aAmos 9:11-12

Acts 15

Yesus nugau ze oi aidanemen dudu aliag mui Zerusalem uzanan dudu banban abai gotulemenin.

1Dudu ipal agen Zudia agaig eiman Antiok ban uzan alaimai, oiagab petak emenin duailel awaremenin. “Go Moses nug kasai ze sikut weun goagal enimag galau kuatina, abu tutak go eiman sag Uwait nug go muzmuz dabun imaramau.” 2Pol zaug Barnabas dual ze go doimai, oiagab eg wina, dudu go abai ze ebu alalemenin. Guzenaimai, go ebuan dudu agen dudu banban ipal mui, Pol zaug Barnabas dual mui, ze go Yesus nugau ze oi aidanemen dudu mui, dudu banban Zerusalem uzan darem simai awarabun tapai maremenin. 3Duailel agen palautarena, go Ponisia mui, Samaria agaig beteimai, emgasag ipal ebuan duailel goagal oiagab ailemenin, emgasag go ebuan duailel goagal oiagab petak emen awaremenin. Go ze go doimai, goagal oiagab siksikemenin. 4Go Zerusalem uzan sina, dudu go oiagab petak emen mui, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu mui, dudu banban mui, goagen uligaraimai, siksikemenin. Pol zaug Barnabas dual agen Uwait nug go abai salau meun unum awaremenin.

5Bo, Parisi* dudu ipal oiagab petak emen agen asaimai, enemen, “Emgasag ipal ebuan dudu ag Uwait nugau Ze sesamorabun, agal enimag galau kuataimai, Moses nugau kasai ze unum sesamoramam.”

6Guzenina, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu mui, dudu banban mui, gotulaimai, ze go suban sisiai piabun guzenemenin. 7Ze go marai mai, Pita nug asaimai, awareun, “Izal zaiar, ag abiu, getal Uwait nug ag ula iz emgasag ipal ebuan duailel gonugau ze marabun tapai mileun. Guzenaimai, ag han Uwait nugau Ze Naliupet doimai, agal oiagab ailabun iboin pet. 8Uwait go duailel agal oiagab oug abiu. Guzenaimai, go nug agal oiagab petak emenin peimai, ig Ah Wes migeun sul ag han guzenaital maramau. 9Go nug ig ag beu beu siwei igab tam, go agal oiagab petak emenin, gonun, go nug agal oiagab oug igul eg zilagai mareun. 10Guzenaimai, ag einen Uwait polumurabun uhu banou duailel agal oiagab petak emenin goagal enimag ebu memen? Getal igual ataniger mui, ig mui, uhu go gamacabun iborain tam pet. 11Ag go don, Yesus nug gonugau ougab naliu mui eiman ig isanigena, igual oigeb petak emun, gonug ig imaigabun guzenemun sul, go han imarabun guzenaital guzenamau.”

12Duailel unum soai darena, Barnabas zaug Pol dual, agen goagal ebeag sil Uwait nug gugeg beu beu emgasag ipal ebuan duailel ebu mareun ze awarina, doi daremen. 13Go unum ze mai poina, Zems, Yesus nugau amag, nug koli eneun, “Zaiar, ag izal ze go don. 14Saimon-Pita nug go ulis Uwait nug amegai emgasag ipal ebuan duailel go en dabilaneu awareun, gonun duailel ipal gonugau tapai mareun. 15Getal Uwait nugau ze doimai, awarenemen dudu agen guzenaital anemen. Ag guzenemen, ‘Uwait nug eneun,

“Aiu ses koli alaimai, Devit nugau zau go koli mai. Iz zau go unum eg wai meun koli suban mai.
17Guzenaimai, emgasag ipal ebuan duailel go han Dubanou Ban sesamoraimai, duailel go izanag tapai maremin.” 18Go getal duailel ze go awareun, go domenin.” a 
19Guzenaimai, Zems nug ze mai beteimai, eneun, “Go izal dabeleu, ig emgasag ipal ebuan duailel agal oiagab Uwait waugab alabun uhu i marab. 20Bo, ig go sikut wai maraimai, guzenai awarab, ag ee em Uwait nugau wanib eiman ulagwag moroimai, ee maramam go i zan. Einen, ee go unu mui. Ag egun dudu ipal agen beguranag olinaranemen egun go i zan. Ag eseu han i zan. Ag wal igul i mabun aimai sikut wai marab. 21Ig abiu uzan tutak tutak Moses nugau kasai ze ziwas umkoskos zobu ziwas ebu gotulanemen zaueim nanalai marena, duanem. Guzenaimai, emgasag ipal ebuan duailel unum abiu igul go iwanarai sag Zuda duailel ameagab ebu eg pet. Gonun, ig ze go sikut wai marab.”

Yesus nugau ze oi aidanemen dudu mui, dudu banban mui, goagen emgasag ipal ebuan dudu sikut wai maremenin.

22Guzenaimai, go ebuan Yesus nugau ze oi aidanemen dudu mui, dudu banban mui, uzanan duailel go agal oiagab petak emen mui, goagen ze pataimai, goagal dudu ipal tapai maraimai, Barnabas zaug Pol dual ereg palautarabun dabilemen. Goagen Zudas, gonugau wanib tub Barsabas, Sailas dual tapai maremenin. Dudu aliag go dudu ipal agal ameagab ebu igul naliu mui dacanemen. 23Go guzenai sikut waimai, palautemenin,

O igual zaiger, ig Yesus nugau ze oi aidanem dudu mui, e ebuan dudu banban mui, igual oigeb ag en siksikaimai, ag igual zaiger emgasag ipal ebuan dudu Antiok uzan daremen mui, Siria agaig daremen mui, Silisia agaig daremen sikut wai maraimai, ‘Umaseu’ awarem.
24Ig domun, igual dudu ipal agen beteimai, enimag galau kuatabun ze awaremen domenin, ze go en agal oiagab eg weun. Bo, iguan ag ze go betei ag marabun awarab tam. 25Guzenaimai, ig unum gotulaimai, dudu aliag ag awarabun palautaremun. Go igual zaiger Pol zaug Barnabas dual ereg bitamam. 26Pol zaug Barnabas dual go Yesus nugau salau mina, dudu ipal agen ugarebi, noumabun dabilemenin. Bo, ag goagal doropag en ban dabilab tam. 27Guzenaimai, iguan Zudas, Sailas dual ag waiagab palautarem. Goagal oiagsau eiman sikut e wai marem sul guzenaital awaramam. 28Uwait nugau Ah Wes ig imaig darena, ig uhu ipal ag i maramam. Igul e iwanarai sag guzenan. 29Dudu ipal em Uwait ipal ulapagwag marabun egun aganem, egun go i zan. Ag eseu han i zan. Ag egun dudu agen beguranag olinaranemen egun go i zan. Ag wal igul i macan. Ag ze go sesamoramamen, ag go naliu damamen. Go sag, am ban naliu, suban dacan.

30Dudu go tapai maremenin palautarena, Antiok beteimai, duailel goagal oiagab Yesus en petak emenin gotularaimai, agau go sikut wemenin maremen. 31Duailel go sikut wemen goagal oiagab selai dabun nanalaimai, go banban siksikemen. 32Zudas Sailas dual go Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu aliag, gonun, duailel goagal oiagab petak emen ze asiu awaraimai, goagal oiagab gusig maremenin. 33Uzan tub ziwas huia daimai, uzanan duailel go suban dabun ze awaraimai, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu waiagab palautaremenin. 34[Bo, Sailas go Antiok uzan dabun dabeleu oun.] 35Pol zaug Barnabas dual go ziwas huia, Antiok daimai, go dudu ipal abai, duailel Uwait nugau Ze abai maremen.

Pol zaug Barnabas dual beu beu wanemenin.

36Ziwas huia daimai, Pol nug Barnabas aureun, “Ig koli beteimai, uzan go beu beu getal Uwait nugau Ze abai maremun, igual Kristen zaiger go iboi darem ta, erunai darem piarabun bitap.” 37Go guzenina, Barnabas nug Zon-Mak imai bitabun aneun. 38Bo, Pol nugau dabeleu go Zon-Mak imai bitab uteun. Getal go abai Pampilia agaig daimai, salau poab tam, go utaraimai, koli gonugau uzan waneun. Guzenaimai, Pol nug Zon-Mak imai bitab uteun. 39Agtal banban ze alalaimai, beu beu wanemenin. Barnabas go Zon-Mak imai aimai, tebil ebu Saiprus waug uzan betemenin. 40Pol go Sailas imai aimai, utei unabun, gonun, duailel goagal oiagab petak emenin, goagen Dubanou Ban nug go ag isanarabun gonugau ebeg ebu moitaraimai, waneun. 41Go Siria agaig mui Silisia agaig ebuan oiagab petak emenin dudu gusig mara marai beteun.

Copyright information for `BMH