aHosea 10:8

Luke 23

Yesus go Pailot waugab imai betemen.

1Dudu banban go unum asaimai, Yesus Pailot nugau ameg ebu imai beteimai, gonugau enib ebu ze polumaimai, enemen, “E du gonug igual duailel agal dabeleu eg wai maimai, awareun, ag Sisar aiwag i marabun ina, duanemun. Gonug eneu, iz Kristus, duailel gumarabun du banou aimai awaraneu. Guzenina, ig na wautab imai alem.”

3Pailot nug Yesus kanabai aureun, “Na Zuda, agal gumarabun du banou ta?”

Yesus nug eneun, “Go na anem gotal.”

4Pailot nug Uwait ula dacanemen dudu mui duailel tulai daremen mui awareun, “Iz e du nug igul eg tub meun i pem.”

5Go agen koli ze gusig maimai, guzenemen, “Gonug duailel amiagab igul eg abai maraneu. Go Zudia agaig uzan unum guzeneun. Go Galili agaig ebu bigegwaimai, ulis Zerusalem uzan guzenabun aleu.”

Yesus go Herot-Antipas waugab imai betemen.

6Pailot go ze go doimai, kanabareun, “E du go Galili agaig ebuan ta?” 7Go agen go Galili agaig ebuan emen doimai, go nug Herot waugab palautoroun. Herot go Galili agaig gumaneun du banou. Ziwas go ebu, go gonugau uzan uteimai, Zerusalem uzan betei dareun.

8Yesus go Herot waugab imai betena, Herot go Yesus uligaimai, banban siksikeun, Go einen Yesus nugau wanib duaneu, ziwas asiu go erunai piai aimai dareun. Go Yesus nug ipal igul ata atai guzeneun, piabun dabeleun. 9Guzenaimai, go nug Yesus ze asiu kanaboroun, Yesus nug ze tub koli aurab tam. 10Uwait ula dacanemen dudu agen simai, Yesus nugau enib ebu polu ze asiu memen. 11Herot gonugau malai dudu abai ereg, agen Yesus ir moroimai, ze biabial kuai asiu auremen. Guzenaimai, Herot nug gonugau malai dudu awarendai, gonugau tibur galau naliu Yesus arugai moroimai, koli Pailot waugab palautina, beteun. 12Herot zaug Pailot dual go getal iwai daremen, ulis go ziwas ebu go baib memen.

Pailot nug Yesus webiag, noumabun en awareun.

(Matiu 27:15-26, Mak 15:6-15, Zon 18:39—19:16)

13Herot nug Yesus koli Pailot waugab palautina, go nug Uwait ula dacanemen dudu banban mui, gumaranem dudu banban mui, duailel unum mui ularena, alai gotulina, Pailot nug awareun, “Agen du e koli iz waiab imai alaimai, duailel igul eg abai maraneu aimai ailemen. Iz agal amiagab kanabemin, iz gonug igul eg tub meun piab tam. 15Herot go mui guzental guzeneun. Yesus go nug igul eg meun uligeun zob, gonug iz sikut wai milaba, pem zob. E du go igul eg tub i meun, go einen gaul webi, noumamau? 16Izal malai dudu awaremin, busil esalausul oimai, utebi, unamau.” [ 17Agal igul, Pasowa zobu ebu umkoskos Pailot nug hiacaranem zauan du tub utena, unaneu.]

18Dudu unum agen ulaimai, enemen, “Barabas gaul utemen, unamau. Yesus wemen, noumamau.” 19(Getal go uzan dudu agal gumaraneun du banou al alalaimai, Barabas nug du tub wina, noumeun. Guzenina, go hiacaranem zau oug hina, dareun.)

20Pailot nug koli Yesus utebi, unabun duailel awareun. 21Duailel agen koli ulaimai, ze gusig memen, “Go a gegeulanau ebu wai memen, noumamau.”

22Pailot nug koli awareun, “Go ein igul eg meun? Iz go nug igul eg tub meun i pem. Go gaul wemun, i noumamau. Iz izal malai dudu awaremin, busil esalausuloimai, utebi, unamau.”

23Go agen koli kagagai ulaimai, enemen, “Go a gegeulanau ebu wai mebi, noumamau.” 24Guzenina, Pailot nug duailel agal ze sesamoreun. 25Pailot nug Barabas du tub wina, noumeun utena, go wanena, Yesus go malai dudu agal ebeagab ebu mareun.

Rom agal malai dudu agen Yesus a gegeulanau ebu webi, noumabun en imai betemen.

(Matiu 27:32-44, Mak 15:21-32, Zon 19:17-27)

26Rom agal malai dudu agen Yesus a gegeulanau ebu wabun abu ebu imai betena betena, du tub go Sairini uzanan ban uzan siabun aleun. Gonugau wanib Saimon. Abu ebu tuloroimai, gusig pataimai, Yesus nugtal gonugau a gegeulanau gamacai beteun go oimai, Saimon gamacai morona, Yesus sesamorai beteun. 27Duailel asiu Yesus sesamorai betemen. Go ula ipal ailel go uligaimai, oiagab eg wai mina, go en weinemen. 28Yesus nug koli kekulaimai, awareun, “Zerusalem ailel. Ag iz en oiagab egwaba, i manilman, ag agal geleagar en agtal en mui petak manilman. 29Ag e suban don, aiu ses go ziwas zumau ebu ag zemamamen, ‘Up ailel ag siksikamamen. Ailel ag mogoi i patemenin ag han siksikamamen. Ailel ag mogoi ap i zanem ag han siksikamamen.’ 30Go ziwas ebu,

duailel agen em manam banban awaramamen, ‘Ig alai, tonigai men.’ Ag em manam ginaginam mui awaramamen, ‘Ig alai, wagem migen.’ a 
31Ag du naliu guzental eg maranemen, ag du eg ebalagab ein igul guzenaranemen?”

32Du aliag go getal igul eg memen han Yesus mui noumabun go uzan ereg imaraimai betemenin. 33Go uzan wanib Golgota, wanib zebigeg go enai, ‘Eb gagalig gulam’. Go ebu zoimai, Yesus mui du aliag igul eg memen ereg a gegeulanau ainarai ebu asarai memen. Du tub Yesus nugau ebeg naliu eiman asai memen, tub ebeg nanai eiman asai memen. [ 34Yesus nug eneun, “Mekai, go igul guzenem, go i abiu, nagen go zigulin zilagai maren.”]

Go ziwas ebu, malai dudu agen onanem aiwag oimai, onaimai, gonugau ipal tibur galau ag doumai wabun guzenemen.
35Duailel go tapai daremen Yesus pei darena darena, gumaranem dudu banban agen go ir moroimai, ze biabial kuai auremen, “Go duailel ipal isanareun. Go Kristus du go Uwait nug palautendai, aleun zob, nugtal nug isanorou zob.”

36Rom agal malai dudu agen han go zoimai ze biabial kuai auraimai, wain ze munug moroimai, auremen, “Na petak Zuda duailel agal gumaranem du banou aba, na a gegeulanau uteiba, nonen.” 38Gonugau a gegeulanau tabagwab guzenai sikut wai memen, ‘E du go Zuda duailel agal gumaraneu du banou.’

39Du eg aliag go ereg a gegeulanau ebu asarai memen, tub nug Yesus ze biabial kuai guzenai aureun, “Na Kristus aba, nagtal nait enim isanoroib, ig isanigen.”

40Du tub nug zaug kagagai aureun, “Na Uwait uminorom ta? Ig unum uhu tutak om. 41Naigana go uhu om, go iboi, einen, naigana igul eg memun, naigana noumabun go iboi. E du go igul eg tub mab tam, go du naliupet go gaul ena noumabun iborain tam.” 42Guzenaimai, go nug koli Yesus aureun, “Yesus, aiu ses na ig gumigabun alamam ziwas ebu na iz en dabelen.”

43Yesus nug du go aureun, “Iz na petak baib mizem, ulis na iz ibail ereg Mesgai wag damam.”

Yesus noumeun.

(Matiu 27:45-56, Mak 15:33-41, Zon 19:28-30)

44Am gusig am ban ula, am elab tam, em unum umutai bete, amameg ainarai umusig. 45Am elab tam ebu, golaplap Nou Zau banou zaueim asai memen dareun ulatal bigaga noi betei aliag usaleun. 46Yesus nug ulaimai, eneun, “Mekai, ulis izal awau wes nait eben ebu mizem.” Go guzenaimai, go nugtal gonugau awau wes uteimai, go noumeun.

47Malai dudu agal gumaraneu du banou gue igul go uligaimai, Uwait nugau wanib ulagwag moroimai, eneun, “Petak pet, du e go igul eg i macaneu.”

48Duailel ag ein igul zuna, uligabun alai gotulemen, go igul go uligaimai, go agal oiagab banban eg wina, koli agal uzan utei wanemen. 49Yesus nugau zaugul mui ailel Galili agaig eiman Yesus sesamorai alemen go ereg tubaiman tapai darem, igul go guzenemen pei daremen.

Yesus nugau noumeun enib oi aizau ob oug memen.

(Matiu 27:57-61, Mak 15:42-47, Zon 19:38-42)

50Du tub gonugau wanib Zosep go Arimatea uzanan, Zudia agaig dacaneu. Go duailel amiagab du naliu dacaneu. Go Zuda gumaraneun dudu banban agal salau zaiag. 51Go dudu banban ipal agal dabeleu Yesus webi, noumabun emen agal ze sesamorab tam. Go Uwait e em gumabun koli alamau en gumei dacaneun. 52Du go, go Pailot waugab beteimai, Yesus nugau noumeun enib go oimai, aizau ob oug hiabun kanabeun. 53Guzenaimai, go nug Yesus nugau noumeun enib a gegeulanau ebuan oimai, tibur galau ausiau sil kuloroi moroimai, aizau ob oug memen. Aizau go aiwag banou oug kolilai elemen. Go oug getal du tub noumeun enib go aizau ob oug hiab tam. 54Fraide go, esab kasarabun ziwas ebu guzenemen. Ginam Zobu, go Zuda agal imabun ziwas.

55Go ailel getal Galili agaigan Yesus sesamorai alemen, go ereg Zosep sesamorai beteimai, go aizau ob oug Yesus nugau noumeun enib erunai mamau aimai uligai daremen. 56Guzenaimai, go ailel agen koli agal uzan beteimai, a nugau ilau sous naliu ziwabun kasai maimai, Zobu ziwas gonun, go kasai ze sesamoraimai, imemen.

Copyright information for `BMH