Romans 16

Pauroofa narí áqoondiuqa nímandaidanoo.

Óo qiní qíqoondiuqa Roomma máqusai máriasa ánaasee moó fannoo Keenakareea máqusai Yísuna ufa írimariasa dadaaqímari anaaseefa maasá nisookífa miná áuqu Fooeebee námmarifa qúsasaa ínnee iannai Roomma máqusai fúannoo. Mifá andeeqára ánaasee márinoo óonurainaqa ínnee Ánutuna faiqi námu naanna rámasee karaambáiqa ufa írimari anaasee fee qímasee ámiqimandee qumáree rakísidaqa mi-anaaseefá moo áinaina ummaara moo bísinisa Roomma máqusai áuqainaqa ínnee káqi dadaaqiaqa. Mi-anaaseefá moómoo fásiqa ánaasee dadaaqírafa qiní faqa dadaaqíra qíqoondi máridanoo.

Ínni Roomma máqusai mária fasiqa anaaseeqandá, ánaasee áuqu Pirisikaa námmarifa máridanoo afaaqi áuqu Akuiraafa mi-qafaqiqandá qiní dadaaqírana nári kúqiranara paasóosamandee moómoo kari nímeekaranaki fídaqa qiní dadaaqímariasa máridaqa, ásauku mundírana Yísuna aináinirana dadaaqí maríaqanda máridaqa. Sía qiní kai dadaaqímariaqanda aiqáma ánaamuru Yísuna ufara suqúfi qímariasa misá faqa dadaaqímariaqanda márianara misá faqa qinée faqa miqandára dúfi dúfi qídaqa. Qinée maa-pasánaki mi-qafaqísa nímandaida.

Mi-qafaqísa máaqaki Yísuna ufara suqúfi qímariasa amaana máqa sía márinara suqúfida qímariasa misá faqa maa-pasánaki nímandaidaqa. Qiní qifaaqasáa qiqoondi áuqu Eepaeeneetusafa aiqáma Asia máqannaakina indaarú ásauku mundírana áqoondikufa, qinée maa-pasánaki miná faqa ámandaidaqa.

Moo ánaasee áuqu Maria námmarifa (sía Yísuna ánoofau miná amaráfa) firaaqóo ínni Roomma máqusanaasara kadáapirufa máridanoo qinée miná faqa ámandaidaqa.

Qiní máqannaa Yuda máqannaa fásiqa ánaasee qiní faqa karabúsaki máruqanda núqu Andaroonikusafa faqa Iunia námmarifa faqa mi-qafaqísa náaree Yísuna saqáriki máruqanda máridaqa qinée ínnaaqianna. Yísufa niqiqoo fásiqausa ámiqimandee miqandára íri maríqau. Qinée miqandára faqa maa-pasánaki nímandaidaqa.

Qiní qifaaqasáa qiqoondi moo áuqu Ampariatusafa mifá faqa maasá faqa karaambáiqa ufaki maasá faqa moodáanaki máriufa ínni faqa márifaqa miná faqa maa-akaránakiqari ámandaidaqa.

Ásauku mundírana aináiniranakina maasá faqa moodáanaki máriufa. Urabanusana faqa ínni faqa márina ámandaidaqa, Qiní qifaaqasáa qiqoondi moó áuqu Sarakisafa ínni faqa márina ámandaidaqa.

10 Apeereesana faqa ámandaidaqa, mifá áukuana áukuana ásauku mundíranasaa atooqáfinoo miná aináinirana faakánaikirafa márifa. Aristooburusana faqa miná áiku ásauku faqa nímandaidaqa.

11 Qiní qiqoónna Yuda máqannaa Eeroodioonana miná faqa ámandaidaqa. Narakisusána narí áiku ásaukukiqari Yísuna ufa íri maríasa nímandaidaqa.

12 Ánaasee qaaraqánda ásauku mundírana aináiniranaki máru ánaaseeqanda núqu Tirifaee námmarifa faqa Tirifoosa námmarifa faqa miqandá faqa nímandaidaqa. Ánaasee moó qiní qifaqasáa qiqoondi Karaambáiqa saika firaaqóo uqanna máree marífa miná áuqu Peerasisa námmarina faqa ámandaidaqa.

13 Karaambáiqa saikáki máriasakiqari ámiqirafa miná áuqu Rufusáfa miná ánoofa faqa qinée faqa miná ámaakuara foora márunnanara miqandá qísanoosara nímandaidaqa.

14 Maa-fasiqa namúsa núqu raanáura. Asinakaritusafa faqa Fareekoonafa faqa Qeerameesafa faqa Pataroobasafa faqa Qeeramasafa faqa minamúsa faqa aiqáma Yísuna ufa írimariasa faqa misá nímandaidaqa.

15 Firoorookusáfa faqa Iuriafa faqa Neereeusafa narí ásookisandiri faqa Oorimpasáfa faqa aiqáma Ánutuna ufa írimariasa faqa misá faqa máriasa faqa nímandaidaqa.

16 Ínnee suqídaqa naríara naríara níkaqafasaara foora narí sukukée narí sukukée iaqa. Aiqáma maqúsa maqusa ásauku mundírana ufara suqúfi qímariasa misá faqa ínni Roomma máqannaa nímandaidaqa.

Akaqáusa rainée máriasa mi-ufánara eeráiriaqa.

17 Óo qiní qíkaqaafasaauqa qeeqá qímuqusa óokiqara afeekaikámandee ínni qímannimidaqa. Akaqáusa rainára ufa óosana aréemarisara eeráiriaqa. Misá Yísuna saqáriki maríasa akaqáusa kurídi nímaqaidaqa ínnee mároo andeeqara ufana ateekáidaqa, misára rufíasee níanai máriaqa. 18 Miqí maríasa sía maasá karaambáiqa ásauku mundírana aináinau ídau, misá nári nídimari mandaínainara kai randáida íridaqa. Misá nári nimaníra ufannái faqa nári nífaurunnai kai susúmannimaqaranannái faqa ámiqira fasiqa anaasee íriranara unéemaana qídaqa. 19 Aiqáma máqannaasa ínni Roomma máqannaasara íridaqa ínnee Yísunasaa atooáqa márianara írimariafaqa qinée faqa íridaqa asasídaqa. Qinée ínniara óosana óosana ámiqira oosanara akoofásauqa máriaqee qídaqa, óosana óosana mandóosanara aamínaikiaqee qídaqa. 20 Ánutufa maasá asooárana óosana faqaafa qúsasaa Sadannana ínni níku ámeemaanairá foora maréeqeenoo quqásee radámusaannoo. Karaambáiqa Yísuna áfaarirafa ínni faqa máriannoo.

21 Maaqóo qiní faqa máriasa nári nímandarana ínni nímidaqa misá núqu Timootifa qiní moodáa ainainirana dadaaqí marífa ínni nímandaidanoo Rukiusáfa faqa Iasoonáfa faqa Soosipateeráfa faqa misá aiqámausa qiní maqannaa Yuda máqannaa máriasa misá faqa ínni nímandaidaqa.

22 Qinée Teeratiusáusa Pauroona óokinaana íridaqa maa-pasána ákara rímarunausa máridaqa, maqee qinée faqa Yísuna ufa írimarunausa máridaqa ínni nímandaidaqa.

23 Yísuna ufara suqúfi qímariasa Kaiusana máaqaki maqee maqee súqidaqa, qinée Pauroosa faqa miná máaqaki márunanoo mi-fasiqáfa Kaiusafa ínni Roomma máqannaasa nímandaidanoo. Qeeqá maqee márunna maqúsanaasa munnimma kansóora munnimma rakísimarifa miná áuqu Eerasatusafa faqa maasá qíkaqaafasaa Kuaratusafa faqa ínni nímandaidaqa. 24 Maasá karaambáiqa ásauku mundírafa Yísufa miná áfaarinoo káqi nímira oosana ínni aiqámausa faqa máriani.

Ufáti taikárufa

25 Dóo maasá Ánutuna aréenarana ámia, Óoqai óosana aróonakiqari kukéeqara ánoona ufa Isaraee máqannaasa faqa ánaamuru máqannaasa faqa Ánutufa asumu máriranaki quqáaninna ufana kukéeqanoo máriufa maqee Yísunaki koorooínoo máridanoo. Mi-kooroo ira ufáfa ínni Yísuna saqáriki máriana minakí ínni amaná mapukú nimaqáannoo. Ámiqira fasaasa ufa ásauku mundírana Yísunara qinée qímannimiqa núnnana, ínni Yísuna saqárikirana mi-ufánasaa mundínoo máridanoo. Amaná Ánutufa ínni Yísunaki saqárikirana mapukúsee quqánnisáanoo. 26 Óoqai mi-kukeeqara anoona ufáfa maqee náaru náaru márira Ánutufa ufa qufanoo mi-kukeeqara ufáfa aiqámausákina akoosaqá kooroomáfifanoo márifaqa qáfaidaqa íridaqa. Ánutufa ufa qufanoo Yísufa sía kambíqooqoo tamummára fásiqauqa Yísuna aufakiana kooroo iqau. Maqee faqa aiqáma máqannaa qímannimiafaqa mi-ufánasaa írirafa rusífifaqa íridaqa eedóo qímasee mi-maú fuaqéera.

27 Moodaa mári Ánutufa naríaraa aiqáma ainainara írimarifa, miná ásauku mundírana Yísunannai náaru náaru aréenarafa mináindi máriani. Kuqaa.

Copyright information for `BJR