Luke 12

Ag suban tapai daiban, ze sisian.

1Yesus go ze mina mina, duailel asiu gotulaimai, agzozou suarai suarai inar. Yesus nug amegai gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ag Parisi dudu agalbret agena, nelaneunmarasin wanibzis suban pimamen. Ag goagal ze naliu kel mui doiban, suban sisian. Go ze unum petak tam, gonun, suban don. 2Einen, esab kulai dacanemen go unum araog zumau, ein esab wageimai mamam duailel abiu macanemen. 3Guzenai sultal, ag ein ze wageimai ze macanemen, araog al ebu dumamen. Ag ein ze iauiau zaueim im gebeimai, awaranem go zau wageiman simai gusig ze mamam.”

Ig in en uminab?

(Matiu 10:28-31)

4Yesus nug koli eneun, “Izal zaiar, iz petak awarem, ag go dudu, dudu ipal wagarebiag, noumabun go i uminaran. Aiu ses, dudu goagen ag koli erunaramam. 5Iz ag in uminabun abai marai. Ag Uwait Banou tutak uminoron. Go gusig banou mui. Gonug ag aiu ses wagaraimai, ab banou oug amacarabun iboin. Go petak awarem, ag go tutak uminoron.

6Ig wanem empip ebu, meg sipikiau tabkuai aiwag toia ainarai mui gau macanemen. Uwait nug meg tutak tutak suban gumaraneu. 7Guzenaital go agal gagaliag ulig tutak tutak unum nanaleun dareu. Ag umin ian, Uwait nugau amegwab agen go meg ginaginam zilarai daremen. Uwait ag gumaramau.”

Yesus nugau wanib ulagwag murabun igul.

(Matiu 10:32-33, 12:32, 10:19-20)

8Yesus kolital awareun, “Iz petak awarem, in duair go nug duailel em ebu, ‘Iz Yesus gonugau zaug’ awaraba, iz Du Nugau Nag iz han guzental Uwait nugau salau tibur agal amiagab ‘Du go gue izal zai’ anai. 9Du in nug duailel em ebu izal zai aimai i awaramau, izan han guzental Uwait nugau salau tibur agal amiagab ‘Du go gue izal zai’ aimai i anai.

10Bo, du in nug ze eg Du Nugau Nag nugau wanib ebu mamau, Uwait nug go zigulin zilagai muramau. Bo, du in nug Uwait nugau Ah Wes nugau enibwag ze biabial kuamau, Uwait nug du gonugau zigulin i zilagai muramau.

11Du in nug ag gotulanemen zaueim, dudu banban amiagab imarai betebiag, ag ein ze marabun dabeleu asiu i on. 12Gusig tapai dan. Uwait nugau Ah Wes nug go ziwas ebutal ag ein ze marabun abai maramau.”

Aiwag asiu mui du go dabeleu naliu tam.

13Du tub nug go duailel unum gotulai daremen ebu usaimai, Yesus aureun, “Dubanou Ban, na izal apai, auremen, go esab igual memenig nug noumaimai, utemige waneun dou migemen umam.” 14Yesus nug koli aureun, “Iz agal esab apan dual dou marabun alab tam.” 15Guzenaimai, gonug duailel awareun, “Ag suban tapai dan, ag e em ebuan esab wabun en dabeleu i on. Du in go esab asiu mui go esab go ebuan dorog awau dabun i umau.”

16Gonug koli tatau ze awareun, “Du tub go ece asiu mui, du gonugau ougem ee asiu daneu. 17Du go gonugau ougab ougeiman dabeleimai, eneu, iz erunaimai, iz e esab gotulai mabun zau tamacag. 18Guzenaimai, nugtal dabeleimai, eneun, ‘Izal zau ginampet e unum tigalaimai, zau tub banou maimai, go zaueim esab unum oug mai.’ 19Guzenaimai, gonug eneu, ‘Ulis, iz ee asiu mui, gonun, iz e ee wai asiu mui zaimai, siksikai dai. Iz salau koli koli i mai, gaul dai, ee ze mui sag za za dai.’ 20Uwait nug du go aureun, ‘Na dabeleu tamacag du. Ulis umaum na noumemena, e esab unum inug umau?’ 21Du in go esab asiu gotulai macaneu, go igul go guzenamau, go Uwait nugau ameg ebu tamacag du damau.”

Agal oiagab Uwait en tutak macan.

(Matiu 6:25-34)

22Guzenaimai, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ag agal enimag en dabeleimai, ‘Ig ein ee zaimai, dab?’ ‘Ig ein tibur galau tugabun?’ guzenai i dabilan. Doropag go banou pet, ee banou tam. Agal enimag banou pet, tibur galau go banou tam. 24Ag meg inain piaran. Go ee ug i banemen, go ee gotulaimai, betei zaueim i gotulai macanemen. Go Uwait nugtal ee marena, zanem. Agen go meg inain zilarai daremen. 25Du in ag ula ebu gonugau dabeleu asiu mui e em ebu ziwas huia dabun iboin? Go guzenabun iborain tam pet. 26Ag igul ginampet guzenabun iborain tam gonun, ag einen igul banou guzenabun dabilemen?

27Ag gaian a sisil uligan. Go salau i macanemen, tibur galau mui agtal i patai macanemen. Bo, iz ag petak pet awarem, getal gumaraneun du Solomon go gonugau tibur galau naliupetpet pataneun, go tibur galau a sisil zilaurab tam pet. 28Gaul gig gaian go Uwait nug tibur galau maraneun. Go gig ulis damau, go tuaba ab nug unum elamau. Go gig gaul dacanemen go Uwait nug tibur galau maraneun. Agal oiagab petak eun go ginampet! Ag go abe macan, Uwait nug ag mui gumaraneu. 29Guzenaimai, ag oiagab eg i umau, ag dabeleu asiu ee zabun i on. 30Uwait nugau ze i duanem dudu go em e ebuan esab wabun dabilanemen. Igual memenig go abiu esab salau mui, gonun, gonug ag maramau. 31Ag Uwait nugau uzan siabun amegai dabilan, gonug kolital go esab unum ag maramau.”

Ag Mesgai wagan ece asiu gotulai macan.

(Matiu 6:19-21)

32Yesus nug kolital eneun, “Ag uminian, gelear igual memenig Uwait nug go esab usalai meun dareu duailel agal gumaraneu du banou go dabeleimai, enan, go nug esab maramau. 33Agal esab unum dudu ipal maraimai, aiwag oimai, aiwag go dudu esab tamacag maran. Ag agal oiagab suban damau, ag ece Mesgai wagan asiu gotulabun dabilan. Go ebu ece tub i itanamamen. Einen, go ebu zob du tub nug zob wabun iborain tam pet. Umum tub i zamau, ece go i eg wamau. 34Guzenaimai, ein uzan nait ece gotulai macanem ebu nait ounab mui go uzan dareu.”

Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu suban dabun en awareun.

35Yesus nug koli awareun, “Ag ein igul zumau suban

gumei dacan. Ag iweiu maiban, al usaiban, abu pei dan.
36Du tub go gonugau wau dual zuabun ina, gonugau salau du nug gumei daneu sul guzenan. Gonugau du banou zoimai im korukoruina, gonugau salau dudu agen agal du banou pigai betei im oitai muranem. 37Du banou gue gonugau salau dudu uligaraimai, banou siksikamau. Einen, go ninab tam. Iz petak pet awarem, gonugau tibur galau awau oi duei maimai, duailel hubabun awaraimai, ee maramau. 38Go dudu go agal du banou uligaimai, siksikamam, go umaum zumau mui go siksikamamen.

39Ag abiu, zau atag du tub go zob du go gonugau zaueim zob wabun ziwas abiu zob, [go i ninamau, go awau tapai dacaneu zob.] Go du go ulagzaba, gonugau zaueim i ulagai simau. 40Ag mui guzental suban gumei dacan. Einen, Du Nugau Nag go i abiu wag alamau, gonugau alamau ziwas go i abiu.”

Salau du eg mui salau du naliu agal tatau ze.

(Matiu 24:45-51)

41Pita nug Yesus aureun, “Dubanou Ban, e tatau ze go ig aigem ta, duailel unum awarem?” 42Yesus nug koli aureun, “Salau du in go dabeleu naliu mui ze sesamoraneu? Du tutak gue, gonugau gumaneu du nug usalai mina, go nug ipal salau duailel gumaraimai, goagal ee marai damau. 43Go salau du guzenai damau, gonugau gumaneu du alaba, go siksikamau. 44Iz petak pet awarem, go salau du go gonugau du banou gonugau esab unum gumabun usalai muramau. 45Bo, salau du tub go dabeleu naliu tam, go guzenai dabelaneu, ‘Izal gumilaneu du go pigai alab uteu.’ Guzenaimai, go nug ipal salau zaugul, wagaraimai, go ze gusig zaimai, ameg kualilai damau. 46Go guzenai guzenai daba, gonugau gumaneu du i abiu wag alaimai, go du busil higwag araimai, oiagab petak ab tam dudu agal uzan ses amaramau.

47Go salau du go abiu, gonugau du banou nug salau wabun palautoroun, go salau du pigai i salau umau, go salau du mu banou umau. 48Bo, salau du tub go du banou nugau dabeleu abiu tam, salau naliu i maba, go du mu ginampet umau. Bo, Uwait nug du tub gonugau ebeg ebu esab gumabun macaneu, aiu ses go du ebuan koli esab asiu wai aimai aureu. Go du tub esab asiu pet gumabun macaneu, du go ebuan koli esab ebegalaumau.”

Yesus duailel atalarabun aleun.

(Matiu 10:34-36)

49Yesus nug eneun, “Iz e em ebu ab zorabun alemin. Izal dabeleu go ab ele betei daba, go naliu. 50Iz amegai mu banou wai. Go mu gumei darem, izal oiab oug uhu banou mai dareu. 51Agal dabeleu iz e em ebuan duailel oiagab siksikai dabun alemin emen. Tam pet iz petak awarem, iz e em ebuan duailel ata atai kakarabun alemin. 52Ulis ug tub ebuan duailel tabkuai kakaraimaimai, duailel ainarai tubaiman atelaimai, damamen, duailel aliag go tubaiman damamen. 53Guzenai sul dudu ag agal naiagar abai iwai mai damamen, naiagar agen agal memeagar abai iwai mai damamen. Ailel ag agal ainagul abai iwai mai damamen. Ainagul ag agal anaiagar abai iwai mai damamen. Ailel ag agal buziagar abai iwai mai damam, Buziagar agen han guzental guzenamamen.”

Ein igul zuabun ag abiu umamen.

(Matiu 16:2-3)

54Yesus nug duailel awareun, “Ag pi umus banou alai tulaba, uligaimai, agen dabilanemen, ‘Go ze numau.’ Go ag petak anemen, ze nuaneu. 55Ag wol malalai mui zuba abe maimai, agen ‘Go am gusig zuabun ziwas’, amamen. Go petak pet zuaneu. 56Ag polu macanemen dudu, ag emes uligaimai, go ein ziwas zuabun abiu wanemen. Ag erunaimai, ziwas ulis ein zou go ag i abiu?”

Na nait iwai zaun dual oiagab tutak ze suban patan.

(Matiu 5:25-26)

57Yesus koli guzenai aneun, “Agenag suban dabeleimai, ze suban i sisianemen. 58Ag go don. Na du tub nug, na sisiaraneun du nugau amegwab imaiz bitabun aba, ag abu ebu bete betei, oiagab tutak ze suban patan. Tam aba, gonug na sisiaraneun du ebu imaiz bitaimai, gonug napolis nugau ebeg ebu mizebiag, gonug hiacaranem zau oug heizamau. 59Na go zau eiman koli uzaneim nuabun gaul i palautizamau. Bo, na aiwag banou mabun aizeun guzental unum maremen, petak na uzaneim palautizebi, unamam.”

Copyright information for `BMH