John 20

Yesus koli ob ougan waseun.

Ban Zobu ebu, umaum em ilai alina alina, Magdala uzanan Maria go Yesus ob ebu piabun beteun. Go beteimai, ai banou sil im go tapelai memen oi hemen uligeun. Go koli pigai, Saimon-Pita zaug Yesus nug gonugau tapaimaraneu du tub go en ougab noumaneu mui go waiagab beteimai, awareun, “Dudu ipal agen Dubanou Ban nugau noumeun enib ob ougan imai wanemen. Go eru ebu betei wageimai memen dareu ig i abiu.”

Guzenina, Pita zaug tapaimaraneun du go al asaimai, ob ebu betemen. Du go Pita dual ereg pigai betemen. Du go nug Pita zilacoroimai, pigai go in amegai ob ebu beteun. Go beteimai, ob waugab waulai noimai, aizau oug amet eun. Go tibur galau Yesus nugau noumeun enib kulai memen dareun peun. Go ob oug siab tam. Saimon-Pita go ses zoimai, aizau oug simai, tibur galau go dareun peun. Tibur galau tub gagalig ebu otoi memen han dareun uligeun. Tibur galau go beu beu i dareu, go du tub nug suban maneu sul guzenai mina, dareun. Guzenina, du go gue amegai ob ebu zoun go han aizau oug sieun. Go ecesab go peimai, gonugau ougab petak eun. Ziwas go ebu, ag ze go Uwait nugau agau ebu go koli asamau aimai aneun suban abe mab tam. 10 Gonun, tapaimaraneun dudu aliag go koli uzan utei betemenin.

Magdala uzanan Maria nug Yesus uligeun.

(Matiu 28:9-10, Mak 16:9-11)

11 Maria gue ob go waugab tapai daimai, manil mai dareun. Go manil mai daimai, waulai noimai, ob go oug ameg heun. 12 Uwait nugau tibur aliag tibur galau ausiau mui go Yesus nugau noumeun enib gabuai memen ebu hoboi daremen. Tub gagalig eiman hoboi dareun, tub nug arab eiman hoboi dareun uligeun. 13 Goagen Maria guzenai kanabemen, “Air, na ein en ounab eg wina manil mai darem?”

Gonug koli awareun, “Izal Dubanou Ban nugau enib oi wanemen. Iz i abiu eru ebu memen ab!”
14 Go guzenaimai, kekulaimai, Yesus tapai dareun uligeun. Air go gue Yesus nugau siameg uligaimai, abe mabun iborain tam, go ougab alia meun.

15 Guzenaimai, Yesus nug kanabeun, “Na ein itanaimai, manil mai darem?”

Maria gonugau dabeleu go wai gumaneun du nug guzeneu aimai, aureun, “Du banou, na gonugau noumeun enib oi betemen aba, gonugau noumeun enib eru ebu oi betei memen ailemenag, betei imai.”
16 Yesus nug aureun, “Maria.” Guzenina, Maria gonugau zeu doimai, kekulaimai, Yesus suban uligaimai, abe moroimai, Hibru ze eim eneun, “Rabonai.” Ze go zebigeg enai, ‘Igul abai miganem du’. 17 Yesus nug koli aureun, “Iz izal mekai dareu wag i siau darem, gonun, na iz i patilen. Bo, na beteiba, izal tapaimaranemin dudu awaren, ‘Iz izal mekai dareu wag siamoroi. Go han agal memeag. Go izal Uwait, agal Uwait ereg.’”

18 Guzenai aurai mazicina, Maria nug beteimai, Yesus nugau tapaimaraneun dudu awareun, “Iz Dubanou Ban koli ob ougan waseun pemin.” Yesus nug aureun ze go tapaimaraneun dudu unum awareun.

Yesus gonugau tapaimaraneun dudu ameagab zuna, uligemen.

(Matiu 28:16-20, Mak 16:14-18, Luk 24:36-49)

19 Yesus nugau tapaimaraneun dudu go Zuda agal dudu banban uminaraimai, goagal dacanemen zaueim im gusig gebeimai, daremen. Ban Zobu ebu, umaum, Yesus nug gonugau tapaimaraneun dudu ula zoi tapai daimai, awareun, “Ag agal oiagab selai damau.” 20 Go guzenai awaraimai, gonugau ebeg wemen mui gonugau gasag eiman malai sil wemen sug gul abai mareun. Gonugau tapaimaraneun dudu go Dubanou Ban uligaimai, oiagab siksikemenin. 21 Yesus nug koli awareun, “Ag agal oiagab selai damau. Izal mekai nug iz palautilena, alemin sul izan han guzental ag palautarem.” 22 Guzenai awaraimai, gonugau ogusau wes go ebalagab huaimai, eneun, “Agal oiagab oug Ah Wes on. 23 Agen dudu ipal agal igul eg zilagai marebi Uwait nug han dudu go agal igul eg unum zilagai maramau. Bo, agen dudu ipal agal igul eg i zilagai marebi Uwait nug han goagal igul eg i zilagai maramau.”

Tomas nug Yesus uligeun.

24 Yesus gonugau tapaimaraneun dudu ameagab ebu zoun ziwas ebu, gonugau tapaimaraneun du tub gonugau wanib Tomas, gonugau wanib tub Didimus, gue go abai dab tam. 25 Go koli zuna, gonugau zaugul agen auremen, “Ig Dubanou Ban uligemun.”

Tomas nug koli awareun, “Bo, izal ame nug gonugau ebeg sug gul peimai, izal ebesil gonugau gasag oug malai sil wemen sug gul ebu maimai, go petak izal oiab petak anai.”
26 Zobu tutak mazicina, ziwas tub Yesus nugau tapaimaraneun dudu go unum koli zaueim im gusig gebeimai, gotulai daremen. Ziwas go ebu, Tomas al ereg daremen. Im gusig gebemen, bo, Yesus go koli zoimai, gonugau tapaimaraneun dudu ula zoi tapai daimai, awareun, “Ag agal oiagab selai damau.” 27 Guzenaimai, go nug Tomas aureun, “Nait eben izal gisan ebu maiba, izal ebe uligen. Na dabeleu asiu uteiba, nait ounab petak en.” 28 Guzenina, Tomas nug Yesus aureun, “Na izal Uwait iz ulapwag mizanem, na izal Dubanou Ban.”

29 Yesus nug aureun, “Na iz uligileimai, nait ounab petak em ta? Dudu ipal go iz peilab tam, goagal oiagab petak emen dudu go agal oiagab banban siksikamam.”

Agau e nugau zebigeg pet.

30 Yesus nug gonugau tapaimaraneun dudu ameagab ebu gugeg beu beu meun, agau e ebu unum sikut wai mab tam. 31 Bo, Yesus go Kristus, du go Uwait nug gonugau duailel koli imarabun palautina, aleun, go han Uwait nugau Nag pet en agal oiagab petak abun aimai sikut wemin. Guzenaimai, ag go en agal oiagab petak amamen, ag awau muzmuz damamen.

Copyright information for `BMH