Luke 11

Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu Uwait aurabun en abai mareun.

1Ziwas tub ebu, Yesus nugtal Uwait aurai dareun. Go Uwait aurai maziaimai, gonugau tapaimaraneu du tub nug aureun, “Dubanou Ban, Zon go gonugau tapaimaraneu dudu Uwait aurabun abai mareun, sul, na han ig Uwait aurabun abai migen.”

2Yesus nug kolital awareun, “Ag Uwait guzenai auran,

Igual Memenig, nait wanim naliupet ig ulapwag mizem. Nait gumiganem ziwas e em unum alai iboramau. [Nait onsau Mesgai wag sesamoranemen sul, ig em ebu han ereg sesamoramam.]

3Ulis na ig ee migamam.

4Iguanag dudu ipal agal igul eg ig ebiligeb miganemen zilagai maranem sul, nagen han igual igul eg zilagai migen.

Na ig ece abu eg ebu i hamaigamam.”

5Gonug koli awareun, Ag ula du tub go zaug alaba, go gonugau zaug nugau zau umaum beteimai, aureu, ‘Zai, iz ee tub milen. 6Izal zai tub awau ulis aleun, ig ee unum zianemun, ig ee tub murabun tam.’ 7Du go zau eiman daimai, guzenai aureu, ‘Iz im gebemin. Izal gelear abai ereg ninem. Na iz salau i milen. Iz i asanai, ee mizabun iborain tam.’ 8Iz petak pet awarem, du go zau dareun go asaimai, gonugau zaug nugau dabeleu uteu. Bo, go gonugau zaug, gonun, koli koli asoroun, asaimai, ee moroun.

9Guzenaimai, iz petak pet awarem, ag ein ece wabun Uwait auran, go nug ece maramau. Ag ein ece itanemen, ag pimamen. Ag im korukoruan, Uwait nug im oitai maramau. 10Duair in go ece wabun Uwait aureu, go ece umau; duair in ece itanem, go pimam; duair in go Uwait nugau im korukoru eu, go Uwait nug im oitai moroba, zau simau. 11Du tub nugau nag nug memeg aureu, ‘Mekai, iz karuk zai,’ aurina, memeg nug man eg tub oi muramau ta? 12Gonugau nag nug ‘Mekai, iz toi wag zai,’ aurina, memeg nug on oi muramau ta? 13Ag dudu zigulin mui, agen goagal geleagar ee naliupet maranem abiu macanemen. Igual memenig Mesgai wag dareu, go igul naliupet mui, agen go Ah Wes maraneu auran, gonug ag maramau.”

Yesus go duailel agen wes eg tub wanib Belsebul (gonugau wanib tub Satan) mui salau mai dareu emen.

(Matiu 12:22-30, Mak 3:20-27)

14Ziwas go ebu Yesus nug du tub wes eg mui ogusau tapelai dareun kasai meun. Wes eg go wanena, du go koli ze meun. Duailel go ebu gotulai daremen go igul uligaimai, esilakinar. 15Dudu ipal agen enemen, “Go Belsebul go ipal tibur eg gumaraneu gonug Yesus gusig murona, wes eg oi araneu.”

16Dudu ipal agen polumorobi, gonug igul ata atai maba, piabun auremen. 17Yesus nug goagal dabeleu abiu maimai, awareun, “Emgasag tub go agzozou alalaimai, agzozou bigagaimai, ag ban i dacanemen. Ag unum eg umamen. Atanagar tutak ag agzozou alalaimai, agzozou bigagaimai, ag suban i dacanemen. 18Guzenai sul, Satan nugau atagul tutak agzozou alalaimai, agzozou bigagaimai, ag erunai gusig damamen? Agen iz Belsebul nugau gusig eiman wes eg oi hiaranem ailanemen. 19Bo, iz Belsebul nugau gusig eiman wes eg oi hiaranem, inug agal geleagar wes eg oi hiarabun gusig maraneun? Agal geleagar agtal go igul sisiamam. 20Petak pet tam, iz go Uwait nugau gusig ebu wes eg oi hiaranem. Go petak abiu mamam, Uwait nugau gumarabun ziwas ag waiagab ulis alai dareu.

21Ag go don. Du tub go gusig mui go kemzet pataimai, gonugau zau gumaneu, go gonugau esab i zob umam. 22Bo, du tub go gusig banou pet mui zoimai, du go waimai, go nug du gonugau kemzet ebegalau oimai, gonugau esab unum egeimai, dudu ipal dou maramau.

23Duair in izal zai tam, go izal iwai zai. Duair in iz isanilaneun, dudu ipal iz waiab imarai alab tam, go duailel zamarendai, wane anem.”

Wes eg koli zoun.

(Matiu 12:43-45)

24Yesus nug koli eneun, “Wes eg tub du enib ebuan oi ina, go beteimai, du tamacag uzan imabun en pip itanamau. Go betei imabun pip tam gonun, go guzenai aneu, ‘Iz kolital izal muz zaueim bitai.’ 25Guzenaimai, go koli betei go zau em kasai suban memen, gaul dareun uligeun. 26Peimai, go betei ipal wes eg kwali agal zigulin eg pet mui imaraimai, koli go zaueim ereg dabun alemen. Guzenina, go wes eg asiu agen go du ebu zigulin eg pet mina, getal go du go eg daneu, ulis go unum eg pet dareu.”

Yesus nug duailel oiagab siksikai dabun en ze mareun.

27Yesus nug duailel gotulai daremen ebu go ze maraimai, air tub nug go ula daimai, ulaimai, aureun, “Go air inug na solin waimai, gumizeun go petak ougab siksikamau.”

28Yesus nug koli eneun, “Tam. Inen duailel ag Uwait nugau ze unum doimai, sesamoranemen, ag petak siksikamamen.”

Yesus nug igul ata atai mabun uteun.

(Matiu 12:38-42)

29Duailel alai gotulai darena darena, Yesus nug awareun, “Ag ulisan duailel ag eg pet. Ag igul ata atai memina, piabun en, dabilemen. Iz igul ata atai asiu i abai marai. Uwait nugau ze doimai, awaraneun du, Zona nugau igul tutak go petak abai marai. 30Getal Uwait nug Zona ebu go igul go Niniwe uzanan duailel abai mareun sul, ulis iz, Du Nugau Nag, iz, igul go ulisan duailel tutak abai marai. 31Aiu ses Uwait nug sisiarabun ziwas ebu, Siba emgasag gumaraneun air go noumeun koli usaimai, ulisan duailel abai ereg alaimai, agal zigulin araog maramau. Einen, air go uzan go tubaiman Solomon nugau ze naliu duabun aleun. Ulis iz petak pet awarem, du tub banou Solomon zilacoroi dareu. Iz ulis e darem, bo, ag mui izal ze duab utemen. 32Aiu ses, Uwait nug koli alai e em ebuan duailel sisiarabun ziwas ebu Niniwe uzanan duailel noumemen koli usaimai, Uwait amegwab ulisan duailel abai ereg tapai daimai, auramam, ‘Ulisan duailel ag zigulin eg macanemen’. Einen, Niniwe uzanan duailel go Zona nug Uwait nugau ze mareun, goagal zigulin eg uteimai, koli oiagab kekulaimai, Uwait en agal oiagab petak emen. Iz ag petak pet awarem, ulis e ebu du tub dareu go banou, gonug Zona zilacoroi dareu. Ag go du banou nugau ze duab utemen.”

Enimag ebuan ab al.

(Matiu 5:15, 6:22-23)

33Yesus nug koli eneun, “Dudu ag al usaimai, mis oug ta, zau oug i wageimai macanemen. Ag al usaimai, wag asai macanemen. Guzenina, duailel ag zaueim siabun go al hilanau uligaimai, go zaueim sianemen. 34Nait amen go enim nugau al. Nait amen naliu damau, go agal enimag al sul ele damau. Bo, nait amen eg usalamau, nait ounab oug mui unum umutamau. 35Gonun ag suban dacan, tam aba, go al oiagab oug dareu useamau. 36Bo, agal enimag nugau al naliu umkoskos elei damau, go al zaueim eleimai, hilai dareu sul.”

Yesus nug Zuda dudu banban agal zigulin en awareun.

(Matiu 23:1-36, Mak 12:38-40)

37Yesus nug duailel Uwait nugau ze unum marai betei poaimai, Parisi du tub nug Yesus gonugau zaueim ee zabun aureun. Guzenina, Yesus go dual ee zabun beteun. 38Go Parisi du nug ee zabun ziwas ebu Yesus go Uwait nugau amegwab naliu usalabun gonugau ebeg ze ebu ulusab tam, uligaimai, esilakeun. 39Guzenina, Yesus nug du go aureun, “Ag Parisi dudu agal tebil, gap mui bobou ebu suban ulusanemen, unu tamacag, bo, ag zigulin asiu macanemen, gonun, agal oiagab oug unu banou dareu. 40Agal dabeleu naliu tam. Ag i abiu ta? Uwait nug agal oiagab patai meun, agal enimag mui gonugtal patai meun. 41Ag go ee agal tebil oug dareu go dudu ece tamacag dudu maran. Ag guzenebi, ag unum unupag tamacag damamen.

42Ag Parisi dudu, ag suban don. Ag ougem an ee unum banou mui, ginampet mui houhou ata atai dou mizanaraimai, tutak sul oi Uwait muranemen. Go igul naliu guzenemen, bo, ag Uwait en oiagab petak i anemen. Ag go igul naliu mui ipal igul naliu mabun i uten.

43Ag Parisi dudu, ag duailel gotulanemen zaueim ag hubabun pip naliu wanemen. Ag ig wanem empip ebu duailel agen ipal duailel amiagab umaseu awaraimai, agal ulapag wag mina, ag siksikanemen.

44Bisomagar, ag ob ougan dudu agen ilig inain i bizanarai manem sul. Duailel ag go i pianemen, ag go ebu tapai aidamamen ag unupag mui damamen.”

45Kasai ze tapaimaraneu du tub nug go ze doimai, aureun, “Dubanou Ban, na go ze anem, go ig mui oigab eg weu.”

46Guzena aurina, Yesus nug eneun, “Ag kasai ze tapaimaranemen dudu mui, ag kasai ze go esab uhu pet duailel agal enimag ebu gamahai maranemen. Bo, agen go uhu gamabun i isanaranemen.

47Bisomagar. Agen Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ob oug biz naliu gugai macanemen. Go dudu agal embigeg agen wagarina, noumemen. 48Ag go ob oug biz naliu gugai marebiag, ag ipal duailel abai maranemen, agal dabeleu agal embigeg agal igul naliu anemen.

49Go igul Uwait nugau dabeleu naliu nug eneun, ‘Iz ag waiagab Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu mui, ze oi aidaneun dudu mui palautarai. Ipal eg maramam, ipal wagarebiag, noumamam.’ 50Gonun, ulisan duailel ag agal embigeg agal uhu umamen. Uwait nug koli go dudu wagaraba, noumemen agen isanarebi, ulisan duailel uhu umam. 51Go petak getal dudu agen em mui Mesgai usalai meun ziwas ebu ag Abel wina, noumeun zo zo, agen Sekaraias* go Uwait ulagwag muranemen biz, Uwait nugau zau naliu ula ebu wina noumeun. Agen go duailel naliu unum wagarina, noumemen. Iz petak pet awarem, ulisan duailel ag go uhu unum umamen.

52Kasai ze abai maranem dudu, bisomagar, ag Uwait nugau ze dudu ipal ebalagab wageimai macanemen. Ag agtal suban i sesamoranemen. Dudu ipal sesamorai siabun anem agen daimai, abu tapelanemen.”

53Yesus go zaueim go dareun utei uzaneim nuna, kasai ze tapaimaranem dudu mui Parisi dudu mui agen go seugab polu ze asiu maimai, gusig zeze kanabenar. 54Gonug koli ein ze maramau, go agen uhu murabun en suban ogusau pei daremen.

Copyright information for `BMH