1 John 4

Wes beu beu ag sisiaran.

O izal zaiar, iz ag alarem, dudu ipal agen ig Ah Wes mui aimai awarebi, ag pigai goagal ze unum oiagab petak i an. Polumanemen dudu asiu go em e ebu unum beu beu wane anemen. Gonun, ag amegai dudu go sisiaraiban, wes oiagab dareu Uwait nug ebuan ta, tam ta, abe macan. Ag Uwait nugau Ah Wes go eim abe mamamen. Du in nug Yesus Kristus go du sul em e ebu aleun aba, du go Uwait nugau Ah Wes mui. Bo, du in nug Yesus Kristus go Uwait eiman alab tam aba, du go wes eg mui. Wes eg go du go ougab dareu, go Kristus nugau iwai zaug. Ag go alamau en domenin. Petak, go em e ebu ulis aleun dareu.

Izal gelear alear, iz ag alarem, ag Uwait nugau duailel, ag polu ze macanemen dudu go zilacaremen, einen, Ah Wes gonug ag oiagab dareu dudu go agal wes zilacareun. Polu ze awaranemen dudu go em e ebuan, gonun, ag em e ebuan ze ag awaranem. Em e ebuan duailel agal ze doimai, sesamoranem. Bo, ig Uwait nugau duailel. Duair in go Uwait abiu, duair go igual ze duanem. Bo, duair in go Uwait i abiu, duair go igual ze i duanemenin. Gonun, igul go eim ag Ah Wes go petak ze macaneu mui, wes eg go polu ze macaneu mui, abe mamamen.

Uwait go ig en ougab noumaneu.

O izal zaiar, iz ag alarem, ig igua igual zaiger en oigeb nug noumaneu, einen, zaiger go en oigeb nug noumeu, igul go Uwait eiman aleun. Duair in go gonugau zaugul en ougab noumeu, go Uwait nugau gelegul alegul, duair go Uwait abiu. Uwait nug ig en ougab noumaneu, gonun, duair in go gonugau zaug en ougab i noumaneu, go Uwait i abiu. Uwait nug gonugau ougab ig en noumaimai, gonugau nag tutakpaiu em e ebu ig go ebuan awau muzmuz dabun gusig wabun palautina, aleun. 10 Oigeb noumabun igul enai, amegai iguan Uwait nug en oigeb nug noumab tam. Uwait nugtal ig en ougab noumaimai, igual igul eg zilagai migabun en gonugau nag palautoroun, gonun, ig Uwait gonugau ameg ebu naliu damam.

11 O izal zaiar, iz ag alarem, go gonun Uwait nug ig en ougab noumaneun. Gonun, iguan han igual zaiger en oigeb noumaneu. 12 Du tub Uwait i pei dareu, bo, igual zaiger en oigeb noumab, Uwait ig ibaig dareu, gonugau ougab noumaneu igul igual oigeb oug naliu pet usalamau.

13 Uwait nugtal gonugau Ah Wes migeun. Gonun ig abiu ig go dual darem, go ig ibaig dareu. 14 Memenig nug gonugau nag em e ebuan duailel agal igul eg ebuan imarabun palautina, aleun. Igual ameig nug pemun, gonun, ze go ag awarem. 15 Duair in nug Yesus go Uwait nugau nag aimai ze mamau, go Uwait dual dareu, Uwait han duair go dual dareu. 16 Gonun, ig abiu Uwait ig en gonugau ougab noumeun, ig go en igual oigeb petak em.

Uwait go duailel en ougab noumaneu igul gonugau bigeg. Duair in duailel ipal en ougab noumaneu, duair go gue Uwait dual dacaneu, Uwait han go dual dacaneu.
17 Zaiger en oigeb noumabun igul igual oigeb oug naliu usalai migeun, gonun, ig em e ebu Kristus dareun sul darem. Guzenaimai, aiu ses Uwait nug ig sisicigabun ziwas ebu ig i uminab. 18 Duair in go gonugau zaug en ougab noumaneu, go i uminaneu. Uwait nugau ougab noumabun igul du tub nugau ougab oug gusig usalaba, du go gue uminiamau. Bo, igual zaiger en oigeb i noumaneu Uwait ig eg migabun uminai mui gumei darem.

19 Amegai Uwait nug ig en ougab noumaneu, gonun, iguan han duailel ipal en igual oigeb noumaneu. 20 Duair in go nug “Izal Uwait en oiab noumeu” ze maimai, gonugau zaug gasag eim mamau, duair go gue polumacaneu. Du tub gonugau zaug ameg nug uligaimai, ougab i noumeu, go Uwait han gonugau ameg nug i uligeu, go en ougab noumabun iborain tam. 21 Kasai ze go Kristus nug migeun enai: Duailel inen ag Uwait en oiagab noumaneu, agal zaiagar en han oiagab nouman.

Copyright information for `BMH