondiuqa sía qinée fúrufaramánnisaida nímidaqa. Andeeqásee nímidaqa. Fáasai kanánaana ínnee faqa qinée faqa andeeqáqaunaqa ínnee moodáa deenariasee qianá kai dóo miná kai nímidaqa. 14Dóo ínnee miná kai máraaqa, ínneeqáindi uqanna dóo máree fuaqa. Qinée indaarú maqee iqáqai fuasá faqa ínaaqiana eenéemari fuasá faqa qeeqá kai irisée amana amana kái nimiqáuna. 15Munnimma qiníndi uqanna márifaqa nímidaqa. Sía moonáindifau. Qeeqá kai iriséeqa amaná áfaaramma nímaqaanaura. Ínnee qiní áfaariranara mináree ínni níkoo qaidanoo fee.

16Yísufa minára narí faiqi námu qímanniminau. Miqí kai másee Ánutuna quqúsaki indaarú fímariasa misá nári aináinirana ákiaqara marasée uréeqarausara fooqíara márifaranoo. Nínaaqianna fímariasa miqí kai másee nári a̱kíaqara máreefaranoo misá úriqararausara foora márifaranoo. Aiqámausa amana amana kái máreefaranoo.

Yísufa qaaramoókufanoo narí kúquaninnanara qímanniminau.

(Mareekoo 10:32-34; Ruka 18:31-34)

17Yísufa Yeerusaree máqusai óorufinau. Óoru fídanoo narí faiqi námu qísaukuqara taikásee qíkunni óoqu qaara marasée faiqi námu faqa óoru finau. Faiqí ánaasee aaná ititáfufanoo Yísufa narí faiqi námu nífiqeenoo faiqí ánaasee írifoo qímaseenoo aanáfaiqara fídanoo narí faiqi námu qímanniminau.

18Maaqí qímasee qímanniminau. Ínnee íriaqa. Maasá Yeerusareenni óoru fídaqa, óoruraananoo faiqí moó fannoo munnimmarammámareenoo qiníara uqeeqásainaqa amaana máqasaa rakísirausa faqa Mooseena sándufa írimariasa faqa qiní qumaréefaranoo. Misá qiní qumáreeqee kúqiranaki quqáqimaqeefaranoo. 19Misá qiní qumáre̱eqee Roomma máqannaasa kíapafa faqa narí sundíauqa faqa qiní mara nímifara. Misá qiníara naanaidara qídaqa uteéti qídaqa qiníara amaráu qídaqa ráitasaa qáinna ateeká rumbéeqoo sámunannai ámiqimandee dáridaqa qifaaqa radíqisaifanoo fidíka qúmuannoo. Miqímmáseeqa misá qiní mara máree aunírira saqarisaa quqáseeqa pirímma darusáifaqa kúquanaura. Kúqiranaki qaaramoó faasaana máriqa dóo fíndi fuanáura.

Yameesa Yoohaneesa nínoofa Yísuna írammirinau.

(Mareekoo 10:35-45)

20Seebeedina ámaakuqara Yameesa Yoohaneesa miqandá nínoofa Yísuna faqa fímarufanoo miqóo aniréenoo asaurídanoo reendeenídanoo káqikaa ainainara qianéera qinau.

21Yísufa iriséenoo qinau. Nána ainainee aní ámianauree qímasoofanoo mi-anaaseefá qinau. Amanée anée firaa karaambaiqaikínana qiní faiqiqára máreeqeenana aneenná aaqá moó fannoo dínni moó fannoo dínni quqásainaqara mi-qandá aní faqa karaambáiqaikiqa márifaqa mi-qandá núqu uqéeranoo máriani.

Miqí qímasoofanoo Yísufa maaqí qímaseenoo narí qímaminau.
22Anée iráannanara mi-oosannára síammíri máriananoo minárammiridaqa.

Miqí qímaseenoo mi-fasiqaqánda maaqí qímasee irámmirinau. Qinée mandá nammari naannánara qíqa ínneeqara faqa amanée námasee ínneeqara qiní faqa nipatara aupúre̱efaree.

Mi-qandá iriséeqa qiqau. Eedóo maa-qandá amaná naanáura.

23Yísufa iriséenoo qímanniminau. Kúqaa ínneeqara qinée náanna nammarina neefáranoo minára qinée íridaqa. Qiní daaqá quqánnimaqeefandinnanara sía qiní saika sía qiníndi, qiní qíkoofa mifá kai mi-ainainná faqaafa máridanoo. Kásooqaqee qinée innaarúnai karaambáiqaikianaqa yá fásiqanaree qiní qíkoofa qiní daaqá márianee qínafa mifá kai qiní daaqá máriannoo. Óoqai qiní qíkoofa narí kai irisée qímaqoosa kai misá kai qiní daaqá quqánnimaqaannoo.

24Qísaukuqara taikásee fasiqa káqi márusa mi-ufána írufanoo miqandára níranaqanau.

25Yísufa minára iriséenoo aiqáma náarama quqáseenoo qímanniminau. Ánaamuru máriasa nári karaambáiqauqa nári áanoonnai káiqeesa rakísinnimaqasaifaqa nári úriqararausa ámiqimmásee misá úriaaqaramannimaqaidaqa. Nári faiqí firaafá ufa nimisaifaqá sía áuqaafanoo náridanoo. Ufa nímifaqa misá káqi aináina áuqeemáriasa. Ánaamuru máriasa miqímmida máridaqa. 26Ínniki sía miqínoo márianifeera qídaqa. Yáfasiqa fee ínni karaambáiqaikiraree qínafa mifá ínni aináinira faiqi kámambinoo máriannoo. 27Yáfasiqa fee ínni úriqararafa máriraree qínafa mifá ínni dadaaqíra saika máree marínafa máriani. 28Ínnee qiní daanna raaqa ínnee qiní qíqafaaqa. Qinée faiqí nímaaku firaasá máridaqa, sía faiqí ánaasee qiní aináinammáqisáaqeerau qúmidau. Qinée ínni uréeqarausa ínni aináinammánnímaqararee qímasee qúmiqa. Qeeqá kúqiranannai moómoosa áaqarana ákiaqara idukíraree qímasee minára faqa qúmiqa. Minára ínnee narínni narínni qiní daanna raaqa.

Yísufa qaaraqánda nífu qimbáraqanda andeeqánnisánau.

(Mareekoo 10:46-52; Ruka 18:35-43)

29Misá Yeerikoo máqusakiqari fíndifufaqa Yeerusareenni óoru fímarufanoo faiqí ánaasee moómoosa miná faqa fímariqau. 30Aaná áfainni qaara fasiqaqara nífu dimbáraqanda óoqu faaqee márufanoo. Yísufa moómoosa faqa mi-aatatá fímarufaqa miqandá misá níkufa iriséeqa Yísunara fáaqa rúmasee naméera qiqau. Óo, Dafidina áti márianafa maasá mandáikiqa márida maasára aní ámuqusinana dadaaqía.

31Miqí qímasee fáaqa rúmasee naméera qufaqa faiqí ánaasee aiqáma miqandá áanóo ímasee nimambainá qímasee qáoo qiqau. Nimambainá qímasoofaqa miqandá síammíriqau firaaqóo uqanna naméera qiqau. Óo Dafidina ámaaku faiqí firaafá maasára aní ámuqusinana dadaaqía. 32Yísufa misá máruqoo óoru kásoomáfinoo irámma nímaqanau. Náqi fee ínniqara mánnisáanauree.

33Qímasoofaqa miqandá qiqau. Faiqí firaafá anée maaqandá qífu maqannímia.

34Miqí qímasoofanoo Yísuna káaqa ámuqusufanoo ásauku nífusaa mundínau. Mi-karí kai misá nífu maqasoofaqá miqandá Yísuna faqa fiqau.

Copyright information for `BJR