John 4

Yesus nug Samaria agaig an air tub al zeze meun.

1Yesus nug Zon zilacoroimai, duailel asiu ze ziwarena, go sesamorai daremen go dudu ipal agen Parisi dudu awaremen. 2(Bo, Yesus nug duailel ze ziwarab tam, gonugau tapaimaraneu dudu agen ze ziwaranemen.) 3Guzenaimai, Dubanou Ban nug ze go doimai, go Zudia agaig uteimai, koli Galili agaig beteun,

4Go abu go sesamorai, Samaria agaig eiman beteun. 5Guzenaimai, go Samaria agaig ebu, uzan tub wanib Sikar (wanib tub Sekem) zoun. Uzan tub, em tub getal Zekop nug gonugau nag Zosep utei moroun waugab dareun. 6Uzan tub ze ulanemen ob tub getal Zekop nug eriai mina dareun. Yesus go abu pulig alaimai, enib uhu usaleun. Am ban ula, gonun, go zoimai, ze go ob waugab hoboun.

7Gonugau tapaimaraneu dudu go unum ban uzan ee gau mabun wanena, Yesus nugtal go ebu dareun. Darena, Samaria* air tub go ze ulabun nuna, Yesus nug air go aureun, “O abi, iz ze usegiweu, na ze ule milemen, zai.”

9Guzenina, air go nug koli aureun, “Na Zuda du, iz Samaria air, na einen iz ze mizabun ailem?” Zuda duailel ag Samaria agaig ebuan duailel mui ag go iwai abai dacanemen, ag oiagab tutak i dacanemen.

10Yesus nug koli aureun, “Abi, na Uwait nug ein ecesab mizabun baib mizamau, go iz mui abe milem zob, na iz ailamam, ‘Na iz ze milemen, zai.’ Guzenemen, iz na muzmuz awau dabun ze mizai.”

11Air gonug koli aureun, “Du banou, ze ob e oug unig banou dareu, na ze ulabun mis tamacag. Guzenaimai, na ze go muzmuz awau dabun anem eruan ulai? 12Ze ob e igual embigeg Zekop nug utemigeun. Go gonugau gelegul mui gonugau egun inain mui go unum ze go ule zanemen. Nait dabeleu Zekop go du ginampet, na du banou ta?”

13Yesus nug koli aureun, “Duailel ag ze e zaimai, koli ze useg wagaramau. 14Bo, duair in izan ze moromin, zimau, go koli ze useg i umau. Ze go izan murai, go gonugau ougab oug, ban ze kapai dacaneu sul, daba, go muzmuz awau damau.”

15Air gonug koli Yesus aureun, “Du banou, iz ze go milemen, zai. Guzenemen, iz koli ze i usegiwamau. Ze ulabun koli i alai.”

16Yesus nug koli aureun, “Na beteiba, nait gamut imaiba, koli alen.”

17Air gonug koli aureun, “Iz du tamacag.”

Yesus nug aureun, “Na du tamacag em, go petak pet ailem.
18Einen, getal na dudu tabkwai egaremen. Du tub ulis na ibaiz dareu, go nait gamut pet tam. Na ze go ailem, go petak.”

19Air gonug koli aureun, “Du banou, ulis iz na abe mizem, na Uwait nugau ze doimai, awaranem du. 20Igual embigeg ag em manam e ebu tulaimai, Uwait ulagwag muranemen. Bo, go Zuda duailel agen Zerusalem ban uzan tutak Uwait ulagwag murabun anemen.”

21Guzenaimai, Yesus nug air go aureun, “Abi, na izal ze en nait ounab petak emen. Ziwas tub zumau ziwas ebu, duailel ag igual memenig em manam e ebu ta, Zerusalem ban uzan ta, ulagwag i muramamen. 22Bo, ag Samaria duailel, ag Uwait ulagwag muranemen, bo, ag go suban abe i memen. Ig Zuda duailel ig go abe maimai, ulagwag muranem. Einen, Uwait nug amegai Zuda duailel eiman em e ebuan duailel imarabun baib meun. 23Ziwas tub zumau, duailel agal oiagab petak pet emen, ag petak abu tuguiai sesamorebi, Ah Wes nug isanaraba, ag mekai suban ulagwag muramamen. Petak, ziwas go ulis zoi dareu. Izal mekai nug duailel ag igul go eiman ulagwag morona, uligaimai, gonugau ougab naliu usalamau. 24Uwait go wes. Gonun, duailel agen go ulagwag murabun gonugau Ah Wes tutak nug ag isanaraba, ag petak igul sesamoraimai, go ulagwag muramamen.”

25Air gonug Yesus aureun, “Iz abiu Kristus alamau. Gonug alaimai, igul unum abai migamau.”

26Guzenina, Yesus nug koli eneun, “Go iz sag. Ulis iz na ibaiz zeze mai darem.”

27Go ze go aurina aurina, gonugau tapaimaraneu dudu koli alaimai, air go al ze ze mai dareun uligaimai, esilakemen. Bo, du tub nug enai i kanabeun, ‘Na ein ecesab wabun aimai, zeze mai darem? Na einen air go al zeze mai darem?’

28Guzenaimai, air go nug gonugau ze ulabun mis go ebu uteimai, uzan beteimai, duailel awareun, “Ag du tub piabun alan. Gonug iz ein igul getal guzenemin unum araog ilai aileun. Agal dabeleu go Kristus ta?” 30Guzenaimai, duailel go agen goagal ban uzan uteimai, Yesus piabun betemenin.

31Ziwas go ebutal, gonugau tapaimaraneu dudu agen Yesus ee zabun aimai gusig auremen, “Dubanou Ban, na ee zen.”

32Bo, go nug koli awareun, “Iz ee a, bo, ee go ag i abiu.”

33Guzenina, tapaimaraneu dudu agzozou ze maimai, enemen, “Du tub nug go ee oialai moroun ta?”

34Yesus nug guzenai awareun, “Izal ee go Uwait nugau salau em e ebu mabun palautilena, alemin, gonugau salau poabun dabeleu sesamorem. 35Dudu ipal agen guzen anemen, ‘Geil iwanarai mazicina, ee awau ougeman wabun,’ bo, iz ag petak pet awarem, ougem suban ameag nug uligan! Ougeman awau ee naliu usalaba, naliu usaleun wabun iboi. 36Du in gue ougeman go ee waneu, Uwait nug dorog muzmuz awau dabun gusig go muramau. Guzenaimai, du in ee ug baneu mui, du in ee naliu ougeman waneu mui, ag ereg siksikamamen. 37Ze go ananem petak pet, ‘du tub nug ee ug bena, du tub nug awau ougeman ee waneu.’ 38Iz ag palautaremin, ougem go ag salau i macanemen ebu gaul betei ee umamen. Dudu ipal agen salau banou memen ebuan, ag goagal ee umamen.”

39Samaria agaig ebuan duailel asiu goagal ban uzan daremen go Yesus en goagal oiagab petak emen, einen, air go nug Yesus nug gonugau igul getal guzeneun ze unum aureun en awarina, domen. 40Guzenaimai, Samaria duailel Yesus waugab alaimai, go abai dabun auremen. Guzenaimai, go abai gil aliag dareun. 41Duailel asiu gonugau ze doimai, goagal oiagab petak aimai, air go auremen, “Ig na ze aigemen domun go en igual oigeb petak ab tam, einen, iguatal gonugau ze doimai, igual oigeb petak amau. Ig abiu go sag petak em e ebuan duailel igul eg macanemen ebuan koli imarabun du alai dareu.”

Yesus nug du banou tub nugau nag kaseun.

43Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai uzan go gil aliag daremen uteimai, koli Galili agaig betemen. 44Yesus nugtal eneun, “Uwait nugau ze doimai, awaraneu du go nugau emgasag ebu gonugau wanib ulagwag tamacag, gonun, gonugau ze sesamorab utem.” 45Bo, go Galili betemai, duailel go ebuan siksikaimai imaiemen, einen, go Pasowa ziwas ebu Zerusalem ban uzan simai, gugeg beu beu maba, piabun guzenemen.

46Guzenaimai, Yesus Kana uzan getal ze wain kekuleun uzan koli beteun. Gavman du banou tub Kapaneam uzan gonugau nag ebeu mui dareun. 47Go Yesus Zudia agaig an Galili aleun doimai, go beteimai, gonugau nag Kapaneam uzan noumabun ina, kasamau aimai kanababun beteun.

48Yesus nug duailel daremen awareun, “Ag, oiagab petak i anemen duailel. Ag gugenag beu beu uligaimai, ziwas go tutak agal oiagab petak anemen.”

49Du banou go nug aureun, “Du banou, na iz ibail i alamam aba, izal nagwai noumamau.”

50Guzenina, Yesus nug aureun, “Na umin ien, na koli beten, nait nan i noumamau, awau damau.”

Du go gue Yesus nugau ze en ougab petak aimai, beteun.
51Go abu ebu, betei betena, gonugau salau dudu agen pigai alaimai, auremen, “Nait nan noumab tam, naliu dareu.” 52Gonug kanabareun, “Ein ziwas ebu, go naliu usaleun?”

Goagen koli auremen, “Um amban, am ulawag, gonugau ebeu utei waneun.”

53Guzenaimai, memeg nug ziwas go ebutal Yesus nug ‘Nait nan awau damau’ aureun koli dabeleun. Guzenaimai, nug mui gonugau ug abai ereg goagal oiagab Yesus en petak emenin.

54Getal Yesus nug Zudia agaig uteimai, Galili agaig alaimai, gugeg tub meun. Ziwas go ebu, go kolital alaimai, gugeg guzenaital meun.

Copyright information for `BMH