aBuk Song 118:22
bKisim Bek 3:6
cBuk Song 110:1

Luke 20

Dudu ipal agen Yesus go gusig inug moroun aimai kanabemen.

1Ziwas tub ebu, Yesus go Nou zaueim duailel ze tapaimaraimai, Uwait nugau Ze Naliupet marai dareun. Uwait ula dacanemen dudu banban mui, kasai ze abai maranem dudu mui, gumaranem dudu banban ipal, agen alaimai, Yesus auremen, “Na ein gusig oimai, go igul guzenanem? Inug na gusig mizeun? Na ig aigen.”

3Yesus nug koli guzenai awareun, “Izan mui ag en kanabem. Iz ailan, Zon go ze ziwaraneun du, go Uwait nug gusig moroun ta, atai, dudu agen gusig moromen?”

5Guzenina, agzozou ze maimai, enemen, “Ig go ein ze aurab? Go Uwait nugau gusig ebu ze ziwaraneun emun, gonug aigamau, “Guzenaimai, ag einen agal oiagab petak ab tam.” 6Bo, ig go du nugau gusig ebu emun, e duailel agen ig aiwag sil iguebiag, noumab, einen, ag Zon go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du aimai gusig dabilanem.” 7Guzenaimai, goagen enemen, “Zon inug gusig moroun ig i abiu.”

8Yesus nug koli awareun, “Iz han, inug iz gusig milena, go igul guzenanem ag i awarai.”

Wain wai gumanemen dudu eg agal tatau ze.

(Matiu 21:33-46, Mak 12:1-12)

9Yesus nug go tatau ze duailel maraimai, awareun, “Du tub go wain wai maimai, dudu ipal go wai ebu salau mabun gau maraimai, salau mina mina, nug emgasag pulig betei ziwas asiu dareun. 10Wain dab wabun ziwas zuna, go wai atag du nug gonugau salau du tub go wain wai ebu salau mai daremen dudu waiagab ipal wain dab oi morobi, oi alabun en, palautendai, beteun. Bo, go wai gumei daremen dudu agen go salau du waimai, wain dab tamacag mui gaul palautoron, beteun. 11Guzenina, koli salau du tub palautendai, beteun. Go mui guzental waimai, eg moroimai, gaul palautoron, beteun. 12Guzenina, gonug koli tub palautendai, beteun. Go mui guzental guzenemen. Goagen go mui waimai, uzaneim hamacina, noun. 13Guzenina, go wain wai atag du nug eneun, ‘Iz erunai? Izal nagwai tutak izal oiab nug go en noumanem palautanai. Go gonugau ze doimai, i eg muramam.’ 14Guzenaimai, gonugau nag tutak palautendai, beteun. Go dudu agen gonugau mogoi uligaimai, agzozou enemen, ‘Go wai atag du nugau nag aleu. Gonugau memeg noumaba, gonug gonugau memeg nugau esab unum umau, gonun, ig go wemun, noumaba, e wain wai igual usalamau. Ke, ig guzenab.’ 15Guzenaimai, goagen go mogoi wain wai ebuan imai noimai, wai gasageim wina, noumeun.

Yesus nug kanabareun, ‘Go wain wai atag du nug go salau dudu erunaramau?
16Go alaimai, go salau dudu unum wagaraba, noumebi, go wain wai dudu ipal agal ebeagab ebu mamau.’”

Duailel go tatau ze doimai, enemen, “Go igul i guzenamau.”

17Yesus nug go gusig uligaraimai, kanabareun, “Go ze Devit nug getal sikut weun, gonugau zebigeg ein eu?

‘Go zau sanag zau macanemen dudu agen eg aimai, gasag memen. Ulis, go zau sanag ula ebuan zau gusig naliupet usaleun.’ a 
18Du in go zau sanag ebu arab tuaimai ebu alai numau, go duair unum kitkuatarai sibsib mamau. Go zau sanag nug du tub enib ebu numau, du go gue emwaibul pet usalamau.’”

Dudu agen aiwag Sisar murabun iboin ta, tam ta, aimai Yesus kanaboromen.

(Matiu 22:15-22, Mak 12:13-17)

19Kasai ze abai maranem dudu mui Uwait ula dacanemen dudu banban agen mui Yesus go ebutal gusig pataimai, auremen, einen, ag abiu go tatau ze goagal go igul en awareun. Goagen duailel uminaraimai, ag go ebu gusig patab tam.

20Guzenaimai, go dudu ipal gau maraimai, palautarena, alemen. Go dudu agen ig dudu naliu abun aimai polumaimai, Yesus pei daremen. Go ein ze polumaba, gusig pataimai, emgasag agal du banou ebu imai betabun aimai guzenemen. 21Go gau maremenin dudu agen alaimai, Yesus kanabai auremen, “Banou, ig abiu nait ze abai miganem, go petak. Ig abiu na dudu banban i uminaranem, na Uwait nugau igul tutak petak abai miganem. 22Nait dabeleu erunai pet? Moses nugau kasai ze ebu, ig Rom agal gumarabun du banou aiwag murabun iboin ta, tam ta?”

23Yesus nug koli goagal polu ze abiu maimai, awareun, “Iz aiwag tub abai milan. E aiwag ebu inugau dorog wanib mui dareu?”

Go agen koli auremen, “Sisar* nugau.”

25Yesus nug awareun, “Ein esab Sisar nugau go Sisar moron, ein esab Uwait nugau go Uwait muramamen.”

26Go duailel agal amiagab gonugau ze doimai gusig patabun iborain tam, ag gonugau ze awareun doimai, dabeleu asiu oi daremen.

Yesus nug dudu noumaimai, usamam en ze awareun.

(Matiu 22:23-33, Mak 12:18-27)

27Ipal Zuda agal dudu banban, wanimag Sadiusi*, agen enanem, dudu noumanem koli i usamam anem. Sadiusi dudu ipal agen alaimai, Yesus auremen, “Banou, Moses nugau kasai ze ebu guzenai sikut weun, ‘Du tub gonugau wau mogoi i morou noumai utei unaba, gonugau amag nug apag nugau wau oimai, mogoi muramau. Go mogoi go du noumeun nugau sul usalamau.’ 29Bo, ziwas tub du tub gonugau gelegul kwali a. Mogoi kaman air oimai, go mogoi i morou noumeun. 30Guzenina, gonugau amag nug air go oun. Go mui mogoi i morou noumeun. 31Guzenina, amag tub nug go air oun, go mui mogoi i morou noumeun. Guzenaital betei go dudu kwali go air tutak omen unum mogoi i morou, noumemen. 32Go dudu unum noumina, go air ses noumeun. 33Go air tutak dudu kwali agen omen, aiu ses noumemen duailel usamam ziwas ebu wasebi, go in nugau air damau? Em ebu, go dudu kwali noumemen agen air go tutak omen.”

34Yesus nug kolital awareun, “Ulis duailel awau daimai, ag petak duair egaramamen. 35Go duailel naliu ag noumaimai, aiu ses awau muzmuz dabun usamamen, ag koli i duair egaramamen. 36Ag Uwait nugau tibur sul usalaimai, koli i noumamamen. Ag noumaimai, usamamen ebu, ag Uwait nugau gelegul awau muzmuz damamen. 37Moses nug dudu noumemen, usamam en aneun. Ulis go ze araog dareu. Getal ab al a ginampet ebu elena, Moses go Banou wanib guzenai maimai, eneun,

“Abraham, Aisak, Zekop agal Uwait.” b 
38Gonugau ze nug ig abai migeun go enai, Banou go dudu noumemen agal Uwait tam, dudu muzmuz awau damamen agal Uwait. Gonugau ameg ebu go embigeg noumemen go unum awau darem.”

39Ipal kasai ze abai maranemen dudu agen enemen, “Du banou, go ze anem naliu.” 40Guzenaimai, du tub nug Yesus ze tub koli kanababun uminemen.

Kristus go in?

(Matiu 22:41-46, Mak 12:35-37)

41Yesus nug duailel awareun, “Einen duailel agen Kristus go Devit nugau Nag anemen? 42Devit go nugtal Buk Song ebu guzenai sikut waimai, eneun,

‘Uwait Banou nug, izal Banou aureun, “Na izal ebe naliu eiman hoboi damenag, izan nait iwai zaunar unum zilacaraimai, nait aram ebu pinsal damam.” ’ c 
44Devit go nugtal eneun, ‘Kristus go izal Banou’ gonun, erunaimai, agen go gonugau nag emen?”

Kasai ze abai maranem dudu agal igul.

(Matiu 23:1-36, Mak 12:38-40)

45Duailel go unum ze doi darena darena, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ag kasai ze abai maranem dudu agal igul suban pian. Go dudu go tibur galau naliu maimai, siksikai aidanem. Duailel agen go dudu abu ebu ta, igwanem empip ebu ta zoi piarena, ameagab taubib wanem, go dudu agen siksikanem. Go Zuda duailel agal gotulanemen zaueim ta, ee zabun zaueim ta zoimai, hubabun pip naliu wanem. 47Bo, go dudu goagen wab ailel polumaraimai, goagal zauan esab gaul oi unanem. Dudu ipal agal amiagab ebu mui go Uwait aurabun, ze asiu macanemen. Aiu ses, Uwait nug alai sisiarabun ziwas ebu, go dudu go uhu banou pet umam.”

Copyright information for `BMH