aKisim Bek 13:2, 12, 15
bWok Pris 12:8

Luke 2

Maria nug Yesus soligweun.

Ziwas go ebu Elizabet go Zon soligweun ebu, du banou tub Sisar-Ogastas go gue go ziwas ebu em go ebuan duailel unum wanimag wabun ze palaut mareun. Uzan gonun du tub, gonugau wanib Sairinias, go Siria agaig gumaneun. Duailel unum agal embigeg ebu usalemen, go tutak tutak wanimag agau ebu wabun betemen.

Zosep go Nasaret uzanan asaimai, Galili agaig eiman betei Betlehem uzan, Zuda agaig beteun. Go Devit nugau embigeg, gonun, go go ebu gonugau wanib wabun beteun. Zosep go gonugau wau Maria wabun ze usalai moromen eniba mui, wanib ereg wabun imai beteun. Bete Betlehem uzan daren daren, Maria go mogoi soligwabun ziwas usaleun. Maria gonugau kaman mogoi soligweun. Tibur galau sil kulai maimai, bulumakau agal ee zanemen tebil oug meun. Go uzan zau tub empip gaul dab tam, empip unum egemen. Einen, duailel go uzan wanimag wabun betemen agen empip unum egemen.

Uwait nugau tibur nug sipsip gumaranemen dudu awareun.

Ziwas go ebu, go uzan gasag ipal sipsip gumaranemen dudu, go umaum agal sipsip gumarai ninemen. Uwait nugau tibur go waiagab usalina, Uwait nugau al banou go dudu ebalagab hilanau hileun. Dudu goagen go al banou peimai uminemen. 10 Uwait nugau tibur nug awareun, “Ag umin ian, einen, iz ag ze naliupet marabun oi alem. E ze en, duailel unum siksikamam. 11 Ulis umaum agal embigeg Devit nugau uzan, du tub ag isanarabun soligweun. Go Kristus Dubanou Ban. 12 Ag go igul abe mamamen. Ag beteimai, mogoi gonugau anag nug bulumakau ee zanemen tebil ebu gabuai meun, tibur galau sil kulai meun dareu, ag betei pian.”

13 Guzenai awarina awarina, Mesgai wagan Uwait nugau tibur asiu usalaimai, Uwait nugau wanib ulagwag maimai, kabal wemen. Go guzenai kabal wemen, “Uwait go gusig mui, go Mesgai wag dareu. Em ebuan duailel ag igul naliu mina, Uwait nugau ougab naliu meu, agal oiagab iau damau.”

15 Uwait nugau tibur go wanena, sipsip gumaranemen dudu agzozou zeminar, “Ke, ig Betlehem uzan beteimai, ig go ein igul usaleun Uwait nug aigeun betei piab.”

16 Guzenaimai, sipsip gumaranemen dudu agen pigai beteimai, Maria gamu Zosep dual betei piaremen, mogoi go bulumakau agal tebil oug dareun pemen. 17 Sipsip gumaranemen dudu mogoi uligaimai, gonugau memeg anag abai Uwait nugau tibur nug ze awareun sultal go ze unum awaremen. 18 Dudu go ebu daremen go ze doimai, esilakemen. 19 Maria go ze go doimai, gonugau ougab oug unum mai dareun. 20 Guzenaimai, sipsip gumaranemen dudu kolital goagal uzan beteimai, Uwait ulagwag moroimai, kabal wemen. Einen, agagal amiag nug go mogoi uligemen, Uwait nugau tibur nug awareun guzenaital betei uligemen.

Mogoi wanib Yesus memen.

21 Gil gugen mazicina, mogoi go enib galau kuataimai, gonugau wanib Yesus memen. Go wanib getal Uwait nugau tibur nug Maria eniba tam ebu go wanib moromen.

Maria Zosep dual Yesus Nou zaueim imai siemen.

22 Maria Zosep dual gil 40 mazicina, anag mogoi dual ereg kolital naliu usalabun, Uwait nugau zaueim siemen. Einen, getal Moses nug aneun, ‘Anaiagar, memeagar agen agal geleagar Uwait nugau ameg ebu imarai betei Uwait muramamen.’ 23 Go Uwait nugau kasai ze ebu dareu.

‘Go geleagar kaman ag amegai numam, go geleagar ag Uwait Banou muran.’ a 
24 Go Uwait ulagwag murabun meg kurumuk aliag kasai ze eim aneun guzenai oi siemen. b 

Simeon nug Nou zau banou oug Yesus uligeun.

25 Ziwas go ebu du tub Zerusalem uzan dareun. Gonugau wanib Simeon. Go Uwait nugau amegwab du naliu daneun. Go umkoskos Uwait ulagwag muraneun du. Go du tub Israel duailel kolital imarabun alamau gumei dareun. Uwait nugau Ah Wes nug Simeon dual dareun. 26 Uwait nugau Ah Wes nug Simeon aureun, “Na pigai i noumamam. Na go du Banou nug palautamau, gonugau wanib Kristus peimai, petak na noumamam.” 27 Guzenaimai, Uwait nugau Wes nug du go palautendai, Nou zaueim sieun. Yesus nugau memeg anag dual agal mogoi imai aimai, Nou zaueim getal agal asanagar agen guzenanem sul guzenai siemen. 28 Simeon nug Yesus Maria ebeg ebuan oimai, Uwait nugau wanib wag guzenai ulagwag moroun. Go eneun, “Banou, ulis nait salau du utilemen, oiab selanau mui noumanai. Izal oiab selanau damau. Getal na iz baib milemen, ulis petak zou. 30 Izal ame nug na ig imaigabun baib memen usaleun pem. 31 Na e duailel amiagab e baib suban maremen pem. 32 Go mogoi gonug, gonugau al tub em ebuan dudu ebalagab al maramau. Gonug nait Israel duailel agal wanimag banou maramau.”

33 Zosep Maria dual Simeon nug ze awareun go doimai, esilakaimai, dabeleu asiu omen. 34 Simeon nug suban dabun ze awaraimai, Yesus nugau anag Maria guzenai aureun, “Na e don, e mogoi go Israel duailel asiu agen gonugau ze i sesamoramam, agen go eg muramamen. Duailel asiu agen gonugau ze sesamoramam, gonug ag kolital igaramau. Mogoi go Uwait nugau ziwas zuabun eun, duailel asiu agen gonugau wanib ebu ze eg muramam. 35 Guzenaimai, duailel agal dabeleu araog usalamau. Aiu ses na ounab eg wai mamau, go siag tub sulai nait waunag kuatamau.”

Ana go mogoi Yesus Nou zaueim uligeun.

36 Ziwas go ebu, Uwait nugau ze doimai, awaraneun air tub, go gue Nou zaueim daneun. Gonugau wanib Ana. Go du tub gonugau wanib Panuel nugau ainag, go Asa nugau zaug. Go ureg meun. Getal go du oun ebu, wai kwali sag gonugau gamu dual daremen. 37 Dai, dai, gonugau gamu noumeun, go du tamacag gaul dareun. Gonugau wai 84 sag. Go Nou zau banou oug Uwait ulagwag murabun i utaneu, go umkoskos sianeu. Go ee urmaimai, Uwait aurai daneu. Go Uwait nugau salau umaum amban mui macaneu. 38 Ziwas go ebu, go Uwait ulagwag murabun sieun. Gonug Zerusalem uzanan duailel gotulemen ebu go mogoi nugau ze kolital duailel imarabun go gumei daremen awareun.

Zosep Maria dual Nasaret uzan bitemen.

39 Ag go igul Uwait nugau kasai ze eim aneun unum guzenaimai, kolital Galili agaig, Nasaret uzan bitemen. 40 Yesus go gusig mui go banou maimai, gonugau dabeleu asiu mui. Uwait nug gonugau ougab naliu mui go umkoskos isanoroun.

Mogoi Yesus Uwait ulagwag muranemen Nou zaueim sieun.

41 Yesus nugau memeg anag dual wai tutak tutak ebu, Zerusalem uzan zobu tub wanib Pasowa*, go ulagwag murabun bitanem. 42 Yesus gonugau wai begurug sag usalina, gonugau memeg anag dual ereg zobu piabun bitanem guzenaital Zerusalem uzan ereg wanemen. 43 Go zobu wanib Pasowa. Go zobu maziaimai, go kolital Nasaret uzan alemen. Yesus go mogoi magun. Go Zerusalem uzan dareun. Gonugau memeg anag dual ereg Yesus Nou zaueim dareun ag go i abiu. 44 Goagal dabeleu enemen, Yesus go ipal duailel abai ereg waneu aimai, utei wanemen. Go gil betemen ebu, go Yesus piab tam. Guzenaimai, memeg anag dual go beteimai, Yesus nugau zaugul daremen wag itanai bitemen. 45 Go Yesus itanemen, itanemen. Piab tam gonun, kolital Zerusalem uzan itanai bitemen. 46 Zaug dual go itanai betei, gil ianai ainarai ebu, mogoi go Uwait nugau ecesab muranemen zau banou zaueim betei dareun pemen. Go kasai ze tapaimaranemen dudu* banban abai ereg ula hoboi dareun. Go betei hoboi daimai, go dudu zeze mina, doi daimai, gonug kolital zeze kanabarai dareun. 47 Go dudu gonugau ze doimai, go esilakemen. Gonugau igul naliu, gonun, gonug ze kolital awareun. 48 Gonugau memeg anag dual go Nou zaueim dareun betei uligaimai, esilakinar. Anag nug gonugau mogoi aureun, “Izal mogoi, na einen ig guzenai igul migem? Ig memen dual na en oigeb uhu mina, ig na itanize gil huia ai daremun.”

49 Yesus nug kolital awareun, “Ag einen iz itanile aidaremen? Ag go i abiu, iz izal mekai nugau zaueim darem” 50 Bo, memeg anag dual go ze zebigeg gonug awareun ag go i abiu.

51 Guzenaimai, go kolital gonugau memeg anag dual Nasaret uzan sesamarai beteun. Memeg anag dual agen Yesus ein salau ze auranemen unum sesamoraneu. Gonugau anag nug go ze unum gonugau ougab oug mai dareun. 52 Yesus go dabeleu naliu mui ban meun. Uwait mui, duailel mui, go go uligaimai, goagal oiagab oug hemen.

Copyright information for `BMH