John 14

Yesus go Uwait dareu uzan waugab siabun abu.

1Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ag dabeleu asiu oimai, oiagab uhu i mamau. Uwait en agal oiagab petak aiban, iz en han oiagab petak an. 2Izal mekai nugau zaueim zau empip asiu dareu. Iz agal dabun empip kasabun unamoroi. Go petak tam zob, iz ag i awarem zob. 3Iz simai ag dabun empip suban kasai maimai, koli alaimai, ag imaraimai, simai, iza ibail ereg damamen. 4Iz uzan go unamoroi uzan gonugau abu ag abiu.” 5Tomas nug aureun, “Dubanou Ban, nait uzan unamoroi ig i abiu. Ig erunai nait uzan gonugau abu abe mamam?” 6Yesus nug koli aureun, “Iz sag iz abu, iz sag iz petak ze zebigeg, iz sag iz doropag awau muzmuz dabun zebigeg. Du in go mekai dareu siabun abu tub eiman siabun iborain tam, izal wanim eiman tutak simau. 7Ag ulis iz abe milemen aba, izal mekai han abe muramamen. Ulis ag go abe maimai, ameag nug go pemen.”

8Pilip nug aureun, “Dubanou Ban, ig memenig abai migemen, go igual oigeb petak amam.” 9Yesus nug aureun, “Pilip, ziwas asiu pet iz ag abai daremin, na iz abe milab tam ta? Du in go iz peileun, go izal mekai peun. Guzenaimai, na einen mekai abai migen em? 10Pilip, iz mekai al darem, mekai go iz ibail dareu, go nait ounab petak ab tam ta?”

Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Iz ag ze e ulis awarem, go izal dabeleu eiman awarab tam. Izal mekai go iz ibail daimai, gonugau salau mai dareu.
11Iz Mekai al darem, Mekai han iz ibail dareu en agal oiagab petak an. Tam aba, iz gugeg manem pianemen dabilan. Go agal oiagab petak abun asai maramau. 12Iz ag petak pet awarem, duailel inen iz en oiagab petak emen duailel go ag iz gugeg macanem sul mamamen. Iz mekai dareu wag siai, gonun, petak pet, agen iz zilacileimai, gugeg banban pet mamamen. 13Ag izal duailel, gonun, ein igul mabun ailamamen iz igul go mai. Guzenebi, nag nug gonugau memeg nugau gusig abai maramau. 14Ag izal duailel, gonun, ein ece wabun, ailebi, izan ag marai.”

Yesus nug Ah Wes palautabun gonugau tapaimaraneu dudu baib mareun.

15Yesus nug kolital awareun, “Ag agal oiagab iz en noumanemen aba, ag izal kasai ze go sesamoramamen. 16Iz izal mekai auremin, go nug ag isanarabun Ah Wes maramau. Go ag abai muzmuz damau. 17Ah Wes gue go petak ze maneu. Em e ebuan duailel ag go i uminamamen, einen, ag go i pianemen, ag go i abe macanemen. Bo, ag izal zaiar, ag go abe memen, einen, go ag abai dacaneu, gonun, ag abai damau.

18Iz ag utaremin, aunagul sul agtal i damamen, iz ag waiagab koli alai. 19Ziwas hogu dai dai, em e ebuan duailel ag iz koli i peilamamen. Bo, ag izal tapaimaranem dudu tutak agen iz peilamam. Iza awau darem sul, ag han awau damamen. 20Ziwas go zumau ziwas ebu, ag abe mamamen, mekai iz ibail dareu, iz ag abai darem, ag han iz ibail daremen. 21Du in go izal kasai ze doimai, suban sesamoraneu, du go gue iz en ougab noumeu. Gonun, izal mekai nug han du go en ougab noumamau. Iza han izal oiab nug du go en noumemin, iz iza en go abai murai.”

22Go guzenina, tapaimaraneu du tub wanib Zudas, go Zudas-Iskariot tam, go nug aureun, “Dubanou Ban, einen ig nait tapaimiganem dudu nagtal abai migemen, abe mizamam, bo, em e ebuan duailel na i peizamam?” 23Yesus nug koli aureun, “Duair in gonugau ougab iz en noumeu, izal ze sesamoramau, izal mekai nug du go en ougab noumamau. Iz mekai dual du go waugab alaimai, go al muzmuz damam. 24Du in go iz en ougab noumab tam, go izal ze i sesamoraneu. Ze e ag doi daremen, ze go izal tam, go Mekai nugtal iz palautilena, alemin nugau ze.

25Iz ag abai em e ebu daimai, ze go unum awaremin. 26Izal mekai nug gonugau Ah Wes izal empip oimai, ag isanarabun palautaba, alamau. Gonug alaimai, igul unum abai maramau. Gonug agal dabeleu asai maraba, ag getal awaremin ze koli dabilamamen.

27Iz ag utarai unamoroi, gonun, izan ag oiab selai dabun ze awaramoroi. Iz oiagab selai dabun igul ag marem. Izal oiagab selai dabun igul go em e ebuan duailel agen ag maranemen sul tam. Ag esilakaimai, oiagab eg usalaba, uminian. 28Iz utarai unabun ze e awaremin domen. Iz unaimai, koli ag waiagab alai. Agal oiagab iz en noumanemen, go nug agal oiagab siksikamau, einen, iz izal mekai dareu wag siai. Go banou pet, go nug iz unum zilacile dareu. 29Iz ze e ulis awarem, ziwas go i zuau dareu, ag awarem, aiu ses igul go zuba, agal oiagab petak amamen.

30Iz ag abai ze ban i marai, einen, em e gumaneu du aseu. Gonug iz zilacilabun gusig tamacag, bo, em e ebuan duailel abe mamam izal oiab nug mekai en noumaimai, ein igul mekai nug ailina, iz guzenanem.

Asebiag, ig utei unab.”

Copyright information for `BMH