aJoel 2:32
bBuk Song 16:8-11
cBuk Song 110:1

Acts 2

Uwait nugau Ah Wes aleun.

1Ziwas tub, wanib Pentikos zuna, duailel agal oiagab Yesus en petak emen tutak zaueim gotulai daremen. 2Daren daren, saiu tub wol gusig sul nug pigai Mesgai wageiman alina, duailel zaueim go daremen go unum saiu banou go domen. 3Guzenaimai, go ab al minob sul nug alai kikakaraimai, dudu tutak tutak goagal gagaliag ebu iboreun pemen. 4Dudu go unum Uwait nugau Wes nug goagal dabeleu unum gumaraimai, gusig marena, go ze ata atai emgasag ipal agal ze eiman zememenin.

5Go ebu, Zuda duailel go Zerusalem uzan daremen. Ipal Zuda duailel Uwait ulagwag muranemen emgasag ata atai ebuan alemen mui ereg daremen. 6Go saiu doimai, duailel asiu zau go waugab gotulemen. Duailel goagal oiagab petak emen goagal uzanan ze eiman ata atai zememenin doimai, go unum esilakemenin. 7Go esilakaimai, dabeleu asiu oimai, enemen, “Dudu gue guzenai zememen go unum Galili agaig an dudu. 8Bo, igag unum tutak tutak igual uzanan ze ze mina, dom. 9Igag unum emgasag ata atai ebuan, Partia, Midia, Elam, Mesapotemia, Zudia, Kapadosia, Pontus, Esia agaig ebuan mui ipal Prigia, Pampilia, Izip mui Libia Sairini uzan waugab mui ipal Rom ban uzan ebuan alai darem. 11Ig Zuda dudu ipal mui emgasag tub ebuan dudu Zuda agal igul sesamoremenin dudu ipal mui ig Krit waug uzan ipal mui Arebia agaig ebuan alai darem. Bo, Galili dudu ag Uwait nug gugeg ata atai maraba, igual ze ata atai ein ze mina, ig unum dom.” 12Ag guzenai ze maimai, esilakaimai, dabeleu asiu oimai, agzozou kanabinar, “Go ein bigegun guzenem?”

13Guzenina, dudu ipal agen ze biabial kuai awaraimai, enemen, “Dudu go ze gusig zaimai, guzenem.”

Pita nug ze meun.

14Pita nug mui Yesus nugau ze oi aidanemen dudu nigbasig sag ereg asaimai, go nug ze duailel guzenai awareun, “Ag Zuda duailel, duailel ipal unum Zerusalem ban uzan alemen, ag go don. Ag izal ze maramoroi igul e zoun gonugau zebigeg awaranai ag suban don. 15Agal dabeleu dudu e ze gusig zaimai, dabuiag guageu aigemen. Bo, ulis e amameg sai naliu (9) umaseutal guzeneu. Guzenaimai, dudu e ze gusig zab tam. 16Ag go don! Uwait nugau Ze doimai, awaraneun du* Zoel nug igul go en aneun.

17Uwait nug eneun,

‘Em tamabun ziwas waugab, iz izal Ah Wes unum duailel ebalagab palautai. Guzenemin, agal geleagar aleagar ein igul aiu ses zumau ze mamam, iz agal silin dudu igul ata atai abai maremin, pimam. Ureg dudu wabil aimai pimam.
18Petak pet ziwas go ebu iz izal Ah Wes gusig mui izal salau duailel ebalagab palautanai. 19Gugeg ata atai emes mui em mui ebu macanai. Ziwas go ebu emes wageiman es mui, ab al mui, abmuk mui alamau. 20Am i ilamau, umut banou usalamau. Geil es sul epeu usalamau. Eisab igul go zuba, Uwait nugau ziwas gusig banou zumau. Ziwas go al banou mui zumau. 21In duair Dubanou Ban guzenai auramau, “Dubanou Ban, izal igul eg ebuan imailen,” guzenai auraba, duair go Dubanou Ban nug imaramau.’ a 
Zoel nug guzenai sikut weun.

22Israel duailel! Ag ze e don! Uwait nug Yesus Nasaret uzanan du tapai maimai, palautina, aleun. Uwait nugau gusig ebu du go salau gusig ban meun. Go ag ula salau go mina, ag salau go pemenin. 23Getal Uwait gonugtal Yesus ag ebeag ebu marabun abu kaleun. Guzenaimai, agen igul eg macanemen dudu agal ebeagab ebu marena, goagen a gegeulanau ebu asai maimai, wina, noumeun. 24Bo, Uwait nug du go koli asai meun. Go gonugau noumeun mu go e ebu uteimai, imai waneun. Yesus go eb ob oug dabun iborain tam. 25Go en Devit nug eneun,

‘Banou go iz waiab muzmuz dacaneu. Go iz waiab daimai, gusig milaneu. Guzenaimai, ecesab tub nug iz i zilailamau.
26Guzenaimai, izal oiab selina, siksikabun ze mem. Iz abiu iz noumabun iboi, bo, iz ece naliu go wabun gumei darem. 27Einen, na iz utilina, duailel noumemen agal uzan i dai. Nait salau du naliu utemen, ob oug i bilamau.
28Na awau muzmuz dabun abu abai milanem. Na iz ibail damen, go nait amen ebu iz siksikaimai, suban dai.’ b 

29O Zaiar, Israel duailel, iz igual embigeg Devit en petak awaramoroi. Go noumina, duailel agen ob oug hemen. Gonugau ob ulis e dareu. 30Go Uwait nugau Ze doimai, awaraneun du go abiu Uwait nug baib moroun. Uwait nug ze gusig mui aureun, ‘Aiu ses nait bagen tub usalamau. Go duailel nagen gumarem sul go nug han gumaramau.’

31Devit go aiu ses Uwait nug erunamau go abiu maimai, Kristus koli asamau en guzeneun, ‘Na du go utemen, duailel noumemen agal uzan i damau. Go Uwait nugau Ze awaraneun du, go Uwait nug baib moroun abiu Uwait nug utena, gonugau enib i bilamau.’

32Guzenaimai, Uwait nug go Yesus asai meun, gonun, petak ig unum igual ameig nug uligaimai, abe maimai, gonugau ze awarem. 33Ulis gonugau memeg Uwait nug go wag imai simai, gonugau ebeg naliu eiman hoboi meun dareu. Gonug getal aureun sultal Yesus gonugau Ah Wes moroun. Guzenaimai, ag igul e uligaimai, don. Yesus go nug gonugau Ah Wes ig ebiligeb palauteu. 34Devit go Mesgai wag siabun tam. Bo, go gonugtal eneun,

‘Uwait nug izal Banou aureun, “Na izal ebe naliu eiman hoboi damen, izan nait iwai zaunar zilacaraimai, nait aramebu maremin, nait pinsal damam.” c 
36Go guze guzeneun, gonun, ag Israel duailel unum ag ze go abe macan, Yesus tutak go agenag a gegeulanau ebu asai mina, noumeun, Uwait nug gonugau wanib Kristus meun, go igual Dubanou Ban tapai moroun dareu.’”

Duailel asiu oiagab kekulina, ze ziwemen.

37Duailel ze go doimai, go oiagab eg wina, Pita mui Yesus nugau ze oi aidanemen dudu ipal mui awaremen, “O Zaiger, ig ulis erunamam?”

38Pita nug guzenai awareun, “Ag unum tutak tutak agal igul eg macanemen uteiban, oiagab kekulaiban, Yesus Kristus nugau wanib ebu ze ziwen. Guzenebi, Uwait nug agal igul eg zilagai maraimai, gonugau Ah Wes maramau. Getal Uwait nug gonugau Ah Wes agal geleagar mui emgasag ipal ebuan duailel abai ereg marabun baib meun. Gonug eneun, ‘In duair izan ularai, go izal Ah Wes murai.’”

40Pita gusig ze asiu awaraimai, eneun, “Ag subantal tapai dacan! Guzenaimai, ag dudu eg abai eg i umamen.” 41Duailel ipal go Pita nugau ze doimai, oiagab petak aimai, ze ziwemen. Ziwas go ebu duailel tausen ainarai (3,000) sag ze ziwemen.

Duailel oiagab petak emenin agal igul naliu.

42Duailel agal oiagab petak emenin umkoskos Yesus nugau ze oi aidanemen dudu abai gotulaimai, goagal ze duabun zobu pianemen. Go zaiagar go isanaranemen. Go agal zauan ee zabun gotulanemen. Go Uwait nugau ee han zabun gotulanemen. Go ziwas umkoskos Uwait auranemen. 43Uwait nug gonugau ze oi aidanemen dudu goagal ebeagab ebu gugeg ata atai guzenina, duailel unum go uligaimai, uminemenin. 44Duailel goagal oiagab petak emenin sag gotulaimai, goagal esab go zaiagar abai ereg tutak sag. 45Duailel esab asiu mui, goagal em mui go agal esab mui dudu ipal maraimai, aiwag oimai, aiwag go dou maimai, duailel esab tamacag maranemen. 46Go unum oiagab tutak maimai, ziwas umkoskos Uwait esab muranemen zau banou zaueim simai, gotulanemenin. Goagal zaueim beu beu gotulaimai, ee zai zai aidanemenin. Go oiagab petak aimai, oiagab siksikai ee zanem. 47Go umkoskos Uwait nugau wanib ulagwag muranemen. Duailel ipal agen go uligaraimai, goagal oiagab naliu usalaimai, ziwas umkoskos Dubanou Ban nug duailel ipal koli imarena, go duailel oiagab petak emenin abai ereg gotulai daremen.

Copyright information for `BMH