aAisaia 53:12

Luke 22

Dudu banban agan Yesus webiag, noumamau en dabeleu omen.

Zobu tub wanib Pasowa*, duailelbret zis tamacag mui zanem ziwas zoi darena, Uwait ula dacanemen dudu banban mui. Kasai ze abai maranem dudu mui agen duailel uminaraimai, Yesus webiag, noumamau en dabeleu wageimai omen.

Zudas nug Yesus dudu banban ebeagab marabun baib mareun.

(Matiu 26:14-16, Mak 14:10-11)

Zudas Iskariot go Yesus nugau tapaimoroun du tub. Satan nug Zudas ougab oug sieun. Guzenina, Zudas go Yesus mui ipal tapaimaraneu dudu daremen utaraimai, Uwait ula dacanemen dudu banban mui, dudu Nou Zau gumanemen mui waiagab betei Yesus erunai go agal ebeagab ebu marabun awareun. Goagen ze go doimai, siksikaimai, goagen aiwag murabun en ze patemen. Zudas go io aimai, go erunai Yesus, dudu banban agal ebeagab ebu marabun abu itanai dareun. Guzenaimai, tub ziwas duailel asiu i gotulanemen ebu, go ebeagab ebu marabun gumei dareun.

Yesus nug Pasowa ziwas ebu ee zabun empip kaseun.

(Matiu 26:17-25, Mak 14:12-21, Zon 13:21-30)

Go ziwasbret zis tamacag zanem ziwas zoun. Ziwas go ebu, Zuda duailel go sipsip zawai nag waimai, Uwait ulagwag manem biz ebu aganem, Guzenaimai, go ziwas zuna, Yesus nug Pita zaug Zon dual palautaraimai, guzenai awareun, “Ag beteiban, zobu wanib Pasowa ebu ee zabun empip suban kasan.”

Go agen koli auremen, “Ig eru ebu ee kasai mamam?”

10 Gonug koli awareun, “Ag go uzan bitabun ebu, du tub go ze uleimai, zumau, ag piaramau. Du go zaueim simau ebu sesamorai sian. 11 Sieiban, zau atag du auran, ‘Igual Banou nug na aizeu, izal tapaimaranemin dudu mui zobu ebu ee zabun zau empip eru ebu dareu?’ 12 Guzenai aurebi, go nug zau empip tub banou wag dareu abai maraba, ag go ebu igag ee zabun empip kasai macan.”

13 Go beteimai, Yesus nug awareun guzental uligaimai, go zaueim ee zabun empip suban kasemen.

Yesus nug ze wain muibret mui gonugau tapaimaraneu dudu mareun.

(Matiu 26:26-30, Mak 14:22-26, 1 Korin 11:23-25)

14 Pasowa ee zabun ziwas zuna, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu begurug sag abai ee zabun hobomen. 15 Gonug awareun, “Izal oiab nug ag abai ereg iz amegai e ee zaimai, petak aiu ses mu banou pet oimai, noumai. 16 Iz petak pet awarem. Iz go Pasowa ee koli i zai. Uwait e em gumabun araog alamau ziwas ebu go petak koli zai.”

17 Guzenaimai, Yesus nug gap oimai, Uwait ‘Ese-e’ auraimai, eneun, “E ze wain gap mui oiban, agtal agzozou zai zai tubmoro tubmoro han. 18 Iz petak awarem, iz koli e wain dab ebuan ze i zai. Aiu ses Uwait e em gumabun araog alamau, go petak iz koli zai.”

19 Guzenaimai, gobret oimai, Uwait ‘Ese-e’ auraimai, ebeg sil kakaimai, gonugau tapaimaraneu dudu maraimai, eneun, “Ag oiban, zan. E izal enim tabug. [Iz e igul guzenem pemen ag aiu ses iz en dabileiban, izal wanim ebu guzental betei guzenan.”

20 Ag ee zaimai,bret oun sultal, wain ze gap mui oimai, eneun, “E wain ze go izal esep, Uwait nugau baib awau go ebu pezai dareu, go ag marem, zan.]

21 Bo, du in iz izal iwai zaiar ebeagab ebu milamau, du go iz ibail go ereg hoboi dareu. 22 Du Nugau Nag go abu getal Uwait nug tapai moroun sesamorai unamau. Bo, go du nug gonugau iwai zaugul goagal ebeagab ebu mareun du go bisoua.”

23 Go guzenina, gonugau tapaimaraneu dudu agzozou enemen, “Go igul du inug guzenamau?”

Yesus nugau tapaimaraneu dudu agzozou in go banou en ze alalinar.

24 Yesus nugau tapaimaraneu dudu agzozou ze alalaimai, enemen, “In go ig ula ebu du banou?” 25 Yesus nug awareun, “Em e ebuan gumaranem dudu go duailel goagal salau dudu sul gumaranem. Go dudu banban agen enanem, ‘Ig igual duailel suban gumaranemun.’ 26 Ag izal duailel, ag go igul guzenian. Du ag ula ebu banou dareu go mogoi ginampet pet damau. Agal gumarabun du banou go salau du sul damau. 27 Du in go banou? Du go hoboi daimai, ee zabun ulaneu. Go du banou ta? Du ee waimai, oi alaneu. Go du banou ta? Du go hoboi daimai, ee zabun ulaneu go petak du banou. Bo, iz agal du banou iz ag ula salau du sul isanarem.

28 Iz ebilab uhu banou zuaneun, ag iz ibail umkoskos dacanemen, iz i utilai unanemen. 29 Ag guzenemen, izal mekai nug ag gumarabun gusig mileun sul izan han ag duailel ipal gumarabun gusig marem. 30 Aiu ses ag izal uzan hoboimai, izal eebiz ebuan ee mui, ze mui zamamen. Ag han gumaranem dudu agal biz ebu hoboimai, agtal Israel agal ug begurug agal igul sisiaramamen.”

Yesus nug Pita aureun, “Na ‘iz en i abiu’ amam.”

(Matiu 26:31-35, Mak 14:27-31, Zon 13:36-38)

31 Yesus nug eneun, “Saimon, Saimon. Satan nug ag wit dab wol ebu mina, wol nug wa hilaraneu sul na patai ulinizabun, Uwait nug aureun guzental igul mamau. 32 Iz nait ounab gusig mabun en Uwait auremin. Nait ounab koli iz en kekulaba, iz waiab alen, nagen koli nait salau zaunar agal oiagab gusig maren.” 33 Pita nug koli Yesus aureun, “Dubanou Ban, iz na ibaiz hiacaranem zau oug beteimai, noumabun darem.”

34 Yesus nug Pita koli aureun, “Iz petak pet aizem, Ulis umaum, toi i ulau ebu, nagen izal wanim wagemaimai, ziwas ainarai ebu, ‘Iz go du i abiu’ amam.”

Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu gusig ze awareun.

35 Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ziwas tub ebu iz ag Uwait nugau ze duailel awarabun palautaremin ebu, ag aiwag tub ta, zo nag ta, aramag galau ta i oi wanemenin, ag esab tub wabun en dabilemenin ta?”

Goagen koli enemen, “Ig esab tub en dabelab tam.”
36 Yesus nug koli awareun, “Ulis go igul atai, du in go aiwag mui ta, zo nag mui go umau. Du in go maulzag huia tamacag, go gonugau tibur galau tub dudu ipal maraba, gau mebi, go ebuan aiwag oimai, maulzag huia tub gau mamau. 37 Iz petak awarem, getal sikut waimai, enemen,

‘Goagen du go igul eg macanemen duailel mui tularai mamam.’ a 
38 Gonugau tapaimaraneu dudu agen koli enemen, “Dubanou Ban, maulzag huia aliag e dareu.”

Gonug koli awareun, “Ag ze go ban i macan, soan iboi.”

Yesus nug em manam wanib Oliv ebu Uwait aureun.

(Matiu 26:36-46, Mak 14:32-42)

39 Yesus uzan go uteimai, em manam tub wanib Oliv go ebu umkoskos bitaneun ebu beteimai, gonugau tapaimaraneu dudu agen go sesamor betemenin. 40 Go uzan beteimai, gonug guzenai awareun, “Ag umkoskos Uwait auran, Satan nug ag i polumaramau.”

41 Guzenaimai, go utaraimai, du tub nug ai oimai aiwag pulig amacendai, bitaneu sul ebu beteimai, gonug taubibuaimai, Uwait aureun. 42 Gonug eneun, “Mekai, nagental e uhu iz ebilab dareu zilagai en. Bo, na izal dabeleu i sesamoren, nait dabeleu tutak sesamor.” [ 43 Guzenina, Uwait nugau tibur nug Mesgai wageman alaimai, go gusig moroun. 44 Yesus go uhu banou wabun dabeleimai, Uwait gusig aureun. Guzenina guzenina, gonugau sibigel eseu sul nug em ebu noun.]

45 Go Uwait aurai mazicaimai, asaimai, betei gonugau tapaimaraneu dudu daremen ebu beteun. Go oiagab eg waimai, unum ninemen picareun. 46 Gonug asaraimai, awareun, “Ag einen gabuai daremen? Asaiban, Uwait auran. Guzenebi, Satan nug ag i polumaramau.”

Yesus webi, noumabun alai gusig patemen.

(Matiu 26:47-56, Mak 14:43-50, Zon 18:3-11)

47 Yesus nug gonugau tapaimaraneun dudu ze ze marena marena, dudu banban asiu, Zudas sesamorai betei Yesus gusig patabun betemen. Zudas go Yesus nugau tapaimorou du. Gonug amegai Yesus waugab beteimai, sibeg zukzukeun. 48 Yesus nug kanabeun, “Zudas, na Du Nugau Nag gonugau iwai zaugul agal ebeagab ebu marabun alai sibeg zukzukem ta?”

49 Gonugau tapaimaraneu dudu agen go igul guzenemen uligaimai, enemen, “Dubanou Ban, ig go abai malai mabun iboin ta?” 50 Guzenina, tub nug maulzag huia oimai, Uwait ula dacaneun du banou pet nugau salau du waimai gonugau dabug naliu eiman kuatai heun.

51 Yesus nug go igul uligaimai, awareun, “Go igul i guzenan.” Guzenaimai, gonug du gonugau dabug gau patai oi mina, koli gonugau dareun sul usaleun.

52 Guzenaimai, Yesus nug Uwait ula dacanemen dudu mui, dudu banban mui, Nou Zau gumanemen dudu mui awareun, “Ag malai mabun malai hog mui maulzag mui oimai, iz zob du sul ebe aram durub waimai, iwabun alemen ta? 53 Iz Nou Zaueim umkoskos ag abai ereg dacanemin, ag go ebu patilabun utanemen. Bo, ulis go agal ziwas. Em e ebuan umutanau go gusig aleu

Pita nug Yesus nugau wanib wageimai meun.

(Matiu 26:57-58, 69-75, Mak 14:53-54, 66-72, Zon 18:12-18, 25-27)

54 Guzenaimai, Yesus gusig patai oimai, Uwait ula dacaneu du banou pet nugau zaueim imai betemenin. Pita go sesamarai, wagei wageimai holoi holoi beteun. 55 Dudu ipal agen ab uzaneim zoromen, Pita go duailel ipal go ab ugei daremen ebu beteimai, ereg ab uge dareun. 56 Salau air tub nug ab al ebu gonugau siugual suban uligaimai, eneun, “Iz abiu du e go Yesus dual aidaneun du.”

57 Pita nug koli eneun, “Iz du go i abiu.”

58 Dai dai, du tub nug gonugau siugual uligaimai, eneun, “Na mui gonugau tapaimizeun du.”

Gonug koli eneun, “Iz gonugau tapaimileun du tam.”

59 Kolital dai dai du tub nug eneun, “E du go Yesus dual aidaneun. Iz gonugau zeu abemem, gonun, iz abiu go Galili agaigan du.”

60 Gonug gusig maimai, eneun, “Na go ze zemem go iz i abiu.”

Go guzenina ina, toi uleun.
61 Guzenina, Dubanou Ban nug kekulaimai, Pita uligoroun. Pita go Yesus nug getal aureun ze koli dabeleun. ‘Ulis umaum toi i ulau ebu, na izal wanim wagemaimai, iz go i abiu aimai ainarai ziwas ze mamam.’ 62 Go ze go dabilaimai, uzaneim noimai, bisou wina, banban weineun.

Yesus ze biabial kuai moroimai, busil esalausul omen.

(Matiu 26:67-68, Mak 14:65)

63 Go dudu Yesus gumei daremen agen go ze biabial kuai auraimai, busil esalausul omen. 64 Gonugau ameg tibur galau zig sil kulaimaimai, sibeg ebu waimai, kanabai auremen, “Na zemen, in nug na niweu?” 65 Goagen ze biabial kuaimai, ipal eg ze auremen.

Yesus go dudu banban amiagab tapai memen.

(Matiu 26:59-66, Mak 14:55-64, Zon 18:19-24)

66 Em wagena, umaseu, dudu banban mui, Uwait ula danemen dudu banban mui, kasai ze abai maranem dudu abai ereg tulaimai, ze sisiaranemen dudu banban ebu Yesus imai betemenin. 67 Goagen kanabai auremen, “Na Kristus, Uwait nug palautizena, alemen ta?”

Gonug koli awareun, “Bo, iz Kristus awaremin, agal oiagab petak i amau.
68 Izan koli ag kanabaremin, agen izal ze koli i ailamamen. 69 Ulis betei, aiu ses Du Nugau Nag go Uwait gusig banou mui gonugau ebeg naliu eiman hoboi damau.”

70 Goagen koli auremen, “Guzenaimai, na Uwait nugau Nag ta?”

Gonug koli awareun, “Io, ag zememen gotal, iz Uwait nugau Nag.”

71 Guzenina, go agen enemen, “Ig dudu ipal gumarai damun, goagen alai gonugau enibwag ze tub i mamam. Ein ze gonugau ogusau nug ze meun, domun. Gonugau ze gonugtal nug sisiai muramau.”

Copyright information for `BMH