aKisim Bek 16:4
bAisaia 54:13

John 6

Yesus nug dudu asiu, tausen tabkwai sag ee mareun.

(Matiu 14:13-21, Mak 6:30-44, Luk 9:10-17)

Yesus go duailel ze ze maraimai, tebil wag silikaimai, gonugau tapaimaraneu dudu abai Galili Ze Unig tubaim betemen. Ze unig go wanib tub Tiberias. Gonug duailel ebeu mui go kasarena, duailel asiu go gugeg go meun uligaimai, go sesamorai betemen. Yesus go em manam ebu simai, gonugau tapaimaraneu dudu abai hoboun. Go Zuda agal zobu pemen ziwas ebu, Zuda agal embigeg Moses dual getal Izip emgasag utei alemen dabilanemen zobu, wanib Pasowa, ziwas hogu zoi dareu.

Yesus go ameg heun, duailel asiu go waugab alina, uligaraimai, go nug gonugau tapaimoroun du Pilip guzenai kanabeun, “Ig ee eruan gau maimai, duailel e maremun, zimam?” Yesus go ein igul nugtal mabun abe maimai, Pilip nugau dabeleu piabun kanabeun.

Pilip nug koli eneun, “Bo, duailel asiu darem, gonun, ig aiwag handret aliag kina oimaibret gau maimai, duailel unum tutak tutak ee ginaginam maremun, zimam. Go han iboin tam.”

Yesus nugau tapaimaraneu du tub Andru, go Pita nugau amag, go nug Yesus aureun, “Mogoi tub gonugaubret tubkwai mui, karuk aliag mui patai dareu. Bo, duailel asiu ee go marabun sul iborain tam.”

10 Gig hubabun naliu dareun. Gonun, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ag duailel awarebi, hubamam.” Guzenina, tapaimaraneu dudu agen duailel hubabun awarina, go unum hoboi betemen. Hobomen dudu go asiu, tausen tabkwai sag. 11 Go hobona, Yesus nug mogoi gonugaubret oimai, Uwait ‘Ese-e’ auraimai, kikakarena, gonugau tapaimaraneu dudu agen duailel go hoboi daremen unum marai betemen. Karuk han oimai, guzental igul mina, duailel zaimai, go biguiag zoun.

12 Duailel go unum biguiag zuna, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ag ee ogog utemen i sakaran, unum gotulaiman.” 13 Goagen ee duailel agen ogog utemen gotulaimai, gom gau zo begurug sag kapai memen.

14 Duailel gugeg go Yesus nug meun uligaimai, enemen, “Petak pet, du e go Uwait nugau ze doimai, awaraneu du getal Uwait nug em e ebu palautena, alabun eun.” 15 Go Yesus gusig pataimai, goagal gumaraneu du banou king usalai mabun dabilei daremen. Yesus goagal dabeleu abe maimai, go nugtal go utarai em manam wag simai, dareun.

Yesus go Galili Ze Unig wageiman aidareun.

(Matiu 14:22-33, Mak 6:45-52)

16 Umusig mina mina, Yesus nugau tapaimaraneu dudu Galili Ze Unig gasag noimai, tebil wag simai, koli Kapaneam uzan bitabun betemen. Em umut gitacena, Yesus go waiagab alab tam. 18 Wol gusig banou pet zoimai, ibut ze asai meun. 19 Yesus nugau tapaimaraneu dudu ban ze ula betei darena, Yesus go ban ze go wageiman tapai tapai, tebil go beteun eiman aleun. Go uligaimai, banban uminina, gonug awareun, “E izanag. Ag umin ian.” 21 Guzenina, go oiagab siksikaimai, tebil go ebu imai aimai, simai, tebil uzan go bitabun emen ebu pigai betemenin.

22 Nineimai, umaseu, duailel asiu go ban ze tubaim daremen go abiu um tebil tutak dareun uligemen. Go abiu Yesus go gonugau tapaimaraneu dudu abai tebil go wag eiman bitab tam. Tapaimaraneu dudu agtal wanemen. 23 Tebil ipal Tiberias uzan uteimai, ban ze gasag beteimai, getal Dubanou Ban nug Uwait ‘Ese-e’ auraimai, duailelbret marena, zemen ebu zomen. 24 Duailel go Yesus gonugau tapaimaraneu dudu abai piarab tam, gonun, goagen tebil ipal wag simai, Yesus itanai Kapaneam uzan betemenin.

Yesus go awau dabunbret.

25 Duailel goagen betei, Yesus ze gasag tubaiman tuloroimai, kanabemen, “Du banou, na e ebu eisab alemen?”

26 Yesus nug koli awareun, “Iz petak pet awarem, ag iz gugeg beu beu abai maremin en itanilab tam, agbret go maremin biguiag zoun, gonun, sesamilai alemen. 27 Ag ee go pigai belaneu en i salau gusig macan, ag ee awau muzmuz dabun en salau macan. Ee go Du Nugau Nag nug maramau, einen, memenig Uwait nug gonugau ougab siksikaimai, gusig moroun.”

28 Guzenaimai, goagen koli Yesus kanabemen, “Ig ein salau maimai, Uwait nugau dabeleu sesamoramam?”

29 Guzenina, Yesus nug koli guzenai awareun, “Uwait nugau salau enai, ag du go Uwait nug palautina, aleun en agal oiagab petak amau.”

30 Go ze go doimai, goagen koli kanabemen, “Na ein gugeg memena, ig uligaimai, igual oigeb petak amau? Na erunamam? 31 Igual embigeg getal du tamacag uzan em ula ebu ee tub wanib mana* zemen. Getal Uwait nugau ze eim guzeneun,

‘Gonug ag Mesgai waganbret marena, zemen.’” a 
32 Yesus nug kolital awareun, “Iz petak pet awarem, Moses nug Mesgai waganbret marab tam. Izal mekai nug petak Mesgai waganbret maraneu. 33 Bret go Uwait nug maraneu, go Mesgai wageiman alaimai, em e ebuan duailel awau muzmuz dabun gusig maraneu.”

34 Guzenaimai, goagen Yesus auremen, “Du banou, na ig umkoskosbret go migamam.”

35 Yesus nug kolital awareun, “Iztal iz go awau muzmuz dabunbret. Duair in iz waiab alaimai, gonugau ougab iz en petak amau, duair go gue we i wamau, go ze i usegwamau. 36 Bo, iz getal awaremin, ag iz uligilemen, bo, agal oiagab iz en petak ab tam. 37 Izal mekai nug duailel iz mileun, ag unum iz waiab alamamen. Duair in go iz waiab alamau, izan go i zamorai. 38 Einen, iz izal dabeleu eiman salau mabun Mesgai utei alab tam, palautileun du gonugau salau oi murabun palautilena, alemin. 39 Palautileun du go nugau dabeleu eiman palautilena, alemin, gonun, go nug duair tub iz milamau izan go i utai. Aiu ses em tamabun ziwas ebu, koli go awau muzmuz dabun asai murai. 40 Duair in nag peimai, gonugau ougab petak amau go awau muzmuz damau. Petak, go izal mekai nugau dabeleu. Izan em e tamabun ziwas ebu duair go koli asai murai.”

41 Zuda dudu banban go Yesus nug gosag Mesgai waganbret eun doimai, go aiag sisilina, gonugau enib ebu ze asiu memen. 42 Guzenaimai, goagen agzozou ze maimai, enemen, “Du e go Yesus, Zosep nugau nag. Gonugau memeg anag go ig abiu. Erunaimai, go ulis eneu ‘Iz Mesgai wageiman alemin’ eu?”

43 Yesus nug awareun, “Ag agzozou ze i alalan. 44 Du tub go nugtal gonugau dabeleu eiman iz waiab alabun iborain tam, mekai nugtal gonugau dabeleu asai moroimai, iz waiab imai alamau. Noumaba, aiu ses tamabun ziwas ebu, izan koli go asai murai. 45 Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu ipal agen guzenai sikut wemen,

‘Duailel unum Uwait nug abai maramau.’ b 
Duair in memeg nugau ze doimai sesamoramau go iz waiab alamau.
46 Du tub nug Memenig i pei dareu. Du go gue Uwait al dareun, aleun go tutak Memenig peun. 47 Iz petak pet awarem, duair in gonugau ougab iz en petak amau, duair go gue muzmuz awau damau. 48 Iztal awau muzmuz dabunbret. 49 Getal agal asanagar du tamacag uzan em ula ebu ee tub wanib ‘mana’ zemen, go unum noumemenin. 50 Bo,bret go Mesgai uteimai, aleun, du inbret go zimau go i noumamau. 51 Iz go awau muzmuz dabunbret Mesgai wageiman alemin, du in guebret go zimau, go awau muzmuz damau.Bret go moromin, zimau, go izal tabui. Em go ebuan duailel izal tabui maremin, ag awau muzmuz damamen.”

52 Go guzenai awarina, Zuda duailel agzozou ze eiman alalaimai, enemen, “Du go nugtal gonugau tabug ig zabun erunai migamau?”

53 Yesus nug koli guzenai awareun, “Iz petak pet awarem, duair in go Du Nugau Nag gonugau tabug eseu mui i zimau duair go gue awau muzmuz i damau. 54 Duair in go izal tabui esep mui zimau, gonugau dorog awau muzmuz damau. Aiu ses em tamabun ziwas ebu izan go koli awau dabun asai murai. 55 Izal tabui go ee pet pet, izal esep go ze pet pet. 56 Duair in go izal tabui esep mui zimau, gonugau dorog iz ibail pezile damau, izal dorop han go al pezai dai. 57 Izal mekai muzmuz awau dareu nug iz palautileun. Iz gonugau gusig eiman awau darem, gonun, duair in izal tabui zimau go awau muzmuz damau. 58 Bret e Mesgai uteimai, aleun,bret go agal asanagar agen zaimai, noumemen sul tam. Duair in gobret e zimau go awau muzmuz damau.”

59 Yesus nug Kapaneam uzan, Zuda duailel agal gotulanemen zaueim, ze go mareun.

Awau muzmuz dabun ze.

60 Yesus nugau tapaimaraneu dudu asiu go gonugau ze doimai, enemen, “Ze go uhu ban, du in go sesamorabun iboin?”

61 Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu agal dabeleu eg omen abe maimai, awareun, “Ze go nug agal dabeleu eg wai meu ta? 62 Ag Du Nugau Nag getal dareun uzan koli simai, uligaimai, ag erunamamen? 63 Ah Wes nug du awau dabun gusig muramau. Igual enimig nug ig i isanigamau. Ze go iz awarem, go Ah Wes nug mileun. Ag ze go doimai, ag awau damamen. 64 Bo, duailel ipal ag abai daremen, goagal oiagab petak ab tam.” Dudu go agal oiagab petak ab tam, Yesus go getal abe meun. Go nug du go iwai zaugul ebeagab ebu maramau du, go han abe meun. 65 Guzenaimai, go nug eneun, “Gonun iz awaremin, bo, izal mekai nug du iz waiab alabun gusig i muraba du go iz waiab i alamau.”

66 Yesus nug ze go aneun en, gonugau tapaimaraneu dudu ipal go utei wanemen. Ag go koli sesamorai aidab tam.

67 Guzenina, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu begurug sag kanabareun, “Ag han iz utilai unamamen ta?”

68 Saimon-Pita nug koli ze meun, “Dubanou Ban, ig in waugab bitamam? Nait ze go awau muzmuz dabun ze aigem. 69 Ulis ig igual oigeb na en petak ze migem, na du tuguianau pet, na Uwait nug eiman alemen abe mizem.”

70 Yesus nug koli awareun, “Izanagtal ag begurug sag tapai maremin. Bo, du tutak go ag ula dareu gonugau ougab oug wes eg mui dareu.” 71 (Go Saimon-Iskariot nugau nag, Zudas en aneun. Go Yesus nugau tapaimaraneu du, bo, go nug aiu ses Yesus gonugau iwai zaugul agal ebeagab ebu mamau.)

Copyright information for `BMH