aLo 8:3
bLo 6:13
cBuk Song 91:11-12
dLo 6:16
eAisaia 61:1-2

Luke 4

Satan nug Yesus bimag peun.

1Yesus go Zon nug ze ziorena, Zordan Ze eiman Ah Wes mui gasag zondai, Ah Wes nug go du tamacag uzan em ula ebu imai, beteun. 2Go du tamacag uzan em ula ebu, gil 40 go ee tamacag dareun daren daren, Satan nug Yesus bimag peun. Ziwas go ebu go ee tub zab tam. Go we banou weun.

3Satan go Yesus dareun ebu zoimai, aureun, “Na, Uwait nugau Nag aba, na aiwag e auremen,bret kekulaba, zen.” 4Yesus nug kolital Satan aureun, “‘Uwait nugau ze eim eneu,

‘Dubret sag zaimai, awau i damau.’” a 
5Guzenaimai, Satan nug kolital Yesus imai aimai, em baru ebu wag imai simai, em unum abai moroimai, aureun, “Na iz ulapwag milemen, na e em ebuan gusig mui, e em han, go ece naliu unum na mizai. Na iz ulapwag milemen, e em Uwait nug iz mileun na uligem, ulis izan go unum na mizai.” 8Yesus nug kolital Satan aureun, “Uwait nugau ze eneu,

‘Na nait Banou tutak ulagwag moren. Na Uwait nugau salau tutak muramam.’” b 
9Guzenaimai, Satan nug kolital Yesus imai aimai, Zerusalem Nou zau banou wag simai maimai, aureun, “Ke, na Uwait nugau Nag aba, nagaces go eiman kuanai nonen. 10Uwait nugau ze eim eneu,

‘Uwait nug gonugau tibur na en awaraba, na iau imaiz numam.
11Go agen nait eben tubaim tubaim patizaimai, ibaiz numam. Guzenebiag aiwag tub nug na aram i wamau.’” c 
12Yesus nug kolital aureun, “Go don, Uwait nugau ze eim eneu,

‘Na nait Banou, Uwait i bimag pen.’” d 
13Guzenaimai, Satan go Yesus utei waneun. Unum utei unab tam, go aiu ses Yesus kolital bimag piabun gumei dareun.

Yesus go Galili agaig salau bigegweun.

(Matiu 4:12-17, Mak 1:14-15)

14Guzenaimai, Yesus go Uwait nugau Ah Wes gusig ban mui Galili agaig koli beteun. Duailel gonugau salau meun ze awarina, unum em unum donar. 15Go umkoskos duailel agal gotulanemen zaueim Uwait nugau ze awarina, duailel unum gonugau ze doimai, Yesus nugau wanib wag muranem.

Nasaret uzanan duailel agen Yesus semuranem.

(Matiu 13:53-58, Mak 6:1-6)

16Guzenaimai, Yesus go getal Nasaret uzan daimai ban meun, Imabun gil zobu ebu, gonugau igul guzenaneun sul, go gotulanemen zaueim sieun. Go asaimai, Uwait nugau ze duailel amiagab nanalabun beteun. 17Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Aisaia nugau agau oi moromen. Gonug go agau olineun memen, waipaimai, sikut guzenai dareun nanalai mareun.

18“Uwait nugau wes iz ibail dareu, einen, nugtal iz duailel eg wemen mui ece tamacag duailel han Uwait nugau Ze Naliupet awarabun palautilen, alemin. Ag hiacaranem zau oug danemen dudu ag hiacaranem zau oug ute, alian. Ag ameag tapeleun dudu ag ulis suban abu pian. Uwait nugtal iz palautilen, dudu salau eg mai daremen kolital imarabun, alemin. 19Ziwas go ebu Uwait Banou nug gonugau duailel igul eg ebuan imarabun zou.” e 
20Guzenai nanalaimai, koli go agau olinaimai, gumaneun du moroimai, go betei hoboun. Go gotulai daremen duailel unum goagal amiag nug Yesus sag uligemen. 21Gonug awareun, “Ag ulis doi darena, iz e ze nanalai marem domen. Go ze ulis petak zou.”

22Duailel go Yesus ogusau ebuan ze naliu doimai, gonugau wanib wag moroimai, go ze naliu awareun, dabeleu asiu omen. Guzenaimai, agzozou zemenar, “Go Zosep nag ta?”

23Yesus nug kolital awareun, “Petak pet, ag iz go ze guzenai ailamamen, ‘Na ebeu kasaranem du, na nagtal koli nait enim suban kasen.’ Ag iz guzenai ailamamen. ‘Go igul Kapaneam uzan igul ata atai guzenemen sul, go ig domun sul nait uzan guzenaital guzenen.’ 24Iz ag petak pet awarem, duailel go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du gonugau uzan ebu gonugau ze i duanem.

25Ag suban don, getal Israel agal em ebu, Elaiza dareun ziwas ebu, ipal wab ailel asiu daremen. Ziwas go ebu wai ainarai geil wasolig ze tub emes wageiman nuab tam, go ziwas ebu we ziwas banou em unum iboreun. 26Guzenaimai, Uwait nug Elaiza Israel air tub ebu palautab tam, go Elaiza uzan tub wanib Sarepat, Saidon em go ebu, wab air tub dareun ebu palautoroun. 27Guzenaimai, go ziwas ebu Uwait nugau ze doimai, awaraneun du Elisa dareun ebu, Israel duailel asiu go ebeu leprosi mui eg mareun daremen, go du tub naliu mab tam. Neaman go tutak, Siria agaig ebuan du tutak suban meun.” Yesus nug guzenai awareun.

28Duailel go unum gotulai daremen, go ze go doimai, aiag sisileun. 29Goagen asaimai, Yesus suebi, uzan eiman em anegwa ebu gelez nuabun suoroi betemen. Go uzan tub em manam waugab imai betemen. Go eiman suebi, gelez nuabun aimai, imai betemen. 30Goagen go guzenina, gonug goagal unig oug zilaraimai, waneun. Goagen go uligemen, go gusig mui, gonun, gaul pei darena, waneun.

Yesus nug du tub go wes eg mui kasoroun.

(Mak 1:21-28)

31Yesus Galili agaig Kapaneam uzan betei dareun. Zobu tub ebu, go gonun duailel Uwait nugau ze go ebu marai dareun. 32Gonun duailel gonugau ze doimai, esilakinar. Einen, go du tub wanib mui guzenai ze awarendai, donar. 33Gotulanemen zau, gonun, du tub go wes egonou ougab dareun. Go banban pie aimai, eneun, “Nasaret uzanan Yesus, na ig erunigabun alem? Na ig eg migabun alem ta? Iz na en abiu, na du naliupet tuguianau pet Uwait nug eiman alemen.” 35Yesus nug wes eg gusig ze aureun, “Na soen, du go utei, alien.” Wes eg go du go ougab oug dareun, utei unabun aimai, duailel amiagab du gue em ebu amaicaimai, go eg murab tam, gaul utei unar.

36Duailel ag go igul meun uligaimai, esilakaimai, agzozou guzenai zeminar, “Go ein ze? Go du gonugau gusig em ebuan wes eg asiu gusig ze awarendai, go gonugau ze doimai, dudu agal oiagab dacanemen utarai unanem.” 37Guzenaimai, Yesus nugau salau meun ze em unum iboreun.

Yesus nug duailel asiu ebeu a kasareun.

(Matiu 8:14-17, Mak 1:29-34)

38Yesus go duailel abai agal gotulanemen zaueim daremen utaraimai, du tub Saimon nugau zau beteun. Saimon nugau tanau air go ebeu enib zabeg mui, gabuai dareun. Duailel go Yesus air go kasurabun auremen. 39Yesus nug Saimon nugau tanau air ebeu mui gabuai dareun waugab simai tapai daimai, go ebeu gusig ze aureun. Aurina, go ebeu pigai utei waneun. Air ebeu go uteimai waneun, air go gue asaimai, ipal dudu agal ee mis maimai, gumarai dareun.

40Am nondai, dudu goagal zaiagar ebeu eg mui Yesus waugab imarai alina, Yesus nug ebeg sil ebeu dudu tutak tutak goagal gagaliag ebu minarai, agal ebeu eg kasarena, naliu memen. 41Wes eg go ebeu dudu asiu ebalagab danemen, go unum utei wanemen. Wes eg go agen pieaimai, enemen, “Petak, na Uwait nugau Nag.”

Yesus nugau gusig ze nug wes eg agal oiagsau tapelai maren, goagen koli aurabun iborain tam. Einen, go abiu Yesus go Uwait nugau Nag.

Yesus nug uzan ata atai aidaimai, Uwait nugau ze duailel unum abaimaraneu.

(Mak 1:35-39)

42Umaseu pet, Yesus dareun uzan uteimai, uzan tub du zepag tamacag ebu beteun. Duailel ag go itanemen. Itanai betei uligaimai, go go waugab betemen. Go go waugab beteimai, goagen go utebi, unabun iborain tam. 43Gonug kolital awareun, “Iz ipal uzan Uwait nugau ze betei abai marai. Go bigegun Uwait nug iz palautilen, alemin.”

44Guzenaimai, Zudia agaig gotulanemen zaueim unum, Uwait nugau ze betei abaimareun.

Copyright information for `BMH