aBuk Song 22:18
bKisim Bek 12:46
cSekaraia 12:10

John 19

1Guzenai aurina, Pailot nug gonugau malai dudu Yesus imai busil esalausul wabun awarina, busil esalausul omen. 2Malai dudu agen us kulam mui oimai, kukotoimai, gonugau gagalig ebu kulai moromen. Guzenaimai, tibur galau naliu king nugau sul oimai, arugai moromen. 3Go waugab alaimai, koli koli ze biabial kuai auremen, “Na Zuda duailel gumarabun du banou king umkoskos damam!” Guzenai auraimai, sibeg pouai hemen.

4Pailot nug koli uzaneim noimai, duailel awareun, “Ag uligan. Iz go uzaneim ag ameagab ebu imai alem, go ag abe mamamen iz du e nugau igul eg tub meun piab tam.” 5Guzenaimai, Yesus us kulam king nugauhat sul mui, tibur galau gulin mui arugaimai, uzaneim nuna, Pailot nug awareun, “Ag anemen du e uligan.”

6Guzenai awarina, Uwait ula dacanemen dudu banban mui, Nou Zau banou gumanemen dudu mui, goagen Yesus uligaimai, Pailot gusig ze auremen, “A gegeulanau ebu wai memen, noumamau. A gegeulanau ebu wai memen, noumamau.”

Guzenina, Pailot nug awareun, “Agenag oiban, a gegeulanau ebu asai macan. Iz go wemin, noumabun igul eg tub go nug meun i pem.”
7Bo, goagen koli Pailot auremen, “Igual kasai ze nug guzeneu, du go noumamau, einen, nugtal ‘Iz Uwait nugau Nag’ aimai ze meun.”

8Pailot gue ze go doimai, banban umineun. 9Guzenaimai, Pailot nug koli zaueim simai, Yesus kanabeun, “Na eru uzanan?” Go guzenai aureun, bo, Yesus nug ze tub koli aurab tam. 10Pailot nug Yesus koli aureun, “Na einen iz ze milab utem? Na abiu tam ta? Dudu banban agen iz gusig milemen. Iz na utizemin, unabun iboin. Na a gegeulanau ebu niwemin, noumabun iboin.”

11Yesus nug koli aureun, “Na iz a gegeulanau ebu asai heilabun anem, go Uwait nugtal gusig go mabun mizeun. Bo, du in nug iz imaileimai, nait eben ebu mizeun, du go nugau igul eg nug nait igul eg unum zilacoroi dareu.” 12Pailot go Yesus nug ze go mina, doimai, ein abu eiman Yesus utemin, unabun aimai dabeleun. Bo, duailel agen koli guzenai ulwemen, “Na du go utemen, unamau, na Sisar* nugau zaug i damam. Du in nugtal go iz gumarabun du banou eu, go Sisar nugau iwai zaug.”

13Pailot gue ze go doimai, Yesus imai aimai, noi ze sisiaranemen biz ebu hoboun. Empip go Hibru ze eim Gabata anemen. (Ze zebigeg ‘ai biz’.) 14Pasowa zobu piabun gil tuaba zumau, gonun, go ulis sul goagal ece suban macanemen. Am ban ula ebu, Pailot nug duailel awareun, “Agal gumarabun du banou uligan.”

15Goagen koli ulwemen, “Webi, noumamau! Webi, noumamau! A gegeulanau ebu webi, noumamau!”

Pailot nug awareun, “Ag dabilan izan agal gumaraneu du banou a gegeulanau ebu wemin, noumamau ta?”

Uwait ula dacanemen dudu banban agen enemen, “Ig gumiganeu du tub i dareu. Sisar tutak go igual gumiganeu du banou.”
16Go guzenina, Pailot nug Yesus a gegeulanau ebu webi, noumabun malai dudu ebeagab mareun.

Yesus a gegeulanau ebu asai memen.

(Matiu 27:32-44, Mak 15:21-32, Luk 23:26-43)

17Go Yesus imai betena, nugtal gonugau a gegeulanau gamai aimai, ban uzan uteimai, em tub wanib ‘Eb Gagalig Gulam’ em manam ebu sieun. Hibru ze eiman uzan go Golgota anem. 18Guzenaimai, uzan go ebu, a gegeulanau ebu asai memen. Dudu aliag go han Yesus al ereg a gegeulanau beu beu tubaim tubaim asarai memen. Yesus gue dudu go ula asai memen.

19Pailot nug sikut tub guzenai wai meun, ‘Nasaret uzanan Yesus. Zuda duailel agal gumaraneu du banou, king.’ Guzenai sikut waimai, a gegeulanau ebu asai memen gonugau tabauguab wai meun. 20Go ban uzan waugab, Yesus asai memen. Guzenina, duailel asiu agau go sikut weun Yesus nugau tabaugwab wai meun nanalemen. Sikut go Hibru ze, Rom ze mui, Grik ze eiman mui, weun. 21Guzenina, Uwait ula dacanemen dudu banban agen Pailot auremen, “Na einen du go gue Zuda duailel gumaraneu du banou king aimai sikut wai memen? Nugtal ‘Iz Zuda duailel gumaranem du banou, king’, eun. Na einen guzenai sikut wai mab utem.”

22Guzenina, Pailot nug koli awareun, “Izan ein ze sikut wai memin go iboi, guzental damau.” 23Malai dudu agen Yesus a gegeulanau ebu asai maimai, gonugau tibur galau iwanarai sag doumaimai, tutak tutak omen. Gonugau tibur galau huia arugeun han omen. Tibur galau tutak go huia unum sopwemen. 24Malai dudu agen agzozou enemen, “Tibur galau go i bigagan. Ig onanem aiwag oimai, onaimai, piabun in nug umau.” Guzenaimai, ze go getal sikut wemen petak usaleun.

‘Agen izal tibur galau agzozou doumai omen. Izal tibur galau huia en onanem aiwag onaimai, omen.’ a 
25Yesus nugau a gegeulanau waugab gonugau anag mui, gonugau anagiag Klopas nugau wau wanib Maria mui, Magdala uzanan Maria ereg, go go ebu tapai daremen. 26Yesus nug gonugau anag mui gonugau tapaimaraneun du go en ougab noumaneu abai piaraimai, anag guzenai aureun, “Anikai, du e, go nait nan pet.” 27Guzenaimai, koli tapaimaraneun du go aureun, “Air e, go nait anan.” Guzenina, ziwas go ebutal, Yesus nugau anag tapaimaraneun du go nug gonugau zaueim imai betei mina dareun.

Yesus noumeun.

(Matiu 27:45-56, Mak 15:33-41, Luk 23:44-49)

28Yesus go abiu ulis Uwait nug em e ebu salau mabun aureun, salau unum mazieun. Guzenaimai, Yesus nug eneun, “Iz ze usegiweu.” Guzenina, ze go getal Uwait nugau agau ebu aneun guzental go petak zou. 29Ee tebil tub wain ze munug mui waugab dareun, gonun, go ece tub ambig sul oimai, wain ze munug go oug suaimai, a umag ebu maimai, gonugau ogusau ebu memen. 30Yesus gue wain ze munug go zaimai, eneun, “Ulis salau go maziai dareu.” Guzenaimai, go gonugau dug kuai nuna, gonugau wes utei waneun.

Rom agal malai dudu agen Yesus nugau gasag ebu malai sil wemen.

31Guzenina, Zuda agal gumaranem dudu banban agen a gegeulanau ebu asarai memenin dudu aramag kikikukarebi, pigai noumebi, imarai unabun Pailot auremen. Ziwas go ece suban macanemen ziwas, gonun, go guzenai kanabemen. Goagal Imabun Ziwas Zobu tuaba, gonun, dudu goagal enimag utarebi, ziwas go ebu a gegeulanau ebu dabun iboin tam dabilemen, gonun, guzenemen. 32Guzenaimai, malai dudu agen beteimai, dudu aliag go Yesus dual asarai memen aramag kikikukaremen. 33Bo, Yesus go noumina, uligaimai, gonugau arab kukalab tam. 34Bo, malai du tub nug gonugau malai sil Yesus nugau gasag ebu wina, pigai eseu ze mui nuna, pemenin. 35(Du nugtal igul go guzenemen peimai, eneun, “Igul go petak usaleun.” Go nugtal abiu go petak ze sag macaneu. Gonun, ag han agal oiagab petak an.) 36Igul go guzenemen go getal Uwait nugau agau ebu aneun, petak usaleu. Guzeneun,

‘Goagen gonugau arab tub i kuamam.’ b 
37Ze tub getal Uwait nugau agau ebu han eneun,

‘Duailel du go malai sil wemen sug gul mui pimamen.’ c 

Yesus nugau enib noumeun aizau oug hemen.

(Matiu 27:57-61, Mak 15:42-47, Luk 23:50-56)

38Go guzenina, du tub gonugau wanib Zosep, go Arimatea uzanan, go Yesus nugau noumeun enib a gegeulanau ebuan oi unabun zoimai Pailot aureun. Zosep go han Yesus nugau tapaimaraneun du, bo, go Zuda agal gumaranemen dudu banban uminaraimai, go Yesus en ougab petak eun wageimai meun. Pailot nug ‘io’ aurina, go betei, Yesus nugau noumeun enib a gegeulanau ebuan oun. 39Nikodemus du gue go getal Yesus piabun umaum beteun, go han alaimai, Zosep al Yesus nugau noumeun enib wabun beteun. Go a ze tub sous naliu zuaneu oimai, beteun. A ze go gonugau uhu houhou ainarai30 kilo sag. 40Dudu aliag go agen Yesus nugau noumeun enib oimai, a ze sous naliu zior aimai, tibur galau sil gonugau noumeun enib kulaimai, otoi memen. Igul go Zuda agal dudu noumanem ob oug hiacarabun igul sul guzenemenin.

41Yesus a gegeulanau ebu asai memen waugab, ekakai ougem tub dareun. Ougem go aizau ob awau tub elemen. Go oug getal du tub i memen. 42Ziwas go ebu, Zuda duailel agal Imabun Ziwas Zobu zuna, aizau ob go waugab dareun, gonun, go Yesus imai betei aizau ob go oug hemenin.

Copyright information for `BMH