1 Corinthians 11

Iz Kristus nugau igul sesamoranem sul, ag iz peilaiban, izal igul sesamoran.

Pol nug gagaliag kulai macanemen en ze meun.

O zaiar, izan igul unum abai maremin ag umkoskos dabeleimai, sesamoranemen. Ag guzenanemen, gonun, iz ag en oiab siksikina, agal wanimag wag maranem.

Iz ag ze e awaramoroi, ag unum abe macan, dudu ag Kristus pigsal daremen, ailel ag dudu piagsal daremen, Kristus go Uwait pigsal dareu. Du in go duailel ameagab ebu gonugau gagalig kulaimai, Uwait auraneu ta, Uwait nugau Ze macaneu ta, du go gue gonugau Dubanou Ban Kristus nugau wanib tonoi muraneu. Bo, air in go duailel ameagab ebu gonugau gagalig kulab tam, Uwait auraneu ta, Uwait nugau Ze maraneu ta, air go gue gonugau gamu nugau wanib tonoi muraneu. Air in go gonugau gagalig kulab tam, go air tub gonugau gagalig gulum usalaneu sul. Gonun, air in gonugau gagalig tibur galau sil kulabun utamau, gonugau gagalig ulig hogu kuatamau. Air in go gonugau gagalig ulig hogu kuatamau ta, gulum usalamau ta, go aiu numau aimai, gonugau gagalig tibur galau sil kulamau. Du go gonugau gagalig tibur galau sil i kulai mamau, einen, go Uwait nugau dorog sul, go Uwait nugau wanib wag mui duailel abai maramau. Bo, air go gonugau du nugau wanib wag mui duailel abai maramau. Go einen, Uwait nug air nugau enib oimai, du patai mab tam. Tam pet tam. Go du nugau gasagpaiu oimai, air patai meun. Uwait nug du go air salau isanorabun patai mab tam, Uwait nug du en dabileimai, du salau isanorabun air patai meun. 10 Igul gonun, ailel ag dudu piagsal daremen abai marabun agal gagaliag tibur galau sil kulan. Ag guzenebi, Uwait nugau tibur uligaraimai, ag ailel dudu piagsal daremen abe mamam.

11 Duailel ag Dubanou Ban dual pezai daremen, air go nugtal i dareu, du han guzental go nugtal i dareu. Air nug du isanuraneu, du nug air isanuraneu. 12 Go petak pet, Uwait nug du gonugau gasagpaiu oimai, air patai meun. Bo, ulis, du go air ougaban zuaneu. Bo, Uwait nugtal ece unum usalai meun. 13 Agtal agal igul sisian. Air tub duailel ameagab ebu gonugau gagalig tibur galau sil kulab tam Uwait auraneu, go agal ameagab ebu naliu ta? 14 Uwait nug em ebuan duailel erunai pet patarai meun, ig abai miganeu, du gagalig ulig huia mui, go aiu nuabun iboin. 15 Bo, air gagalig ulig huia mui go gonugau iweiu naliu pet. Einen, Uwait nug gonugau gagalig ulig huia gonugau gagalig kulabun moroun. 16 Du in nug ze go en ze alalaneu iz du go guzenai aurem, ig igul tub i sesamoranem. Kristen duailel unum han ag igul tub i sesamoranemen.

Dubanou Ban nugau ee zabun ziwas.

17 Ulis, iz ag gusig ze awaramoroi. Iz ag en oiab i siksikaneu. Iz ag en oiab eg waneu. Einen, agal gotulanemen ziwas ebu, ag igul naliu mab tam, ag igul eg macanemen. Ag agzozou i isa isanaranemen. 18 Iz igul go en amegai awaramoroi, ag zobu piabun alai gotulaimai, ag beu beu atalanemen ze ailemen domin. Ze go ailemen en iz oiab petak eu. 19 Izal dabeleu agzozou atalanemen, igul go nug ag ula du in gonugau ougab Uwait en petak aneu araog abai maraneu, go iboi.

20 Ag alai gotulaimai, agal dabeleu agen igua Dubanou Ban nugau ee zem aimai dabilanemen, bo, ag Dubanou Ban nugau ee zab tam. Tam pet, tam. 21 Ag ee zabun ziwas ebu ag tutak tutak oiagab putputina, pigai agal ee oi zanemen. Ag duailel ipal zuabun i gumaranemen. Guzenina, dudu ipal ag ee tamacag we dacanem, dudu ipal ag wain ze asiu zamai, dabuiag guganeu. 22 Ag agaltal zau oug ee ze mui zabun iboin tam ta? Agal dabeleu guzenai ta, Uwait nugau zau go gaul zau aimai zaueim zoimai, zaiagar ecesab tamacag ipal aipag nuabun aimai guzenanemen. Iz igul go guzenanemen en ein ai awarai? Iz igul go en agal wanimag wag i marai, tam pet tam! Agal igul egonou pet.

23 Iz ze go abai maremin go Dubanou Ban nug mileun. Go guzenai, umaum go Zudas nug igual Dubanou Ban, Yesus gonugau iwai zaugul ebeagab ebu mabun ziwas ebu, Yesus nugbret oimai, Uwait ‘Ese-e’ auraimai, kikakaraimai, eneun, “E izal enim tabug, ag isanarabun marem. Agbret e zaimai, iz en dabuiag ilen.” 25 Bret zai mazicaimai, gap wain ze mui oimai, eneun, “E gap go Uwait nugau baib awau izal esep sil pezai meun. Ziwas ipal e gap wain ze zaiban, iz en dabelen.” 26 Ag ein ziwas ebu,bret go mui gap wain go ze zaimai, duailel ipal Dubanou Ban noumeun ze awarai dabi dabi, koli Dubanou Ban nug alamau.

27 Gonun, duair in go igul eg Kristus nugau wanib tonoi murabun guzenaneu Dubanou Ban nugaubret mui gonugau wain ze gap ebu zaneu, duair go Dubanou Ban nugau enib tabug eseu mui eg muraneu. Go ze a, aiu ses go uhu umau. 28 Gonun, duailel tutak tutak amegai agal oiagab oug erunai pet dareu sisiaimai, Uwait nugaubret mui wain ze mui zan. 29 Duair in go amegai Dubanou Ban nugau enib tabug en dabilab tam, go gaulbret, wain ze zimau, go gue Uwait nugau ameg ebu ze a. 30 Igul go guzenina, ag ipal gusig tamacag dacanemen, ipal ebeu wanemen, ipal noumanem. 31 Bo, ig igual oigeb suban sisiaimai, Uwait nugau ee zab, uhu go i wab. Ig guzenamam, Uwait nug ig sisicigeimai, ig ze a aimai i aigamau. 32 Bo, ziwas ipal ebu, ig Uwait Banou nug sisicigeimai, igul naliu abai migabun uhu miganeu. Gonun, aiu ses Uwait Banou nug sisiabun ziwas ebu, em e ebuan duailel ze a aimai, go nug ig ag abai ereg ze a aimai i aigamau.

33 Gonun, o zaiar, bo, ag Uwait nugau ee zabun alai tulaimai, pigai ee i zab, zaiagar zuabun gumarai dan. 34 Du in go petak we waba, go koli gonugau zaueim betei ee zamau. Gonun, ag alai gotulebi, Uwait nug ag ze tamacag ai awaramau.

Ze ipal dareu, aiu ses izanag ag waiagab alaimai, ze go kasai.

Copyright information for `BMH