Matthew 7

Niqoónausa fífau nimaníra óosanara qáoo qíra ufa.

(Ruka 6:37-38, 41-42)

1Yísufa qinau sía ínneeqa niqoónausa áaqaranara maqee maqee misá níqiaqa. Anée miqínanoo Ánutufa miqí kai ínoo aní áaqaranara aní faqa áqiannoo. 2Anée mi-aikána kai raqúru níminaqa Ánutufa mi-aikánannai kai aní faqa raqúru ámiannoo. Anée nána áqira ufa faiqí ánaasee akaqáusa níminanoo Ánutufa mi-ufánannai kai anínna rafáaqafu amaqáannoo. 3Anée nánaree aneenná ákaqaafasaa áfuki saqári árai márifanee ufa qídanee. Mee aní áfuki múduka saqari akatia márinara anée sía fee íridanee. 4Aneenná ákaqaafasaara nána óosana máraidanee maí aniráinaqa mee aní áfuki saqari árai márina mara áquanee qídanee. Aneenná áfuki firaa saqari akatía márinara síamma irí máriananoo. 5Qaaraikí márianafa mandáiki márianafa. Aneenná naaree aneenná áfukina mee firaa saqari akatía márina mara áquseenana andeeqáseenana áfu maqaséenana miqóo quandáfinana aneenná ákaqaafasaa áfuki káqikaa saqari arai márinnana mara áqinanoo andeeqára oosana máriannoo.

6Ínnee ámiqira nárana fainí nímidee. Sía nímimariafanoo. Fainí sía mi-amiqira naranná áminnanara íriannoo ámina námaseenoo káqi quandáfinoo ani ukaqá ámiannoo. Aneenná afaaqa áuqira ainaina kúarauqa nímidee, sía ními máriafanoo rakéekaamminoo dooná rámasaannoo. Miqí kai másee ínnee fúrufarira fasiqa anaasee írimari ainainna sía nímiaqa. Sía írifaranoo. Fainí kúara rakéekaa inoo dooná rámasaani.

Sárauqimaria ainainara innaaru qínanoo ámiannoo mi-ufáfa.

(Ruka 11:9-13)

7Anée aináinara sárauqinana Ánutunara innaaru qínanoo aní ámiannoo. Aináinara sárauqinana Ánutufinnai randáinanoo mifá uqafíqaani. Aináinara sárauqinana Ánutuna kooqí árinanoo mifá kooqí rafáqaamásee aní ámiani. 8Aiqáma iréemariasa máreefaranoo. Randéemariasa paqúrifaranoo. Kooqí árimarifa mifá kai kooqí paqúrinoo máaqaki kéeqafinoo irai áinaina máraannoo. 9Ínnee faiqi níkausa qímannimidaqa ínneeqa nímaaku aníara náranara innaaru qífaqa óoni nímifaree. Sía óoni nímifaranoo ínneeqa nimaaku noodáannara innaaru qífaqa amanée ínnee mandá sakani nímifaree. Sía sakáni nímifaranoo. 11Ínnee mandá óosana máree máriasa máriafanoo ínneeqa faiqi námu innaaru qiafaqa ámiqira ainainá kai nímimariafanoo. Innaarúnai níkoofa ámiqirafa uqanna máridanoo minára innaaru qímarinausa minára narí firaaqóo ámiqirana amana kái ámiqira ainaina kai nímiannoo.

12Anée nána óosanarée áididanoo fee faiqí ánaasee aní ámifaree, anée ámiqira oosana kai qímia qee qímariananoo. Dóo anée náaree miqíra ámiqira oosanná kai faiqí ánaasee maqee maqee káqi nímia. Mooseena sándufa faqa tamummáqarausa ufa faqa misá ufa ánoona mi-ufánaki kooroo ínoo máridanoo.

Tiqeera kooqiara faqa firaa kooqiara faqa minára qírafa.

(Ruka 13:24)

13Ínnee innaarúna aatata fíqa tiqeera kooqiki kéeqafi fuaqa. Idáki fímaria kooqifa firaafá máridanoo. Mi-aanáfa faqa firaafá kai máridanoo. Níanasaa máfi áqirafa firaaqóo máridanoo. Faiqí ánaasee moómoosa maqee maqee miqóo fímariaqoo máridanoo. 14Káqi márira kooqi tiqeeraíkinoo máridanoo, mi-aanáfa faqa tiqeeraíkinoo máridanoo, afeeka aatatá máridanoo. Faiqí ánaasee moodáa moodaa mi-tiqeera kooqína paqúrida fímariafa máridanoo. Ínnee miqóo kai fuaqa.

Únna amaana ufa qímariasa óosana qíra ufa.

(Ruka 6:43-44)

15Ínnee únna qíra amaana ufa qímannimira fasiqauqara eeráiriaqa. Misá máaqeena faini reendeeníra faini apata afisírafa aniráannoo, minára rufíaaqa. Aundurái káasau faini miqírafa máridanoo. Ukaqá nímiandoora minára rufíaaqa. 16Maaqímmasee misá óosana íriaqa. Náqimmásee saqári qáfararee. Anée óonuréenana qaqamma kái qáfaa. Moo sáqari qáfainanoo qaqamma íranoo márinara ámiqira fee qínnaranoo. Moo sáqari fannoo ámiqira amanee máridanoo qaqamma síaifa, adusá máridanoo. Únna amaana ufa qímannimimaria fasiqausara miqí kai inoo saqári kíkiqa úsirafa máridanoo. Kamúkamuna qaqamma fannoo amuka faqáa sándasaa íranoo márinanee díqinnaree. Sía miqóo íranoo máriannoo. Faafísa qaqamma fannoo réereeroondáanasaa íranoo márinanee tiqínnaree. Sía miqóo íranoo máriannoo. 17Ámiqira saqari fannoo ámiqira qaqamma kai íraidanoo. Miná dínni mandá saqari fannoo mandá qaqamma kai íraidanoo. 18Ámiqira saqari fannoo sía amana mandá qaqamma íraannoo. Kafáa miná dínni mandá saqari fannoo sía amana ámiqirana íraannoo. 19Saqári moó fannoo mandá qaqamma adusá íraifaqa ateeká idáraidaqa. 20Amaana ufa qímannimímaria fasiqausa saqáriara foora máriannoo. Minára qinée ínni qímannimida. Amaana ufa qímannimimaria fasiqausa naaqá óonuree misá márinna óosana nímarinna oosana qáfaa. Qáfamásee andeeqée mari fasiqanara ámiqira amaana ufa qímari fee qiaqa. Miná dínni áaqee mari fasiqanara mandá amaana ufa qímari fee qiaqa.

Fífau Yísunara karaambáiqee qímariana.

(Ruka 13:25-27)

21Yísufa kafáa maaqí qímasee qímanniminau. Faiqí fífau misá nóokiqari qiníara karaambáiqee karaambáiqee qímariasa sía innaarúna ququsaki fifáranoo. Qiní innaarúnai qíkoona íriranamau fímariasa misá kai innaarúna ququsaki kéeqeefaranoo. 22Innaarúnai kéeqeemaria aukuanafa kambíqafinaqa moómoosa maaqí qímasee qímaqimifaranoo. Óo karaambáiqa karaambáiqa. Maasá maqásaa máridaqa aníara maasá aní amaana ufa qímannimiaafanausa máridaqa. Maasá fúeenasana áruna aní áuqu rámasaida innaaru qímasee mara áqunniséeunausa máridaqa. Maasá miqí máriafanausa máridaqa. Dóo maasá aní áuqu rámaseeqa moómoo firaa afeeka ainaina áuqimariafanausa máridaqa, dóo anée minára irisée maasá faqa innaarúna ququsaki mara quqáqisaa. 23Misá miqí qífaqa qinée maaqí qímasee misá nífusaa qímannimianaura. Qinée sía uqanna ínniara írimariafanausa. Dóo qiní qífusaaqari fuaqa. Ínni oosana eendaándirafa máridanoo. Dóo fuaqa.

Qaara maqara quandára ufa.

(Ruka 6:47-49)

24Faiqí moó fannoo qiní dóokinaa ufa iriséenoo sanafáunaana anoona qinée qímaqaunamáu kai andeeqásee fímarifa, mifá nána ainaina fooqáa fee máridanoo fee. Mifá ámiqirafa írira fasiqa fooqáafa máridanoo. Narí máaqa átuna meemái óoniki mapukúsee arusaifá máridanoo. 25Mi-maqáfa márifanoo aaku firaafá ríri ifanoo nammári máaqa ameemaanai taatarúnna mandi máree óoqufinoo úfai firaafá úqinoo sía mi-maqána rapée ínoo. Óoniki máaqa usakáqoonara sía rapéeinau. Faiqí moó fannoo qiní ufa írimarifa mi-maqána ákoofara foora máriannoo. 26Faiqí moó fannoo maa-ufána máa̱ qinée qúnnufana qiní dóokinaana iriséenoo minnísee márifa mifá núkudasaa máaqa usakéemari fasiqafára foora máridanoo. 27Mi-maqáfa márifanoo aaku firaafá ríri ifanoo nammári áufinoo máaqa ameemaanai taatarúnna mándinoo óoqufinoo úfai firaafá úqinoo máaqa árinoo rapéepaa ínoo maqásaa pauta qifanoo maqá rakéemáseenoo áqufinoo. Qiní ufa irisée minnísee réereeroondáana arakana auféena faiqi máriasa mi-maqána ákoofara foora márifaranoo.

Yísufa naríaraa Ánutufara foora qímannimi ufafa.

28Yísufa mi-ufáusa qímaqoosa faiqí ánaasee moómoosa írufanoo náaquqée márufaqa qiqau. 29Maa-fasiqáfa sía maasá uqannífiqee mari fasiqausara foora máridanoo. Maafá naríara Ánutufara foora máridee qídanoo qímannimidanoo.

Copyright information for `BJR