Revelation of John 17

Firaaqóo úmmuari maría anaaseesa nínoona áru úfafa.

1Pupúsamu taikáfufanoo qafee téeqiusakiqari moo qángiroo fannoo qiní dáareenoo qinau, Yoohanee anée maí aniráinaqa firaaqóo úmmuari mari anaaseena kurídirana óosana uqafíqaa. Mi-anaaseefá firaa taunna kíkiqa úsidanoo, moómoo nammari miná aaqá máridanoo. Mi-moomoo nammarína kíkiqa úsirafa máridanoo faiqí ánaasee moómoo máqusanaasara qídanoo. 2Maa-maqánasaaqaraa karaambaiqauqa mi-manda anaaseená áafeeqee maríafa máridanoo aiqáma máqannaa fasiqa anaasee faqa maa-anaaseená úmmuarirana uáinna nammariara foora néeneesaidaqa fúrufaridaqa.

3Miqí qímasee qímaqimisoofanoo Ánutuna maraquna fannoo dáakufufanoo mi-qangiroofá qiní maréeqeenoo innaarúnaindari maqásaa múqu aadána máqasaa quqáseenoo mi-anaaseená uqaqífiqanau. Mi-anaaseefá taatuqée aandau káasau aandau ataufakaaqá óoqu faaqée márinau. Mi-kaasau aandauná afaaqasása Ánutunara fídiaqaa íra áuqu moómoo miná afaaqasása ákararinoo márinau. Mi-aandaufá dínni qísauku taikásee dínni ani qaara marasée ákiqa faqaafa márinau, miná aanai qísaukuqara taikásee márinau. 4Mi-anaaseená qamunna sía káiqeesa afisímariana úriqararausa afisímaru qámunnanda saasáakoona árirana faqa taatuqée árirana faqa afisímarufa aiqáma ainaina kóorannai áuqirana kai afaaqa áuqirafa márinau. Firaa feefauru áqimari oonínna pupú óoni fooqáana faqa máranoo nínau. Mi-anaaseená ásaukuki kóora auqira kaafa uqusée márinau. Mi-kaafánaki ikairífaqaa ainaina faqa faiqí ánaasee narí úmmuari narí úmmuarirana aiqáma mi-ainaináfa mi-anaaseenásaa aniqusírafa mi-kaafánaki qumbiqánoo máridanoo. (Faiqí ánaasee kíkiqa úsidanoo kúqaa qíra Ánutuna minníseeqa únna qíra Ánutuna amooqímaríanara qídanoo.) 5Mi-anaaseená áqinisaa miná áuqu ákara rínoo máridanoo áuqu akooqóo máridanoo óosana kukéeqanoo máridanoo. Miná áuqu maaqí qínoo máridanoo Firaa Babiroonia aiqámausa nári náumoosaa feefaurú máree maríasa nínoofa faqa káaqa ánaaseera rímariasa nínoofa faqa máridanoo.

6Qinée Yoohaneesa miná ákara qáfeeqa mi-anaaseená óosana qáfaunanoo fúrufaramminoo márifaqa qáfeeqa. Mifá Ánutuna maqásaaqaraa faiqí ánaasee fidíka faqa Yísuna ufara afeekaikí maríasa fidíka faqa uáinna nammariara foora misá narusée misá fidíka néeneeseenóora foora fúrufarinoo nímari anaaseefa. Qinée miná qáfamásaunanoo firaaqóo dáaquqeenoo. Qangiroo fannoo miqíafananoo qíqafeenoo qinau. 7Anée nánaree áaquqaidanoo fee qinée mi-anaaseená faqa mi-aandauná faqa óosana kooroo qía̱namma íria. 8Anée káasau aandau qáfaanafa óoqai márufa maqee sía máridanoo, mifá qúsasaa maqá ámeemaanai madikakíqari ururéenoo taikáranaki fúannoo. Náaru náaru máriranaki fímariasa Ánutuna búkaki núqu ákara rínoo máridanoo, óoqai maa-maqáfa sía máru kámuqoo mi-bukánaki misá núqu ákara rúmaqoofa máridanoo. Maa-maqánasaa máriasa sía mi-bukánaki núqu ákara rúmaqoosa misá mi-manda kaasau aandauná qáfeeqa káaqa náaquqainaqa miná ufamau fifáranoo. Óoqai márinoo maqee sía máridanoo kafáa kásooqaqee kooroo íaninnanara tautúmasee miná ufamau fifáranoo.

9Maa-ufána írirana faqaasá kai írifaranoo. Mi-kaasau taatuqee aandauná ákiaqa dínni qísauku taikásee dínni ani qaara marasée ákiaqafaqaafa maridanoo. Mi-akiaqa namúna faqa dínni qísauku taikásee dínni ani qaara marasée áaqana namu kíkiqa úsinoo máridanoo mi-anaaseefá mináuqasaa óoqufaaqee máridanoo, karaambáiqauqaindi faqa miqímasee namu máridaqa. 10Moodáannai qísauku karaambáiqa dóo taikáfiqau, moodáa káqi rakísidanoo máridanoo moó fannoo aniráannoo aniráinanoo qúsasaa taikáannoo. 11Mi-kaasau aandaúfa ánaasee minásaa óoqumariufa óoqai márufa maqee sía máridanoo kásooqaqee kafáa kambíqaannoo. Óoqai indaarú mifá dínni taikásee dínni ani qaaramarasée karaambáiqa márunaki máriufa taikáfufanoo kaifáa kambíqafinoo dínni ani qaaramoo kínanoo mifá qúsasaa kurídiranaki fúannoo.

12Mandá káasau aandau aanai qísaukuqara taikárafa miqímandee kai kásooqaqee karaambáiqauqa maqásaa moodáa kari kambíqafi máridaqa faiqí ánaasee rakísi nímaqeefaranoo. Mi-namúsa nári afeeka mandá kaasau aandau náida amisáifanoo mifá misá faqa qúsasaa faiqí ánaasee rakísi nímaqaannoo. 13Mi-karaambaiqáusa qísaukuqara taikárausa moodáa írirana máriranasaa máridaqa nári afeeka faqa nári úriqararana faqa mi-manda kaasau aandauná poodúaqida ámimarífaranoo. 14Mi-karaambaiqáusa sipsípa ánaaqi Yísuna áruannee qímasee miná faqa rákifara. Yísufa narí rusandeesámumasee náaramáqaisa afeekaikámandee Yísuna faqa fímariasa misá saimbaqa mi-karaambaiqáusa náru taikéefaranoo. Mifá Yísufa aiqáma karaambáiqa máridanoo aiqáma úriqararausa úrinaaqararafa máridanoo minára Yísufa quándaki misá faqa naru taikáannoo.

15Mi-qangiroofá kafáa mi-anaaseenára qímaqiminoo qinau. Mi-anaaseefá nammári ámuaqusaa óoqumaruna anée qáfaananoo. Mi-nammarífa moómoosa maqúsa máriasa moómoo fasiqá ánaasee ufa óosana óosana qímariasa kíkiqamusinoo mi-nammarínasaa máridanoo. 16Mi-qisaukuqarána taikásee aanai nimanasáa karaambáiqauqa máriasa faqa mandá kaasau aandau faqa mi-umuari mari anaaseenára fídiaqaammidaqa miná aiqáma ainaina marasáifanoo mifá káqi samu máriannoo. Misá miqóo miná amaqí námasaifanoo dóo idáqama taikáfuannoo. 17Mi-karaambaiqáusa sía náriqá kai miqífaranoo. Ánutufa qumeé fuki faakí qínaqa misá sía irirainni misá nári íriranammifoo qímasee nári afeeka mandá kaasau aandau ámifaranoo. Ánutufa narí ufa ánoonaikianinna áukuanara áfeesidanoo miqíannoo.

18Mi-anaaseená anée qáfaanafa mifá aiqáma máaqa máaqa karaambaiqáusa rakísi nímaqeemari maqusafa máridanoo.

Copyright information for `BJR