aBuk Song 41:9

John 13

Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu tutak tutak agal aramag ze sil ulusai mareun.

1Pasowa, Zobu go pianemen ziwas, getal Israel dudu agal embigeg Izip emgasag utei alemen dabilanemen ziwas zuna, Yesus go abiu go em e uteimai, gonugau memeg waugab Mesgai wag siabun ziwas go mazi hogu zoi dareu. Yesus go gonugau duailel em e ebu daremen go en ougab noumeun. Go guzental daimai, betei, gonugau enib ag isanarabun noumeun.

2Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai umaum ee zina zina, Satan nug Zudas, go Saimon-Iskariot nugau nag, Yesus dudu banban agal ebeagab ebu maraba, webi, noumabun dabeleu moroun. 3Yesus go abiu memeg nug gusig unum gonugau ebeg ebu meun. Go abiu Uwait nug go palautina, aleun, koli Uwait waugab simau. 4Gonun, Yesus nug ee zai daremen ebu asaimai, gonugau tibur galau huia oi aimai, tibur galau enimag gulesanem tub oimai, gonugau bigug ebu kieun. 5Ee tebil ebu ze esikai maimai, gonugau tapaimaraneu dudu tutak tutak agal aramag ulusai maraimai, go tibur galau bigug ebu kieun go sil goagal aramag ebuan ze gulesai mareun. 6Yesus nug goagal aramag unum ulusai marai marai betei, Pita waugab alina, Saimon-Pita nug Yesus aureun, “Dubanou Ban, na izal aram ulusamoroi ta?”

7Yesus nug koli Pita aureun, “Igul e ulis guzenem na i abiu, aiu ses petak na abe mamam.”

8Pita nug koli aureun, “Na izal aram i ulusamam. Tam pet tam!”

Yesus nug koli aureun, “Iz nait aram i ulusai, na izal tapaimizanem du i damam.”

9Yesus nug guzenai aurina, Pita nug koli aureun, “Dubanou Ban, guzenaba, na izal aram sag i ulusen, izal ebe mui gagali mui ereg ze sil ulusai milen!”

10Yesus nug koli aureun, “Du in go ze ziweun, go unu tamacag, go koli ze i ziwamau. Go gonugau arab sag ze sil ulusamau, einen, arab go em eg tapai aidaneu. Ag unum agal oiagab oug unu tamacag, naliu daremen. Bo, du tub, go sag gonugau ougab oug unu mui dareu.” 11Yesus go Zudas nug nug nugau iwai zaugul ebeagab ebu maramau abe maimai, eneun, “Ag unum agal oiagab oug unu tamacag. Du tub go sag gonugau ougab oug unu mui.”

12Yesus nug goagal aramag ulusai maraimai, gonugau tibur galau huia koli oimai, arugaimai, gonugau hubabun pip betei hoboun. Yesus nug go hoboi daremen kanabareun, “Ag izal tapaimaranem dudu, iz ulis agal aramag ze sil ulusem, ag zebigeg go abiu ta? Iz ulis igul go guzenem, gonugau zebigeg awaramoroi. 13Ag iz ibail ze maimai, ailanemen, ‘Dubanou Ban, tapaimiganem du.’ Ag go petak anemen, go iz sag agal tapaimaranem du, agal Dubanou Ban. 14Iz, agal Dubanou Ban, izan agal aramag ulis ulusem pemen igul go guzenem sul, aiu ses agen han zaiagar agal aramag guzental ulusai maran. 15Iz ag igul go abai marem pemen, iz salau du sul usalaimai, ag isanaremin, agen han igul go sesamoran. 16Iz petak pet awarem, em e ebu, salau du tub nug gonugau gumaneu du zilacurabun iboin tam. Du go gue gonugau du banou nug salau mabun palautina, go nug beteimai, gonugau palautoroun du banou i zilauramau. 17Ulis ag ze e marem domen, go petak. Ag ze e awarem doiban, ag sesamoraimai, iza guzenem sul guzenaimai, ag umkoskos siksikai damamen.”

Yesus du tub nug go gonugau iwai zaugul agal ebeagab ebu mamau eun.

(Matiu 26:20-25, Mak 14:17-21, Luk 22:21-23)

18Yesus koli awareun, “Iz ag unum unu mui awarab tam. Tutak du en anemin. Dudu inen izanag tapai maremin, go iz abiu. Bo, ze go getal Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agen anemen ulis petak zou. Go guzenemen,

‘Du go gue iz ibail ee zai dareu, go nug iz iwai milamau.’ a 
19Iz ulis ze e awarem aiu ses petak zuba, agal oiagab petak aimai, ag iz petak abei milamamen. Iz du go dudu go agen sikut wemen ulis e ze mai dacanem. 20Iz petak pet awarem, du in nug dudu izal ze oi aidabun palautaremin imaraimai, suban gumaramau, go iz mui ereg imailamau. Du in nug iz imailamau, go du gue iz palautilena, alemin go han ereg imacamau.”

21Yesus nug ze go gonugau tapaimaraneu dudu awaraimai, gonugau ougab uhu usalina, ze wagemabun iborain tam, gonun, araog maimai, eneun, “Iz petak pet awarem, du tub ag ula dareu go nug iz izal iwai zaiar agal ebeagab ebu mamau.”

22Go ze go awarina, go esilakaimai, ameag nug agzozou piapiar aimai, dabeleimai, enemen, “Go du in en aneu?” 23Yesus nugau tapaimaraneu du tub Yesus nug go en ougab noumaneu, go Yesus waugab hoboi dareun. 24Gonun, Saimon-Pita nug gagalig sil, aureun, “Nagen kanaben, go du in en aneu.”

25Du tub Yesus waugab hoboi dareun, Yesus kanababun holoi beteimai, kanabeun, “Dubanou Ban, na in en anem?”

26Yesus nug koli aureun, “Izalbret ogog il ebu maimai, du go moromin, ziba, du go nug tutak iz iwai milamau.” Guzenai ze maimai, gonugaubret ogog oimai, il ebu maimai, Zudas, Saimon-Iskariot nugau nag moroun. 27Zudas go Yesus nugbret oi morona, Satan nug Zudas gusig pataimai, gonugau dabeleu unum gumeun.

Yesus nug Zudas aureun, “Na einen ban darem. Na ein igul guzenabun aba pigai guzenen.”
28Gonugau tapaimaraneu dudu ipal hoboi daremen Yesus nug ze go Zudas aureun, go ze meun ze go zebigeg i abiu. 29Zudas go goagal aiwag gumaneu du, gonun, goagal dabeleu Yesus nug go betei ee gau mabun ze moroi dareu, ta, ecesab tamacag dudu ipal aiwag marabun ze moroi dareu ta, emen.

30Guzenaimai, Yesus nug Zudasbret ogog morona, oimai, umaum uzaneim noimai, waneun.

31Go uzaneim noimai, wanena, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ulis, Du Nugau Nag nugau wanib ulagwag oi dareu. Duailel go uligaimai, Uwait nugau wanib ulagwag banou mamam. 32Duailel agen Yesus nugau wanib ulagwag mui dareu uligaimai, go Uwait nugau wanib ulagwag muramam aimai, ziwas go ebutal Uwait nug gonugau mogoi nugau wanib gonugau gusig nug wag muramau. 33Izal gelear, iz ban ag abai i dai. Iz getal Zuda dudu banban awaremin sul ulis ag han awarem, ag iz itanilamamen, bo, ag iz eru eiman unai ag bitabun iborain tam. 34Iz ulis ag kasai ze awau tub awaranai, ‘Ag agzozou agal zaiagar en oiagab nug noumamamen. Iz ag en oiab nug noumanemin sul agen han zaiagar en oiagab nug noumamamen.’ 35Ag zaiagar en oiagab nug noumaimai, isanaramamen, dudu go agen ag petak abe maramam ag izal tapaimaranem dudu pet.”

Yesus nug Pita enai aureun, “Na iz en duailel awaramam, ‘Iz go i abiu.’”

(Matiu 26:31-35, Mak 14:27-31, Luk 22:31-34)

36Pita nug Yesus kanabeun, “Dubanou Ban, na eru utigai unabun aigem.”

Yesus nug Pita koli aureun, “Pita, ulis na iz uzan go bitamoroi na sesamilai unabun iborain tam. Aiu ses petak iz sesamilamam.”

37Guzenina, Pita nug koli aureun, “Dubanou Ban, na iz einen na bitamam ebu i sesamizabun aimai ailem? Iz na isanizei noumai.”

38Yesus nug koli aureun, “Na petak iz isanileimai noumamam ta? Pita, iz petak pet aizem, ulis umaum, toi i ulwau ebu, zoi kanabizebi, na izal wanim wagemaimai, ‘iz go i abiu’ ziwas ainarai ze guzenai mamam.”

Copyright information for `BMH