John 8

Dudu ipal agen air du tub al wal igul meun gusig patemen.

Yesus go Oliv em manam ebu sieun. Nineimai, umaseu pet, asaimai, koli Nou Zaueim sieun. Duailel unum go waugab alai gotulina, go hoboimai, Uwait nugau ze mareun. Kasai ze tapaimaranemen dudu* mui, Parisi dudu mui, goagen air tub go du tub al wal igul meun gusig pataimai, alai duailel agal ameagab ebu tapai memen. Goagen alaimai, Yesus auremen, “Du banou, air e go du tub al wal igul meun pemun. Igual kasai ze Moses nug migeun nug guzeneu, ‘Guzenanemen air gue go aiwag sil wemun, noumamau.’ Nait dabeleu erunai pet?” Goagen Yesus ze go ameg pataimai, gusig patabun aimai guzenemen.

Yesus go waulai noimai, ebeg sil em ebu sikut wai dareun.
Goagen go gusig kanabai darena, go nug go uligaraimai, awareun, “Du in go getal igul eg i macaneu, go nug amegai air go aiwag sil waba, noumamau.” Guzenaimai, go kolital waulai noimai, em ebu sikut weun.

Go ze go aurina, doimai, dudu banban go tutak tutak unum amegai utei wanena, dudu ipal ses wanemen. Yesus go nugtal em ebu sikut wai wai darena, air go waugab tapai dareun guzenaital dareu. 10 Gonug air go peimai, aureun, “Dudu go eru wanem? Na igul eg memen abun du tub i dareu ta?”

11 Air gonug aureun, “Du banou, du tub i dareu.”

Guzenina, Yesus nug koli aureun, “Go iboi, iz han na igul eg memen aimai i aizai. Bo, na beteiba, igul eg go kolital i guzenen.”]

Yesus go em e ebuan duailel agal al.

12 Ziwas tub ebu, Yesus nug duailel awareun, “Iz sag, iz em e ebuan duailel agal al. Duair in iz sesamilamau, go umusot oug i aidamau, gonugau dorog al ebu muzmuz damau.”

13 Parisi dudu agen ze go doimai, Yesus koli auremen, “Na ze go en anem, go petak tam, go nait dabeleu eiman zeze mai darem.”

14 Yesus nug awareun, “Tam, go petak. Iz ze e iz en anem, ze e awarem go petak pet. Iz eru eiman alemin, koli eru eiman unai, iz abiu. Iz eru eiman alemin, koli eru eiman unai, ag i abiu. 15 Agen em e ebuan igul eim duailel ze sisiaranemen. Izan duair tub nugau igul i sisiai muranem. 16 Bo, izan duailel sisiaranemin zob, iz suban sisiarem zob. Einen, iz izaseu i darem, izal mekai palautileun du, nug iz ibail dareu. 17 Agal kasai ze ebu ze guzenai sikut wemen dareu, ‘du aliag agal ze tutak macanemen ze go petak pet’. 18 Iz iza en awaranem, izal mekai go nug iz palautileun go han iz en ananeu.”

19 Goagen koli kanabemen, “Nait memen go erueim dareu?”

Yesus nug koli awareun, “Ag iz, izal mekai al i abe migemen. Ag iz abe milemen zob, izal mekai han abe moromen zob.”
20 Yesus Nou Zau banou zaueim, aiwag macanemen pip waugab daimai, ze go unum awareun. Du tub nug go gusig patabun iborain tam, einen, gonugau gusig patabun ziwas zuab tam.

Uzan go iz unai ag i unamamen.

21 Yesus nug koli awareun, “Iz wanemin, agen iz itanilamamen. Bo, ag iz i peilamamen. Ag igul eg umkoskos memen, noumamamen. Uzan go iz unai ag i unamamen.”

22 Guzenaimai, Zuda dudu banban agen ze go doimai, enemen, “Go eru unabun guzeneu, ‘Uzan go iz unai ag i unamamen’? Go nugtal nug enib waimai, noumamau ta?”

23 Yesus nug guzenai awareun, “Ag em e ebuan ug. Iz Mesgai wagan. Ag em e ebuan, bo, iz em e ebuan tam. 24 Gonun, iz awarem, ag agal igul eg umkoskos memen, noumamamen. Ag iz Uwait nug palautilena, alemin en oiagab petak ab tam, gonun, ag unum agal igul eg mui noumamamen.”

25 Goagen koli kanabemen, “Guzenem, na in?”

Yesus nug awareun, “Iz ze go getal awaremin, go sag.
26 Iz agal igul macanemen ze asiu awaraimai, agal igul ze sisiabun iboin. Bo, du go iz palautilena, alemin, gonugau igul petak pet. Gonugau ze unum domin, ze go em e ebuan duailel maranem.”

27 Go gonugau memeg wag dareu en awareun, ag i abiu. 28 Guzenina, gonug awareun, “Aiu ses agen Du Nugau Nag a gegeulanau ebu asai mebi, ziwas go ebu, Uwait nug iz palautilena, alemin, ag abe mamamen. Guzenaimai, ag abe mamamen, iz izal dabeleu eiman igul tub i macanem, bo, izal mekai nugtal ailina, iz ze macanem. 29 Palautilena alemin du gue, go iz ibail dareu, go iz utilina, izaseu i darem, einen, iz ein igul mina, go ougab siksikeu.” 30 Duailel asiu gonugau ze doimai, go en goagal oiagab petak emen.

Petak ze agal oiagab oug damau, ag dudu ipal piagsal i damamen.

31 Yesus nug Zuda duailel ziwas go ebutal gonugau ze doimai, go en oiagab petak emen guzenai awareun, Ag izal ze suban sesamoramamen, go ag izal tapaimaremin dudu pet usalamamen. 32 Go ag Uwait nugau petak ze abe mamamen. Petak ze e nug ag igul eg ebuan imaramau.”

33 Goagen koli go auremen, “Ig igual embigeg Abraham nugau ug, ig ziwas tub ebu, dudu ipal agal salau dudu i daremun. Nait dabeleu erunai pet, gonun, ig salau eg ebuan koli imaigamam aigem?”

34 Guzenai aurina, Yesus nug koli awareun, “Iz petak pet awarem, duair in go igul eg macaneu, go igul eg gonugau salau du. 35 Salau du go, gonugau du banou gonugau zaueim ban i dacaneu, nag petak gonugau memeg nugau zaueim umkoskos dacaneu. 36 Guzenaimai, Uwait nugau Nag nug agal igul eg zilagai maraba ag igul eg nugau salau dudu i damamen. 37 Iz abiu ag Abraham nugau ug, bo, ag izal ze sesamorab utemen, iz iwebiag, noumabun guzenemen. 38 Iz izal mekai nug abai mileun sultal ze maranem, bo, ag agal memeag nug awaraneun sultal igul macanemen.”

39 Zuda dudu agen Yesus nugau ze doimai, enemen, “Abraham go igual memenig.”

Yesus nug koli awareun, “Abraham go agal memeag zob, gonugau igul naliu guzenaneu sultal memen zob.
40 Iz petak ze Uwait nug aileun awaranem, bo, ulis agen iz iwabun aimai guzenemen. Abraham gue igul go i guzenaneun. 41 Ag agal memeag nug guzenaneu sultal guzenanemen.”

Goagen koli auremen, “Igual anaiger go dudu ipal abai wal igul maimai, ig soligiwab tam. Uwait nug sag go igual memenig. Ig gonugau gelegul pet.”

42 Yesus nug koli awareun, “Uwait go agal memeag zob, ag agal oiagab nug iz en noumemen zob, einen, iz Uwait nug dual daimai, alemin e darem. Iz izal dabeleu eiman alab tam, gonugtal iz palautilena, alemin. 43 Bo, ag einen izal ze gonugau zebigeg suban i abiu? Gonun, ag izal ze suban duabun utemen. 44 Agal memeag Satan, gonun, ag gonugau ze sesamorabun guzenanemen. Go getal, dudu wagarina noumanem du, go petak ze duabun utaneu, einen, go umkoskos polumaraneu. Go polu ze maimai, go gonugau igul go nugtal sesamoraneu, einen, go polu ze maneun du. Go polu ze manem dudu agal memeag. 45 Iz petak ze maranem, gonun, ag izal ze nug agal oiagab petak ab utemen. 46 Agal dabeleu iz igul eg mai darem aimai dabilanemen, ag izal igul eg go araog macan. Bo, iz petak ze mem aba, ag einen izal ze en oiagab petak ab utemen? 47 Uwait nugau gelegul, go Uwait nugau ze duanemen. Bo, ag Uwait nugau gelegul tam, gonun, ag gonugau ze duabun utemen.”

Yesus nug en ze meun.

48 Zuda dudu agen koli Yesus auremen, “Na Samaria agaig ebuan du, na wes eg mui.”

49 Yesus nug koli awareun, “Wes eg iz ebilab i dareu. Tam pet, iz izal mekai nugau wanib ulagwag tutak muranem, bo, agen izal wanim i ulagzanemen. 50 Iz izal wanim i ulapwag manem. Du tub dareu, go nug izal igul uligaimai, sisiaraimai, gonugtal izal wanim ulapwag milamau. 51 Iz ag petak pet awarem, duair in go izal ze doimai, sesamoraneu, go i noumamau. Tam pet, tam.”

52 Goagen ze go doimai, koli auremen, “Ig ulis abe mem, wes eg na ebizab dareu. Abraham mui, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu mui, go noumemen. Na nagtal guzenem, duair in go izal ze doimai, sesamoramau, go i noumamau. 53 Na go donen, igual embigeg Abraham go noumeun. Nait dabeleu na du banou, Abraham zilacoroi darem ta? Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu han noumemen. Nait dabeleu na in du sul usalaimai, ze mem?”

54 Yesus nug koli awareun, “Iz izatal izal wanim ulapwag maimai, wanim go eiman esab tub i wai. Izal mekai nug tutak izal wanim ulapwag macaneu. Go Uwait tutak. Agen go igual Uwait anemen. 55 Bo, ag go i abiu. Iz tutak go abiu. Bo, iz go i abiu awarem zob, go iz polumanemen dudu sul usalem zob, bo, iza go abiu, gonun, gonugau ze unum sesamoranem. 56 Getal agal embigeg Abraham go izal alabun ziwas zuba, piabun dabeleimai, siksikeun. Gonug petak peimai, banban siksikeun.”

57 Goagen koli auremen, “Nait wai houhou tabkwai (50) sag tam. Erunai na iz Abraham pemin em?”

58 Yesus nug koli awareun, “Iz ag petak pet awarem, Abraham go i usalau tam ebu iz daremin.” 59 Guzenina, goagen aiwag oimai, Yesus wabun ina, go wage wageimai zobu zau banou go zauan utei waneun.

Copyright information for `BMH