aBuk Song 118:25-26
bSekaraia 9:9
cAisaia 53:1
dAisaia 6:10

John 12

Maria nug ze sous naliu sil Yesus nugau arab ulusai moroun.

1Zuda agal zobu piabun ziwas, wanib Pasowa, gil wasolig sag darena, Yesus go Lasarus nugau uzan Betani sieun. Uzan tub getal Yesus nug Lasarus noumeun asai meun. 2Go go ebu simai, go go al ee zabun mis memen. Marta go ee salanina ina, Lasarus go dudu ipal abai go Yesus al ereg eebiz ebu hoboi daremen. 3Guzenina, Maria nug ze sous naliu wanib ‘nar’, aiwag banou sil gau mabun sul oimai, Yesus nugau arab ebu esikaimai, gonugau gagalig ulig sil gulesai moroun. Ze sous go zaueim go unum iboreun.

4Guzenina, Yesus nugau tapaimaraneu du tub Zudas Iskariot, go nug aiu ses Yesus iwai zaugul agal ebeagab ebu maramau, go nug eneun, “Go ze aiwag banou, wai tutak ebuan aiwag sul, wabun iboin pet. Ig dudu ipal maremun, gau mebi, aiwag oimai, duailel ecesab tamacag isanarabun iboin.” 6Go ze go eneun, duailel ecesab tamacag en dabelab tam, einen, go zob du. Go Yesus nugau tapaimaraneu dudu agal aiwag zo gumeimai, go zo go ougan aiwag zob waneun.

7Yesus nug ze go doimai, eneun, “Utebi, damau. Go iz ob oug heilamamen ziwas ebu, igul e guzeneu aiu ses dabilamau. 8Duailel ecesab tamacag go ag abai umkoskos damamen, bo, iz ag abai umkoskos ban i dai.”

Lasarus webi, noumabun aimai ze patemen.

9Zuda duailel asiu, go Yesus Betani uzan dareu ze doimai, go eim betemen. Go Yesus tutak piabun bitab tam, go Lasarus noumeun Yesus nug ob ougan asai meun han piabun bitemenin, Guzenina, Uwait ula dacanemen dudu banban agen Lasarus han webi, noumabun en ze patemen. 11Einen, go en Zuda duailel asiu go semaraimai, Yesus en oiagab petak emenin.

Yesus go emgasag gumaneun du king sul Zerusalem ban uzan sieun.

(Matiu 21:1-11, Mak 11:1-11, Luk 19:28-40)

12Nineimai, umaseu, duailel asiu go zobu wanib Pasowa piabun zomen go Yesus Zerusalem ban uzan alai dareu ze domen. 13Guzenaimai, goagen nun gau sul kuataraimai, Yesus alamau abu ebu tulorabun beteimai, guzenai ulwemen, “Uwait nugau wanib uligwag murab.

Du go Banou nugau wanib ebuan aleu, ulagwag murab. Go Israel agal gumarabun du banou, king.” a 
14Yesus go donki nag tub uligaimai, go wag ebu beteun. Getal Uwait nugau ze nug aneun sul petak zou. 15Ze go nug guzeneun,

‘Ag Saion ban uzanan duailel, ag uminian. Agal gumarabun du banou go donki nag ebu hoboi, aleu.’ b 
16Gonugau tapaimaraneu dudu igul go amegai guzenemen ze go zebigeg go i abiu. Bo, aiu ses Yesus Mesgai wag simau ziwas ebu, go ze go Uwait nugau ze dareu en dabeleimai, anemen, go Yesus en aneun. Go duailel agen Zerusalem uzan guzenemen koli go en dabilemen. 17Duailel ag Yesus nug Lasarus asai meun ziwas ebu, go al daremen, ag aidaimai ze go duailel ipal awaranemenin. 18Igul go en, duailel go Yesus tulorabun betemen. Einen, go nug gugeg go meun domen. 19Guzenaimai, Parisi dudu agzozou enemen, “Ag uligan, ig go kuatai ze mabun iborain tam. Emgasag e ebuan duailel unum go sesamorem.”

Grik emgasag ebuan dudu ipal agen Yesus itanemen.

20Grik emgasag ebuan dudu ipal agen, dudu ipal go Imabun ziwas, Zerusalem ban uzan, Uwait nugau wanib ulagwag mabun sina, ereg sesamarai siemen. 21Grik dudu go agen Pilip, go Betsaida uzanan du, uligaimai, auremen, “Ig Yesus piaporoi.” 22Guzenina, Pilip nug betei Andru aurina, zaug dual beteimai, Yesus auremen.

23Yesus nug awareun, “Du Nugau Nag wanib ulagwag banou wabun ziwas ulis zou. 24Iz ag petak pet awarem, wit dab em ebu nuab tam, go tutak tapai damau. Bo, go em ebu numau, koli walu zoimai, dab asiu mamau. 25Du in go gonugau dorog en ougab noumaimai, em e ebuan ecesab en dabilamau, go eg wamau. Bo, du in em e ebuan ecesab semoroimai, gonugau dorog en ougab i noumamau, gonugau dorog awau muzmuz dabun gusig umau. 26Du in go izal salau mamau, go iz sesamilamau. Uzan tub iz betei dai ebu izal salau du han ereg iz ibail betei damau. Du in go izal salau mamau, izal mekai nug gonugau wanib wag muramau.”

Yesus nug noumabun en ze mareun.

27Yesus nug eneun, “Ulis izal oiab uhu usalina, dabeleu asiu om. Mekai, na go mu wabun ziwas utemen, iz ebilab i zumau aimai, anai ta? Tam. Iz ziwas go mu banou wabun en alemin. 28Mekai, nagtal nait wanim ulapwag banou men.”

Guzenina, ogusau tub nug Mesgai wag eiman eneun, “Iz getal izal wanim ulapwag banou memin, kolital ulapwag banou mai.”
29Duailel asiu go ebu gotulai daremen ze go doimai, enemen, “Go em kulalaneu nug ze mai dareu.” Ipal agen enemen, “Uwait nugau tibur nug alai ze moroi dareu.”

30Bo, Yesus nug awareun, “Ze go ulis ag domen, iz isanilabun tam, go ag isanarabun. 31Ulis, Uwait nug em e ebuan duailel sisiarabun zoi dareu. Guzenaimai, go nug em e gumaneu du banou oi amaicamau. 32Iz dudu agen wag heilebi, izan duailel unum egaremin, iz waiab alamam.” 33Go erunai noumamau en ze meun.

34Duailel agen koli auremen, “Ig getal igual kasai ze ebu enai domun, Kristus go zumau, i noumamau, go muzmuz damau. Na Du Nugau Nag wag heizamam einen guzenem? Du Nugau Nag go in?”

35Yesus nug koli awareun, “Al go ag ula ziwas asiu i damau. Al hilanau darena, ag abu piabun iboin ebu aidan, umaum usalaba, ag iboin tam. Dudu go umaum aidanemen go em suban i pianemen. 36Go al go hilanau oimai, go en agal oiagab petak an. Guzenebi, ag al ebuan duailel usalamamen.” Yesus go ze go awaraimai, go utarai beteimai, wagemeun.

Zuda duailel agal oiagab petak ab tam.

37Yesus nug gugeg beu beu goagal ameagab ebu meun, bo, go en goagal oiagab petak ab tam. 38Getal Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Aisaia nugau ogusau nug ze meun petak zou,

in nug igual ze en ougab petak eun? Uwait nug in gonugau gusig abai moroun?’ c 
39Igul go en goagal oiagab petak ab utem. Einen, Aisaia nug han aneun,

40Uwait nug goagal ameag kumi usalai maraimai, goagal dabeleu tapelai mareun. Guzenaimai, goagal ameag nug suban i pianemen, ag suban i dabilanemen. Tub, ag agal igul eg uteiban, koli oiagab kekulebi, iz agal igul eg zilagai marai.’ d 
Uwait nug guzeneun.

41Aisaia nug Yesus nugau gusig peimai, go en ze meun.

42Dudu asiu mui, Zuda dudu banban ipal ereg go Yesus en oiagab petak emen. Bo, ag Parisi dudu uminaraimai, agal oiagab petak emen anab tam. Agal gotulanemen zauan zamarebi, unamamen aimai dabeleimai, guzenemen. 43Ag Uwait nug agal wanimag wag maramau en uteimai, ag dudu agen agal wanimag wag maramam en aimai guzenanemen.

Yesus nugau ze gonugtal duailel sisiaramau.

44Yesus nug ulwaimai, guzeneun, “Duair in iz en gonugau ougab petak aneu, go iz tutak en ougab petak ab tam, go izal Mekai iz palautileun go en ereg ougab petak aneu. 45Du in go iz peileu, go izal mekai iz palautilena, alemin han peu. 46Iz em e ebuan al pet alemin. Duailel go iz en goagal oiagab petak amam, go umaum i damamen.

47Duair in izal ze doimai, sesamorab tam, iz go i sisiai. Iz em e ebuan duailel sisiarabun alab tam. Iz duailel igul eg macanemen ebuan koli imarabun alemin. 48Bo, duair in go iz semileimai, izal ze sesamorab utamau, go ze gonugtal go petak sisiuramau. Iz ze e awarem, go ze gonugtal ag aiu ses sisiaramau. 49Iz ze e izal dabeleu eiman mab tam, mekai nug iz palautilena, alemin, gonugtal ze go unum ailina, awarem. 50Iz abiu du in mekai nugau ze sesamoramau, go muzmuz awau damau. Gonun, ze unum e awarem, go mekai nug aileun guzental awarem.”

Copyright information for `BMH