Acts 19

Pol go Epesus uzan beteun.

1Apolos go Korin ban uzan Akaia agaig darena, Pol go Prigia agaig uteimai, aidai dai betei, Epesus ban uzan zoun. Go ebu, dudu ipal oiagab petak emen gotularaimai, kanabareun, “Ag agal oiagab petak aimai, Uwait nugau Ah Wes omen ta?” Goagen koli auremen, “Ah Wes dareu ig i abiu.” 3Guzenina, Pol nug koli kanabareun, “Ag ein igul eiman dudu ze ziwaremen?” Goagen koli enemen, “Ig Zon nugau igul eiman sesamoraimai, ze ziwigemen.” 4Pol nug koli eneun, “Getal Zon nug duailel goagal igul eg ebuan kekulina, ze ziwareun. Gonug duailel du go ulis alai dareu, go en goagal oiagab petak abun aimai guzenai awareun. Du go gue Yesus.” 5Go ze go doimai, Yesus en oiagab petak emen duailel ipal abai marabun dudu ipal ze ziwemenin. 6Pol nug gonugau ebeg duailel goagal tabaiag patena, Uwait nugau Ah Wes go ebalagab zuna, goagen emgasag ipal ebuan ze beu beu go getal i abiu go eiman Uwait nugau wanib ulagwag moromen. 7Duair unum go begurug sag guzenai sul. 8Pol geil ainarai uzan go daimai, go Zuda duailel agal gotulanemen zaueim simai, umkoskos Uwait nugau Ze petak abe mabun gusig ze awareun. Go abai daimai, Uwait em e alai gumabun ze unum marai dareun. 9Duailel ipal goagal oiagab gusig mina, go gonugau ze duabun uteimai, enemen, “Go Dubanou Ban nugau Abu sesamorabun ze tapaimigeu ze go polumaraneu.” Guzenina, Pol go utaraimai, go nug Yesus en oiagab petak emen duailel imarai, Tiranus nugau ze macanemen empip zaueim betemen. Pol nug ziwas tutak tutak duailel abai ze sisianeun. 10Pol go wai aliag igul go guzenina, Zuda duailel go mui, Grik duailel Esia agaig dacanemen mui, go unum Uwait nugau Ze domen.

Skeva nugau gelegul.

11Uwait nug Pol nugau ebeg ebu gugeg banou beu beu meun. 12Duailel igul go uligaimai, goagen bam zig mui, tibur galau ogog ipal mui, oimai, Pol nugau enib gagoroimai, ebeu dudu waiagab beteimai, go ebalagab mina, ebeu eg mui, wes eg go ebalagab daremenin utei unanem. 13Zuda dudu ipal agen han betei aidaimai, wes eg oiabun, go Yesus nugau wanib pataimai, wes eg zilagai oiabun guzenemen. Ipal agen wes eg awaranem, “Iz Yesus, du go, Pol nug awaraneu, gonugau wanib ebu ag pigai unabun gusig awarem.” 14Zuda agal Uwait ula dacaneun du banou tub wanib Skeva, gonugau gelegul kwali sag agen igul go guzenanem. 15Bo, ziwas tub ebu wes eg go nug awareun, “Iz Yesus zaug Pol dual abiu. Ag inen?” 16Du go gue wes eg eiman aigsisilaimai, dudu kwali sag ugaraimai, eg maraimai, goagal tibur galau unum bigagai marena, burum goagal zau eiman uminai wanemenin. 17Zuda duailel mui, Grik duailel go Epesus uzan dacanemen ze go doimai, unum banban uminemen. Guzenaimai, goagen Yesus nugau wanib wag pet ulagwag banou moromenin. 18Duailel goagal oiagab petak emen goagen zoimai, goagal igul eg guzenanemen unum araog memen. 19Dudu ipal getal eten macanem go goagal agau oug oz ze sikut wemen dareu unum oi alaimai, duailel goagal ameagab ebu ab banou oug agaremenin. Go agau go dudu ipal maremen zob, go aiwag asiu tausen houhou wasolig (60,000)kina sul wabun iboin pet. 20Uwait nugau Ze emgasag unum iboraimai, gusig pet e zoun.

Epesus dudu ipal agen Pol en banban aicagsisileun.

21Igul go unum guzenaimai, Pol go Masedonia agaig mui, Akaia agaig eiman beteimai, Zerusalem ban uzan bitabun dabeleun. Gonugau dabeleu eiman eneun, “Iz go ebu beteimai, Rom ban uzan han betei piai,” eun. 22Guzenaimai, go nug Timoti zaug Erastus dual gonugau salau isanuranemen dudu aliag palautarena, Masedonia agaig betena, nug Esia agaig ziwas asiu dareun.

23Ziwas go ebu, dudu ipal go Uwait nugau abu sesamorabun uteimai, ze ze ebu alalemen. 24Du tub gonugau wanib Demitrius, go aiwag tub wanib silva ebuan esab ipal patai macaneu. Gonug aiwag go silva eiman em uwait go wanib Artemis nugau zobu zau dorog ginaginam asiu patai mina, dudu ipal agen gau mina, go ebuan aiwag asiu waneu. Guzenaimai, go nug dudu asiu silva salau mai maraimai, aiwag banou waneu. 25Gonug dudu go abai dudu esab asiu patai macanemen mui, gotularaimai, awareun, “Zaiar, ag abiu igual aiwag naliupet asiu salau go eiman zuaneu. 26Du go wanib Pol nug ein ze macaneu agtal doiban, sisian. Gonug enaneu, dudu agen go agal ebeag sil em uwait dorog patai macanemen, esab go polu wes. Guzenaimai, go nug Epesus uzan mui, Esia agaig ebuan duailel asiu pet unum awarina, gonugau ze tutak sesamorem. 27Go Pol nugau ze nug igual aiwag salau eg migabun iborain pet. Go sag tam, duailel agen air go Artemis igual em uwait banou nugau zobu zau koli i ulagwag muramamen. Air go duailel unum Esia agaig mui, em go unum ulagwag muranemen, gonugau gusig poamau.”

28Duailel go ze go doimai, aiag sisilina, gusig ulaimai, enemen, “Epesus uzanan em uwait Artemis go igual Banou.” 29Uzanan duailel unum aiag sisilina, dudu ipal agen Gaius zaug Aristarkas dual, Masedonia agaig ebuan dudu aliag Pol al ereg aidanemen, gusig pataraimai, goagal gotulanemen empip banou ebu keuarai betemen. 30Pol go nugtal duailel ameagab ebu bitabun dabeleun, bo, duailel goagal oiagab petak emen goagen kuatai ze aurina, uteun. 31Dudu banban ipal go Pol nugau zaugul, goagen han ze palautaimai, auremen, “Na uzan go duailel gotulanemen ebu i beten.” 32Duailel unum pie pie aimai, go ze beu beu ulina, duailel asiu ipal agen einen gotulemen go i abiu. Go gaul ulai daremen. 33Zuda dudu agen Aleksanda duailel ameagab ebu suina, sieun, gonun, dudu ipal agen go zebigeg duabun, dabilemen. Guzenaimai, Aleksanda nug duailel soebiag, ze mabun aimai gonugau ebeg sil soan aimai awareun. 34Go Zuda du peimai, abiu maimai, go oiagab tutak maimai, koli koli ulaimai, enemen, “Igual Artemis go Epesus uzanan Banou.”

35Dai daimai, ban uzanan gumaraneu du banou tub go zoimai, go nug duailel soabun awareun. Duailel unum soina, go nug guzenai awareun, “Epesus uzanan duailel, em e ebuan duailel unum abiu Epesus ban uzanan duailel agen Artemis Banou go nugau zau mui, gonugau dorog ulagwag macanemen Mesgai wageim noun mui, gumaranemen, go ag abiu. 36Guzenaimai, du tub nug go igul gue i abiu aimai i anamau. Guzenaimai, go soaimai, iau darenar. 37Agen dudu aliag e imarai alemen, bo, goagen zobu zauan esab tub zob wab tam. Igual em Uwait ze biabial kuai murab tam. 38Bo, Demitrius gonugau salau zaugul abai go ze mui aba, sisiarabun empip dareu. Sisiarabun dudu darem. Go ebu betei ze mabun iboin. 39Ag ze ipal mui aba, agal gumaranem dudu banban go gotulabun ziwas ebu, go ze go suban mamamen. 40Ig ulis uhu wabun iboin, einen, ig ulis zebigeg tamacag gaul alalai darem. Rom gumaranem dudu agen ig uhu migamam. Einen, ig alalabun zebigeg ag awarabun iborain tam.” 41Du banou gonug ze awaraimai, duailel palautarena, goagal uzan wanemenin.

Copyright information for `BMH