aAisaia 54:1
bStat 21:10

Galatians 4

1Bo, iz ulis ze tub awaramoroi. Mogoi go gonugau memeg nugau ecesab wabun mogoi ginampet darena, gonugau memeg nug go salau du tub sul gumei dacaneu. Aiu ses petak ecesab go gonugau unum umau. 2Bo, mogoi go ginampet darena, duailel ipal agen go gumeimai, gonugau memeg nug ziwas tapai moroun ebu, go ecesab go unum memeg dual ereg gumamam. 3Igul go guzenai sul, getal Uwait nug Yesus i palauteun ebu, ig Zuda duailel mogoi ginaginam sul darena, em ebu suban dabun igual kasai ze gonugau salau dudu sul sesamoranemun. 4Bo, ziwas go Uwait nug tapai meun zuna, go nug gonugau nag pet nug ebuan palautina, aleun. Gonugau nag go petak air ougab eiman aleun. Go alaimai, Zuda duailel agal kasai ze piu dacaneun. 5Uwait nug duailel inen ag kasai ze nug gumaraneu ebuan imarabun, go palautina, aleun. Gonun, Uwait nugau dabeleu unum Zuda duailel mui emgasag ipal ebuan duailel abai ereg gonugau gelegul alegul pet usalabun guzeneun.

6Ag Uwait nugau gelegul alegul, gonun, Ah Wes gonugau nag nugau ougab oug dacaneu, go Ah Wes han igual oigeb oug meun. Ah Wes go darena, ig petak abiu Uwait go igual memenig, gonun, ig oigeb siksikai mui, Uwait guzenai oigeb weinai mui, auranem, “O Mekai, O Mekai.” 7Guzenaimai, ag getal salau dudu (slev) sul dacanemen. Ulis, ag Uwait nugau gelegul alegul pet. Uwait nug aiu ses ece marabun baib meun ece go maramau. Einen, go nug ag gonugau gelegul alegul pet tapai mareun.

Pol nug Galesia duailel isanarabun dabeleu asiu oun.

8Bo, getal ag, emgasag ipal ebuan duailel Uwait nugau wanib i abiu. Ag polu uwait agal salau dudu dacanemen. 9Bo, ulis ag petak Uwait abe memen. Petak pet, Uwait nugtal ag abe maraneu. Ag einen polu uwait agal suban dabun kasai ze getal utemen, ag koli agal piu salau dudu sul dabun koli sesamoremen? Kasai ze go gusig tamacag, go nug ag isanarabun iborain tam. 10Ag agal kasai ze sesamoraimai, agal Imabun Ziwas mui, geil awau tutak tutak ziwas mui, ee babun ziwas mui, ee wabun ziwas mui, wai awau beu beu mui, ag zobu suban pianemen. Ag einen igul go guzenanemen? 11Iz ag en salau gusig memin. Bo, ulis iz izal salau go gaul sakem aimai uminem.

12O izal zaiar, iz ag gusig ze awarem. Getal ag emgasag tub ebuan duailel Zuda agal kasai ze i sesamorau ebu, izan agal uzan alaimai, iz ag sul usalemin. Iz kasai ze utemin sul, ag izal igul sesamoraimai, ulis kasai ze go sesamoranemen koli uten. Getal iz ag waiagab alemin, agen iz eg i milanemen. Agen iz suban gumilemen. 13Einen, ag abiu iz ebeu utabun amegai agal uzan alaimai, Uwait nugau Ze Naliupet abai maremin. 14Izal ebeu go nug ag uhu mareun. Bo, ag iz ebeu du eg aimai gasag milab tam. Ag iz Uwait nugau tibur tub sul imailemen. Ag iz Yesus Kristus sul suban imailemenin. 15Iz abiu ag iz isanilabun agal oiagab siksikai mui, daremen. Agal ameag wag iz isanilabun esei aimai, ag iz milemen zob. Bo, ag guzenai milab tam. Petak, ziwas go ebu, agal oiagab siksikai mui, iz suban isanilabun daremen. Bo, agal oiagab siksikai mui, daremen, go ulis eru waneun? 16Iz Uwait nugau petak ze abai maremin, gonun, ag ulis iz ibail iwai usalemen ta?

17Polu ze macanemen dudu agen salau gusig maimai, goagen agal igul sesamorabun aimai agen salau gusig maimai, ze atai awarai darem. Bo, agal ze nug ag i isanaramau. Ag izal igul sesamoranemen utabun aimai polumaraporoi. Ag agal igul tutak sesamoraimai, igual igul i sesamorabun aimai guzenaranemen. 18Dudu ag duailel ipal isanarabun agen salau gusig macanemen, go iboi. Go petak pet, gonun, ziwas ipal ebu iz ag abai dacanem mui, ziwas ipal ebu iz ag abai i dacanem mui, ag umkoskos dudu ipal isanarabun salau gusig macan. 19Ag izal gelear alear, gonun, anaiger agen mogoi soliagwabun mu wanemen sul, iz ag en izal oiab guzenai mu iweiu. Iz mu mui dai, agen Kristus nugau igul koli sesamorebi, izal mu go utamau. 20Bisomagar, iz ulis ag abai dabun dabeleu gusig wanem. Guzenemin, iz ze go iau awarabun iboi. Iz erunai ag isanarai, ein ze awarai aimai dabeleu asiu oi darem.

Hagar zaug Sara dual agal ze.

21Ag ula ebu, duailel ipal ag Zuda agal kasai ze nugau piu damoroi ta? Kasai ze gonug ein eu? Ag iz ailan. 22Uwait nugau ze nug guzenai aneu, ‘Abraham go mogoi aliag a, Ismael zaug Aisak dual.’ Ismael, go gonugau salau air (slev), Hagar* ebuan. Aisak, go gonugau wau pet, Sara ebuan. Sara go salau air tam. 23Gonugau mogoi salau air ebuan go igua, em ebuan dudu sul, zoun. Bo, nug nugau wau pet ebuan mogoi go Uwait nug Abraham dual baib maimai, gonugau gusig nugtal Sara mogoi moroun.

24Iz Hagar zaug Sara dual en ze awarem. Tatau ze go go Hagar zaug Sara dual sul go Uwait nugau baib aliag meun, igua darem sul. Air aliag go sul Uwait nug baib aliag duailel abai meun. Baib tub go Uwait nug Sainai em tabag ebu maimai, kasai ze Moses moroun. Duailel kasai ze go piu dacanemen salau duailel sul. Salau ailel agal gelear aleagar, ag han aiu ses salau duailel damamen. Gonun, iz baib go Hagar sul anem. 25Go petak. Dudu ipal agen Sainai em tabag, Arebia agaig ebu, wanib Hagar anem. Zuda agal ban uzan Zerusalem han air go sul. Ban uzan go duailel kasai ze sesamorabun salau gusig mai dacanemen. 26Bo, ig oigeb petak emun duailel ig kasai ze piu gonugau salau duailel sul dab tam. Igual Zerusalem Mesgai wag dareu. Go Sara sul. Go salau air tam, gonun, go ig oigeb petak emun duailel kasai ze piu gonugau salau duailel sul i darem, go igual anaicig. 27Uwait nugau ze nug Sara gonugau gelegul alegul en guzenai aneun,

“Na air, gelenar alenar tamacag, na mogoi ainag soligwabun mu duab tam. Bo, ounab siksikai mui, ulai, damam! Einen, na gelenar alenar asiu patamam. Nait gelenar alenar agen air du mui go agal geleagar aleagar unum zilacaramam.” a 
28O zaiar, guzenaimai, ig Aisak sul. Go Uwait nug baib meun eiman aleun sul, ig gonugau baib en oigeb petak aimai, gonugau duailel usalemun. 29Ziwas go ebu, Hagar nugau nag, Ismael, ig em ebuan duailel sul zoun, gonug Sara nugau nag, Aisak, go Ah Wes eim usalina, uhu moroun. Igul go ulis han dareu. Duailel kasai ze gusig sesamoranemen, agen ig Yesus en oigeb petak emun duailel uhu miganem.

30Bo, Uwait nugau ze nug ein eun? Go guzenai aneun, “Uwait nug Abraham aureun,

‘Salau air go gonugau nag dual palautarebi, unamam. Salau air gonugau nag nug Sara nugau nag dual goagal memeag nugau ece ogog i umam.’” b 
31Guzenaimai, ig kasai ze Uwait nugau ameg ebu naliu dabun ban i sesamoramam. Ig salau air nugau gelegul alegul tam, ig Sara nugau gelegul alegul.

Copyright information for `BMH