Luke 1

1Tiopilus, na Uwait en ounab nug noumanem du. Muz dudu banban agen getal Yesus nugau igul abai migeun. Go sikut wemen. 2Getal ipal dudu agen go igul uligaimai, anena sikut wemen. Guzenaimai, iz mui ereg ze go doimai, na sikut wai mizem. 3Iz Luk, getal iz guzental ze go duabun kanabai aidaremin, iz unum doimai, sikut wai mizem. 4Guzenaimai, na abiu mamam, ze koli mizem go petak pet.

5Ziwas go ebu Herot go Zuda du uzan gumaneun du banou, go ebu, du tub go Uwait ula dacaneun du* gonugau wanib Sekaraias, gonugau wau wanib Elizabet, go mui Uwait ula dacanemen dudu agal zaiagar. 6Go du gonugau wau dual Uwait nugau ameg ebu naliupet dacanem, gonugau ze unum sesamoranemen go igul eg tamacag. 7Go mogoi tamacag, einen, Elizabet go mogoi i pataneun. Guzenaimai, Elizabet Sekaraias dual, ereg ureg pet memen.

8Ziwas tub ebu Sekaraias gonugau salau mabun ziwas zuna, go Uwait ulagwag murabun nou zau simai Uwait nugau ameg ebu salau mai dareun. 9Uwait ula dacanem dudu agal igul enai, go aiwag onaimai, Sekaraias nug Uwait ecesab muranemen zau banou zaueim* salau mabun sieun. Guzenaimai, ecesab itu naliupet mui agarabun go moromen. 10Ziwas go ebu, Sekaraias go Uwait nugau ece itu naliupet agabun ebu, duailel asiu uzaneim tapai daimai, go Uwait aurai daremen. Go Uwait nugau zaueim ulagwag murabun sieun.

11Uwait nugau tibur* go waugab zoimai, ebeg naliu eiman abmuk itu naliupet zoi dareun ebu zoimai tapai dareun. 12Sekaraias go Uwait nugau tibur uligaimai, esilakaimai, umineun. 13Uwait nugau tibur nug aureun, “Na umin ien. Uwait nait ze auremen doun. Gonun, nait wat Elizabet go mogoi tub soligwamau. Na gonugau wanib Zon mamam. 14Mogoi go usalaba, na han ipal dudu ailel banban asiu abai oiagab siksikamamen. Agal oiagab naliu pet usalamau. 15Go Uwait nugau ameg ebu du banou damau. Go wain ze, gusig ze mui ereg i zimau. Go anag ougab oug daba daba, Uwait nugau Ah Wes go mogoi dual mui damau. 16Gonug Israel duailel asiu agal oiagab kekulaimai, kolital goagal Uwait Ban waugab imarai bitamau. 17Go du banou amegwab amegai bitamau. Go du gusig mui Elaiza sul damau. Gonug mogoi ginaginamul mui agal memeagar abai kolital ereg gotularamau. Gonug duailel agal dabeleu eg wanemen kolital dabeleu naliupet usalai maramau. Gonug Banou nugau duailel suban kasaramau.”

18Sekaraias nug Uwait nugau tibur kolital aureun, “Go igul petak zuba, iz erunai abe mai? Iz ureg pet usalem, izal air han ureg pet usaleun, go igul erunai usalamau?”

19Uwait nugau tibur nug aureun, “Iz Gabriel. Iz Uwait nugau ameg ebu tapai danem. Iz Uwait nugtal palautilen, go ze naliupet aizabun alemin. 20Bo, na izal ze sesamorab uteimai, na go igul guzenem, gonun, go baib mizem usalaba, na i zemamam, onsau utub usalai damam.”

21Uwait ulagwag murabun zaueim go guzenina guzenina, duailel go uzaneim daimai, Sekaraias zaueim salau mai dareu en dabeleu asiu omen. 22Go kolital uzaneim noimai, go ze zemabun iborain tam. Guzenina, duailel go abe mem go Nou zaueim igul tub usalina, uligeun. Go ze zemarabun iborain tam, gonun, go ein ze awarabun ebeg abai marena, uligemen.

23Sekaraias, gonugau salau pataneun ziwas mazicina, go gonugau uzan waneun. 24Ginam dai dai, gonugau wau Elizabet eniba maimai, go geil tabkuai gonugau uzan utei unab tam. 25Gonug enai ze meun, “Ulis, Uwait nug isanileimai, go izal uhu zilagai mileun.”

Uwait nugau tibur nug Maria go Yesus soligwabun aureun.

26Elizabet go eniba darena, geil wasolig mazicina, Uwait nug kolital gonugau tibur Gabriel, Galili agaig tub uzan wanib Nasaret palautendai, beteun. 27Uwait nugau tibur nug air tub magun, gonugau wanib Maria, piabun palautendai, beteun. Maria go du tub, wanib Zosep, wabun ze usalai moromen. Zosep go Devit nugau ug oug. 28Uwait nugau tibur go gue air Maria waugab zoimai, aureun, “Umaseu, Maria, Uwait na ibaiz dareu. Uwait na en ougab naliupet usaleun.”

29Maria go ze doimai, esilakaimai, dabeleu asiu oun. 30Uwait nugau tibur nug kolital aureun, “Maria, na umin ien. Uwait na ibaiz dareu. 31Na aiu ses enima maimai, mogoi tub soligumam. Go mogoi wanib Yesus mamam. 32Go du banou maimai, Uwait wag dareu nugau mogoi damau. Uwait nug duailel gumarabun palautamau. Gonugau embigeg Devit dareun sul damau. 33Go Zekob nugau zaugul gumarabun du banou muzmuz damau. Gonugau duailel i utaramau.”

34Maria nug kolital Uwait nugau tibur aureun, “Iz du tub dual ninab tam, gonun, go igul erunai iz ebilab usalamau?”

35Uwait nugau tibur nug Maria kolital aureun, “Uwait nugau Ah Wes na ebizab alamau. Uwait nugau gusig na ibaiz damau. Guzenaimai, mogoi go Uwait nugau Mogoi amam. 36Maria, getal nait zinap Elizabet go ureg meun mogoi i soligwamau anemen, go ulis eniba dareu. Gonugau geil wasolig mazieun. 37Ein igul Uwait nug mabun amau, go igul mamau.”

38Maria nug kolital Uwait nugau tibur aureun, “Iz Uwait nugau salau air, go igul na anem sul iz ebilab zumau.”

Maria go Elizabet piabun beteun.

39Guzenaimai, Uwait nugau tibur nug Maria utei waneun. Ziwas go ebu, Maria asaimai, Elizabet piabun Zudia agaig manam ebu gonugau zinau piabun beteun. 40Maria go Sekaraias nugau zau simai, Elizabet aureun, “Umaseu.” 41Elizabet go Maria nug ‘Umaseu’ aurina, go mogoi gonugau ougab oug dareun esilakaimai, aseun. Uwait nugau Ah Wes Elizabet ebu kapina, Elizabet go Uwait ulagwag moroimai, Maria aureun, “Na air gusig mui, nagen ailel unum e em ebuan na tutak wanim ulapwag ban mizamam. Na mogoi go soligwamam naliupet damau. 43Einen, go igul naliupet iz ebilab zou? Izal Dubanou Ban nugau anag go iz darem a aleu. 44Iz nagen ‘Umaseu.’ ailina, izal mogoi oiab oug dareu esilakaimai, ougab siksikaimai, aseun. 45Na air nait ounab petak pet usaleun, gonun, nait ounab siksikamam. Uwait nugtal aizeun sultal nait ounab petak pet usalamau.”

Maria nug Uwait ulagwag moroun.

46Maria nug Uwait ulagwag moroimai, eneun,

“Iz dorop mui unum Ban ulagwag morom.
47Izal oiab naliu meu, einen, Uwait nug iz isanileimai, imaileu. 48Iz, gonugau salau air wanim banou tamacag, ulis iz wag mileu. Ulis betei aiu ses mui duailel unum e em ebuan zemamam, go air gonugau ougab siksikai dareu. 49Einen, go igul Uwait ban gusig mui nugtal guzeneun. Uwait nugau wanib naliupet. 50Getalan duailel mui ulisan duailel mui go Uwait ulagwag muramam, gonugau bisou go abai damau. 51Gonugau gusig banou nug go dudu goagal wanimag wag macanemen, go nug agal wanimag piu maramau. Dudu goagal wanimag wag manem, go utarebi, ata atai waneanamam. 52Uwait nug gumaranem dudu banban agal hubabun pip ebuan oi amaraba, nobi, gonug kolital dudu wanimag tamacag isanaraimai, goagal wanimag wag maimai, pip naliu ebu maramau. 53Uwait nug we daremen dudu ee naliu maramau. Go dudu ece asiu mui palautaraba, gaul unamam. 54Getal Uwait nug igual embigeg abai baib mareun. Gonug Abraham gonugau zaugul abai aneun ag isanarai. Guzeneun, gonun, go ig Israel gonugau salau duailel usalemun. 55Go ig Israel duailel getal igual embigeg Abraham mui gonugau ug mui baib mareun ulis gonugau ougab naliu maimai aleu.” Maria guzenai ze meun.

56Maria go geil ainarai Elizabet dual daimai, kolital gonugau uzan waneun.

Elizabet nug Zon soligweun.

57Elizabet mogoi soligwabun ziwas alina, go mogoi soligweun. 58Gonugau uzanan duailel mui gonugau ug han go ze go doimai, go beteimai, go dual ereg oiagab siksikemen. Einen, Uwait nug ougab naliu usalai moroun.

59Israel agal igul, mogoi gil gugen mazicina, gonugau enib galau kuatanemen*. Go mogoi gil gugen mazicina, gonugau enib galau kuatabun gonugau ug abai ereg imai Nou zaueim siemen. Gil go ebu, gonugau ug agen memeg nugau wanib Sekaraias wanibsalai mabun emen. 60Gonugau anag nug kolital awareun, “Go tam. Gonugau wanib Zon.”

61Gonugau ug agen kolital Elizabet auremen, “Nait ug tub wanib Zon i dareu.” 62Gonugau ug agen kolital gonugau memeg kanaboromen, go ogusau tapeleun zemabun iborain tam, gonun, gonugau ug agen gonugau mogoi wanib mabun ebeag sil abai moromen.

63Sekaraias nug gonugau ebeg sil agau ebu sikut wabun awarendai, agau tub oi morona, oimai, sikut guzenai weun, ‘Gonugau wanib Zon’. Duailel ag go wanib uligaimai, go esilakem. 64Ziwas go ebu Sekaraias go ogusau tapelai dareun, go kolital zemeun. Go siksikaimai, Uwait nugau wanib ulagwag moroun. 65Gonugau zaugul go waugab danemen go ze unum doimai, go uminaimai, go ze unum Zudia agaig manam ebu ulag iboreun. 66Duailel go ze doimai, ipal kanabai awarinar, “Go mogoi aiu ses go ein salau mamau? Go mogoi Uwait nugau dabeleu mui gonugau gusig banou go dual dareu.”

Sekaraias go siksikaimai, Uwait ulagwag moroun.

67Zon nugau memeg, Sekaraias go Uwait nugau Ah Wes gonugau ougab oug danarai, go Uwait nugau wanib guzenai ulagwag moroun,

68“Ig Israel agal Uwait Banou nugau wanib ulagwag murab. Gonug alaimai, ig gonugau duailel isanigeimai, kolital gau migeun. 69Gonug gonugau salau du Devit nugau ug ebuan du tub ig kolital gau migabun palautendai, aleun. 70Getal Uwait nug nugau ze doimai, awarenemen dudu* agal oiagsau eiman ze meun. 71Go eneun, gonug igual iwai zaiger mui ipal dudu ig eg miganem ebuan kolital imaigamau. 72Gonug eneun, go igual zaiger suban gumaraimai, isanaraimai, gonugau baib getal meun dabeleu. 73Go igual asanig Abraham petak pet aureun. Go ze ulis ig ebiligeb petak zou. 74Ig go igual iwai zaiger agal ebeagab ebuan imaigamau. Ig umin i ab, ig Uwait nugau salau i utab. 75Guzenaimai, ig em ebu dacab, ig gonugau ameguab umkoskos gonugau salau naliu tuguiai sesamorai mamam. 76Na, izal mogoi, aiu ses nait wanim Uwait wag dareu nugau ze doimai, awaraneun du sul aizamau. Na Dubanou Ban nugau abu kalai moroimai, amegai bitamam. 77Na duailel abai maremen, go abiu mebi, gonug agal igul eg zilagaimai, go kolital igaramau. 78Igual Uwait Banou go ig en ougab nug noumaimai, go guzenamau. Go Mesgai wagan em hilanau ig ebiligeb palautamau. Go hilanau nug ig kolital imaigamau. 79Go hilanau nug, dudu umus oug darem mui, noumabun abu ebu darem mui, hilanau ebalagab hilamau. Gonugau ougab naliu maimai, abu abai migamau.”

80Mogoi go Uwait nugau gusig mui ban meun. Go du tamacag uzan betei dareun. Go dai dai, Israel duailel agal amiagab zoimai, Uwait nugau ze tapaimareun.

Copyright information for `BMH