John 11

Lasarus noumeun.

1Du tub ebeu mui gonugau wanib Lasarus, go Betani uzan dacaneun. Uzan tub Maria gonugau amag Marta dual dacanemen. 2Go Maria gonugtal getal ze sous naliu Yesus nugau arab ebu esikaimai, gonugau gagalig ulig sil gulesai moroun. Air gonugau abiag Lasarus go ebeu mui. 3Ailel go agen Yesus ze palautai moroimai, enemen, “Dubanou Ban, nait zaun go en ounab noumanem go ebeu mui dareu.”

4Yesus go ze go doimai, eneun, “Ebeu gonug du i noumamau. Gonugun duailel ag Uwait nugau gusig uligaimai, gonugau wanib wag macanemen. Abu go ebu Uwait nugau Nag wanib ulagwag banou umau.” 5Yesus go Marta, gonugau apag Maria, Lasarus dual ereg agen gonugau ougab noumeun. 6Go Lasarus ebeu dareu ze doun, bo, go dareun uzan gil aliag dareun.

7Gil aliag go mazicina, gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ig koli Zudia agaig bitacab.”

8Guzenina, gonugau tapaimaraneu dudu agen auremen, “Dubanou Ban, Zuda duailel agen na ai sil niwabun ina, alemun, ziwas asiu maziab tam, na koli uzan go bitabun dabelem ta?”

9Yesus nug koli awareun, “Gil tutak ebu salau wabun go aua begurug sag, umaseu betei umusig go petak. Gonun, du in go amban aidaneu go aiwag ebu i titou amau, einen, go em ebuan al pianeu. 10Bo, du in go umaum aidaneu, go aiwag ebu titou amau, einen, go al tamacag.”

11Yesus ze go koli, awareun, “Igual zaicig Lasarus go gabuai dareu, iz beteimai, go asai murai.”

12Gonugau tapaimaraneu dudu agen auremen, “Go gabuai dareu aba, go koli naliu usalamau.” 13Yesus go tatau ze maimai, Lasarus gabuai dareu awareun, bo, go abiu Lasarus noumeun. Tapaimaraneu dudu agal dabeleu go petak gabuai dareu aimai dabelemen.

14Guzenina, Yesus nug koli araog awareun, “Lasarus go noumeun. 15Bo, iz ag en dabeleimai, go al betei dab tam, einen, iz agal oiagab petak abun aimai guzenemin. Ig go piabun bitacab.”

16Yesus guzenaimai, Tomas nugau wanib tub Didimus nug gonugau salau zaugul awareun, “Ke, ig ereg go al noumabun bitacab.”

Du noumeun asaimai, awau muzmuz dabun en zebigeg, go Yesus tutak.

17Yesus go gonugau tapaimaraneu dudu abai Betani uzan waugab zuna, dudu ipal agen Lasarus noumeun, ob oug memun gil iwanarai sag mazieun aimai auremen. 18Uzan tub Zerusalem waugab, 19gonun, Zuda duailel asiu go Marta zaug Maria dual agal abianag noumeun oiagab naliu usalabun aimai waiagab alai daremen. 20Marta go Yesus alai dareu ze doimai, go Yesus abu ebu tulurabun beteun. Maria go zaueim dareun.

21Marta nug betei Yesus tuloroimai, aureun, “Dubanou Ban, na e ebu daremen zob, izal abi i noumeu zob. 22Bo, ulis han iz abiu na ein ece wabun Uwait auremen, go nug na mizamau.”

23Yesus nug koli Marta aureun, “Nait abian koli asamau.”

24Marta nug koli eneun, “Io, iz abiu, aiu ses duailel unum koli asamam ziwas ebu, go han asamau.”

25Yesus nug koli aureun, “Dudu noumemen asaimai, awau dabun zebigeg go iz tutak. Duair in go iz en ougab petak aimai, noumamau, go awau damau. 26Dudu unum awau daremen, agal oiagab iz en petak amamen, ag i noumamamen. Ag awau muzmuz damamen. Na ze go en ounab petak eu ta?”

27Gonug koli eneun, “Dubanou Ban, petak pet, izal oiab na en petak eu. Na Kristus, Uwait nugau Nag, na em e ebu gonugau duailel koli imarabun tapai mizena, alemen.”

Yesus go Lasarus en bisou peimai, weineun.

28Marta gue ze go ze ze maziaimai, koli zaueim beteimai, Maria uloroimai, aureun, “Igual tapaimiganeu du zoimai, go na peizai eu.” 29Maria ze go doimai, pigai asaimai, Yesus tulorabun beteun. 30Yesus go uzan siab tam, go Marta tuloroun empip dareun. 31Zuda duailel go Maria al alai daremen, Maria go pigai asaimai, uzaneim nuna, uligaimai, goagal dabeleu go ob ebu manil mabun beteu aimai sesamorai betemen.

32Maria go Yesus dareun ebu betei tuloroimai, gonugau arabugab taubib waimai, aureun, “Dubanou Ban, na e ebu daremen zob, izal abiagwai i noumeu zob.”

33Maria go gonugau abiag en ougab eg waimai, manil mina, duailel ipal go al ereg betemen go han oiagab eg wina, manil mina, Yesus go uligaraimai, go han ougab eg wina, weina moroi. 34Gonug kanabareun, “Ag go eru ebu ob oug hemen?”

Goagen auremen, “Dubanou Ban, na piabun zon.”

35Yesus go ougab eg wina, weineun.

36Guzenina, duailel agen enemen, “Ag uligan, go Lasarus en gonugau ougab petak noumeun.”

37Bo, duailel ipal agen enemen, “Du e nug du tub ameg kumi mui kasai mina, ameiteun. Go einen Lasarus isanurabun utena, noumeun?”

Yesus nug Lasarus noumeun asai meun.

38Yesus go koli ougab eg wina, Lasarus aizau ob oug memen waugab beteun. Go aizau og ai banou sil tapelai memen. 39Yesus nug awareun, “Ai go oi han.”

Du noumeun, gonugau abiag Marta nug eneun, “Dubanou Ban, go ob oug hemun gil iwanarai mazieun, gonun, sous eg pet zumau.”

40Yesus nug aureun, “Iz na getal aizemin, nait ounab iz en petak emen, Uwait nugau gusig banou pimam.”

41Guzenina, goagen ai go og tapelai memen ebuan oi hina, Yesus nug Mesgai wag ameitaimai, eneun, “Mekai, na izal ze umkoskos duanemen, gonun, iz na ‘Ese-e’ aizem. 42Iz abiu na izal ze umkoskos duanemen iz duailel e darem en anem, ig gugeg go guzenemen, goagal oiagab na iz palautilena, alemin petak amam.”

43Yesus go guzenai aurai maziaimai, banban ulaimai, eneun, “Lasarus, na uzaneim alen.” 44Noumeun du go asaimai, uzaneim aleun. Gonugau arab ebeg siameg enib unum tibur galau sil kularai memen.

Yesus nug awareun, “Tibur galau go ulagacebi, unamau.”

Dudu banban agen Yesus webi, noumabun ze patemen.

(Matiu 26:1-5, Mak 14:1-2, Luk 22:1-2)

45Zuda duailel asiu go Maria piabun alemen, Yesus nug gugeg go meun uligaimai, goagal oiagab go en petak emen. 46Bo, dudu ipal go Yesus nug gugeg go meun uligaimai, beteimai, Parisi dudu awaremen.

47Guzenina, Parisi dudu agen Uwait ula dacanemen dudu banban mui, dudu banban ipal ularena, go alai go tulaimai, enemen, “Du go ig erunab? Go gugeg beu beu mai dareu. 48Ig du go utemun, igul go guzental guzenai aidaba, duailel unum goagal oiagab go en petak amam. Guzenebi, Rom agal dudu banban agen zoimai, ig eg wai migeimai, igual emgasag mui, Nou Zau banou mui, unum eg wai mamam.”

49Du tub gonugau wanib Kaiapas gue wai go ebu Uwait ula dacaneu du banou pet, go nug awareun, “Ag dabeleu tub dabuiag oug i dareu. 50Ag i abiu ta? Du tutak nug duailel agal empip oimai, noumabun iboin. Igual duailel unum eg wamam go igul naliu tam.”

51Kaiapas go gonugau dabeleu eiman igul go guzenabun anab tam, go Uwait ula dabun du banou pet, gonun, Uwait nug igul go guzenabun dabeleu morona, go aiu ses Yesus noumaimai, Zuda duailel e isanarabun aimai ze meun. 52Zuda duailel tutak ag en go noumab tam. Go noumaimai, Uwait nugau duailel em e ebu unum gotularaimai, Uwait waugab imarai alamau. 53Kaiapas guzenina, ziwas go ebutal, Zuda dudu banban agen Yesus erunai webi, noumabun aimai bigegwai, ze patemenin.

54Guzenina, Yesus go Zudia agaig ebu koli araog aidab tam. Go uzan go uteimai, betei, du tamacag em waugab uzan tub wanib Epraim, gonugau tapaimaraneu dudu abai dareun.

55Imabun Ziwas Zobu tub Pasowa waugab zuna, duailel Zerusalem ban uzan waugab han unum Uwait nugau ameg ebu naliu usalabun goagal igul beu beu mabun ban uzan siemen. 56Go Yesus Nou Zaueim zuna, piabun aimai simai gumei daimai, agzozou enemen, “Agal dabeleu erunai dareu? Go Imabun ziwas e zumau ta, i zumau?” 57Uwait ula dacanemen dudu banban go Parisi dudu abai agen duailel awaremen, “Yesus erueim daba, ag uligaimai, ig alai aigebi, betei gusig patamam.”

Copyright information for `BMH