Luke 24

Yesus noumaimai, koli waseun.

1Ban zobu ebu, umaseutal pet ailel ag go a nugau ilau sous naliu go kasai memen oimai, Yesus nugau enib ebu ziorai murabun betemen. 2Beteimai, aiwag banou sil Yesus nugau aizau ob ogusau tapelai memen go ililai memen. 3Go peimai, go agen aizau ob oug simai, Yesus nugau noumeun enib i pemen. 4Goagen igul go guzeneun uligaimai, dabeleu asiu oi darena darena, Uwait nugau tibur aliag agal tibur galau ausiau pet pigaital, waiagab alai tapai daremen. 5Al hilanau banou nug go agal tibur galau ebu hilai darena, ailel go uminaimai, go agal doropag wanena, go em pei darena darena, tibur goagen awaremen, “Ag einen du awau dareu, dudu noumemen agal uzan itanai daremen? 6[Go e ebu i dareu, go usaimai waneun.] Ag ze go getal Galili agaig ebu daimai, awareun dabilan. 7‘Du Nugau Nag gusig pataimai, igul eg macanemen dudu agal ebeagab ebu marebiag, go agen go a gegeulanau ebu webi, noumamau. Gil ianai ainarai ebu go koli usamau.’”

8Guzeneun, ag ze go Yesus nug getal aneun dabelen.

9Guzenina, go ailel agen aizau ob uteimai, go gugeg uligemen unum dudu ipal mui gonugau tapaimaraneun dudu sai naliu gotulai daremen ebu beteimai awaremen. 10Go ailel agal wanimag go, Maria go Magdala uzanan, Zoana, Zems nugau anag Maria, ailel ipal abai ereg betemenin, agen gugeg go uligemen, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu awaremen. 11Bo, dudu go agal dabeleu go ailel eruab polu ze mem aimai, goagal oiagab petak i eun. [ 12Bo, Pita go ze doimai, usaimai, pigaital go aizau ob ebu beteimai, go aizau ob oug tibur galau ausiau sag aizau ob oug dareun uligeun. Go koli zau beteimai, gugeg go uligeun, dabeleu asiu oi dareun.]

Dubanou Ban nug gonugau tapaimaraneun dudu aliag Emaus uzan betemen ebu ameagab usaleun.

(Mak 16:12-13)

13Go ziwas ebu, Yesus nugau tapaimaraneun dudu aliag go em tub wanib Emaus uzan betemen. Go uzan eiman Zerusalem uzan betabun pulig tam. 14Agtal abu ebu beteimai, gugeg go usaleun ze zemai betemen. 15Zaug dual ze zemai bete beten, Yesus nug seiagab zoimai, sesamarai ereg betemenin. 16Go agen gonugau siameg suban abe murabun iborain tam. 17Yesus nug kanabeun, “Ag ein ze mai betemen?”

Gonug guzenai kanabena, go goagal oiagab oug uhu meun.
18Du tub nugau wanib Kliopas nug koli aureun, “Na tub uzanan du ulis Zerusalem uzan alemen, gonun, na gugeg go alin usaleun na i abiu ta?”

19Gonug koli kanabeun, “Ein gugeg alin usaleun?”

Go agen koli auremen, “Go igul Nasaret uzanan Yesus ebu guzenemen. Go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du banou. Uwait nugau amegwab mui, duailel unum agal ameagab gonugau salau mui ze mui gusig pet.
20Igual Uwait ula dacanemen dudu banban mui, gumiganemen dudu banban agen gusig pataimai, a gegeulanau ebu wina, noumeun. 21Igual dabeleu go gonug ig Israel duailel imaigabun aleu emun. Ulis umaseu gil ianai ainarai ebu igul tub usaleun. 22Ailel ipal ig ibaig ereg dacanem agen ig aigena, ig esilakemun. Goagen umaseu pet aizau ob ebu betemen. 23Go gonugau enib piab tam. Go agen koli alaimai, ig aigemen, Uwait nugau tibur agen, Yesus go koli waseun aigemen. 24Guzenina, igual dudu ipal go aizau ob ebu beteimai, ailel agen awaremen sultal uligemen. Go gonugau enib i pemen.”

25Guzenina, Yesus nug awareun, “Agal dabeleu naliu huia tamacag. Getal Uwait nugau ze doimai, awarememen dudu agen ze go memen, ag agal oiagab petak i eun. 26Ag i abiu ta? Kristus mu banou go oimai, aiu ses koli Uwait nugau gusig go umau.” 27Gonug Moses nugau ze eiman bigegwai awaraimai, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu ipal agal ze mui awareun. Gonug nug en sikut wemen ze zebigeg unum awareun.

28Go Emaus uzan waugab zoimai, Yesus go i imeu, go abu tub eiman bitabuneun. 29Go agen go dual ereg dabun gusig pataimai, auremen, “Em mazieu, gonun, na igag ereg noi ninab, na i unamam.” Guzenina, go simai, go abai ereg dareun.

30Ee zabun ziwas, Yesus nugbret oimai, Uwait ‘Ese-e’ auraimai,bret peliaimai, go dudu aliag mareun. 31Go igul guzeneun, uligaimai, go abiu memen go Yesus sag. Guzenaimai, goeimantal kaieun. 32Guzenendai, agzozou enemen, “Ig abu ebu alemun, go nug ze go zebigeg Uwait nugau ze outaimai aigeun, go ziwas ebutal igual oigeb aseun.”

33Zaug dual ze go ze maimai, go ziwas ebutal asaimai, Zerusalem uzan koli betemen. Beteimai, Yesus nugau tapaimaraneun dudu sai naliu mui, zaiagar ipal abai ereg zaueim gotulai daremen ebu betei piaremen. 34Go zaueim daremen dudu agen go dudu aliag awaremen, “Petak pet, Dubanou Ban go koli waseun. Saimon-Pita go uligeun.” 35Guzenaimai, du go agen koli igul go abu ebu usaleun unum awaremen. Go agen enemen, “Gonugbret peliaimai migena, ig go abe moromun.”

Yesus nugau tapaimareun dudu go unum Yesus uligemen.

(Matiu 28:16-20, Mak 16:14-18, Zon 20:19-23, Aposel 1:6-8)

36Dudu go agen igul go pemen ze mina mina, Yesus nugtal go daremen ula ebu zoimai, [awareun, “Agal oiagab iau selai damau.”]

37Go agen esilakaimai, uminemen, einen, goagal dabeleu go eb uligem emen. 38Gonug koli awareun, “Ag einen, esilakaimai, uminemen? Einen ag dabeleu asiu oi daremen? 39Ag izal ebe aram e uligan, e izan zoi darem. Ag izal ebe pataimai, ag abe mamamen. Eb agal enimag iz peilemen sul tam.”

[
40Go guzenai awaraimai, gonugau ebeg arab mui abai mareun.] 41Go gaul siksikemen. Bo, goagal oiagab petak ab tam, go dabeleu asiu oi daremen. Gonug kanabeun, “Ag ee ipal zabun dareu ta?” 42Go agen karuk eleun oi alai moromen. 43Go nug karuk go oimai, go agal ameagab ebu zena, uligemen.

44Gonug awareun, “Iz e igul getal ag abai ereg daimai, ze go awaremin. Go igul getal iz en Moses nugau kasai ze sikut mui, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ze mui, Buk Song ebu sikut wemen usalamaun awaremin, ulis petak usaleu.”

45Gonug goagal dabeleu outai maren Uwait nugau ze awareun go abiu memen. 46Gonug awareun, “Ze go ebu guzenai sikut wemen, ‘Kristus go mu banou oimai, noumaimai, koli gil ianai ainarai ebu usamau.’ 47Gonugau wanib ebu gonugau ze duailel marebi, agal oiagab kekulaba, Uwait nug agal zigulin zilagai maramau. Ag go salau Zerusalem uzan bigegumamen. 48Ag e igul ameag nug pemen, emgasag unum betei awaran. 49Go Ah Wes izal Mekai nug ag marabun baib mareun, go izan palautai, ag ebalagab alamau. Ag Zerusalem uzan dabi dabi, go Ah Wes nug alai ag gusig maramau.”

Uwait nug Yesus Mesgai wag imai sieun.

(Mak 16:19-20, Aposel 1:9-11)

50Yesus nug gonugau tapaimaraneun dudu imarai, Betani uzan beteun. Go ebu gonugau ebeg wag maimai, gonugau tapaimaraneun dudu suban dabun en ze awa awarai utarai waneun. [Uwait nug go Mesgai wag imai sieun.] 52Guzenina, gonugau tapaimaraneun dudu oiagab siksikai mui, koli Zerusalem uzan betemenin. 53Go umkoskos Nou zaueim daimai, Uwait auraimai, ulagwag moroi daremen.

Copyright information for `BMH