John 16

1Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu koli awareun, “Iz agal oiagab petak emen i utabun aimai ze e awaremin. 2Dudu agen ag igul eg mai daremen aimai, agal gotulanemen zauan zamaramam. Ziwas zumau ziwas ebu, dudu agen ag ugarebi, noumamamen. Ag igul go guzenamam, agen ig Uwait nugau salau naliu moroi darem aimai ze mamam. 3Igul eg go ag ebalagab guzenamam dudu ag iz izal mekai dual i abe migemen. 4Iz ze e awarem, aiu ses ziwas igul tub zumau go ebu guzenebi, ag ze e koli dabilamamen. Iz ze go getal awarab tam, einen, iz ag abai daremin.”

Ah Wes nugau salau.

5Yesus nug koli eneun, “Ulis iz du go nug palautilena, alemin gonugau uzan koli unamoroi, ag ula, du tub nug na erueim unamau aimai ailab tam. 6Ulis iz ze go awarem, go nug agal oiagab eg pet mareu. 7Iz ze e awaremin go petak pet. Iz utarai unai, go ag isanaramau. Iz i unai, ag isanarabun du i alamau. Iz wanemin, izan ag isanarabun Ah Wes palautemin, alamau. 8Go alaba, go nug em e ebuan duailel agal igul eg macanemen araog maraba, tuguiai dabun igul mui, Uwait nugau sisiarabun igul mui, suban abai maramau. 9Gonug agal igul eg macanemen araog maramau, einen, ag iz en oiagab petak ab tam. 10Gonug ag tuguiai dabun bigeg abai maramau, einen, iz izal mekai dareu wag siai, ag iz koli i peilamamen. 11Sisiarabun igul han abai maramau, einen, em e gumaneu du, Satan, go mekai nug gonugau igul eg unum sisiai moroimai, go ze mui eu.

12Iz ze asiu awarabun iboin, bo, ag ulis ze unum abe mabun iborain tam. 13Aiu ses Ah Wes go alaba, go nug Uwait nugau petak ze ag araog abai maramau. Gonugau dabeleu eiman ze i awaramau. Gonug ze Uwait nug ebuan alaneu ag awaramau. Gonug han ein igul aiu ses zumau ag awaramau. 14Izan go ein ze auremin, oimai, ag awaramau, gonun, go nug izal wanim ulapwag milamau. 15Ein ece mekai nugau ebeg ebu dareu go izal, go en iz awarem, ein ze izan Ah Wes moromin, go nug ag awaramau.”

Yesus nugau tapaimaraneu dudu dabeleu asiu omen.

16Yesus nug koli eneun, “Ziwas ipal dai dai, ag iz koli i peilamamen. Ziwas ipal maziaba, ag kolital iz peilamamen.” 17Tapaimaraneu dudu ipal agzozou enemen, “Ze go aneun, zebigeg einen aneu? Gonug ig aigaimai, ‘Ziwas ipal dai dai, ig go i pimam eu, ziwas ipal maziaba, ig go kolital pimam’ aigeu. Kolital aigeun, ‘Go einen, iz izal mekai dareu wag unai.’” 18Go koli koli kanabemen, “Go ein ze aigamoroi aimai, ‘Ziwas ipal’ eu. Ig gonugau ze meu bigeg abe mab anmem.”

19Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu agen ze go en kanabai auraporoi abe maimai, awareun, “Iz enai ze memin, ‘Ziwas ipal dai dai, ag iz koli i peilamamen, ziwas ipal maziaba, ag iz kolital peilamamen,’ ze go en agzozou kanabemen ta? 20Iz petak pet awarem, ag oiagab eg waba, ag weinamamen. Guzenebi, em e ebuan duailel go siksikamam. Ag, izal duailel, oiagab eg wamau, bo, agal oiagab koli naliu usalaba, siksikamamen. 21Air tub go mogoi soligwabun go ougab eg waneu. Einen, go mu banou wabun ziwas waugab zoimai dareu. Bo, go mogoi soligwaimai, go koli mu go en i dabilaneu. Mogoi go en siksikaneu. 22Igul go sul, ag ebalagab zumau. Ulis ag oiagab eg weu, bo, iz ag koli uligaremin, agal oiagab naliu usalaba, siksikamamen. Siksikamamen go du tub nug agal oiagab ougan oi heiabun iborain tam. 23Ziwas go zumau ziwas ebu, agen iz ece tub en i ailamamen. Iz petak pet awarem, ag izal duailel, ein ece wabun mekai auramamen, go nug maramau. 24Getal daremun alai alai ulis, ag izal wanim pataimai, ece tub wabun i auremen. Ulis ag aurebi, go nug maraba, umamen. Guzenaimai, ag banban siksikamamen.”

Yesus nug em e ebuan gusig zilacoroun.

25Yesus nug koli gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Iz ulis tatau ze eim awarem. Ziwas petak zumau ziwas ebu, tatau ze eim i awarai. Mekai en araog awarai. 26Ziwas go ebu, ag izal wanim pataimai, ece tub wabun mekai auramamen. Iz gusig mui, gonun, agen izal wanim pataimai, mekai aurebi, go nug doimai, agal ze sesamoramau. Guzenebi, izan ag en go i aurai. 27Iz Uwait al daimai, alemin en agal oiagab petak emen. Ag han agal oiagab iz en noumemen, gonun, mekai nug han ag en ougab noumeu. 28Iz izal mekai dual daimai, em e ebu alemin. Guzenaimai, ulis iz em e uteimai, koli izal mekai dareu wag siai.”

29Guzenai awarina, Yesus nugau tapaimaraneu dudu agen auremen, “Ulis, na araog ze mem, tatau ze eim migab tam. 30Ulis ig abe mem na ece unum abiu, na du tub nugau dabeleu unum abe macanem, gonun, na gonugau ze i kanabamam. Go en igual oigeb petak eu, na Uwait nug al daimai, alemen.” 31Yesus nug koli awareun, “Ag ulis agal oiagab petak eu! 32Bo, ziwas waigeb zoi dareu, petak pet, ulis zoi dareu, dudu ipal agen ag unum zamarebi, beu beu agal uzan uminai teliteliamamen. Ag iz utilai wanebi, izaseu tutak tapai dai. Bo, iz tutak i dai, einen, izal mekai go iz ibail dareu. 33Iz ag ze go agal oiagab oug selai dabun awarem. Em e ebu ag uhu banban oimai, oiagab eg wamau. Bo, ag gusig tapai dacan, einen, iza em e ebuan gusig unum zilacoromin.”

Copyright information for `BMH