Matthew 6

Ámuqusinana qumeé nímira ufa.

1Yísufa narí faiqi námufaqa faiqí ánaasee faqa maaqí qímaseenoo qímanniminoo qinau. Ínnee qiní ufa írimariasa Ánutunara iriséeqa moo ámaana saika fee aqoónausa dadaaqíra fee miná áuqarara sía aiqámausa nífusaa áuqaaqa. Kukéeqasee reendeenámasee áuqaaqa. Aiqámausa nífusaa mi-ainainná áuqainafa minára faiqí ánaasee aiqámausa qíqafaaqeera miqínnaranoo. Miqínana Ánutufa síamma innaarúnai miná ákiaqara aní feefaurú ámaqaannoo. Qumeé kai aiqáma ainaina narí Ánutuna áfusaa kai dadaaqínanoo Ánutufa dóo narí qáfaida miná ákiaqara aní feefaurú innaarúnai quqámmamaqáannoo.

2Qaaraikí máriasa misá moo ámiqira ainaina dadaaqínoo aqoónausee Ánutunee nímiani qímaseenoo maqúsa qámbaana óonuree ukeena fuaqásee faiqí ánaasee nífusaa dadaaqínaqa qíqafamáseeqa qimooqiaqéera qímariasa dóo náriqa miqóo taikáida miqídaqa. Ínnee sía misá naanna raaqa. 3Ínnee moo ámiqira ainaina dadaaqámmámianeera qumeé kai maqándanai ámia, faiqí nífusaa qáfee foora. 4Qumeé kai ámimarinanoo ínni níkoofa aiqáma qumee áinaina qáfee márifa miná ákiaqara aní feefaurú quqámmamaqáannoo.

Innaaru qíra ufa óosana iroo úfafa.

(Ruka 11:2-4)

5Ínnee innaaru qídaqa misá qaaraikí máriasa naanna sía raaqa. Misá amaana máqaki kikíqamáfidaqa qímariasa maqúsa qámbaanai kikíqama fídaqa qímariasa innaaru qídaqa. Faiqí ánaasee aiqáma qíqafaaqee qídaqa miqídaqa. Qinée ánoona ufa uqanna ínni qímannimidaqa. Dóo misá miqíana ákiaqara dóo faiqí nimooqírana kai máraidaqa. Miqóo taikáida miqídaqa. 6Ínnee innaaru qídaqa ínneeqa máaqaki ínneeqá kai kéeqafinana kooqí ititáseenana qumeé kai ínneeqa níkoonara innaaru qífanoo, aiqáma ainaina kukéeqarana faqa qáfee marífa aní qáfamáseenoo miná ákiaqara ámaqaannoo.

7Ínnee innaaru qídaqa ánaamuru máriasa naanna sía raaqa. Misá sía ufara randáidaqa ufa fannoo úrirara kai úrirara kai qídaqa. Misá Ánutufa maasára ámiqimmásee iría̱nífeera qímasaida miqídaqa. 8Misá naanna sía raaqa. Ínni níkoofa sía ínnee irámmiriaqoo kai íridanoo. Óoqai mifá írimarifa máridanoo. Minára fífau ufa úrirara kai úrirara kai qídaqa sía innaaru qiaqa. 9Ínnee innaaru qírara maaqí qímasee innaaru qiaqa.

Óo innaarúnai qikoofa faiqí ánaasee aiqáma aní áuquara úriqaramásee náaquqáani.
10Aní innaarúnai quqúsa maa-maqánasaa kambíqaani, innaarúnai aní áiku ásauku máriasa aní íriranamau kai andeeqásee fímariasa máridaqa maasá maa-maqánasaa qaraasa misá naanna rámasee mi-iriranámau kai fuaqaana.
11Anée maqee fáasaana maasá qimanasaa nárana qímia.
12Akaqáusa maasá mandá ainaina qímimariana maasá minnísaanana miqíkai ínana anée faqa maasá mandá ainaina ákiaqara maráqu qisa.
13Sía anée maasá rarisámeeqeenana afeeka nimaniraqoo quqáqisaa. Mandá fasiqa ásaukuki márunnana anée Ánutufa uqéereeqee káqinni ámiqiraqoo quqáqisaa.
14Yísufa mi-ufánara kaifáa maaqí qímasee qímanniminoo qinau. Ínnee ínneeqa niqoónausa faqa ánaamuru faqa mandá óosana ákiaqara minínnisaifanoo innaarúnai níkoofa ínni mandá óosana ákiaqara faqa minnísaannoo. 15Ínnee ínneeqa niqoónausa faqa ánaamuru faqa mandá ainaina sía mininnísaifanoo ínni níkoofa miqí kai ínoo sía ínnindi faqa mara áqunnisaannoo.

Áararée márina innaaru qíra oosana mi-ufáfa.

16Ínnee nárana minnísee náararée márinaqa innaaru qídaqa qaaraikímariasa naanna sía raaqa. Misá nárana minnísee innaaru qiaqéera nóori runúsee dooná ákiiseeqa máridaqa faiqí ánaasee sía nárana náidammiafoo qiaqéera miqídaqa. Qinée ánoona ufa uqanna ínni qímannimidaga. Misá miqóo kai taikáida miqídaqa. 17Ínnee nárana minnísee innaaru qiaqéera sía miqí iaqa. Ínnee nammári áuqamásee qamunna ámiqirana afisúsee níkiaqa áuqamáseeqa naanaidara qídana faiqí ánaasee aní qáfamásee maaqí qifara, maafá sía nárana minnísaidanoo innaaru qídanoo miqí qiaqéera miqínnaranoo. Ánutufa kai ínni níkoofa aiqáma qumeendáraa ainaina faqa qáfee márifa mifá kai qáfamásee miná ákiaqara anímmamaqáannoo.

Óosana óosana qumiasana innaarúnai kai afeedíra ufa.

(Ruka 12:33-34)

19Ínnee maa-maqa maaqánasaa sía aiqáma qumiasana óosana óosana maréeqee quqáseeqa afeediaqa. Taafí áruani, átauku áruani, qooqoosá aukúani, ummuara fasiqa anirée ummuara máreefaara. 20Innaarúnai kai qumíasana óosana óosana afeedí íseenana miqóo márinanoo sía taafí áruannoo sía qooqoosá aukúannoo sía úmmuara fasiqa máreefara ámiqira qóo káqi máriannoo. 21Ínni írirafa ínni nímuqusa ínniqa qumíasana máriqoo kai miqóo kai írirafa máriannoo. Minára innaarúnai kai qumíasana afeediaqéera qídaqa. Ínni írirafa miqóo kai máriannoo.

Áfu afaaqa qóomarafoora máridanoo.

(Ruka 11:34-36)

22Faiqí nífiriki níqafeemarifa afaaqa káaqa qárafa máridanoo narí aináinara sía tatamáqifa káqi páapa̱a ídanoo nímimarifa. Faiqí moó fannoo óori ákooqarafa narí aináina káaqa tatamáqimarifa máridanoo. Ínni nóori nífu miqífaqa ínnee asukunakínai máriafanoo.

Nifaaqasáaqaraa ainainara indee índee írana qáoo qíra ufa.

(Ruka 16:13; 12:22-31)

24Moodáa fasiqa fannoo sía amana qaara rakísiraqanda moodáa kari aináinamánnimaqáannoo. Mifá indaarúqaa rakísiranara ákooqaannoo moo rákisiranara áidiannoo. Sía miqínoo mifá moo rákisiranasaa atooqáannoo moo rákisirana minnísaannoo. Ínnee miqí kai iqa máriafaqa sía amana Ánutunara faqa maqásaa qumíasanara faqa moodáanaki sía amana aináinammá nimaqéennaranoo.

25Minára qinée qímannimidaqa. Ínnee sía ínneeqa káqi máriranara nímuqusiaqa. Ínni nárana néemariana faqa nammári néemariana faqa qamunna afisímárianara faqa sía minára yái fee maráanau yái fee maráanau qiaqa. Qamunna nárana óorudupirafa márinara sía minára írinanoo umaara ráani. Anée sía kúqimariananoo káqi máriannanara minára kai asasiaqa. Aneenná káqi máriannanara miná ákiaqara firaa ainaina máridanoo nárana faqa nammári faqa qamunna faqa óorudupirafa máridanoo. 26Ínnee káaqa qamunna náranara rímariasa qinée níndafaidaqa. Qufini sía nárana úmmaqidaqa sía aiqídaqa, sía afeedídaqa, káqi nárana náidaqa. Ánutufa misá nímidanoo. Ánutufa ufini rirímma káqikaa ainaina dapi ainaina nárana níminóo inani. Ínnee faiqí firaa ainainá máriafanoo úriqaraqa máriafanoo ínni faqa nímiannoo. 27Amanée anée aneenná kúqirana ámuqusiranannai aneenná márirana fírarisámasee kísaaqasaa márinnaree. Sía amana. Dóo nánaree fífau náranara ummaara ráidanoo fee.

28Nánaree fífau qamunnara yái fee maráanau yái fee maráanau qídanee. Ínnee nándaki káasau taatuqée tamookeena qáfamásee minára íriaqa sía aináinidaqa sía qamunna akunúsee afisídaqa. Ánutufa taatuqée qamunnara foora afisúamaqáidanoo. 29Óoqai Sooroomoonáfa mifá ámiqira qamunna qáueesa réemaru qamunnana afisímarúfa, kóora ainaina faqa afisímarúfa, sía mifá maa-kaasau taatuqeená áfufeenaara íma̱ríndee sía miná qamunna úriqararafa márinau, miná qamunna uréeqarafa márinau, dóo sáa qamunnara ummaara ráranara dóo minnísaaqa. 30Káasau qúsau ainaina Ánutufa qamunnará foora nímidanoo. Sía miná kísaaqasaa márira ainainau nímidanoofau. Maqee kásidanoo dúna ateekásee idá araseefándinna ainainafa máridanoo. Ínnee faiqí sía miqírausa. Ínnee kísaaqasaa ínni áukuana márifara. Ánutufa qúsau ainaina rirímma qamunna nímidanoo ínni faiqí fíqaramásee nímiannoo. Ínnee faiqí qamunna ainara kái nímuqusimaríanara Ánutunara káqikaaqoo kai írirana Ánutunasaa rusí maríafanoo, áaqaida miqímariafanoo.

31Ínnee sía nimukáina maaqíaqa nána qamunnee afisúanauree nána náranee naanáuree, nána nammári fee naanáuree. Sía miqí qiaqa. 32Ánutuna ufa sía írimariasa misá miqí qídaqa. Ínnee sía misá naanna raaqa. Ínnee ínni innaarúnai níkoonara kai íriaqa. Mifá fáasai ínni nárana ínni qamunna ainainara fáasamma íridanoo. 33Ínnee Ánutuna quqúsara faqa ínni andeeqárafa Ánutuna andeeqára fára foora márinaqa mi-iriráfa kai márinanoo níqinaaqa mara quqáseeqa fífanoo maasá nárana aina faqa qamunna ainaina faqa Ánutufa qímiannoo. 34Minára qinée ínni qímannimidaqa maqeera kái íriaqa. Dúna fáasaana ainainara sía írinanoo ummaara ráani. Dúna narí kai narí aiqáma kambíqaaninna ainainara rakísiannoo. Faasaambáasaana maqee áinainara kai íriqa fuaqa qídaqa.

Copyright information for `BJR