Romans 13

Aiqáma úriqararausa Ánutufa kai quqáqoosa máridaqa.

1Aiqáma kaamánauqa faqa úriqararausa faqa Ánutufa kai quqáidanoo. Sía moó fannoo narí kambíqaidanoo, Ánutufa eedóo qinára kai kambíqafi máridaqa. Minára irisée ínnee aiqámausa misá ufamáu kai fuaqa. 2Faiqí ánaasee moó fannoo kaamánauqa ufa rukíee márinafa Ánutufa quqáqai fasiqausa ufa rukíee máriafa márinnarannoo. Ánutufa quqáqoo fasiqausa ufa rukíainafa mi-fasiqáusa sáaqaraa áanóo irana aneenná kai maréeqeena aneenná áfaariki rusímariananoo.

3Mandá oosana máree maríasa kai kaamánna rakísirausara rufíaaqa, ámiqira oosana máreemariasa sía misára rufíaaqa. Anée kaamánna fasiqa fee úriqarara fee misá nífusaa mána mána kai íraree fee qídanee dóo amaná andeeqára oosana marasée miqía. Miqínanoo mifá amooqíra ufa kai aní ámiannoo. 4Kaamánna úriqararafa Ánutuna saikíra fasiqa máridanoo aní ámiqimmásee márianneera aináinidanoo, anée mandá oosana máreenana minára rufíaa miná ákiaqara aní árirasamu dóo ásaukuki uaqéeidanoo. Mifá mandóosana máree maríasasaa Ánutuna áanóo irana maréeqeenoo misásaa quqéemarífa máridanoo.

5Ínnee minára irisée úriqararausa ufara aiqáma eedóo eedóo kai qiaqa, sía Ánutuna áanóo iranara kai iriséeqa eedóo qiaqa, aneenná áakiranara andeeqánoo márifaqee qímasee eedóo qiaqa.

6Kaamánna fasiqauqee kansóorauqee úriqararausee, misá aiqáma Ánutuna aináiniranaki máridaqa faiqí ánaasee andeeqánnisaida máridaqa minára ínneeqa takísa munnimma nímirana eedóo qímasee nímiaqa, minánnoo aináinidammia. 7Ínneeqa takísa munnimma aiqáma áquaqa, káqikaa takísa kansóora takísa faqa kaamánna firaa takísa faqa áquaqa, aiqáma úriqararausara ámiqira fasiqee qímasee misá nóorinni rufíaqa rufíaqa ídaqa fuaqa.

Naríara naríara ámiqira oosana kai máraaqee qírufa.

8Sía moóna ummaara ámeemaanai kéeqana mária aufadáranaki kai mária. Moodáa ummaara ámeemaanakí kai kéeqaqa máriaqa. Naríara naríara nídimárinaqa mi-moodaa ummaaránaki kai kéeqaqa máriaqa. Faiqí ánaasee moó fannoo narí aqoónna fasiqanaaseera ámuqusinanoo Mooseena sándufa dóo qumáreenoo mi-sandufána ánoona paqúrinoo kooroo ídanoo.

9Mooseena sándufakinaafa akaqáfa maaqímminoo máridanoo.

Sía faiqí ánaasee narí úmmuari narí úmmuariaqa.

Faiqí faqa ánaasee faqa faiqi faqa sía kuqánnaruqa misá fidíka sía ruqíaaqa.

Sía narí aináina narí aináina úmmuariaqa.

Sía mooná aináinara ámuqusinana márara áaqoo íria. Mi-sandufáusa faqa akaqá sándufauqa faqa moodáa ufa fannoo mi-sandufáusa aiqáma rafáaqafinoo máridanoo mi-moodaa ufáfa maaqímminoo máridanoo.

Anée aneennára ámuqusi márianandee máseenana mi-amuqusiráfa kai aqoónnanara ámuqusiani. Mi-ufáfa aiqáma sándufa aruséenoo mifá ánoonaikidanoo.
10Faiqí ánaasee moó fannoo aqoónna fasiqa anaaseera ámuqusi marínafa náqimáseenoo moóna mandáikammamaqáannoo fee, sía miqíannoo. Minára qinée qíqa, aqoónnanara ámuqusí marífa aiqáma Mooseena sándufamau fímarifa máridanoo.

11Ínnee mi-fasiqána aanna raaqa. Dóo maa-aukuanná iqáqara áukuana máridanoo faiqáranakiqari fíndifíra aukuana dóo ani máridanoo. Óoqai ínnee ínneeqa írirana Yísuna ufasáa rusísoofa dóo áni ániifanoo dóo ínneeqa asumu márira aukuana dóo adeedí ramásee ani máridanoo. Minára faiqáranakiqari fíndi fira aukuanee qídaqa.

12Dóo asukuna taikárarídanoo, iqáqarafa qúsasaa ániannoo, maasá asukunakí nímariafanna manda oosanna oosanna máfi taikáseeqa fáasaana ámiqira oosana ámiqira márirana durú feefara foora indáamma qumaráaqa. 13Maasá fáasaanasaa nídara foora aiqámausa nífusaa andeeqárausaikakai mámbi máriaqa. Sía mandáinaina máraani qímasee moodáanaki suqúaqa. Sía nammári námasee fúrufariaqa, sía faiqí faqa ánaasee faqa narínni narínni úmmuariaqa. Faiqí faqa ánaasee faqa sía narí áfaaqa narí áfaaqa kooroo iaqa. Sía rakúaqa, sía naríara naríara rairai qiaqa. 14Ínnee ínneeqa faiqí faiqi mandá iriranamau fídaqa fanandímariana minníseeqa mi-aanáusa óonu ititée ani ititeemmá átukaraseeqa quándaki Ánutuna ásauku mundírafa Yísufa maasá karaambáiqa miná andeeqáranaki fímariana miná qumáreeqa mi-duru saamúnannai maasá faiqí faiqi mandá márirana mandá nírana faqa rákuaqa.

Copyright information for `BJR