John 5

Yesus nug du tub arab noumeun kasai meun.

1Guzenaimai, Yesus go Zuda duailel agal zobu banou tub piabun ziwas mina, go Zerusalem ban uzan sieun. 2Uzanan gilan og, wanib Sipsip agal abuog waugab, ban ze tub wanib, Betesda dareun. (Wanib go Hibru ze eim.) Ze go gasag zau huia tabkwai daremen. 3Zaueim go ebeu duailel asiu, ameag kumi duailel mui, aramag eg duailel mui, duailel aramag noumeun abai ereg daremen. [Go ze go ameg hiloialoiabun gumei dacanemen. 4Go gue guzenanem, einen, ziwas ipal ebu, Uwait Banou nugau tibur ze go unig oug nuna, ze ameg hiloialoiena, uligaimai, in ebeu du amegai ze go oug nuna, gonugau ebeu poaneu.] 5Go ebu, du tub wai 38 sag asai aidabun iborain tam dareun. 6Yesus gue du go dareun uligeun. Go du gonugau ebeu wai asiu mui dareun abe maimai, du go kanabeun, “Nait dabeleu na koli naliu usalabun iboin ta?”

7Ebeu du go nug koli aureun, “Du banou, e ebu ze ameg hiloialoianeu ebu du tub nug iz isanileimai, imailei noi ze ebu heilabun du tam. Iz nuamoroi emintal, du tub nug pigai nuaneu.”

8Guzenina, Yesus nug aureun, “Na asaib, nait biz oiba, utei alien.” 9Ziwas go ebutal du go nugau ebeu utei wanena, go pigai asaimai, gonugau biz oimai, waneun.

Ziwas go Zuda agal imabun ziwas, wanib Sabat.
10Guzenaimai, Zuda dudu banban agen ebeu du go naliu mina, auremen, “Imabun Ziwas Zobu e, igual kasai ze eiman eneu ‘Na nait biz Imabun Ziwas Zobu ebu i gamai aidanen.’”

11Ebeu du go nug koli awareun, “Du go iz kasileun, nug ‘Na nait biz oiba, alien’, aimai aileun, gonun, iz guzenemin.” 12Goagen koli kanabemen, “Du go in nug aizena, na igul go guzenemen? Ig du go abai migen.”

13Bo, du go naliu usaleun go in nug kasai meun go han i abiu. Duailel asiu go ebu daremen, gonun, Yesus gue go ula eiman waneun.

14Ziwas tub ebu, Yesus nug du go Nou Zau banou zaueim peimai, aureun, “Na donen, na ulis naliu usalem, gonun, na koli koli zigulin i men. Na guzenamam koli uhu banou pet umam.” 15Guzenina, du go nug Yesus abe moroimai, beteimai, Zuda dudu banban Yesus nug go kasai meun aimai betei awareun. 16Yesus go Imabun Ziwas Zobu ebu igul go meun, gonun, Zuda dudu banban go Yesus eg murabun dabilemenin. 17Yesus nug awareun, “Izal mekai go muzmuz salau mai dareu, gonun, iz han salau mai darem.” 18Guzenaimai, ze go en Zuda dudu banban asai marena, go aiag sisilena, Yesus webi, noumabun dabilemen. Go Imabun Ziwas Zobu nugau kasai ze zilacoroun, mui nugtal awareun, ‘Uwait izal mekai’. Go ze go guzeneun, gonun, go nug iza Uwait sul eun. Agal dabeleu go igul eg aliag meun, gonun, ag go webi, noumabun gusig dabilemenin.

Uwait nugau Nag go salau mabun wanib a.

19Guzenaimai, Yesus nug goagal dabeleu abe maimai, koli guzenai awareun, “Iz ag petak pet awarem, Nag go igul tub gonugau dabeleu eiman mab tam, go gonugau Memeg nug ein igul mina peimai, gonugau Nag nug guzental macaneu. Ein igul Memeg nug mina, gonugau Nag nug han macaneu. 20Memeg nug gonugau Nag en ougab noumaimai, ein igul nug macaneu sul gonugau Nag abai muraneu. Go gonugau Nag igul naliu pet abai morona, ag go igul go mamau uligaimai, esilakamamen. 21Memeg nug noumanem dudu asai maraimai, doropag awau muzmuz dabun maraneu sul, gonugau Nag nug han gonugau dabeleu eiman dudu ipal guzental guzenaramau. 22Memeg nug duailel i sisiaramau. Salau go unum gonugau Nag moroun. 23Guzenaimai, duailel unum Memeg nugau wanib ulagzanemen sul, gonugau Nag nugau wanib han ulagzan. Memeg nug Nag palautina, aleun, gonun, du in go Nag nugau wanib i ulagzaneu, Memeg nugau wanib han i ulagzimau.

24Iz petak pet awarem, du in go izal ze doimai, iz palautilena, alemin du go en gonugau ougab petak amau, gonugau dorog muzmuz awau damau. Gonug du go nugau igul i sisiai muramau. Gonug noumabun igul zilacoroun, ulis awau muzmuz dareu. 25Iz ag petak pet awarem, ziwas zumau anemen ulis e zoi dareu, noumemen dudu ag Uwait nugau Nag nugau ze dumamen. Gonugau ze dumamen dudu agal doropag asaimai, muzmuz awau damamen. 26Mekai go nugtal awau dabun gusig mui. Gonug Nag gusig go moroun. Guzenina, go han nugtal awau dabun gusig mui. 27Go Du Nugau Nag, gonun, Memeg nug duailel sisiarabun gusig moroun. 28Ag ze go doiban, dabeleu asiu i on. Ziwas zumau ebu noumemen duailel ag gonugau ze doimai, go asamai, ob oug eiman alamam. Duailel ag igul naliu macanemen, ag koli asaimai, agal doropag muzmuz awau dabun umamen. Duailel go ag igul eg macanemen go asebi, sisiarabun du nug agal igul eg uligaimai, ag unum igul eg macanemen awaramau.”

Dudu ipal agen Yesus go in pet emen.

30Yesus nug koli awareun, “Iz izal dabeleu eiman igul tub i macanem. Izal mekai nug iz erunai duailel sisiarabun ailina, iz guzental sisiaranem. Guzenaimai, izal sisiaranem igul naliu, einen, iz izatal izal dabeleu eiman i macanem. Iz Mekai nugtal duailel sisiarabun dabeleu milena, macanem. Iz izal oiab siksikabun i macanem, iz du go iz palautilena, alemin nugau ougab siksikabun manem.

31Ag go don, iz iza en ze maremin, dudu ipal ag izal ze en agal oiagab petak i amamen. 32Bo, du tub nug iz en ze maraba, ag gonugau ze doimai, agal oiagab petak abun iboi. Zon go ze ziwaraneun du, go izal wanim araog mai aidaneun. Ag unum gonugau ze duabun aimai betemen. Iz ag petak pet awarem, du go gue iz en ze meun go petak pet. 34Em ebuan dudu ag izal wanim araog mai aidanemen dudu en ban i dabilan, bo, izal dabeleu Uwait nug agal igul eg ebuan imarabun, iz ag ze e go en awarem. 35Zon go al sul, duailel al mareun. Ag gonugau al uligaimai, siksikaimai, ziwas hogu al go ebu dacanemen.

36Ze tub iz en eneu. Go Zon nugau ze zilacorou. Salau go izal mekai nug iz mabun mileun, iz ulis mai darem. Ag salau go uligaimai, abe mamamen go iz palautilena, alemin. Gonun, salau e ulis mai darem Zon nug aneun araog mileu. 37Mekai nugtal iz palautilena, alemin, nugtal izal wanim araog mileun. Ag gonugau zeu duab tam. Ag go piab tam. 38Ag izal mekai nug iz palautilena, alemin, go en agal oiagab petak ab tam, gonun, gonugau ze han agal oiagab oug dab tam. 39Ag umkoskos Uwait nugau ze nanalanemen, go agal dabeleu Uwait nugau sikut nug ag awau muzmuz dabun aimai guzenanemen. Sikut go wemen go iz en anemen. 40Bo, ag iz waiab awau muzmuz dabun alab utemen.

41Iz dudu agen izal wanim ulapwag milabun aimai i awarem. 42Bo, iz agal igul abiu. Ag Uwait en oiagab i noumanemen. 43Iz mekai nugau gusig mui alemin. Ag izal ze duabun utemen, bo, du tub go nugau gusig mui alina, ag gonugau ze duanemen. 44Ag agal zaiagar agen agal wanimag wag marabun guzenanemen. Bo, wanimag banou go Uwait nug eiman tutak alaneu, ag go wabun utei daremen. Ag igul go sesamoraimai, iz en agal oiagab erunai petak amamen? 45Iz ag izal mekai nugau ameg ebu agal enimag ebu ze mai darem aimai i dabilan. Tam pet tam. Du go Moses getal agal dabeleu ‘go ig isanigamau’ aimai, go ulagwag moromen, go nug agal enimag ebu ze mamau. 46Ag Moses nugau ze doimai, agal oiagab petak emen zob, ag izal ze han doimai, oiagab petak emen zob. Einen, go nug ze go iz en sikut weun. 47Bo, ag ze go gonug sikut weun doimai, agal oiagab petak ab tam, gonun, erunai izal ze han ag doimai, oiagab petak amamen?”

Copyright information for `BMH