Revelation of John 8

Papiqa moodáa sanda dóo idukú úfafa.

1Sipsípa ánaaqi fannoo mi-papiqánasaa rumbára sánda ínaaqianaana idukúsoofanoo innaarúnai qíqi ufa dáiqímafinoo káqikaaqoo kásoomafinau. 2Ufa sía qírafa taikásoofaqa kafáa qinée Yoohaneesa qáfaafananoo qangiroo Ánutuna áfusaa kikíqammambi márusa dínni qísauku taikásee dínni ani qaara marasée miqímandee qangiroo ukeena moodáa kai moodáa kai amana kái misá níminau.

3Nimisoofanoo qangiroo moó fannoo kóora áuqimaru qafeena úqirafa aniréenoo Ánutuna aandáu̱ tatúfimaru qaindána óorisaa kikíqammambinau. Faiqí ánaasee innaaru qírafa mi-qafeenáki máruna máree aniroofaqa misá ámiqira afundimaru ainainna moómoo mi-qafeenáki innaaru qírana námufaqa quqásoofanoo Ánutuna óorinni máru qaindánasaa kóora áuqimarunasaa idára qoonaki téeqimásoofanoo idáqeenoo ámiqira afundímaru ainainna faqa faiqí ánaasee Ánutuna ufamau fímariasa innaaruqírana faqa idáqoofanoo ámiqira áfunda fannoo Ánutuna aikiambúinau. 5Qangiroo mi-qafeená qumáreenoo mi-qaindánasaaqaraa idá aurí marú qafeenaki áfeeriqi quqáseenoo innaarúnaindari maqásaa téeqimmáqinau. Téeqimmáqusoofanoo innaarúnai qírana námufaqa aakuasáa úqirana námufaqa maqá kásirana námufaqa kambíqanau.

Dínni ani qaaraqánda marasée ukeena fuaqóo úfafa.

6Miqóoqari qangiroo qísauku dínni taikásee dínni ani qaara marasée ufíreena faqaasa fuaqárara deedaqiqau.

7Fuaqásoofanoo pupúsamu faqa idá námufaqa fidíka námufaqa moodáanakikirafa innaarúnaindari maqásaa téeqinau. Téeqimásoofanoo maa-maqa maaqánaki qaaramookí óosuseenoo moodáaki idáqama taikánau, saqári faqa miqóo márinauqa moómoo qámataikánau. Aiqáma andanda faqa miqóo márinauqa qámataikáseenoo qaaraqándaki káqi márinau.

8Qámataikásoofanoo dóo miná ínaaqianna qangiroo narí ufíreena fuaqásoofanoo firaa aaqanara foora idá aurí maruna rafáurinoo innaarúnaindari ooruku námmariki áqufinau. 9Áqufufanoo ooruku námmari qaaramookí óosuseenoo qaaraqándaki káqi márinoo moodáaki fidíkaikamafinoo minakínaa nóodaannaina kúqu taikáfinoo sípauqa faqa qaara oosiranakí káqi márinau, moodáa óosiranaki kurídifinau.

10Kurídifufanoo misá nínaaqiana qangiroo moó fannoo narí ufíreena fuaqánau. Fuaqásoofanoo fásau firaafá miná áuqu sukáqara fasau fee qiqau, mifá qóomara foora aurímaruna fúka nammariki maqásaa áqufufanoo qaaraqándaki quqáseenoo nammári ámiqirafa, moodáaki faiqí ánaasee miná námasoofanoo suká nárufaqa moómoo kúqimariqau.

12Qinée Yoohaneesa miná qáfamasaafananoo ínaaqianna qangiroo moó fannoo narí ukeena fuaqánau. Fuaqásoofanoo súani afu qaaramookí óosuseenoo moodáaki amannauná árinoo qaaraqándaki káqi máriqau. Quqoona faqa fásau faqa moodáanaki amannauná árinoo qaaraqándaki káqi qée márinau. Súani fáasaanasaaqari dínni áti qéemarinau, dínni áti sía qéemarinau eendáki quqoona faqa miqí kai inau.

13Qinée miná qáfamasaafananoo quqaumu sandáaqai qaqamáree fídanoo firaa kari faiqíara foo ufa qufaqa íriqiafana. Mifá qinau mandóosana náaquqarafa kambíqaannoo qangiroo qaaramoo námu ufíreena fuaqéefandinausa misá fuaqáifandinna kámuqoo maqásaaqaraasa firaa mandainaina náaquqaranaki márifaranoo fee qinau.

Copyright information for `BJR