Luke 5

Yesus gonugau tapaimarabun dudu egareun.

1Gil tub ebu, Yesus go Galili Ze Unig, (go ze unig gonugau wanib tub Genesaret) go go ze gasag tapai darena, duailel go Uwait nugau ze marena, duabun, Yesus susuorona, go holoi holoi ze gasag beteun. 2Yesus go tebil aliag go ze gasag us nogoug ebu daremen uligeun. Go tebil atag dudu go tebil wageiman nuanaimai, goagal karuk wanemen zo ulusai daremen. 3Yesus nug Saimon nugau tebil wag simai, Saimon aureun, tebil ze unig ebu suoraba, betabun aureun. Guzenaimai, go gue tebil go eiman simai hoboimai, duailel Uwait nugau ze marai dareun.

4Yesus nug duailel Uwait nugau ze marai daimai, Saimon aureun, “Tebil ze unig ban ula oi beteiban, nait zaunar abai koli karuk wanemen zo amahaimai, karuk umamen.”

5Saimon nug Yesus kolital aureun, “Dubanou Ban, ulis umaum ig karuk wanemen zo hemun hemun, ig karuk ginam tub wab tam. Ulis na anem, gonun, iz kolital hiai.” 6Yesus nugau ze sesamorai, goagal karuk wanemen zo hina, nuna, karuk asiu go zo oug kameun, wabun iborain tam, agal zo bigag amoroi eun. 7Guzenina, goagen zaiagar tebil tub ebu daremen ularena, alemen. Go zo karuk asiu mui patai keuina, go tebil aliag ebu karuk asiu pet usaleun, karuk agal uhu nug go tebil ze unig oug nuamoroi eun. 8Saimon-Pita go karuk go uligaimai, banban umineun. Gonug go igul uligaimai, go Yesus waugab zoimai, taubibiaimai, Yesus aureun, “Dubanou Ban, na iz utilai, alien. Einen, iz igul eg manem du.” Gonugau zaugul ereg daremen, go mui ereg go igul uligaimai, banban uminemen. 10Zebedi nugau gelegul aliag, Zems zaug Zon dual, go Saimon dual ereg aidanemen, go igul uligaimai, esilakinar. Yesus nug Saimon-Pita aureun, “Na umin ien, na e karuk ulis om sul, aiu ses na duailel guzenai imaramam.”

11Guzenaimai, go goagal tebil go ze gasag oi betei maimai, go ecesab unum uteimai, go Yesus sesamorai wanemen.

Yesus nug du tub ebeu leprosi mui suban meun.

(Matiu 8:1-4, Mak 1:40-45)

12Ziwas tub ebu, Yesus go ban uzan tub beteun. Go uzan du tub ebeu eg leprosi mui dareun. Go du go alai Yesus peimai, taubibiaimai, Yesus aureun, “Dubanou Ban, na izal sui eg oiai milabun iboin, bo, nait dabeleu eiman guzenen. Na iz kasilemen, iz naliu manai.” 13Yesus nug bisou peimai, du gonugau gagalig pataimai, aureun, “Izan aizem, na naliu mamam.” Ziwas go ebutal, du gonugau leprosi sug unar. 14Yesus nug du go gusig ze aureun, “Iz e igul guzenem na betei ipal duailel i awaren. Bo, na Uwait ula dacaneun du waugab beteimai, nait enim naliu usaleun abai moromen, peizamau. Peizaba, na Moses nugau kasai ze sesamoraiba, egun oimai, Uwait ulagwag moromen, go petak duailel unum abiu mamam, na koli naliu usalemen.

15Du go Yesus nug ze aureun sesamorab tam, go beteimai, duailel unum awareun. Duailel asiu go ze go doimai, go Yesus gonugau ze duabun mui, agal ebeu kasarabun han, alemen. 16Yesus nug Uwait aurabun go em duailel i dacanemen ebu beteimai, Uwait auraneu.

Yesus nug du tub arab ebeg noumeun, unabun iborain tam, kasoroun.

(Matiu 9:1-8, Mak 2:1-12)

17Gil tub ebu, Yesus go Uwait nugau ze duailel marena marena, Parisi* dudu banban ipal mui kasai ze tapaimaranemen dudu mui, go unum Galili agaig ebuan mui, Zudia agaig ebuan han, Zerusalem ban uzanan mui ereg alaimai, go go ebu hoboi daremen. Banou nugau gusig Yesus ebu dareun, go duailel ebeu mui, kasarabun iboin. 18Guzenendai, ipal dudu agen du tub biz ebu maimai, Yesus waugab gamacaimai alemen. Go du gonugau enib unum noumeun, go usai unabun iborain tam. Go du go gamacaimai, Yesus zaueim dareun ebu waugab si maporoi. 19Zaueim duailel asiu darena, go zau og eiman siabun iborain tam. Guzenaimai, dudu goagen zau zag pazawa wag simai, go zau zag bigacaimai, go wageiman ebeu du go Yesus tapai dareun ebu waugab mina, noun. 20Yesus nug agal oiagab petak emen uligaimai, go ebeu du go aureun, “Zai, nait igul eg zilagai mizem.”

21Go Parisi dudu mui kasai ze tapaimaranemen dudu han agzozou dabilemenin, “E ein igul? E ein du nug Uwait nugau pip ou? Em ebuan du tub nug go igul eg zilagai abun iborain tam. Uwait nugtal petak go igul eg zilagai marabun iboin.”

22Yesus goagal dabeleu oiagab oug abiu maimai, awareun, “Ag agal oiagab oug einen go dabeleu oi daremen? 23Iz ein ze mabun iboin, ein ze mabun iborain tam? ‘Nait igul eg zilagai mizem,’ iz guzenai zemai ta, ‘Na asaimai, unamam,’ iz guzenai zemai ta? Iz ein ze zemai, ag agal oiagab iz en petak amamen? 24Bo, ag Du Nugau Nag go wanib mui, go e em ebuan igul eg zilagabun iboin abiu mabun iz guzenai.” Guzenaimai, gonug go du gonugau ebeg arab noumeun aureun, “Izan aizem, na asaimai, nait biz oiba, nait uzan alien!”

25Yesus nug du go guzenai aurina, go pigai asaimai, duailel unum gotulai daremen amiagab go gonugau biz oimai, Uwait ulagwag moroimai, gonugau uzan unar. 26Go wanena, go duailel go unum esilakaimai, uminaimai, go Uwait nugau wanib wag maimai, enemen, “Ig ulis igul tub atai uligem.”

Liwai go Yesus sesamorai unar.

(Matiu 9:9-13, Mak 2:13-17)

27Go igul guzenaimai, Yesus go beteimai, du tub wanib Liwai go duailel agaltakis aiwag waneun, gonugau salau pataneun zaueim hoboi darena, uligeun. Yesus nug Liwai aureun, “Na alai, iz sesamilen.” 28Guzenai aurina, Liwai asaimai, esab unum uteimai, Yesus sesamorai unar.

29Ziwas tub ebu, Liwai go Yesus dual gonugau zaueim beteimai, ee zai daremen. Gonugau zaueim gonugau salau zaugul mui ipal dudu abai mui gotulaimai, Yesus dual ee zemen. 30Ipal Parisi dudu mui kasai ze tapaimaranemen dudu goagen ze asiu maimai, Yesus nugau tapaimaraneun dudu kanabaremen, “Ag einen aiwag wanemen dudu mui dudu igul eg macanemen abai ereg ee zemen?”

31Yesus go ze doimai, go nug kolital awareun, “Dudu go ebeu tamacag, go ebeu kasaraneun du waugab i bitanemen. Du in go ebeu a sag go ebeu kasaraneun du waugab bitaneu. 32Guzenai sul, iz duailel igul naliu macanemen ularabun alab tam. Iz duailel igul eg macanemen goagal oiagab ailabun alemin.”

Ee ur mabun nugau ze.

(Matiu 9:14-17, Mak 2:18-22)

33Dudu ipal agen Yesus kanaboromen, “Zon nugau tapaimaraneun dudu go umtabag ee i zanem. Go ebu Uwait sag aurai dacanem. Parisi agal tapaimaranemen dudu, mui go guzental guzenanem. Bo, nait tapaimaranemen dudu go ee mui ze mui asiu zanem. Go einen guzenanemen?”

34Yesus nug kolital awareun, “Air tub du wabun ziwas ebu, du daba, gonugau zaugul alai dabiag, ee ur maneu ta? Iz petak awarem, Go igul i guzenamau. 35Bo, aiu ses go du air wabun, go dudu ipal agen go ebalagab imai wanebiag, go petak go ziwas ebu, go ee ur mamam.”

36Guzenaimai, go nug tub tatau ze awareun, “Du tub nug gonugau tibur galau muz bigagaba, go gonugau tibur galau awau ebuan tibur galau zig ginampet kuataimai, muz ebu i sopuai macaneu. Du tub nug go igul guzenamau, gonugau tibur galau awau egwaimai, go tibur galau zig awau ginampet, tibur galau muz dual naliu i usalamau. 37Du tub nug wain ze awau meme galau muz ebu i goriai mahaneu. Go guzenamau, wain ze awau go siwalkuk aimai, muz meme galau bigagaimai, wain ze em ebu esikai numau. Meme galau go mui zilagamau. 38Wain ze awau go meme galau awau ebu goriai memen, naliupet damau. 39Du tub go wain ze muzin zaneu, go awau utaneu. Go enanem, ‘Muzin go naliupet.’”

Copyright information for `BMH