Revelation of John 20

Wan tauséenna aukuana Yísufa rakísiu úfafa.

1Qinée Yoohaneesa miqímaruna qáfamasee quándaki innaarúnaindari qangiroo moó fannoo maqá ámeemaanai kíqa faqa kísaaqa sáinanda faqa ásaukuki úqirafa maqái qúminau. 2Qumuréenoo qaareena qumáranau. Mi-qaareenná moo áuqu óoqeenáa sakani moo áuqu Sadannafa moo áuqu áfaanna. Mi-qangiroofá qumáreenoo sáinandannai rumbáseenoo maqá ámeemaanai madikakí afeeqá áquseenoo róokamandeenoo amúsaraseenoo wan tauséenna áukuana minakí máriannee qímasee quqánau. Mi-kamúqoo sía maa-maqa maaqánasaaqaraasa níkaruqiannoo. Mi-wan tauseenna aukuanná taikásainanoo Ánutufa kafáa idukúsainanoo káqikaaqoo kafáa níkaruqiannoo.

4Qaareena rumbásoofaqa qaarí moómoo innaarúnai ufiqínoo máru qáfaqiafana. Minásaa óoqu maríqa márusara Ánutufa ínnee faiqí ánaasee ufa íriaqee qinau. Qinée miqúna qáfeeqa quándakufaqa faiqí nimana moómoo qáfaqiafana. Misá Yísuna ánoona ufa faqa Ánutuna ufa faqa kooroounára nárusa nimana márufaqa níndafaqiafana. Misá sía mandá káasau aandau fee miná amanaree innaaru qímarusa máriqau. Misá mandá kaasau aandau ákara níqinaaqa faqa nísaukusaa faqa qáoo qímarusa máriqau. Misá kúqiranakiqari fíndi fíqa ásauku mundírana sáimbaqa karaambáiqaika mámbiqa faiqí ánaasee rakísifaranoo. Mi-uan tauseenna aukuanná minásaimbaqa rakísifaranoo qinée qáfaqiafana. 5Akaqáusa kásooqaqee wan tauséenna aukuana áiqarammáfufanoo Ánutufa ínaaqiannaasa mara fíndifuannoo. 6Indaarú fíndifirausa Ánutufa firaa asasirana níminaqa asasifáranoo. Ínaaqianna fíndi fírafa moo áuqu ínaaqianna kúqirafa máriannoo. Sía indaarú fíndifirausa úrinaaqareefaranoo. Indaarú fíndifirausa Ánutunaindi faqa ásauku mundírana aanáiqikirausa máridaqa wan tauséenna aukuana Yísuna faqa faiqí ánaaseesaa rakísifaranoo.

Sadannana narí áiku ásauku faqa idáki áquaninna úfafa.

7Mi-uan tauseenna aukuanná áiqaráinanoo Ánutufa Sadanna narí rumbáranakinaana idukúsainanoo ráudamakinoo aiqáma máqasaa máriasa kafáa níkaruqiannoo. Níkaruqímaseenoo náarainaqa moómoosa uqanna aniréeqa núkudara foora qumbiqá áqufifanoo Ánutufa áidimari máqusana Yeerusaree máqusa faqa Ánutunara rímaria fasiqa anaaseesa faqa aiqáma firaaqóo rafúsu quqárúmasee náríraree qíannoo. Aiqáma máqannaasa suqímarusara Kookána máqannaasa faqa Mákookana máqannaasa faqee qímarifaranoo. Rákuanee qímarufanoo innaarunaindari idá firaafá qumuréenoo aiqáma nárú taikásoofaqa qinée qáfaqiafana. 10Náru taikásoofanoo Ánutufa faiqí ánaasee níkaru qímaru afaannána rafúseeqeenoo idá fárumaki áfunda mandá márunaki áqinau. Sía narí kai, óoqai mandá káasau aandau faqa únna qíra tamummaqara fasiqa faqa márunaki áfaanna rafúsu áqinau. Miqóo misá máridaqa fáasaana faqa eendáki faqa aupúrarana máraidaqa náaru náaru márifaranoo.

Ánutufa taikára faasaana ufa qíaninna úfafa.

11Qinée Yoohaneesa miqíqufaqa qáfamaseeqa quándaki qáfaafananoo firaa qaari ufiqírafa éekara árimarunasaa minásaa óoqumaru fasiqana faqa qáfaqiafana. Mifá kooroo máfufanoo innaarúna faqa maqá faqa miná áfusaaqari dóo taikéenoo taikáfinau. 12Qinée miqóo qáfaafananoo kúqirausa aiqáma kúqiranakiqari fíndi fíqa Ánutuna qaarí aaqá ufa qíráree qímasee kikíqiqa máriqau. Úriqararausa faqa óorudupirausa faqa amana amana kái Ánutuna óorisaa kikíqiqau. Innaarúnai máriasa mi-kuqiráusa ákara papiqa qairíseenoo nísaana ríqau. Papiqa moo káqi máriasa núqu papiqa faqa qairísee qáfanau. Ánutufa mi-papiqánakinaana misá mandá márirana nírana áuqarana qáfamaseenoo ufa miná amana kai níminau. 13Ánutufa qufanoo ooruku námmari fannoo kúqirausa minakí márusa maréeqeenoo Ánutuna áfusaa quqásoofanoo kúqirana faqa maqá ámeemaanai kúqirana faqa náriki mária kúqirausa maréeqee Ánutuna áfusaa quqáqau. Quqásoofanoo Ánutufa aiqáma nári mandáinaina áuqoona ákiaqara ufa níminau. 14Kúqiranaki máriasa faqa maqá ámeemaanai kúqiranaki máriasa faqa aiqáma maréeqeenoo idá fárumaki áqinau. Mi-ida farumánaki áqimarianara ínaaqianna kúqiranee qinau. 15Aiqámausa asumu máraaninausa papiqakí núqu márisa misá káqi márifaranoo mi-papiqánaki núqu sía márinausa misá aiqáma maréeqee káqi kási márufanoo idá fárumaki aiqáma áqinau.

Copyright information for `BJR