Luke 24

Yesus noumaimai, koli waseun.

Ban zobu ebu, umaseutal pet ailel ag go a nugau ilau sous naliu go kasai memen oimai, Yesus nugau enib ebu ziorai murabun betemen. Beteimai, aiwag banou sil Yesus nugau aizau ob ogusau tapelai memen go ililai memen. Go peimai, go agen aizau ob oug simai, Yesus nugau noumeun enib i pemen. Goagen igul go guzeneun uligaimai, dabeleu asiu oi darena darena, Uwait nugau tibur aliag agal tibur galau ausiau pet pigaital, waiagab alai tapai daremen. Al hilanau banou nug go agal tibur galau ebu hilai darena, ailel go uminaimai, go agal doropag wanena, go em pei darena darena, tibur goagen awaremen, “Ag einen du awau dareu, dudu noumemen agal uzan itanai daremen? [Go e ebu i dareu, go usaimai waneun.] Ag ze go getal Galili agaig ebu daimai, awareun dabilan. ‘Du Nugau Nag gusig pataimai, igul eg macanemen dudu agal ebeagab ebu marebiag, go agen go a gegeulanau ebu webi, noumamau. Gil ianai ainarai ebu go koli usamau.’”

Guzeneun, ag ze go Yesus nug getal aneun dabelen.

Guzenina, go ailel agen aizau ob uteimai, go gugeg uligemen unum dudu ipal mui gonugau tapaimaraneun dudu sai naliu gotulai daremen ebu beteimai awaremen. 10 Go ailel agal wanimag go, Maria go Magdala uzanan, Zoana, Zems nugau anag Maria, ailel ipal abai ereg betemenin, agen gugeg go uligemen, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu awaremen. 11 Bo, dudu go agal dabeleu go ailel eruab polu ze mem aimai, goagal oiagab petak i eun. [ 12 Bo, Pita go ze doimai, usaimai, pigaital go aizau ob ebu beteimai, go aizau ob oug tibur galau ausiau sag aizau ob oug dareun uligeun. Go koli zau beteimai, gugeg go uligeun, dabeleu asiu oi dareun.]

Dubanou Ban nug gonugau tapaimaraneun dudu aliag Emaus uzan betemen ebu ameagab usaleun.

(Mak 16:12-13)

13 Go ziwas ebu, Yesus nugau tapaimaraneun dudu aliag go em tub wanib Emaus uzan betemen. Go uzan eiman Zerusalem uzan betabun pulig tam. 14 Agtal abu ebu beteimai, gugeg go usaleun ze zemai betemen. 15 Zaug dual ze zemai bete beten, Yesus nug seiagab zoimai, sesamarai ereg betemenin. 16 Go agen gonugau siameg suban abe murabun iborain tam. 17 Yesus nug kanabeun, “Ag ein ze mai betemen?”

Gonug guzenai kanabena, go goagal oiagab oug uhu meun.
18 Du tub nugau wanib Kliopas nug koli aureun, “Na tub uzanan du ulis Zerusalem uzan alemen, gonun, na gugeg go alin usaleun na i abiu ta?”

19 Gonug koli kanabeun, “Ein gugeg alin usaleun?”

Go agen koli auremen, “Go igul Nasaret uzanan Yesus ebu guzenemen. Go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du banou. Uwait nugau amegwab mui, duailel unum agal ameagab gonugau salau mui ze mui gusig pet.
20 Igual Uwait ula dacanemen dudu banban mui, gumiganemen dudu banban agen gusig pataimai, a gegeulanau ebu wina, noumeun. 21 Igual dabeleu go gonug ig Israel duailel imaigabun aleu emun. Ulis umaseu gil ianai ainarai ebu igul tub usaleun. 22 Ailel ipal ig ibaig ereg dacanem agen ig aigena, ig esilakemun. Goagen umaseu pet aizau ob ebu betemen. 23 Go gonugau enib piab tam. Go agen koli alaimai, ig aigemen, Uwait nugau tibur agen, Yesus go koli waseun aigemen. 24 Guzenina, igual dudu ipal go aizau ob ebu beteimai, ailel agen awaremen sultal uligemen. Go gonugau enib i pemen.”

25 Guzenina, Yesus nug awareun, “Agal dabeleu naliu huia tamacag. Getal Uwait nugau ze doimai, awarememen dudu agen ze go memen, ag agal oiagab petak i eun. 26 Ag i abiu ta? Kristus mu banou go oimai, aiu ses koli Uwait nugau gusig go umau.” 27 Gonug Moses nugau ze eiman bigegwai awaraimai, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu ipal agal ze mui awareun. Gonug nug en sikut wemen ze zebigeg unum awareun.

28 Go Emaus uzan waugab zoimai, Yesus go i imeu, go abu tub eiman bitabuneun. 29 Go agen go dual ereg dabun gusig pataimai, auremen, “Em mazieu, gonun, na igag ereg noi ninab, na i unamam.” Guzenina, go simai, go abai ereg dareun.

30 Ee zabun ziwas, Yesus nugbret oimai, Uwait ‘Ese-e’ auraimai,bret peliaimai, go dudu aliag mareun. 31 Go igul guzeneun, uligaimai, go abiu memen go Yesus sag. Guzenaimai, goeimantal kaieun. 32 Guzenendai, agzozou enemen, “Ig abu ebu alemun, go nug ze go zebigeg Uwait nugau ze outaimai aigeun, go ziwas ebutal igual oigeb aseun.”

33 Zaug dual ze go ze maimai, go ziwas ebutal asaimai, Zerusalem uzan koli betemen. Beteimai, Yesus nugau tapaimaraneun dudu sai naliu mui, zaiagar ipal abai ereg zaueim gotulai daremen ebu betei piaremen. 34 Go zaueim daremen dudu agen go dudu aliag awaremen, “Petak pet, Dubanou Ban go koli waseun. Saimon-Pita go uligeun.” 35 Guzenaimai, du go agen koli igul go abu ebu usaleun unum awaremen. Go agen enemen, “Gonugbret peliaimai migena, ig go abe moromun.”

Yesus nugau tapaimareun dudu go unum Yesus uligemen.

(Matiu 28:16-20, Mak 16:14-18, Zon 20:19-23, Aposel 1:6-8)

36 Dudu go agen igul go pemen ze mina mina, Yesus nugtal go daremen ula ebu zoimai, [awareun, “Agal oiagab iau selai damau.”]

37 Go agen esilakaimai, uminemen, einen, goagal dabeleu go eb uligem emen. 38 Gonug koli awareun, “Ag einen, esilakaimai, uminemen? Einen ag dabeleu asiu oi daremen? 39 Ag izal ebe aram e uligan, e izan zoi darem. Ag izal ebe pataimai, ag abe mamamen. Eb agal enimag iz peilemen sul tam.”

[
40 Go guzenai awaraimai, gonugau ebeg arab mui abai mareun.] 41 Go gaul siksikemen. Bo, goagal oiagab petak ab tam, go dabeleu asiu oi daremen. Gonug kanabeun, “Ag ee ipal zabun dareu ta?” 42 Go agen karuk eleun oi alai moromen. 43 Go nug karuk go oimai, go agal ameagab ebu zena, uligemen.

44 Gonug awareun, “Iz e igul getal ag abai ereg daimai, ze go awaremin. Go igul getal iz en Moses nugau kasai ze sikut mui, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ze mui, Buk Song ebu sikut wemen usalamaun awaremin, ulis petak usaleu.”

45 Gonug goagal dabeleu outai maren Uwait nugau ze awareun go abiu memen. 46 Gonug awareun, “Ze go ebu guzenai sikut wemen, ‘Kristus go mu banou oimai, noumaimai, koli gil ianai ainarai ebu usamau.’ 47 Gonugau wanib ebu gonugau ze duailel marebi, agal oiagab kekulaba, Uwait nug agal zigulin zilagai maramau. Ag go salau Zerusalem uzan bigegumamen. 48 Ag e igul ameag nug pemen, emgasag unum betei awaran. 49 Go Ah Wes izal Mekai nug ag marabun baib mareun, go izan palautai, ag ebalagab alamau. Ag Zerusalem uzan dabi dabi, go Ah Wes nug alai ag gusig maramau.”

Uwait nug Yesus Mesgai wag imai sieun.

(Mak 16:19-20, Aposel 1:9-11)

50 Yesus nug gonugau tapaimaraneun dudu imarai, Betani uzan beteun. Go ebu gonugau ebeg wag maimai, gonugau tapaimaraneun dudu suban dabun en ze awa awarai utarai waneun. [Uwait nug go Mesgai wag imai sieun.] 52 Guzenina, gonugau tapaimaraneun dudu oiagab siksikai mui, koli Zerusalem uzan betemenin. 53 Go umkoskos Nou zaueim daimai, Uwait auraimai, ulagwag moroi daremen.

Copyright information for `BMH