Revelation of John 13

Maa-maqánasaaqaraa kaasau aandauqara qu úfafa.

1Qinée Yoohaneesa qífu pisipasamándoo innaarúnai máridaqara foora qaareena ooruku námmari áfainni kikíqinoo márufaqa qáfamasee ákara rúmaqaafananoo. Mifá miqóo kikíqinoo márufanoo ooruku námmarikiqari káasau aandau moó fannoo ururoofaqá qáfaqiafana. Mi-kaasau aandauná aanai qísaukuqara taikásee márinau miná ákiaqa dínni qísauku taikásee dínni ani qaara marasée ákiaqafaqaafa márinau. Aiqáma aanaisaa karaambáiqa qafee afisínoo márinoo aiqáma ákiaqamau narí Ánutunara fídiqaaira mandá núquqa ákararinoo márinau.

2Mi-kaasau aandaufá firaa kusina fooqáatia faiqí nárimarifa márinau. Miná áiku firaa samaada áikuara foora márinau. Miná óo aamara raióona óo aamara fooqáafa márinau. Mifá ooruku námmarikiqari ururoofanóo qáfamaseenoo qaareena fannoo narí afaaqaí máru ainainna mi-kaasau aandauná ooruku námmarikinaana áminau. Narí rakísira qaari faqa aiqáma máqannaasa rakísirana faqa mi-kaasau aandauná amisoofanoo rakísinnimaqanau. 3Mi-kaasau aandaufá márufanoo moó fannoo miná ákiaqaki moo árufanoo kúqinóora fooqáana máseenoo áru afaaqana ateekáqoofa unufufanóo kaifáa fíndifinoo nammárikiqari ururoofaqá qáfaqiafana. Aiqáma maa-maqána afaaqasása máriasa mifá fíndifuna qáfamasoofanoo náaquqoofaqa aiqáma miná ufamáu kaimbiqau. 4Qaareena fannoo firaa uriqarara afeekana káasau aandau ámunara minára áaqee maría fasiqa anaaseesa qaareenara innaaru qídaqa amooqí maríqau. Misá káasau áandau óorinni faqa innaaru qímasee amooqíqa qiqau. Yáfee maa-kaasau aandauná amaná máridanee. Sía uqanna. Yáfee miná áriraramasee áruannoo fee, sía moó fannoo amaná árifara.

5Mi-manda kaasau aandaufá aiqámai rakísidanoo mandúfa uqanna óosana óosana ufa qímarufanoo Ánutufa sía qáoo qinau, qaara fasiqa níku nísauku taikásee moo fásiqa óonu qaara marasée quqoonasáa káqi máridanoo miná kai qáfee márinau. 6Mi-kaasau aandaufá Ánutuna faqa miná áuqu faqa mandá níqurarara níquraree márinau. 7Mifá Ánutuna áiku ásauku faqa rákinoo rafáaqafínau. Mifá káqikaa máqannaa faqa firaa maqannaa faqa aiqáma ufa qímariasa faqa aiqáma máqusanaasa faqa rakísimarufanoo Ánutufa sía qáoo qinau káqi kai qáfanau. 8Aiqáma maa-maqa maaqána afaaqasása máriasa mi-kaasau aandaunára Ánutufara foora innaaru qímasee amooqifáranoo. Misá nári núqu káqi marífandinausa Yísuna búkaki ákara rímariasa misá kai sía amooqifáranoo. Óoqai maa-maqa maaqána sía máruqoo Ánutuna sipsípa ánaaqi kúquna búkaki núqu marísa kai sía káasau aandau amooqifáranoo.

9Aiqáma náaqoo faqaasa ufa íriaqa. 10Kásooqaqee káasau aandau Yísuna ufasáara náruaninausara Ánutufa óoqai írinau. Káasau aandau fannoo rumbáaninausara faqa ooqai írinau. Mi-narira aukuannái Ánutuna ufa íri maríasa sía rufíasee minnísaaqa afeekaikámasee uaqée iaqa minásaa mundúfi fírana faqa káqi kai fuaqa.

11Qinée Yoohaneesa mi-kaasau aandauná qáfamaseeqa quándakufaqa moo káasau aandau maqákiqari ururooná qáfaqiafana. Miná aanai qaaraqánda sipsípa aanaira foorá ururanóo márinau. Miná ufa fannoo qaareena ufa qímarinau. 12Sipsípa aanaikírafa indaarúqaa káasau aandau óorisaa kikíqammambi miná afeeka firaatiá máranau. Mifá aiqáma maqá afaaqasása máriasara indaarúqaa káasau aandaura amooqiaqée sía amooqífaqa náruanauree qinau. Mi-indaaruqaafá kúqiraramasee afaaqa ateekárafa qunufunára innaaru qída amooqiaqée qinau.

13Sipsípa aanaikírafa ínaaqianna aandau fannoo aiqámausa nífusaa faiqí sía áuqaaqaa íra ainaina áuqinau, aiqámausa nífusaa innaarúnaindari idá fannoo maqásaa áqu fuannee qufanoo áqufinau. 14Mifá indaarúqaa kaasau aandau óorisaa faiqí sía áuqaaqaa íra ainaina áuqusoofanoo minánnai maqásaaqaraasa aiqáma nikaruqinau. Miqídanoo mifá aiqáma maqásaaqaraasa qímanniminoo qinau, Ínnee afaaqa ateekásoofanoo kúqiraramandee fíndifuna amana áuquaqa. 15Misá áuqusoofanoo sipsípa Ánutufa uqeeqáraree qímasee narí namuqáa qumeé afeeka ámufanoo aanaikíra aandau fannoo únnaqimásee narí afeeka fee qímasee áidoo indaarúqaa kaasau aandau amana áuquqoonaki áidoo fuaqásoofanoo miná amana fannoo faiqíara foora ufa qínoo naríara sía innaaru qímasee amooqusá kuqá nárinau. 16Sipsípa aanaikíra aandau fannoo nárirarufaqa aiqáma máqannaasa káiqeesa faqa úriqararausa faqa aináina faqaasa faqa kudifásiqa faqa rumbée maríasa faqa idukímariasa faqa aiqáma narí ákara nári nísauku uqannái fee níqinaaqafee ákara rúmannisanau. 17Mi-akarána sía márinausa sía aináina nimisée miná ákiaqara feefaurú máreefaranoo, aináina faqa sía amana munnimma áqusee máreefara. Mi-akarána óosana káasau aandau miná áuqu nambáqa máriannoo.

18Írirana faqaasa maa-ufána íriaqa. Írirana faqaasa mi-nambaqána káasau aandau nambáqa óosana írifaranoo. Mi-nambaqáfa faiqí áuqu kikíqammusidanoo. Mi-nambaqáfa maaqímminoo máridanoo. Síkisa handaréeta faqa sikisti síkisa faqa máridanoo, (666).

Copyright information for `BJR