bBuk Song 69:4

John 15

Yesus go wain a sul.

1Yesus nug en eneun, “Iza wain a sul. Izal mekai go wain wai atag du. 2Izal a ebeg ebu dab naliu i macaneu, go mekai nug kuatai hiacaneu. Ein a ebeg dab naliu macaneu, go nug itaraimai, a ebe ipal oi hiacaraimai, hogu hogu kitkuataba, dab naliu asiu mamam. 3Ag ze e marena, domen, gonun, go nug agal unu unum uluseun, ag unu tamacag. 4Ag iz ibail zoi pezile damamen, iz han ag abai pezarai dai. A ebeg tub go nugtal dab mabun iborain tam, go a bigeg ebu pezai daimai, petak dab macaneu. Igul go sul, ag iz ibail pezile damamen, ag salau naliu mebi, Uwait ougab siksikamau.

5Iza wain a, ag wain ebeg. Duair in go iz ibail pezile damau, izan han go al dai. Go dab asiu mamau. Ag iz ibail i pezile damamen, ag igul tub mabun iborain tam. 6Du in iz ebilab ibail pezile i damau, go a ebeg kuatanem sul kuatebi, meu maba, ebeg go oimai, ab ebu hamacebi, ilaramau. 7Agen iz pezilebi, izal ze ag ebalagab pezarai damau, agal dabeleu eiman ein ece wabun kanabamamen, go ag umamen. 8Izal tapaimaranem du naliu, go izal ze duailel awaramau, go izal mekai gonugau wanib ulagwag banou mamau. Go guzenamamen, ag izal tapaimaranem duailel pet usalebi, Uwait nugau ougab siksikamau.

9Mekai nug iz en ougab noumeu sul izan han ag en oiab noumanem, gonun, ag iza waiab dabi, iz ag en oiab noumai. 10Iz izal mekai nugau kasai ze sesamoremin, go muzmuz gonugau ougab iz en noumeu sul, ag izal kasai ze sesamorebi, izal oiab ag en muzmuz noumai. 11Iz ag en izal oiab siksikai dareu. Iz ze go agal oiagab, izal oiab sul usalabun awaremin. Gonug, agal oiagab banban pet siksikamau. 12Izal kasai ze enai, iz ag en oiab noumem sul, agen han duailel ipal en oiagab nouman. 13Du tub nug gonugau zaug isanurabun gonugau enib dudu ipal marena, goagen webi, noumaba ig abiu go petak go gonugau zaug en ougab noumeun. Oiagab noumabun igul go nug oiagab noumabun igul ipal unum zilacorou. 14Ag izal kasai ze awaremin sultal sesamoramamen, go ag izal zaiar. 15Ulis izan ag salau dudu aimai i awarai. Salau du go gonugau gumaneu du gonugau dabeleu i abiu. Bo, ein ze izal mekai nug aileun, go ag unum awaremin, gonun, ag izal zaiar awarem.

16Agen iz ag abai dabun aimai tapai milab tam, izanag ag izal tapaimaranem dudu tapai maremin. Agen beteiban, ee ug bebi, ee asiu mabun tapai maremin. Ee go muzmuz damau. Ag izal tapaimaranem dudu, gonun, ein ece wabun mekai aurebi, go nug ag maramau. 17Guzenaimai, iz ag kasai ze go gusig awarem sesamoran. Ag tutak tutak agal zaiagar en oiagab nouman.”

Em e ebuan duailel agen Yesus nugau tapaimaraneu dudu gasag maramam.

18Yesus nug koli eneun, “Bo, em e ebuan duailel agen ag gasag marebi ag koli dabilan, igul go amegai iza guzental gasag milemen sul ag ebalagab han guzental guzenamam. 19Ag em ebuan duailel pet zob, duailel go agen ag en oiagab noumem zob. Bo, ag duailel go sul tam. Einen, izan ag em e ebuan tapai maremin, gonun, em e ebuan duailel agen ag semaramam. 20Ze tub amegai awaremin dabilan ‘Salau du go gonugau gumaneu du zilacurabun iborain tam’. a 

Ag iz eg milemen sul ag han eg maramam. Bo, duailel go agen izal ze sesamoremenin zob, agal ze han sesamorem zob.
21Ag izal duailel, gonun, igul go ag ebalagab guzenamam. Em e ebuan dudu, du go nug palautilena, alemin ag go i abiu.

22Iz alai, dudu go agal igul eg en i awaremin zob, ag igul eg guzenemen en ze mui i daremen zob. Agal igul eg macanemen, go ag iz gasag heilemen. Bo, ulis ag abiu, ag iz gasag heilemen, gonun, agal igul eg wagemabun iborain tam. Gonun, ag ze mui damamen. 23Duailel inen agen iz gasag milamam ag izal mekai han gasag himamen. 24Iz ag ula igul ipal dudu agen mabun iborain tam memin. Ag izan gugeg go memin i pemen zob, ag ze mui i daremen zob. Bo, izan salau memin uligaimai, agen ig mekai dual gasag heigemen. 25Igul go agal kasai ze ebu sikut wai memen petak zou.

‘Duailel ag iz gaul gasag heilemen.’ b 
26Ah Wes izal duailel isanarabun mekai al dareu, izan ag waiagab palautemina, alamau. Go Wes nug Uwait en petak ze macaneu. Go mekai al dareu alamau. Gonug alaimai, izal ze araog mamau. 27Ag han iz salau bibegwemin ebu iz ibail daremen, gonun, agen izal ze oimai, duailel ipal awaramamen.”

Copyright information for `BMH