aBuk Song 118:26

Luke 13

Du in gonugau ougab kekulab tam, gonugau dorog noumamau.

1Ziwas go ebu, ipal Galili dudu Uwait ulagwag morona, Pontias-Pailot nug wagarina, noumemen. Guzenaimai, dudu ipal agen Yesus auremen. 2Yesus nug awareun, “Go Galili dudu Pailot nug wagarina, noumemen agal dabeleu go dudu noumemen agal zigulin eiman noumemen ta? Go Galili dudu ipal ulis darem agal igul naliu, gonun, ag i noumamam ta? 3Tam pet, petak tam. Ag unum zigulin mui. Iz petak awarem, ag agal oiagab i kekulai daremen, ag go dudu noumemen sul ag han guzental noumamamen. 4Go dudu 18 getal Siloam uzan zau ulagai noimai, wagarina, noumemen, agal dabeleu go dudu ze asiu enimag ebu mui noumemen ta? Dudu ipal Zerusalem uzan daremen, ag ze enimag ebu tam ta? 5Iz petak pet awarem. Go petak tam. Bo, agal oiagab i kekulebi, ag go dudu noumemen sul noumamamen.”

A dab i useg macaneu nugau tatau ze.

6Guzenai awaranar, Yesus nug tatau ze tub mareun, “Du tub go wain ougem weli ug beun. Go umkoskos go weli dab useg mamau aimai betei pianeu, useg i maneu. 7Guzenaimai, go nug go ougem gumaneun du aureun, ‘Iz wai ainarai e weli dab useg mamau aimai piabun alemin, go useg mab tam, gonun, iz kuatai. Go einen em nugau sirag gaul poai dareu?’ 8Go salau du nug koli aureun, ‘Duban, wai tutak sag utemen, daba, iz em naliu go a bigeg ebu hemina hemina, betei dab useg mamau ta piai. 9Go wai ebu, i useg maba petak na alaib kasai hen. Useg maba gue, go naliupet, damau.’”

Yesus nug air tub ebegarab noumeun, zobu ebu kasai meun.

10Zobu tub ebu, Yesus go duailel gotulanemen zaueim Uwait nugau ze duailel marai dareun. 11Go ebu air tub go wes eg mui wai 18 dareun go tuguiai usai tapai aidabun iborain tam. 12Yesus nug air go bisou peimai, ulorondai, go waugab sina, aureun, “Air, nait ebeu eg zilagai mizem.” 13Gonug gonugau ebeg go air nugau gagalig patena, air go gue tuguiai usaimai, Uwait ulagwag moroun. 14Gotulanemen zau gumaneun du nug Yesus go igul guzeneun, peimai, aigsisileun. Einen, Yesus nug zobu ebu air go kasai meun. Guzenaimai, du gonug duailel awareun, “Ziwas wasolig ebu, go salau mabun ziwas, go ziwas ebu kasarabun iboin. Zobu ebu go i kasarabun.” 15Dubanou Ban nug koli go du aureun, “Ag polumanemen dudu! Ag zobu ebu agal bulumakau ta donki ebuan us waipaimai, imarai betei ze maranemen. 16E air go Abraham nugau atagul ebuan, Satan nug wai 18 imai aimai, gusig pataimai, dareun. Petak gonugau uhu zobu ebu zilagai murabun iboin.” 17Gonug guzenina, gonugau iwai zaugul ag aipag noun. Ipal duailel go zaueim gotulai daremen ag go igul naliu uligaimai, ulagwag moromen.

A dab ginampet go banou usalabun tatau ze.

(Matiu 13:31-32, Mak 4:30-32)

18Guzenaimai, Yesus nug duailel kanabareun, “Iz Uwait nug duailel gumaraneu igul ein sulai dareu awarai? 19Go gonugau igul guzenai, du tub nug go paipai ug oimai, ougem beun. Go a ug ginampet walu zoimai, a banou usalaneu. Guzenina, meg agen alaimai, go a ebeg ebu teu memen. Go sul, amegemen duailel tutak tutak Uwait nugau ze sesamoranemen, aiu ses duailel asiu agen sesamoramam.”

Ece ginam wanibzis nugplaua banou nelesuaneun en tatau ze.

(Matiu 13:33)

20Yesus nug koli eneun, “Iz Uwait nugau gumaraneun igul ein sul abai marai? 21Igul go guzenai, air tub nug zis ginampet oimai, plaua banou mui esikai oimai, gotularaimai, ipulina, go plaua neleimai, suai banouban pet usalaneu.”

Muzmuz awau dabun abuog ginampet.

(Matiu 7:13-14, 21-23)

22Yesus go Zerusalem uzan betei daimai, ban uzan mui uzan ginaginam mui, Uwait nugau ze duailel mara marai, beteun. Du tub nug kanabeun, “Dubanou Ban, Uwait alai sisiarabun ziwas ebu dudu eiceisab eiceisab abu naliu ebu simam? Izal dabeleu asiu tam.” Yesus nug koli awareun, “Ag gusig maimai, abu ginampet eiman simamen. Einen, dudu asiu ag abu go ginampet eiman siabun amamen, bo, ag i simamen pet. 25Go zau og gumaneu du nug im gebaba, ag simai, uzaneim daimai, im patai korukoruaimai, en amamen, ‘Dubanou Ban, ig im oitai migen’ auramamen. Gonug ag koli awaramau, ‘Iz ag i abiu, getal ag i piaranem.’ 26Guzenaba, agen koli auramamen, ‘Ig na ibaiz daimai, ee mui, ze mui ereg zanem, na igual uzan Uwait nugau ze aiganem.’ 27Gonug koli awaramau, ‘Ag eruan zomen iz i abiu. Ag zigulin macanemen dudu, ag alian!’ 28Go ebu mu banban muzmuz oi damamen. Uwait nugau gumarabun igul araog zuba, agen Abraham, Aisak, Zekop mui Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu mui Uwait dual dabiag, piaramamen. Bo, ag uzan eg tub atai daimai, agal aiag kititkatitaimai, weinai damamen. 29Ziwas go ebu, am zuaneun eiman duailel mui am nuaneun eiman duailel mui duailel e em eiman unum zoimai, Uwait nugau gumaraneun uzan gotulaimai, Uwait dual ereg ee zai damamen. 30Dudu ag wanimag banou tam ses daremen, ag amegai damamen. Amegai daremen dudu ag wanimag mui, ag ses damamen.”

Yesus nug Zerusalem uzan en bisou peun.

(Matiu 23:37-39)

31Ziwas go ebu, Parisi dudu ipal agen zoimai, Yesus auremen, “Na e uzan i damam, uteiba, uzan tub alien. Einen, Herot go na niweiabun guzenai dareu.” 32Yesus nug koli awareun, “Agen beteimai, go polubirag du betei auran, iz ulis, tuaba mui, duailel wes eg mui, ebeu eg mui kasai marai, gil ainarai ebu alinaba iz izal salau maziaimai, imai. 33Bo, iz ulis, tuaba, alinaba salau mai Zerusalem uzan bitai. Einen, Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Zerusalem uzan tutak webiag, noumamau.” 34“O, Zerusalem, Zerusalem! Agen Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu wagarina, noumemen. Ag dudu ipal ze oi aidanemen dudu Uwait nug palautareun, aiwag sil wagarina, noumemen. Iz ziwas asiu, toi anag nug gonugau gelegul sausil kularai, dacaneu sul, izal ebe sil duailel gumarai dabun emin. Bo, duailel agen iz guzenabun i utilemen. 35Ag go don, Uwait nug gonugau Nou zau utei unaba, agtal go zau gumamamen. Iz petak pet awarem, Ag iz koli i peilamamen. Iz ag petak pet awarem, ulis iz wanemin, ag iz koli i peilamamen, betei aiu ses, agtal guzen amamen,

‘Uwait nugtal du go usalai mamau, go Banou, nugau wanib eiman alamau.’” a 
Copyright information for `BMH