John 18

Dudu agen Yesus gusig patemenin.

1Yesus go Uwait aurai maziaimai, gonugau tapaimaraneu dudu abai ze tub wanib Kidron eiman betemen. Ze go gasag gonugau tapaimaraneu dudu abai wai tub wanib Oliv wai ebu betemen. 2Zudas go Yesus gonugau iwai zaugul ebeagab ebu mabun du, go abiu Yesus wai go umkoskos gonugau tapaimaraneu dudu abai bitaneu. 3Guzenaimai, Zudas nug Uwait ula dacanemen dudu banban ipal agal salau dudu mui, Parisi dudu agal salau dudu mui, Rom agal malai dudu mui imarai, ougem go betemen. Go al ipal mui, malaimanemen ecesab mui, oimai alemen. 4Yesus gue igul go zuabun unum abe meun, gonun, go nug go waiagab beteimai, kanabareun, “Ag in itanai daremen?”

5Goagen enemen, “Ig Nasaret uzanan Yesus itanem.”

Gonug awareun, “Go iz sag.” Zudas gue go abai ereg tapai dareun.
6Yesus nug ‘Go iz sag’ awarina, go esilakaimai, uminaimai, em ebu alai nomen.

7Go nug kolital awareun, “Ag in itanai alemen?” Goagen enemen, “Nasaret uzanan Yesus.” 8Yesus nug awareun, “Iz amegai awaremin, go iz sag. Ag iz itanilemen aba, dudu e iz ibail darem utarebi, unamam.” 9Ze go, go getal aneun guzental petak zuabun en awareun. Go getal ze meun, ‘Mekai, iz dudu e nagtal milemen du tub utab tam.’ a 

10Saimon-Pita nug gonugau maulzag huia oimai, Uwait ula dacaneu du banou pet nugau salau du wai aimai gonugau dabug gau naliu eiman kuatai heun. Salau du gonugau wanib Malkus. 11Yesus nug Pita gusig aureun, “Nait maulzag koli gonugau zo oug zulagai memen numau. Mu go mekai nug mileun, nait dabeleu iz mu go i wai em ta?”

Yesus Anas amegwab imai betemen.

12Guzenaimai, Rom agal malai dudu mui, goagal gumaraneu du banou mui, Zuda dudu banban agal salau dudu mui, goagen Yesus gusig pataimai, ebeg us sil kiaimai, amegai Anas waugab imai betemen. Anas go Kaiapas nugau tanau. Kaiapas gue wai go ebu Uwait ula dacabun du banou pet dacabun moromen. 14Go Kaiapas nug getal Zuda dudu banban enai awareun, ‘Du tutak nug duailel unum agal empip oimai, noumabun iboin’ aimai awareun.

Pita nug ‘Iz Yesus i abiu’ eun.

(Matiu 26:69-70, Mak 14:66-68, Luk 22:55-57)

15Saimon-Pita zaug Yesus nugau tapaimaraneu du tub al go Yesus sesamorai betemen. Uwait ula dacaneu du banou pet nug tapaimaraneu du tub go abe meun, gonun, go Yesus sesamoraimai, zaueim sieun. 16Pita go uzaneim zau ogeiman tapai dareun. Tapaimaraneu du tub go nug koli uzaneim noimai, zau go og gumaneu air go nug Pita zaueim imai siabun aurina, imai sieun. 17Guzenina, air go nug Pita aureun, “Na han du go nug tapaimizeun du ta?” Pita nug koli aureun, “Tam, iz gonugau tapaimaraneu du tam.”

18Ziwas go ebu ut malalai, gonun, go ebuan dudu mui, zau gumanemen dudu go ab zoroimai, ab ugei daremen. Pita go han beteimai, go abai ereg ab ugei dareun.

Uwait ula dacaneu du banou pet nug Yesus kanabeun.

(Matiu 26:59-66, Mak 14:55-64, Luk 22:66-71)

19Ziwas go ebutal, Anas nug Yesus gonugau tapaimaraneu dudu en mui gonugau ze duailel maraneun en mui, kanabeun. 20Yesus nug aureun, “Iz duailel agal gotulanemen zaueim mui, Nou Zau banou zaueim mui, ze maranemin. Go ebu, Zuda duailel unum alai gotulanemen, iz ze tub wage wageimai awarab tam. 21Na einen iz ailem? Duailel go izal ze domen na go awaren. Iz ein ze awaremin go abiu.”

22Yesus nug ze go aurina, malai du tub nug Yesus sibeg ebu waimai, eneun, “Na Uwait ula dacaneu du banou enai auranemen em ta?” 23Yesus nug koli du go aureun, “Iz ze polumaremin zob, ein polu ze memin aba duailel e awaren. Bo, iz petak ze mem aba, na iz einen sibe ebu iwem?”

24Guzenaimai, Anas nug Yesus ebeg us mui Uwait ula dacaneun du banou pet, Kaiapas waugab palautina, beteun.

Kolital Pita nug Yesus i abiu eun.

(Matiu 26:71-75, Mak 14:69-72, Luk 22:58-62)

25Saimon-Pita go tapai dareun empiptal tapai daimai, ab ugei dareun. Dudu ipal agen koli kanabemen, “Petak pet, na du go nug tapaimizeun ta?”

Gonug polumaimai, eneun, “Iz gonugau tapaimaraneu du tam.”

26Guzenina, Uwait ula dacaneun du banou pet nugau salau du tub zoun. Du go Pita nug dabug kuateun du Malkus nugau zaug nug zoimai, kanabeun, “Na du go mui ougem ereg daremen peizemin ta?” 27Pita nug koli eneun, “Tam pet tam. Iz du go i abiu.” Go guzenina ina, toi uleun.

Yesus Pailot ameg ebu imai betemen.

(Matiu 27:1-2, 11-14, Mak 15:1-5, Luk 23:1-5)

28Malai dudu agen Yesus Kaiapas nugau zau eiman imai aimai, emgasag go gumaneu du banou nugau zaueim imai betemen. Du go gue Rom emgasag ebuan. Go umaseu pet betemen. Zuda dudu banban agen du banou go nugau zaueim siab tam, einen, dabilemen go gonugau zaueim simam, Uwait nugau ameg ebu unu mui usalaimai, Pasowa ee i zimam aimai guzenemen. 29Guzenaimai, go gue uzaneim gumei darena, Pailot nug uzaneim noimai, dudu kanabareun, “Du e nug ein igul meun ag uligaimai, imai alemen?” 30Goagen koli enemen, “Go igul eg mab tam zob, ig go na wautab i imai alem zob.”

31Pailot nug awareun, “Ag go imai beteiban, agal kasai ze sesamoraiban, gonugau igul eg meun uligan.” Guzenina, Zuda agal dudu banban agen koli enai auremen, “Igual ebeig nug du tub wemun, noumabun iboin tam. Igul go Rom agal.” 32Getal Yesus nug nugen noumabun ze maimai, igul go eiman noumabun aneun. Gonugau ze ulis petak zuamoroi.

33Guzenaimai, Pailot go koli zaueim simai, Yesus ulorona, sina, kanabeun, “Na Zuda duailel agal gumarabun du banou king ta?” 34Yesus nug koli aureun, “Ze go anem nait dabeleu eiman ta, dudu ipal agen na aizemen iz ailem ta?” 35Pailot nug koli aureun, “Na iz Zuda du dabelem ta? Na erunemen ze iz i abiu. Nait duailel mui, Uwait ula dacanemen dudu banban mui, agtal na iz waiab imaiz alemen. Na erunemen? Iz ailen.”

36Yesus nug eneun, “Izal gumabun uzan em e ebu i dareu. Tam pet tam. Izal gumabun uzan em e ebu dareu zob, izal sesamilanemen dudu agen izal eiman isanileimai, alalebi, iz Zuda dudu agal ebeagab i milem zob. Bo, izal gumabun uzan em e ebuan tam.” 37Guzenina, Pailot nug koli kanabeun, “Guzenaimai, na uzan tub eiman gumarabun du banou petak ta?”

Yesus nug koli aureun, “Ze go nait dabeleu ebu zou go petak. Izal anikai nug em e ebu go enegun soliciweun. Iz petak ze mem, go izal salau. Duair in petak ze sesamoraneu, go izal ze duacaneu.”
38Pailot nug Yesus aureun, “Petak ze, go ein ze pet?”

Pailot nug Yesus a gegeulanau ebu asai mabun awareun.

(Matiu 27:15-31, Mak 15:6-20, Luk 23:13-25)

Pailot nug ze go auraimai, go koli uzaneim Zuda dudu daremen ebu noimai, awareun, “Iz du e nug igul eg tub meun piab tam.
39Bo, ag abiu igual igul, iz umkoskos wai tutak tutak ebu, Pasowa Imabun Ziwas Zobu ebu, du tutak hiacaranem zau oug dareu utena, unaneu. Gonun, ag dabelen iz ‘Zuda duailel agal gumarabun du banou’ utei maremin, unamau ta?” 40Goagen koli Pailot gusig kagagai ulaimai, enemen, “Tam pet tam. Go tam. Barabas utemigemen, unamau.” (Barabas go zob du eg tub.)

Copyright information for `BMH