Romans 14

Únna Ánutunara dúfi dúfi qímaria nárana ufafa.

1Qinée Pauroosa Roomma máqusanaasa Yísuna ufa írimariasa qímannimidaqa. Ínnikina óosana óosana fasiqa ánaasee máriafanoo. Akaqáusa afeekaikámásee Yísuna mandaaqáqa máridaqa írirana minásaa kai mundúsee fímariasa máridaqa, akaqáusa írirafa sía Yísunasaa mapukímariasa mi-fasiqáusa írirafa óorudupirausa máridaqa. Ínnee sía ámiqira írirana faqaasa kai mara máree ínni suqíranaki quqáaqa írirana óorudúpirausa faqa maréeqee káqi moodáanaki quqáaqa. Sía misá moo íriranara rairaiqiaqéera maréeqee quqáaqa. Misá faqa Yísuna ufa írimariasa máriafaqa káqi quqánnisáaqa.

(Óoqai Pauroofa máru aukuanna aandáu̱ aruséeqa únna Ánutunara túmunnai áuqira afaannara dúfi dúfi qímaseeqa makéetimariqau. Yísuna ufa írimarusa námasaifanoo únna Ánutuna maraquna kafáa dáakuandoo qímasee rufíeemariqau.)

2Faiqí moó fannoo narí íriranannai sía minára íridanoo kai aiqáma nárana aandau náidanoo, sía Ánutuna ufa rukíaida miqídanoo. Faiqí moó fannoo írirana óorudupirafa aandáu̱ námasee qeeqá írirana kurídianoo qímasee nárana kai náidanoo. 3Ínnikina aiqáma aandau nárana néemarifa sía quándaki aandáu̱ sía náinnanara fídiaqaamásee qinée qeeqáraa ani úriqararausee sía qía, Kafáa aandáu̱ sía náinnafa sía quándaki káqi néemarinara qáoo qímannisaaqa.

4Ínnee aiqámausa Yísuna aináinimariasa máriafanoo. Ínnee náqi fee mándee moo fásiqa aináinirana áqifaree. Mi-fasiqáfa moó fásiqa Yísuna aináinirafa máridanoo, miná úriqararafa kai miná óosana irisée mara uqéereeqee narí andeeqárana amanakái kikíqammaisáannoo karaambáiqa fannoo amana miná dadaaqínanoo ánoonaikiannoo.

5Faiqí moó fannoo moo fáasaanara úriqarara faasaanee qídanoo. Faiqí moó fannoo aiqáma faasaanara amanamana kái fee qídanoo. Aiqámausa náadu náadu nári írirana mapukúsee irisée dóo mi-maú fuaqa. 6Moó fannoo moo fáasaanara úriqarara faasaanee qímarifa karaambáiqa áuqu uqéeraidanoo miqí qídanoo. Moó fannoo aiqáma aandáu̱ nárana néemarifa karaambáiqa áuqu uqéeraidee qídanoo miqídanoo, Ánutunara dúfi dúfi qídee qída néemarifa miqídanoo. Akaqá ainaina sía néemari fasiqafa mifá faqa minánnai Ánutuna áuqu uqéeraidee qídanoo miqídanoo, Ánutunara dúfi dúfi qída sía néemarifa miqídanoo.

7Maasá qeeqá máriranaki máridaqa sía qeeqá qeeqá rakísida máridaqa, maasá kúqirana faqa sía qeeqá rakísidaqa karaambáiqa fannoo kai rakísidanoo, maasá káqi máridaqa karaambáiqa aináiniranaki máridaqa maasá kúqiqa karaambáiqaindi máridaqa mifínnai fídaqa. Dóo qinée minára kooroo ídaqa maasá káqi máridee kúqidee karaambáiqaindi máridaqa. 9Ásauku mundírafa kúqirausa faqa káqi maríasa faqa karaambáiqa márianifeera auníriranasaa kúqinoo minakíqari fíndifinau. 10Qinée Pauroosa minára irisée iráidaqa. Anée yáfee máridanee aqoónnana óosana qáfamaseenee áqinanee. Anée yáfee máridanee aqoónnanara ákooqaidanoo fee. Maasá aiqámausa Ánutuna áfusaa kikíqammafuananoo mifá maasá óosana qáfammaseenoo rainá qimaqaannoo, minára sía aqoónnana aqisée ákooqaani, anée uréeqarafa máriananoo.

11Óoqeenaa tamummaqara fasiqausa minára maaqí qídaqa.

Ánutufa qinau. Qinée káqi márira Ánutusa úriqararausa márunnanara qiní ufa ámiqimasee íriaqa. Aiqámausa qiní dóorisaa nóorindari áqufiqa qimooqifáranoo. Aiqámausa qiníara Ánutu fee qifáranoo.
12Dóo qinée Pauroosa minára maaqí qídaqa. Maasá aiqámausa qeeqá nírana, márirana, qírana Ánutuna áfusaa kooroo ianáura. Minára íridaqa aqoónnanara íreeda kai qiaqa.

Aní ákaqaafasaa fannoo anée ímarianna ainainasaa farindámaki sáamuruandoo qía.

13Naríara naríara íreeda kai márida sía múnuqi míniqi qídaqa sía áaqara ufa naríara naríara qiaqa, sía maasá miqíaqa, maaqíaqa, maasá Yísuna ufa írimarunausakina máridaqa moo áinaina máraananoo qiní qiqoónafa qíqafamaseenoo dóo narí faqa máreenoo áaqaranaki áqufinaqa dóo qinée mi-ainainnára sía máraanaura rufíaanaura. 14Qinée Pauroosa Karaambáiqa Yísunasaa atooáqa marúnnanannai aiqáma naranara ánukara fee kai qímasee náidaqa. Faiqí ánaasee moó fannoo moo áinainara sía ánukara fee qínafa miná ámuqusakinaafa mi-ainainnára rufíaannoo.

15Anée moo nárana ámiqira náranee qímasee námasainanoo aní ákaqaafasaa aní qáfamaseenoo mifá faqa néenoo minásaa farindámakinoo moo mándainainaki áqufinana anée miná afaasuaa qíananoo mifá mandáinaina numooki áqufinoo. Anée miqínana sía aneenná ákaqaafasaara ámuqusinana dadaaqíananoo. Ásauku mundírafa ákaqaafasaara minára faqa kúqinau anée nánaree fífau ámiqira náranara néemarianannoo mandóosanaki quqéenanee. Anée miqínaqa faiqí ánaasee aní óosana óosana naranara káqi nifaaqa quqásee neefándinnanara mandóosanee qifáranoo.

17Ánutuna quqúsaki máriasa maasá nírana márirana sía nárana nammárisaafau mundínoo máridanoofau. Ánutuna náaquqara maraquna nímimari ainainausa andeeqárana faqa asooárana faqa asasírana faqa minamúsasaa maasá márirana nírana mundínoo máridanoo. Faiqí ánaasee moó fannoo ásauku mundírana aináinidanoo narí ákaqaafasaauqara ámuqusimarifanoo dadaaqínoo rakísinanoo Ánutuna amooqírafa faqa faiqí faiqi eedóo qírana faqa máraannoo.

19Maasá minára irisée Yísuna áiku ásaukuki nídaqa maasáki asooárana faqa narí áfeekaikí narí áfeekaikíqa Ánutuna ufamáu fuaqée qímasee mi-maú fuaqa. 20Ánutufa maasá moómoosa Yísuna moodáanaki quqáqoofaqa maasá sía miná kurídiqa fúrufariaqa. Aiqáma nárana amana née máriafa máridanoo maasá moo ámiqira nárana námasaananoo maasá qíkaqaafasaa moó fannoo qíqafamasee quándaki áaqaranaki áqufinanoo maasá mi-naranná náunnanara áaqarafa máridanoo fee qianáura.

21Andeeqásee nímariaanafa maaqímminoo máridanoo akaqá nárana nammári fee námasaananoo qiní qíkaqaafasaa moó fannoo fee qiní qíqafamaseenoo minásaa áiku ámakinanoo kurídiranaki áqufuandoora mi-narana nammarína nárara rufíaanaura. Nána ainainasaa fee qiní qíkaqaafasaa áiku ámaki kurídiranaki áqufuannoo fee qímasee mi-ainainára rufíaanaura.

22Anínna írirafa nárana nammáriara sía faiqí ánaaseeki kooroomándee minásaa áanóo irafa raiqárafa kambíqaani Ánutusandiri kái kukéeqasee íriaqa. Faiqí moó fannoo nárana nammári nainára miná áakirafa sía qáoo qínafa mifá ámiqira fasiqa asasíranaki máriannoo. 23Kafáa mi-fasiqáfa moo áinaina námaseenoo óonumafi íridanoo Ánutufa minára andeeqéefoo qíannoo fee sía andeeqéefoo qíannoo fee qímasee qaara aundura írirafa mi-fasiqáfa mi-narana nammarína námasainnanara Ánutufa áaqee foo qíannoo, sía Yísuna saqárikiranara irisée néenoo írirana fúrufaramándee néenoo, miqínnanara Ánutufa áaqeenoo fee qíannoo. Maasá moo áinainana andeeqára fee máriannoo fee áaqara fee máriannoo qímasee qaara daundura irisée káqi óonu qumárainafa áaqarafa máridanoo.

Copyright information for `BJR