Matthew 27

Yísuna áfiqammaree Piratoofúnnai fiqau.

(Mareekoo 15:1; Ruka 23:1-2; Yoohanee 18:28-32)

1Mi-eendánaki iqáqoofaqa amaana máqasaa aanáiqikirausa misá úriqararausa faqa Yuda máqannaa faiqí firaasá faqa súqusee Yísuna arira ufa qiqau. 2Árira ufa andeeqáseeqa únna qímasee fífau sáinanda qumárasee Yísuna ásauku rumbámaree Roomma máqannaa kíapafa Piratoofa márunnai áfiqee fiqau. (Firaaqóo mandóosana máraidanoo úriaqee márufa márufaqara foora sáinandannai rumbámaree áfiqee kíapafinnai fiqau.)

Yudasifa narí ataakíroo ufana.

(Niqiqoosa 1:18-19)

3Piratoo finnai máree fírari márufanoo Yudasifa Yísufa kúquaninnanara írufanoo narí afaaqakina ákooqoofanoo Yísuna ákiaqara munnimma amaana máqasaa rakísimarusa faqa faiqí firaasá faqa márunnai Yudasifa moodáa fasiqa áiku ásauku taikásee moo fásiqa ásaukuqara taikásee óoni máreenoo kafáa nímiraree qímaseenoo qinau. 4Óo qinée fúrufáramáseeqa. Andeeqára fasiqara asakadikí sía ikairí márinara kúquanifeera qinée dapikámandeeqa óosana áraunnanara. Minára qinée kafáa ínni munnimma nímidaqa. Miqí qufaqa misá qiqau. Anée kai qíanaqa maasá ámiqa, aneenná kai minára íria. 5Miqí qufanoo Yudasina aundurá dapikufanoo munnimma máreenoo amaana máqakina áranaiqi téeqimmáquseenoo sandánau. Sandéeufanoo moosáa narí sánda anukakí ataakíreenoo dóo kúqinau.

6Amaana máqasaa rakísimarusa Yudasina munnimma maraséeqa mináramma ufa qímariqau. Maasá maa-munnimmána sía amaana máqaki quqáanaura, Mooseena sándufa miqímminoo máridanoo, fidíka munnimma márifaqa. 7Misá minára ufa qíqi̱ andeeqáseeqa mi-munnimmána qumáreeqee nammári sakasée née maru qafeena áuqimaru fasiqana káqikaa maqa maaqa mináindi feefauríqau. Amisée náriara mi-maqána maraséeqa misá moo máqannaasa maasáki kúqifaqa mi-maqánaki níkundaanée qímasee máraqau. 8Minára miqímasooqóoqari mi-maqánara fidíka máqa fee qímariqau.

9Miqímaseeqa óoqeenáa tamummáqara fasiqa moó miná áuqu Yeereemaia miná óoqeenáa ufa ánoona kafáa maqee kambíqanau. Mifá maaqí qímasee ákara rínoo qinau.

Isaraee máqannaasa faiqí ákiaqara munnimma maraséeqa qafee áuqimaru fasiqana maqa máaqa feefaurúmasee máreefara. Moo fásiqa taikásee moo fásiqa ásaukuqara taikásee áqusee máreefara. Qinée Ánutuna ufa irisée máraunaqa misá miqíqau. Yeereemaiaafa óoqai ákara rúmaqoo úfafa miqínoo márufaqa sía írirai misá mi-maú kai fídaqa mi-maqána máraqau.

Piratoofa Yísuna iroo úfafa.

(Mareekoo 15:2-5; Ruka 23:3-5; Yoohanee 18:33-38)

11Misáúsai máree fiqau. Yísufa Piratoona kóota maqaki kikíqinoo márufanoo Piratoofa aniréenoo Yísuna irámmirinoo qinau. Anée kúqaa Yuda máqannaa karaambáiqa fee máridanee. Miqí qufanoo Yísufa anée qíannana qinée miqímmiqa máridaqee qinau. 12Amaana máqasaa aanáiqikirausa misá úriqararausa faqa Yuda máqannaa faiqí firaasá faqa minára iriséeqa Yísunara ufa óosana óosana qídaqa kíapana qímami máriqau. Miqí qímarufanoo sía Yísufa ufa qímarinau, káqi kásoo inoo márinau. 13Piratoofa minára miná qáfamáseenoo qímaminau. Misá óosana óosana ufa aníara qímariafana anée náqi fee ímarifanee sía ufa qídanee. 14Miqí qímarufanoo Yísufa sía uqanna misá ufa itairíseenoo rukíanau. Ufa sía qinau káqi kásoo inoo márufanoo kíapafa qáfeenoo áaquqoofanoo qáfanau.

Piratoofa ínnee Yísuna áruaqee qu úfafa.

(Mareekoo 15:6-15; Ruka 23:13-25; Yoohanee 18:3919:16)

15Mi-kamusaqá kíapausa faiqí ánaasee Ánutuna qangiroo áinnaaqarara qóomaqa néemarufanoo karafúsa fasiqa moó ídukúsoofaqa minára faqa asasiaqéera. Kíapausa óosana mi-oosanná maqee maqee miqímmimariqau. 16Mi-karí faiqí moó fannoo karafúsaki márinau. Miná áuqu Barabasifa. Sía kai fífaufau miná karafúsa quqáqau. Faiqí akooqóoqaraafa áuqufaqaafa márufa karafúsinau. 17Piratoofa minára faqa iriséenoo Yuda máqannaasa miqóo súqiqa márusa náaramásoofaqa súqumaree moodáaqoo aniroofanoo qímanniminoo qinau. Qinée maa-karí Barabasinee idukúnauree, Yísuna ínni karaambáiqee idukúanauree. 18Yuda máqannaasa úriqararausa Yísunara sía ánoona márunara fífau miná áfairiqa nímarusa márunara Piratoofa misá miqí qímaruna íridanoo Yísunara idukúanee qinau.

19Piratoofa ufa írira maqaki óoqumarifi márufanoo narí ánaaqa fannoo narí máaqakiqari pása ákara rúmaseenoo moó fásiqasaa quqásoofanoo mínisoofanoo Piratoofa ásaana rúmaseenoo qáfanau. Narí ánaaqa fannoo qinoo. Sía Yísuna árua. Ásauku raqándaamásee íreeda maria. Qainá dáaquqara qaina qiní qífunnareenoo. Mi-andeeqara fasiqánara qainámmáqaunanoo daunduráki mandáiki márifaqa. Sía anée miná áruanee qímasee ákara rinau.

20Amaana máqasaa aanáiqikirausa faqa Yuda máqannaa faiqí firaasá faqa Piratoofa Yísuna idukíraree quná iriséeqa quandáfufaqa faiqí ánaasee fukifaakí qíqa Piratoona qímamiaqeera qiqau. Barabasina kái idukúani Yísufa kúquani. 21Piratoofa kaifáa faiqí ánaasee aiqáma irámmirinoo qinau. Miqandákina yánee qinée idukúanauree. Miqí qímasoofaqa misá aiqáma qiqau. Barabasina kái idukúa.

22Piratoofa minára iriséenoo kaifáa qímanniminoo qinau. Qinée Barabasina idukíqa ásauku mundírana Yísunara nánee fee qianáuree. Qímasoofaqa misá aiqámausa aunírira saqarisaa áruanee qiqau. 23Piratoofa kaifáa misá irámmirinoo qinau. Nána mandáinainee márinaqee qinée áruanauree qímasoofaqa misá aiqámausa dárara qímasee qiqau. Aunírira saqarisaa árua. 24Misá ufa firaaqóo qídaqa tutuqímarufanoo Piratoofa misá sía qiní ufa íriafaqámmu qímaseenoo qafee maraséenoo nammári saka uqéera máreenoo misá nífusaa quqáseenoo ásauku nammári úqinoo qinau. Maa-fasiqána áruannanara dóo qísauku nammári úqiqa. Miná fidíka sía qiní qisakadikí máriani. Dóo ínnikina máriannoo dóo.

25Miqí qímasoofaqa faiqí ánaasee moodáa kari fáaqa quqásee qímamiqau. Dóo miná fidíka maasáki faqa maasá faiqi námuki faqa máriannoo. 26Piratoofa minára iriséenoo Barabasina idukúeeqeenoo níminoo Yísuna maréeqeenoo narí sundíauqa nímufaqa misá miqóo náriqa maqusasaa quqásee ráitasaa qáinna rumbéeqoo samuna ataufakaaqá aru ummooqukámaseeqa dóo áfiqee aunírira saqarisaa áriraree qímasee deedaqiqau.

Sundíauqa Yísuna amukafaqáa qa fee afisúamaqáqau.

(Mareekoo 15:16-20; Yoohanee 19:2-3)

27Piratoona sundíauqa miqóo naambeéqai Yísuna áriíseeqa kafáa anirandée kíapana máaqaki múnuseeqa aiqáma sundíauqa niqoónausa náaroofaqa moodáaqoo aniréeqa máridaqa Yísuna qamunna raipáqusee moó qámunna Roomma máqannaa sundia qamunna taatuqée qamunna afisúamaqásee saatúnanda fooqáana maraséeqa saaeemmá qumáree Roomma máqannaa rakísirana qafeera foora saaeemmá qumáree Yísuna ákiaqasaa áranaiqi afisú amaqóofanoo ákiaqa tapóoqaanifeera miqíqau. Afisú ámaqaseeqa Roomma káraambaiqa qunaaná fooqáana Yísuna ásauku uqannai quqamáqaseeqa nóorindari fatáafimafufaqa ataasátaasa qídaqa qiqau. Óo Yuda máqannaa karaambáiqa. Maasá úriqararafa. 30Miqí qímaseeqa firaaqóo átaasa átaasa qídaqa misá níqaara fidamaqáseeqa miná qunaaná ásaukuki naana rafía qumáree ákiaqakinai áriqau. 31Ataasátaasa qíqi̱ ámaqaseeqa miná taikáseeqa taatuqée qamunna kaifáa raipáquseeqa kafáa narí qamunna afisú amaqáseeqa aunírara saqarisaa árifandinaqoo áfiqee fiqau.

Yísuna aunírira saqarisaa áriqau.

(Mareekoo 15:21-32; Ruka 23:26-43; Yoohanee 19:17-27)

32Áfiqammaree aanái fídaqa sundíauqa Sireenee máqusanaindaraa fasiqa miná áuqu Simoona amarána moó Símoona aanái paqúrufaqa misá nári óosana maréeqa nári faaqaaná uqafíqaseeqa Yísuna aunírira saqari aku ámaqeeqa afeekaikámasee qiqau. Máree maasá faqa ánia. Miqí qufanoo misá faaqaanára rufíamareenoo Yísuna aunírira saqari akumáree finau. 33Yísuna áfiqee fífiufaqa Koorookata máqa máaqaki óoru fiqau. Koorookata mi-ufána óosana faiqí ákiaqa amudaani aaqana máridanoo.

34Sundíauqa miqóo óorureeqa misá uáinna nammariki sukáqeemaru saqari anoona afaaqa irí quqáanifeera uáinna nammariki adíaseeqa Yísunara maaná marasée náannee qufanoo Yísufa áfaurusaa kai quqáseenoo qumboommásee qáfeenoo minníseenoo sía noofaqa misá miná qumárasee aunírira saqarisaa rúmmamaqasee pirímma aruatukarasée uqéera rakíqaseeqa miná qamunnandá fáasai raipáqu quqáqoona qumáree káatara foora sararamándeeqa dóo náriara náriara mi-qamunnáusa máraqau. 36Qamunna mara taikáseeqa misá óoqu márifufaqa rakísimariqau. 37Misá Yísuna árira ufa raufíqira saqarisaa ákara rúmaseeqa Yísuna ákiaqai aunírira saqarisaa quqáseeqa pirímmannai áriqau. Maaqí qímasee ákara ríqau. Maa-fasiqáfa Yuda máqannaa karaambáiqa máridanoo fee qinau. 38Moo qúmuarímaru fasiqana Yísuna dínni atinni narí aunírira saqarisaa pirímmannoo aruséeqa uqéera rakíqaqau. Kafáa moo qúmuari máruna narí aunírira saqarisaa Yísuna dínni atinai pirímmannoo aruséeqa uqéera rakíqaqau.

39Faiqí ánaasee miná aaqá fíqaree áiqaree ímarusa misá Yísuna múrufi qáfaidaqa ataasátaasa ídaqa qufóonaridaqa qiqau. Anée fee amaana máqa moodáa faasaana rapéemásee qaaramoo fáasaana kafáa usakáraree qímariana fee. 40Anée kúqaa fee Ánutuna ámaaku máridanee. Miná ámaaku máridana aneenná kai tatúakinana qúminaqa maasá aníara kúqaa Ánutuna ámaaku fee qianáura. 41Amaana máqasaa aanáiqikirausa úriqararausa faqa Mooseena sándufa akoofásauqa faqa Yuda máqannaa faiqí firaasá faqa misáuqa faqa miqí kai másee ataasátaasidaqa qufóonaridaqa qiqau. 42Maafá faiqí ánaasee maréeqee Ánutuna asumu máriranaki mara quqánnisáannee qímarifa naríara sía amanaikínoo. Kúqaa fee anée Isaraee máqannaa karaambáiqee máridanee. Kúqaa miqínana anée karaambáiqa máridana maqee maqásaa tatúaki áqufinaqa maasá aníara kúqaa karaambáiqee qianáura. 43Mifá naríara Ánutuna ámaaku fee qímarifa Ánutunasaa afaaqa quqárafa márifanoo Ánutufa minára íridanoo fee sía fee íridanoo fee. Íridanoofau qumuréenoo miná dadaaqínoofau asumu máriranaki quqáni. 44Qúmuari maru fasiqaqanda dínni dínni nári aunírira saqarisaa máruqanda miqí kai qímaseeqa Yísuna ataasá ataasa qímamaqee máriqau.

Yísufa kúqu ufafa.

(Mareekoo 15:33-41; Ruka 23:44-49; Yoohanee 19:28-30)

45Mi-faasaanná kai asukuna firaafá aiqáma maqa maaqa ititánnimaqanau. Súani afu ururéenoo úriufanoo miná ákiaqa amummaqa qámbaanai ururoofanóo asukuna arunnímaqanau. Súani muqúnni qubeekoofanoo asukuna taikóofanoo súani fannoo kafáa káaqa qanau. 46Súani afu muqúnni qubeekoofanoo asukuna káqi márufanoo Yísufa firaa kari fáaqarinoo qinau narí ufakiqari qinau. Eeri eeri rama sabakatani. Miná óosana maaqímminoo máridanoo. Qiní Ánutu, qiní Ánutu, náqi fee ifanee anée qiníara minníseenanee. 47Miqí qufaqa faiqí ánaasee mi-saqá márusa Eeriaana áaraidanoommi foo qímasoofanoo moó fannoo paadura au fooqáana ateekámareenoo maará máaqanufasiqausa mandá uainna nammariki raaraamáseenoo áika maraséenoo qundaqíseenoo minakí rutaqúseenoo mara múru Yísuna óoki aakúamaqánau. Qumbifíqamma náanifeera áfaurusaa quqásoofanoo qumbifíqamma nanau. 49Miqí marufaqa akaqáusa qiqau. Sáa. Eeriaafa qumuréenoo dadaaqíannoo fee. Káqi kásooiqa márida qáfaaqa. 50Mi-karí Yísufa firaa kari fáaqa quqáseenoo kúquqaraasinau.

51Mifá kúqufanoo aaqee kái Yeerusaree amaana máqakina ititáqoo qamunnafa náaquqara maqasaa ititáqoo qamunnafa miríndari aiqáma raaqúmareenoo múqufi áqinau. Firaafá maqá kásinau, firaa ooniuqa afoo áfaainau. 52Faiqí madika faqa óo raqánau. Óo raqásoofanoo óoqai kúqusa Ánutuna ufa írimaru fasiqa anaaseesa maqee kúqiranakiqari fíndifumáfi miqóo máriqau. 53Yísuna kúqiranakiqari fíndifufaqa mi-kuqiráusa akooqóo Yeerusaree máqusai óonuroofaqa faiqí ánaasee moómoosa níndafaqau.

54Maará máaqanu fasiqausa Yísunasaa rakísidaqa óoqumari fufaqa rakísiusa asukuna qoofaqa maqá kásufaqa qáfamásoofaqa nímuqusufaqa káaqa rufíaqau. Rufíeemarufaqa qiqau. Óo kúqaa uqanna maafá Ánutuna ámaaku uqanna máriifa kúqinoo. 55Yísufa aunírara saqarisaa márufaqa Kariree máqa máaqaindaraa ánaaseeuqa ururée Yísunara dadaaqiannée qímasee úru anaaseesa níanai uru kikíqiqa márida qáfee mariqau. 56Misákiqari Yísuna ánoona amaráqanda máriqau, moo ámarafa Makadara máqusaindaraafa faqa moo ámarafa qaara kumaaraaqara Yooseefaasa Yameesasa nínoofa faqa (Maa-Yooseefaafá sía Yísuna ákoofau miná amaráfa kumaaráa márinau.) moo ánaasee Seebeedina ánaaqa faqa mi-anaaseesá faqa miqóo ani kikíqiqa máridaqa Yísuna kúqirana qáfee máriqau.

Yísuna óoni áamaraki ákundoo ufafa.

(Mareekoo 15:42-47; Ruka 23:50-56; Yoohanee 19:38-42)

(Yísuna aukuana narí maqannaasa maaqímmasee madika indufúsaida kuqufusá níkundee máriqau. Misá óoni firaaná kasaaqa áamara áuquseeqa minakí kéeqafufaqa dínni dínni moómoo aamara auqiiseeqa kúqusa minakíaqa náadu náadu níkundee máriqau. Moodáa kai moo kári ákundeeqa miná áfunda taikóofanoo kaifáa moó fannoo kuqufaqa miqíkai ímariqau. Sía moodáa karifau níkundee máriqau. Moo kári moó kari níkundee máriqau.)

57Mi-eenoonnái Aramatia máqusanaafa Yooseefaana amarána mifá faiqí firaafá aináina faqaafa. Mifá Yísuna ufa írira faiqi kámmafinoo kukéeqanoo márufa márinau. 58Mifá Piratoona oopísai óonureenoo Yísuna iríara óonureenoo Piratoona irámmirinau. Amanée Yísuna irí qinée marasée fee ákundaanáuree qufanoo Piratoofa írinoo narí maará máaqanu fasiqausa qímanniminoo qinau. Ínnee maa-fasiqána Yísuna irí mara ámifanoo ákundaani. 59Yooseefaana amaráfa iriséenoo óorureenoo Yísuna irí auníriranasaa aruqooná tatúseenoo fúka qamunnasaa kukúqinau. 60Kukúqamáseenoo Yuda máqannaasa óosana maréenoo narí óoni áamarakina quqánau. Yooseefaafa naríara kúquana misá qiní irí minakí ákundamáqisáaqeera óoni áamara áuquqoonaki Yísuna irí minakí quqánau. Quqáseenoo firaa ooni quanda quandamméeqee áamarasaa ititáqau. 61Miqí márufaqa ánaaseeqara óonaamara adeedí óoqu márida qáfee máriqau. Miqandá núqu moodáa núqufaqaaqanda Mariana amaráqanda kai máruqanda máriqau. Miqandá madikée márufaqa óoqumarida qáfeeufaqa eendúfaqa maqusai fiqau.

Firisuaiqáuqa Yísuna madikasáa rakísiu ufafa.

62Yuda máqannaasa nárana ainaina deedaqamáqoo faasaana taikóofaqa mi-eenoonnái amaana máqasaa aanáiqikirausa úriqararausa faqa Farisai ámaana ufa írimarusa faqa súqufufaqa rumbárausa Piratoo fínnai narí oopísai óorureeqa irámmiriqa qiqau. 63Óo ámiqirafa mi-unna fasiqáfa káqi máridanoo qaaramoó fáasaana máriqa fíndifuaqee qinoo. 64Amanée aneenná maará fasiqausa niqiqáinaqa óoni áamarasáa qaaramoó fáasaana rakísiaqa. Miná faiqi námu ani qúmmuarammeeqee quqáseeqa únna qifoora. Dóo fíndimmeeqee Ánutufinnai fíifoo qímasee faiqí ánaasee únna qímasee qímannimi foora. Indaarú únnaqímarifa márifaqa minára Yísuna faiqi námu kafáa únnufa qífanoo mi-ufáfa firaafáikiandoora. Minára aní qímamidaqa misá rakísiaqeera.

65Piratoofa minára iriséenoo quandáfinoo áanóomasee qímanniminau. Ínnee qiní Roomma máqannaa rakísimaria maará fasiqausa máraaqa. Misá kai ámiqimmásee rakísiaqa. 66Miqí qufaqa amaana máqasaa aanáiqikirausa óoni áamara máruqoo óonureeqa qíma ainaina qumáree óoni kooqísaa faqa kooqí áfainni faqa atukaraséeqa ititáqau. Moó fannoo mi-ooni kooqína mara áquqaifaqa qáfaanee qíqa mi-qimána quqáqau. Miqímaseeqa maará fasiqausa miqóo quqásee amaana máqasaa aanáiqikirausa dóo nímaaqa fiqau.

Copyright information for `BJR