Luke 12

Ag suban tapai daiban, ze sisian.

Yesus go ze mina mina, duailel asiu gotulaimai, agzozou suarai suarai inar. Yesus nug amegai gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ag Parisi dudu agalbret agena, nelaneunmarasin wanibzis suban pimamen. Ag goagal ze naliu kel mui doiban, suban sisian. Go ze unum petak tam, gonun, suban don. Einen, esab kulai dacanemen go unum araog zumau, ein esab wageimai mamam duailel abiu macanemen. Guzenai sultal, ag ein ze wageimai ze macanemen, araog al ebu dumamen. Ag ein ze iauiau zaueim im gebeimai, awaranem go zau wageiman simai gusig ze mamam.”

Ig in en uminab?

(Matiu 10:28-31)

Yesus nug koli eneun, “Izal zaiar, iz petak awarem, ag go dudu, dudu ipal wagarebiag, noumabun go i uminaran. Aiu ses, dudu goagen ag koli erunaramam. Iz ag in uminabun abai marai. Ag Uwait Banou tutak uminoron. Go gusig banou mui. Gonug ag aiu ses wagaraimai, ab banou oug amacarabun iboin. Go petak awarem, ag go tutak uminoron.

Ig wanem empip ebu, meg sipikiau tabkuai aiwag toia ainarai mui gau macanemen. Uwait nug meg tutak tutak suban gumaraneu. Guzenaital go agal gagaliag ulig tutak tutak unum nanaleun dareu. Ag umin ian, Uwait nugau amegwab agen go meg ginaginam zilarai daremen. Uwait ag gumaramau.”

Yesus nugau wanib ulagwag murabun igul.

(Matiu 10:32-33, 12:32, 10:19-20)

Yesus kolital awareun, “Iz petak awarem, in duair go nug duailel em ebu, ‘Iz Yesus gonugau zaug’ awaraba, iz Du Nugau Nag iz han guzental Uwait nugau salau tibur agal amiagab ‘Du go gue izal zai’ anai. Du in nug duailel em ebu izal zai aimai i awaramau, izan han guzental Uwait nugau salau tibur agal amiagab ‘Du go gue izal zai’ aimai i anai.

10 Bo, du in nug ze eg Du Nugau Nag nugau wanib ebu mamau, Uwait nug go zigulin zilagai muramau. Bo, du in nug Uwait nugau Ah Wes nugau enibwag ze biabial kuamau, Uwait nug du gonugau zigulin i zilagai muramau.

11 Du in nug ag gotulanemen zaueim, dudu banban amiagab imarai betebiag, ag ein ze marabun dabeleu asiu i on. 12 Gusig tapai dan. Uwait nugau Ah Wes nug go ziwas ebutal ag ein ze marabun abai maramau.”

Aiwag asiu mui du go dabeleu naliu tam.

13 Du tub nug go duailel unum gotulai daremen ebu usaimai, Yesus aureun, “Dubanou Ban, na izal apai, auremen, go esab igual memenig nug noumaimai, utemige waneun dou migemen umam.” 14 Yesus nug koli aureun, “Iz agal esab apan dual dou marabun alab tam.” 15 Guzenaimai, gonug duailel awareun, “Ag suban tapai dan, ag e em ebuan esab wabun en dabeleu i on. Du in go esab asiu mui go esab go ebuan dorog awau dabun i umau.”

16 Gonug koli tatau ze awareun, “Du tub go ece asiu mui, du gonugau ougem ee asiu daneu. 17 Du go gonugau ougab ougeiman dabeleimai, eneu, iz erunaimai, iz e esab gotulai mabun zau tamacag. 18 Guzenaimai, nugtal dabeleimai, eneun, ‘Izal zau ginampet e unum tigalaimai, zau tub banou maimai, go zaueim esab unum oug mai.’ 19 Guzenaimai, gonug eneu, ‘Ulis, iz ee asiu mui, gonun, iz e ee wai asiu mui zaimai, siksikai dai. Iz salau koli koli i mai, gaul dai, ee ze mui sag za za dai.’ 20 Uwait nug du go aureun, ‘Na dabeleu tamacag du. Ulis umaum na noumemena, e esab unum inug umau?’ 21 Du in go esab asiu gotulai macaneu, go igul go guzenamau, go Uwait nugau ameg ebu tamacag du damau.”

Agal oiagab Uwait en tutak macan.

(Matiu 6:25-34)

22 Guzenaimai, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ag agal enimag en dabeleimai, ‘Ig ein ee zaimai, dab?’ ‘Ig ein tibur galau tugabun?’ guzenai i dabilan. Doropag go banou pet, ee banou tam. Agal enimag banou pet, tibur galau go banou tam. 24 Ag meg inain piaran. Go ee ug i banemen, go ee gotulaimai, betei zaueim i gotulai macanemen. Go Uwait nugtal ee marena, zanem. Agen go meg inain zilarai daremen. 25 Du in ag ula ebu gonugau dabeleu asiu mui e em ebu ziwas huia dabun iboin? Go guzenabun iborain tam pet. 26 Ag igul ginampet guzenabun iborain tam gonun, ag einen igul banou guzenabun dabilemen?

27 Ag gaian a sisil uligan. Go salau i macanemen, tibur galau mui agtal i patai macanemen. Bo, iz ag petak pet awarem, getal gumaraneun du Solomon go gonugau tibur galau naliupetpet pataneun, go tibur galau a sisil zilaurab tam pet. 28 Gaul gig gaian go Uwait nug tibur galau maraneun. Go gig ulis damau, go tuaba ab nug unum elamau. Go gig gaul dacanemen go Uwait nug tibur galau maraneun. Agal oiagab petak eun go ginampet! Ag go abe macan, Uwait nug ag mui gumaraneu. 29 Guzenaimai, ag oiagab eg i umau, ag dabeleu asiu ee zabun i on. 30 Uwait nugau ze i duanem dudu go em e ebuan esab wabun dabilanemen. Igual memenig go abiu esab salau mui, gonun, gonug ag maramau. 31 Ag Uwait nugau uzan siabun amegai dabilan, gonug kolital go esab unum ag maramau.”

Ag Mesgai wagan ece asiu gotulai macan.

(Matiu 6:19-21)

32 Yesus nug kolital eneun, “Ag uminian, gelear igual memenig Uwait nug go esab usalai meun dareu duailel agal gumaraneu du banou go dabeleimai, enan, go nug esab maramau. 33 Agal esab unum dudu ipal maraimai, aiwag oimai, aiwag go dudu esab tamacag maran. Ag agal oiagab suban damau, ag ece Mesgai wagan asiu gotulabun dabilan. Go ebu ece tub i itanamamen. Einen, go ebu zob du tub nug zob wabun iborain tam pet. Umum tub i zamau, ece go i eg wamau. 34 Guzenaimai, ein uzan nait ece gotulai macanem ebu nait ounab mui go uzan dareu.”

Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu suban dabun en awareun.

35 Yesus nug koli awareun, “Ag ein igul zumau suban

gumei dacan. Ag iweiu maiban, al usaiban, abu pei dan.
36 Du tub go gonugau wau dual zuabun ina, gonugau salau du nug gumei daneu sul guzenan. Gonugau du banou zoimai im korukoruina, gonugau salau dudu agen agal du banou pigai betei im oitai muranem. 37 Du banou gue gonugau salau dudu uligaraimai, banou siksikamau. Einen, go ninab tam. Iz petak pet awarem, gonugau tibur galau awau oi duei maimai, duailel hubabun awaraimai, ee maramau. 38 Go dudu go agal du banou uligaimai, siksikamam, go umaum zumau mui go siksikamamen.

39 Ag abiu, zau atag du tub go zob du go gonugau zaueim zob wabun ziwas abiu zob, [go i ninamau, go awau tapai dacaneu zob.] Go du go ulagzaba, gonugau zaueim i ulagai simau. 40 Ag mui guzental suban gumei dacan. Einen, Du Nugau Nag go i abiu wag alamau, gonugau alamau ziwas go i abiu.”

Salau du eg mui salau du naliu agal tatau ze.

(Matiu 24:45-51)

41 Pita nug Yesus aureun, “Dubanou Ban, e tatau ze go ig aigem ta, duailel unum awarem?” 42 Yesus nug koli aureun, “Salau du in go dabeleu naliu mui ze sesamoraneu? Du tutak gue, gonugau gumaneu du nug usalai mina, go nug ipal salau duailel gumaraimai, goagal ee marai damau. 43 Go salau du guzenai damau, gonugau gumaneu du alaba, go siksikamau. 44 Iz petak pet awarem, go salau du go gonugau du banou gonugau esab unum gumabun usalai muramau. 45 Bo, salau du tub go dabeleu naliu tam, go guzenai dabelaneu, ‘Izal gumilaneu du go pigai alab uteu.’ Guzenaimai, go nug ipal salau zaugul, wagaraimai, go ze gusig zaimai, ameg kualilai damau. 46 Go guzenai guzenai daba, gonugau gumaneu du i abiu wag alaimai, go du busil higwag araimai, oiagab petak ab tam dudu agal uzan ses amaramau.

47 Go salau du go abiu, gonugau du banou nug salau wabun palautoroun, go salau du pigai i salau umau, go salau du mu banou umau. 48 Bo, salau du tub go du banou nugau dabeleu abiu tam, salau naliu i maba, go du mu ginampet umau. Bo, Uwait nug du tub gonugau ebeg ebu esab gumabun macaneu, aiu ses go du ebuan koli esab asiu wai aimai aureu. Go du tub esab asiu pet gumabun macaneu, du go ebuan koli esab ebegalaumau.”

Yesus duailel atalarabun aleun.

(Matiu 10:34-36)

49 Yesus nug eneun, “Iz e em ebu ab zorabun alemin. Izal dabeleu go ab ele betei daba, go naliu. 50 Iz amegai mu banou wai. Go mu gumei darem, izal oiab oug uhu banou mai dareu. 51 Agal dabeleu iz e em ebuan duailel oiagab siksikai dabun alemin emen. Tam pet iz petak awarem, iz e em ebuan duailel ata atai kakarabun alemin. 52 Ulis ug tub ebuan duailel tabkuai kakaraimaimai, duailel ainarai tubaiman atelaimai, damamen, duailel aliag go tubaiman damamen. 53 Guzenai sul dudu ag agal naiagar abai iwai mai damamen, naiagar agen agal memeagar abai iwai mai damamen. Ailel ag agal ainagul abai iwai mai damamen. Ainagul ag agal anaiagar abai iwai mai damamen. Ailel ag agal buziagar abai iwai mai damam, Buziagar agen han guzental guzenamamen.”

Ein igul zuabun ag abiu umamen.

(Matiu 16:2-3)

54 Yesus nug duailel awareun, “Ag pi umus banou alai tulaba, uligaimai, agen dabilanemen, ‘Go ze numau.’ Go ag petak anemen, ze nuaneu. 55 Ag wol malalai mui zuba abe maimai, agen ‘Go am gusig zuabun ziwas’, amamen. Go petak pet zuaneu. 56 Ag polu macanemen dudu, ag emes uligaimai, go ein ziwas zuabun abiu wanemen. Ag erunaimai, ziwas ulis ein zou go ag i abiu?”

Na nait iwai zaun dual oiagab tutak ze suban patan.

(Matiu 5:25-26)

57 Yesus koli guzenai aneun, “Agenag suban dabeleimai, ze suban i sisianemen. 58 Ag go don. Na du tub nug, na sisiaraneun du nugau amegwab imaiz bitabun aba, ag abu ebu bete betei, oiagab tutak ze suban patan. Tam aba, gonug na sisiaraneun du ebu imaiz bitaimai, gonug napolis nugau ebeg ebu mizebiag, gonug hiacaranem zau oug heizamau. 59 Na go zau eiman koli uzaneim nuabun gaul i palautizamau. Bo, na aiwag banou mabun aizeun guzental unum maremen, petak na uzaneim palautizebi, unamam.”

Copyright information for `BMH