Acts 10

Pita zaug Kornilius dual.

1Du tub go Sisaria uzan dacaneun, gonugau wanib Kornilius. Kornilius go Rom agal malai dudu handret tutak agal gagaliag a gumaraneu du banou. Go malai dudu gue Itali emgasag ebuan. 2Go Uwait nugau Ze sesamoraneu. Go gonugau gelegul mui Uwait ulagwag muranemen. Gonug Zuda duailel ecesab tamacag isanaraneu. Go ziwas umkoskos Uwait auraneu. 3Ziwas tub umusig ebu, Uwait nugau tibur tub nug wabil ebu go waugab zoimai, aureun, “Kornilius.” 4Gonug go Uwait nugau tibur gusig peimai, uminaimai, eneun, “Ban, iz ailen.” Uwait nugau tibur nug koli aureun, “Uwait nait auranem mui, salau naliu macanem mui, peimai, go na en ougab siksikeu. 5Guzenaimai, na ulis nait dudu ipal Zopa uzan palautaremen, betei du tub gonugau wanib Saimon-Pita imai alamam. 6Go du tub gonugau wanib Saimon go bulumakau nugau galau sil esab patai macaneu gonugau zau ibut ze gasag eim dareu.” 7Uwait nugau tibur go wanena, Kornilius nug gonugau salau dudu aliag mui, malai du tub go Uwait nugau Ze sesamoraneu du mui, ularina, go waugab alina, gonug Uwait nugau tibur nug ein ze aureun, unum awaraimai, Zopa uzan palautarena, wanemen.

9Betei nineimai, ziwas tub ebu, dudu go Zopa uzan abu ebu betena betena, am ula ebu, Pita go Uwait aurabun zau zag wag sieun. Go we wina, ee zabun dabeleun. Go ee mis memen suban mina mina, go wabil eiman sul e tub uligeun. 11Go Emes im oiteun uligeun, go ebuan e tub ninanem tibur galau banou sul noun. Ipal ece agen tubaim tubaim patena, iau iau em ebu noun uligeun. 12Esab go ninanem tibur galau sul oug egun beu beu asiu, man, zamai, meg inain mui uligareun. 13Guzenaimai, du tub nugau zeu sul nug aureun, “Pita, na asaiba, egun go agai, zen.” 14Pita nug koli eneun, “Ban, iz go i guzenai. Iz egun unu mui i zanem.” 15Guzenaimai, du gonugau zeu nug koli aureun, “Ein ece Uwait nug naliu usalaimeun, na unu mui aib i zemen.” 16Du gonugau zeu nug ze go ziwas ainarai guzenai aurina, ece go ninanem tibur galau sul koli Emes wag sieun.

17Pita go gue wabilai uligeun bigeg erunai bo aimai dabeleu asiu oi dareun. Ziwas go ebutal, Kornilius nug gonugau dudu palautarena, betei, Pita imabun go ein zau dareun abe maimai, betei, gonugau zau gilan og eiman tapai daremen. 18Goagen alaimai, go ebuan dudu kanabai awaremen, “E ebu du tub nugau wanib Saimon-Pita dareu ta?” 19Pita go gue gabuai wabil eiman sul uligeun bigeg abe mabun dabilei darena, Uwait nugau Ah Wes nug aureun, “Pita, dudu ainarai na peizabun uzaneim zoi tapai darem. 20Guzenaimai, na dabeleu asiu i on, nait esab suban maiba, go sesamarai beten. Dudu go izan na imaizabun palautarena, alemen.” 21Guzenaimai, Pita go uzaneim noimai, dudu go uligaraimai, awareun, “Du go ag itanai alemen go iz sag. Ag einen alemen?” 22Go ageban koli Pita auremen, “Kornilius go Rom agal malai dudu gumaraneu du banou nug ig palautigen, alemun. Go Uwait nugau Ze sesamoraneu, go Uwait umkoskos ulag zaneu. Zuda duailel agen go en oiagab noumanem. Uwait nugau tibur tub nug na gonugau zau imaiz bitabun aneun. Guzenaimai, nait ze memen, dumau.” 23Guzenaimai, Pita nug dudu go zaueim imarai simai, ee marena, zina, nineimai, umaseu, asaimai, go Zopa uzanan dudu ipal oiagab petak emen imaraimai, go Sisaria uzanan dudu alemen sesamarai beteun.

Pita Kornilius nugau zau sieun.

24Go beteimai, ula nineimai, umaseu, Sisaria uzan siemen. Kornilius go gonugau gelegul mui, dudu go waugab darem mui, gonugau zaueim alai gumei daremen. 25Gumei daren, Pita go Kornilius nugau zau zuna, Kornilius nug beteimai, Pita wanib wag murabun taubib weun. 26Guzenina, Pita nug ebeg patai asai maimai, aureun, “Na asen! Iz Uwait tam, iz gaul du.” 27Pita go Kornilius al ze zemai, gonugau zaueim simai, duailel asiu gotulai daremen uligareun. 28Guzenaimai, Pita nug awareun, “Ag abiu, Zuda agal kasai ze eneu, ‘Zuda duailel ag emgasag ipal ebuan duailel agal zaueim i simamen, go unupag mui,’ Bo, Uwait nug iz ulis araog abai mileimai, eneun, ‘Emgasag ipal ebuan duailel unupag mui i awaran, ag naliu sag, unupag tamacag.’ 29Guzenaimai, iz imailabun betemen iz asaimai, ze tub kanabai awarab tam, sesamarai alemin. Iz ag ulis kanabarem. Ag iz einen dudu palautarena, betei imailei alemen?”

30Kornilius nug koli aureun, “Gil ainarai mazieun ebu, iz umusig izal zaueim Uwait aurai daremin ebu, pigai du tub go tibur galau ausiau mui izal amei ebu zoi tapai daimai, aileun, ‘Kornilius, Uwait go nait auremen ze doun. Nait salau duailel ipal isanaranem gonug na en ougab siksikeu. 32Na dudu ipal Zopa uzan palautaremen, betei du tub wanib Saimon-Pita imai alamam. Go du tub gonugau wanib Saimon go bulumakau nugau galau ebu esab patai macaneu du gonugau zau, ibut ze gasag eim dareu.’ 33Guzenaimai, iz ziwas go ebutal na imaizabun dudu palautarena, betei na imaiz alemen. Na igul naliu maimai, go abai alem. Ig ulis Uwait nugau ameg ebu Uwait nug ein ze aigabun aneun duabun gotulaimai, na gumizai darem.”

Pita nugau ze.

34Pita nug koli eneun, “Iz ulis petak abe mem, Uwait go du tutak en ougab i alacaneu, go duailel unum en ougab alaracaneu. 35Du in go Zuda du, emgasag tub ebuan du ta, go Uwait uminaimai, igul naliu mamau, Uwait nug goen ougab noumamau.

36Ag ze go abiu, Uwait nug Yesus Kristus nugau Ze naliu amegai ig Israel duailel migeun. Ig Uwait al oigab selanau mui tulai dabun en Yesus migeun, Yesus go em ebuan duailel unum igual Dubanou Ban. 37Ag abiu, getal Zon nug ze ziwabun ebu awareun, ze go, ziwas go ebu, Galili agaig ebu bigegwai zoimai, Zudia agaig unum beteun. 38Ag abiu Yesus Kristus go Nasaret uzanan, Uwait nugau gusig mui, Ah Wes mui moroun. Go emgasag unum aidai dai beteimai, Uwait nugau Ze maraimai, duailel ebeu eg mui kasaraimai, wes eg duailel goagal oiagab oug daremen go nug oi higarai heun. Uwait nugau gusig go al dareun, gonun, go guzenaneun. 39Ig igual ameig nug go Israel em e mui, Zerusalem uzan mui, guzeneun pemun, gonun, awarem. Dudu agen a gegeulanau ebu asai mina, noumeun. 40Bo, gil ainarai ebu, Uwait nug go koli awau asai mina, duailel agen pemen. 41Go duailel unum goagal ameagab ebu zuab tam. Dudu gonugau gusig piabun tapai mareun goagal ameagab ebu usalaneun, dudu go ig sag. Go asaimai, ig ibaig zoi ereg ee zaimai, ze zeun. 42Gonug ig duailel ebalagab Uwait nugau Ze naliu awaraiban, araog maran aimai ze gusig migeimai, guzenan aigeun. Go Uwait nug duailel noumemenin mui, awau darem mui, sisiarabun tapai moroun. 43Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agen han getal goen ze maimai, enemen. Duailel ag unum go en oiagab petak amau, Uwait nug Yesus nugau wanib ebu agal igul eg zilagai maramau.”

Emgasag tub ebuan duailel Uwait nugau Ah Wes omenin.

44Pita go gue Uwait nugau Ze maren maren, Uwait nugau Ah Wes duailel gonugau ze doi daremen ebu noun. 45Zuda dudu goagal oiagab petak emen, go Pita al Zopa uzanan ereg alemen, go Uwait nugau Ah Wes emgasag ipal ebuan dudu ebu han nuna, peimai, esilakaimai, dabeleu asiu omenin. 46Zuda dudu go dudu go ze ata atai eim Uwait ulagwag morondai domen. Guzenaimai, Pita nug eneun, “Duailel e ag Uwait nugau Ah Wes ig omun sul ag han guzenaital ulis omen, gonun, du tub nug ag ze ziwabun kuatai ze i awaramau.” 48Guzenaimai, gonug Yesus nugau wanib ebu duailel go ze ziwareun. Guzenaimai, goagen Pita ziwas ipal go abai dabun aimai auremen.

Copyright information for `BMH