Luke 16

Salau du eg go dabeleu naliu oun.

1Ziwas tub ebu, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu tatau ze guzenai awareun, “Du tub go esab asiu mui gonug, salau du tub gonugau esab gumabun zeze moroun. Go salau du go salau mina mina, dudu ipal agen go esab atag du auremen, ‘Nait salau du go aiwag gaul gaul amareun.’ 2Go ze doimai, gonugau salau du uloron, alina, aureun. ‘Iz dudu agen na en guzenai ailina, domin. Go petak ta? Go ze petak aba na izal salau du i damam. Na beteimai, inen agen izal esab gaul omen wanimag sikut wai oiba, alai milemen, piai.’ 3Salau du gonug dabilaimai, gonugau ougab eiman eneun, ‘Izal gumilaneu du go iz koli salau mabun i imailamau. Iz em abigabun gusig tamacag, iz dudu ipal ee nugarabun, aip numau. 4Ulis iz abiu iz erunai, izal banou iz salau ebu koli i imailamau, izal zaiar agen go agal zau imailei bitamam.’

5Guzenai dabeleimai, gonug dudu getal gonugau banou nugau esab gaul marena, omen, ularena, alina, gonug du tub guzenai aureun, ‘Na izal du banou gonugau esab eiceisab eiceisab omen?’ 6Du gonug koli aureun, ‘Iz ze sous mis handret tutak sag mis mabun goriai omin.’ Go salau du nug aureun, ‘Na pigai hoboiba, go getalan handret tutak sag sikut dareu hamacaiba, ulis agau awau ebu mis houhou tabkuai (50) sag sikut wai men.’ 7Guzenaimai, gonug koli du tub aureun, ‘Na esab eiceisab eiceisab omen?’ Gonug guzena aureun, ‘Iz usikekel zo handret tutak sag omin.’ Go salau du nug koli aureun, ‘Na agau awau e oimai, pigai hoboiba, zo houhou gugen (80) sag sikut wai men.’

8Go salau du gonugau dabeleu naliu guzenaimai, gonugau du banou nug du eg gonugau wanib wag moroun. Go salau du go dabeleu naliu pet, guzeneun. E em ebuan duailel ag agtal ag isanarabun dabeleu naliu mui salau mabun iboin. Ag dudu Uwait nugau al hilanau naliu ebu daremen zilarai daremen.

9Iz petak pet awarem, ag agal aiwag tamacag duailel isanarabun, marebiag, go duailel ag goagal zaiagar pet damamen. Aiu ses aiwag go poaba, Uwait nug ag gonugau uzan naliu ebu imarai simau.

10Du in go esab ginampet suban gumamau, go esab banou han gumamau. Du in go salau ginampet suban i gumaneu, go salau banou han suban i gumamau. 11Ag em ebuan esab eg suban gumab tam, inug ag esab naliu suban gumabun maramau? 12Ag dudu ipal agal esab suban gumab tam, inug esab naliu tub agal sul dabun maramau? Du tub nug i maramau.

13Salau du tutak nug, du aliag ebalagab salau wabun iborain tam. Einen, go du tub en ougab noumaimai, du tub en ougab i noumamau. Go du tub nugau ze suban sesamoraimai, salau naliu maimai, tub semoroimai, gonugau ze suban i sesamoraneu. Ag Uwait nugau salau mui, aiwag en salau mui ereg gotulai wabun iborain tam pet.”

Yesus nug ipal igul en awareun.

(Matiu 11:12-13, 5:31-32, Mak 10:11-12)

14Parisi dudu ipal go aiwag en oiagab noumemen. Guzenaimai, ag go ze doimai, goagen Yesus weloromen. 15Yesus nug go uligaraimai, koli awareun, “Ag agal dabeleu, ag dudu ipal agal amiagab dudu naliu anemen, Bo, Uwait go agal dabeleu oiagab eiman dareu abiu mareun. Dudu goagal dabeleu esab banou wabun dabeleu, go esab Uwait nugau ameg ebu eg pet.

16Getal duailel agen Moses nugau kasai ze nanalanem mui Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ze umkoskos maranem. Go guzenina guzenina, Zon zoun. Zon zondai, ulis izan Uwait nugau gumaraneun ze marai aidarena, duailel asiu Uwait nugau duailel usalabun gusig macanemen.

17E em Mesgai mui tamamau, bo, Uwait nugau kasai ze ginampet tub i kaiamau.”

Yesus nug duair egarabun igul en awareun.

18“Du gonugau air uteimai, air tub umau go du duair egarabun agal kasai ze etuborou. Du in go air tub gonugau gamu nug uteun, umau, go mui guzenai go kasai ze etuborou.”

Du tub esab asiu mui, du tub esab tamacag wanib Lasarus

19“Du tub go esab asiu mui dacaneun, go tibur galau naliu naliu maneu, umkoskos suban siksikaneu. 20Du tub esab tamacag gonugau wanib Lasarus, gonugau enib ebu sug asiu mina, eg wai dareun. Go du go aiwag asiu mui nugau zau og daneu. 21Go du go aiwag asiu mui du ee zendai, ee sib eebiz pigsal nondai, uligaimai, go ee sib zabun dacaneu. Bau alaimai, gonugau sug helwanem.

22Esab tamacag du noumeun ziwas ebu, gonugau dorog Uwait nugau tibur agen imai aimai, Abraham dareu ebu Mesgai wag imai siemen. Dai dai, du banou go mui noumina, ob oug hemen. 23Gonugau dorog ab banban ele dareun ebu noun. Go eiman go Lasarus Abraham dual naliu atai pulig darena, uligareun. 24Guzenaimai, du gonug uleun, ‘Mekai Abraham, iz e ab ebu mu asiu oi darem, iz en bisom peiba, Lasarus auremen, alai gonugau ebeg sil ze pataimai, izal minom ebu mamau.’

25Abraham nug koli go du aureun, ‘Izal mogoi, na getal em ebu daimai, esab asiu unum oimai, siksikai daremen, na go dabelen. Lasarus go esab tamacag gaul bisoua dareun, gonun, ulis go e uzan siksikai dareu. Na mu banban oi darem. 26Ig e ula emgelez banou dareu, dudu e ebu daremen ag go emgelez kuanai bitabun iborain tam, agen mui e ebu kuanai alabun iborain tam.’

27Du gonug koli Abraham aureun, ‘Guzenaba, iz na aizem. Mekai Abraham, koli Lasarus palautemen, noimai, izal ataiar awaraba, oiagab kekulabun awaramau. 28Go ebu izal magite apaiter tabkuai sag darem ebu noimai, awaraba, go mui iz mu oi darem ebu i alamam’

29Abraham nug koli go du go aureun, ‘Nait atanar getal Moses nugau kasai ze mui Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agen ze sikut wai memen go uligaimai, sesamorianemen. 30Du gonug koli Abraham aureun, ‘Mekai Abraham, go iboin tam, go ze i sesamoramam, bo, du tub noumeun usaimai, betei go awaraba, go petak goagal zigulin macanemen ebuan koli goagal oiagab kekulamau.’ 31Abraham nug koli eneun, Ag Moses nugau ze mui, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ze i sesamoranemen, du tub noumeun, koli usamau mui uligaimai, agal oiagab i kekulamau.’”

Copyright information for `BMH