aBuk Song 118:26
bAisaia 56:7
cJeremaia 7:11

Luke 19

Yesus Sakias dual.

1Yesus go Zeriko uzan simai, Zerusalem uzan unabun waneun. 2Go uzan du tub gotakis aiwag waneun du, gonugau wanib Sakias, go aiwag asiu mui. 3Yesus go du ein sul, alai dareu piabun beteun. Sakias go du paiwa tam, go hogupet. Guzenaimai, duailel asiu agen Yesus tapelorona, go piabun iborain tam. 4Gonun, go pigai amegai beteimai, a tub huia peimai, go a wag sieun, Go abiu Yesus go a go waugab alamau. 5Yesus go a go waugab zoimai, go a wag Sakias dareun uligaimai, aureun, “Sakias, na a wageiman pigai non. Iz ulis umaum nait zau ninai.”

6Guzenai aurina, Sakias go a wageiman pigai noimai, go siksikaimai, Yesus gonugau zaueim imai beteun. 7Dudu ag go igul uligaimai, aiag sisilaimai, enemen, “Du go zigulin macaneu du gonugau zau ee zabun beteu.”

8Sakias nug go ze doimai, asaimai, Yesus aureun, “Banou, izal esab unum ianaimai, dudu ipal esab tamacag bisomagar mui darem marai. Iz getal dudu ipal polumaraimai, goagal esab gaul zob omin, koli go esab omin mui esab ipal asiu mui marai.”

9Yesus nug koli eneun, “E du e mui go ig sul, Abraham nugau ug. Petak, ulis duailel e zauan Uwait nug koli imareu. 10Du Nugau Nag go dudu kaiemen itanaraimai, imarabun aleun.”

Aiwag nugau tatau ze.

(Matiu 25:14-30)

11Duailel go ze duna duna, Yesus nug tatau ze tub mareun. Go Zerusalem uzan waugab dareun. Guzenina, dudu agal dabeleu Uwait nug ulis gonugau duailel gumarabun aleu anem. 12Guzenaimai, gonug awareun, “Du tub go gumaraneu du gonugau ug. Go emgasag pulig gonugau ban uzan gumabun wanib wabun beteimai, koli alabun dabeleun. 13Go unabunaimai, gonugau salau dudu houhou ul araimai, go waugab betena, tutak tutak aiwag tausen aliag sag maraimai, awareun, ‘Ag e aiwag marem salau moron. Iz koli alaimai, wai.’ 14Gonugau uzanan dudu agen agal oiagab go en noumab tam. Guzenaimai, dudu agen dudu ipal palautarena, beteimai, emgasag tub go beteun ebuan dudu awaremen, ‘Ig du go gue ig gumigabun tapai murab tam.’

15Du go gonugau emgasag gumarabun wanib oimai, koli aleun. Go koli alaimai, salau dudu go aiwag marai waneun, salau maimai, ipal aiwag om ta, tam ta darem abiu mabun ularena, go waugab zomen. 16Du tub amegai zoimai, eneun, ‘Banou, aiwag go tausun aliag sag milemen salau maimai, koli aiwag tausen aliag sag omin.’ 17Du banou go siksikaimai, aureun, ‘Go naliu, na salau du naliu, na esab ginampet suban gumemen, gonun, na uzan houhou gumamam.’ 18Salau du tub zoimai, eneun, ‘Banou, aiwag go tausen alaig sag milemen salau maimai, aiwag tausen tutak sag omin.’ 19Du banou gonug aureun, ‘Na go uzan tabkuai gumamam.’

20Salau du tub zoimai, eneun, ‘Banou, nait aiwag milemen tibur galau zig sil otwaimai, wageimai mizemin, e dareu. 21Iz na uminizeimai, guzenemin, einen, na du pigai ainsisilaneu. Dudu ipal agen esab mina, dacaneu, na gaul wanem. Dudu ipal agen ee ug bemen, na ee gaul wanem. Guzenaimai, iz na uminizeimai, go igul guzenemin.’ 22Gonug koli aureun, ‘Na salau du eg, nait ze nugtal koli nag sisicizamau. Na abiu, iz pigai aisisilaneu, ein esab izal tam iz gaul wanem, gonun, na einen izal aiwag, aiwag zau ban ebu milab utemen? Iz koli guzenai alemin, aiwag go mui, ipal aiwag mui ereg wai.’

24Gonug gonugau gumaneu dudu waugab tapai darem awareun, ‘Go aiwag gonugau ebeg ebuan ebegalau oimai, go salau du aiwag tausen iwanarai sag go moron.’ 25Go agen koli du go auremen, ‘Banou, du go gue aiwag tausen iwanarai mui!’” 26Gonug koli awareun, “Iz petak pet awarem, du in go esab asiu mui, go salau macaneu, du go gue Uwait nug esab ipal asiu pet muramau. Bo, du in go esab tamacag go ginampet mui, go salau i macaneu, Uwait nug du go ebuan esab unum ebegalau umau. 27Ulis, go dudu getal iz e ban uzan i gumai aimai, iwai milemen, go dudu imarai alaimai, iz ameab wagarebiag, noumamam.”

Yesus go gumaraneu du banou sul Zerusalem uzan sieun.

(Matiu 21:1-11, Mak 11:1-11, Zon 12:12-19)

28Yesus go tatau ze go awaraimai, amegai Zerusalem uzan siabun beteun. 29Go em tub wanib Betpage mui Betani uzan em manam wanib Oliv ebu zoimai, gonugau tapaimaraneu du aliag amegai palautaraimai, awareun, “Ag uzan tubaiman dareu ebu beteiban, donki nag tub asai memen dareu, imai alan. 31Du tub nug ag go donki nag einen omen aimai kanababa, agen koli auran, ‘Igual Banou nug e donki salau mui eun.’”

32Go beteimai, Yesus nug ze awareun sultal pemen. Go beteimai, go donki nag us sil asai memen us waitulena waitulena, go donki atag du zoimai, awareun, “Ag us donki ebuan einen waipemen?” 34Goagen koli du go auremen, “Igual Banou nug go donki salau murabun eun.” 35Go donki nag go Yesus waugab imai beteimai, goagal ipal tibur galau wagan go donki nugau bugazig ebu kuloromina, Yesus nugau ebeg patena, go donki wag simai hoboun. 36Go donki eiman bete betena, duailel agen goagal tibur galau abu ebu tapai bitabun duei betemenin. 37Go Zerusalem uzan waugab, em manam Oliv nugau abu waugab beteun. Gonugau tapaimaraneu dudu mui duailel unum go igul ata atai gonug getal meun pemen, gonun, siksikaimai, Uwait nugau wanib ulagwag moroimai, betemenin. 38Goagen enemen,

“Ig e gumigabun du banou, Uwait Banou nugau wanib ebu aleu ulagwag murab. Mesgai wag agal oiagab iau selai damau. Uwait nugau wanib wag pet ulagwag murab.” a 
39Goagen go igul guzenina, ipal Parisi dudu agen Yesus auremen, “Du banou, nait tapaimaranemen dudu awaremen, soamam.”

40Yesus nug koli awareun, “Iz petak pet awarem, ag go soamam gue, e aiwag abu ebu darem agtal ulaimai, Uwait nugau wanib ulagwag muramam.”

Yesus go Zerusalem uzan uligaimai, bisou peun.

41Yesus go Zerusalem uzan uligaimai, bisou banou peimai, eneun, “Ag ulis ein igul oiagab iau selai dabun abiu mamamen, go naliu. Bo, e igul wageimai dareu, ag piabun iborain tam. 43Ipal ziwas zumau, nait iwai zaunar agen aiag sisilaimai, zoi unum eg mizamam. Goagen aiwag sil gilan kolilai manem sul, tubaim tubaim kualilaimai katizamam. 44Goagen zoimai, na unum eg mizeimai, nait duailel go ebu darem unum wagarebi, noumamam. Aiwag tub go ebu dareu gonugau pip utebi, i damau. Uwait nug ag imarabun aleun, ag abiu i memen. Guzenemen, go uhu umamen.”

Yesus nug dudu Nou zaueim zamareun.

45Yesus nug go ze maziaimai, Zerusalem uzan sieun. Yesus go Nou zaueim simai, dudu esab gau mai daremen zamarendai, unum uminai wanemen. 46Gonug awareun, “Getal Uwait nugau ze sikut wai memen,

‘Uwait nug eneun, “Izal zau go duailel agen iz ibail ze mabun zau,” ’ b 
bo, agen ‘e zob dudu agal wageimai dabun zau sul’ usalai memen.” c 
47Ziwas betei betei, Yesus go Nou zaueim go simai daimai, Uwait nugau ze duailel tapaimareun. Uwait ula dacanemen dudu banban mui, kasai ze abai maranem dudu mui, duailel gumaranem dudu banban agen Yesus wabun en ze patai daremen. 48Bo, ag go igul guzenabun abu tub piab tam. Einen, duailel go umkoskos Yesus nugau ze duanem. Goagen gonugau ze tub utabun sul iborain tam.

Copyright information for `BMH