Luke 6

Zuda agal Imabun Ziwas go Ginam Zobu ebu.

Ginam Zobu tub Imanem Ziwas ebu, Yesus go gonugau tapaimaraneu dudu abai ereg, wit wai ula eiman betemen. Gonugau tapaimaraneu dudu agen wit dab oimai, ugaimai, zai zai betemen. Parisi dudu ipal agen uligaraimai, enemen, “Ag einen Imabun Ziwas ebu salau memen? Go ag Moses nugau kasai ze eg wai memen.”

Yesus nug kolital awareun, “Ag Devit gonugau alalanemen dudu abai ereg we wagarina, Uwait ulagwag macanemen ebuanbret zemen, ag abiu ta, ag go i abiu? Go Uwait nugau zaueim simai, gobret Uwait ulagwag muranemen biz ebu dareun oimai, gonugau dudu abai ereg zemen. Go gaul dudu agen zabun iboin tam. Uwait ula danemen dudu agen sag zanemen. Bo, Devit nug gonugau dudu abai ereg zemen. Ag go sikut nanalab tam ta?” Guzenaimai, Yesus nug awareun, “Du Nugau Nag, nugtal go imabun ziwas gumaneu, go ein igul guzenabun iboin.”

Yesus nug du tub ebeg noumeun kasai meun.

(Matiu 12:9-14, Mak 3:1-6)

Ginam Zobu Imabun Ziwas tub ebu, Yesus go gotulanemen zaueim simai, Uwait nugau ze duailel marai dareun. Du tub gonugau ebeg tubaim noumeun mui go gue gotulanemen zaueim dareun. Darena, ipal Parisi dudu mui kasai ze tapaimaranemen dudu abai ereg Yesus enibwag ze mabun go du kasaba, piabun en gumei daremen. Yesus go dudu goagal dabeleu abiu maimai, go ebeg noumeun du aureun, “Na usaiba, duailel amiagab alen” Go du usaimai, duailel amiagab alai tapai dareun.

Guzenina, Yesus nug Parisi dudu awareun, “Iz ag en kanabem, igual kasai ze nug Imabun Ziwas ebu igul naliu mabun emen ta, igul eg marabun emen? Du tub kasurai ta, eg murai?”

10 Guzenaimai, Yesus nug duailel unum uliag araimai, du go aureun, “Nait eben henen.” Du go aureun sul guzenina, gonugau ebeg naliu kolital getal naliu dareun sul usaleun. 11 Bo, Yesus nug go guzenina, uligaimai, dudu banban go aiag sisil ina, agzozou Yesus webiag, noumabun ze patemen.

Yesus nug gonugau ze oi aidabun dudu begurug sag egareun.

(Matiu 10:1-4, Mak 3:13-19)

12 Ziwas tub ebu, umaum Yesus go Uwait aurabun manam ebu simai Uwait aurai dareun. 13 Umaseu, gonugau tapaimaraneun dudu ularena, alina, dudu begurug sag egareun. Guzenai egaraimai, Uwait nugau ze emgasag oi aidabun dudu wanimag mareun. 14 Dudu go egareun, goagal wanimag gue: Saimon (Yesus nug go wanib tub Pita meun), gonugau amagul Andru, Zems, gonugau amag Zon mui, Pilip, Bartolomiu, Matiu, Tomas, tub Zems (Alpius nugau nag), tub Saimon (go ug tub wanib Serot ebuan), Zudas (Zems nugau nag), tub Zudas Iskariot gonug Yesus gonugau iwai zaugul agal ebeagab mareun.

Yesus nug duailel asiu kasareun.

(Matiu 4:23-25)

17 Yesus gonugau ze oi aidabun dudu egaraimai, go noi, em urun ebu gonugau tapaimaraneun duailel asiu abai ereg ipal duailel asiu, Zudia agaig ebuan mui, Zerusalem uzanan mui, Tair uzanan han, Saidon uzanan mui, go em unum gonun alai gotulai daremen ebu noun. Go duailel go gonugau ze duabun alemen, ipal duailel ebeu eg mui, wes eg mui unum Yesus nug kasareun. 19 Duailel goagen gonugau tibur galau pataimai, naliu usalanem. Gonugau gusig go eiman beteimai, duailel ebeu mui naliu usalanem.

Yesus nug oiagab naliu usalabun en ze awareun.

(Matiu 5:1-12)

20 Yesus nug gonugau tapaimaraneun dudu uligaraimai, awareun, “Inen duailel ag abiu agtal agal doropag gusig mab tam, agtal igul naliupet mab tam, ag oiagab naliupet damamen. Uwait nug ag gumaraneu.

21 Ei, ag go don, inen duailel ag Uwait nugau igul naliupet wabun salau gusig macanemen ag oiagab naliupet damamen. Einen, Uwait agal salau memen uligaimai, isanaramau.

Ei, ag go don, ulis ag weinai daremen, ag agal oiagab naliu usalai dareu. Aiu ses ag siksikamamen.

22 Aiu ses, ag Du Nugau Nag sesamorai aidaremen, duailel agen ag en aiagsisilaimai, agal wanimag eg wai mamam, go guzenebi, ag agal oiagab naliu usalamau. 23 Go igul ag ebalagab guzenebi, ag oiagab eg i umau, oiagab naliu maimai, siksikamamen. Einen, ag go igul guzenamamen, Uwait nug ece ipal naliupet usalai mareun Mesgai wag dareu aiu ses umamen. Getal agal embigeg Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu go igul eg go ebalagab guzenaital guzenemen.”

Yesus nug oiagab eg usalabun en ze mareun.

24 Yesus nug kolital eneun, “Ag duailel ag ulis esab asiu mui, ag ulis suban siksik an, aiu ses ag tamacag damamen.

25 Ag duailel ag ulis ee asiu zemen, biguiag zuaneu, aiu ses ag we ugaramau.

Ag duailel ag ulis siksikaimai daremen, aiu ses ag oiagab weinai mui damamen.

26 Ag ulis suban daremen. Dudu ipal go Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu darem anem. Go polu ze maranem. Bo, agal embigeg agen agal ze petak aimai dabilaimai, goagal wanimag wag maranemen. Ulis, duailel agen agal wanimag wag macanem, go naliu tam. Ag bisomagar, aiu ses ag uhu banou umamen.”

Yesus nug duailel agal iwai zaiagar abai ereg suban dabun en awareun.

(Matiu 5:38-48, 7:12a)

27 Yesus nug kolital eneun, “Ag go don, agal iwai zaiagar abai i iwaiman. Duailel agen agal enimag ebu polu ze mebiag, agen igul naliu go duailel ebalagab mamamen. 28 Ag go dudu agen ag eg marabun aidanem, agen suban dabun ze awaran. Ag go dudu agen ag eg marabun aidabi, agen Uwait auran, Uwait nug go dudu isanaramau. 29 Bo, du tub nug nait siben naliu eiman waba, koli kekulemen, siben nanaceiman moromena, wamau. Du tub nug nait tibur galau wagan uba, na galinien. Utemen, nait tibur galau tub mui umau. 30 Du tub nug nait esab wabun aba, na i galinen. Na go moren. Du tub nug nait esab oi unaba, koli mizabun i auren. 31 Ein igul naliu dudu ipal agen ag ebalagab mabun dabelebiag, agen go igul naliu dudu ipal ebalagab guzental guzenaramamen.

32 Dudu ipal agen, ag en oiagab noumebiag, agen mui koli go dudu en sag oiagab noumamau. Guzenamamen, Uwait nug ag tub ece naliu maramau ta? Igul eg macanemen dudu mui ag guzental guzenanemen. 33 Ag dudu ipal igul naliu tub ag ebalagab mebiag, agen mui ag naliu gumaramamen, ein ece naliu umamen? Dudu igul eg macanemen ag mui go igul guzental guzenanemen. 34 Ag du tub agal ece muranemen, agal dabeleu go gue esab kolital maramau, anemen ein ece naliu Uwait nug ag maramau? Igul eg macaneu du mui go du tub esab muraneu, gonugau dabeleu, du go nug esab koli murabun en dabilaneu. 35 Ag go igul uteiban, agal iwai zaiagar en oigab noumaimai, suban isanaramamen. Ag igul naliu agal iwai zaiagar ebalagab macan. Ag dudu esab maraiban, kolital goagen agal esab koli marabun en i dabilan. Ag guzenamamen, aiu ses ag ece banou umamen, ag Uwait Ban nugau gelegul pet damamen. Uwait go dudu ece gaul maraneun, agen go i auranemen. Dudu naliu mui, dudu eg abai ereg, Uwait nugtal subantal gumiganeu. 36 Agal memeag, Uwait nug ipal duailel en ougab siksikaneu pet, ag mui dudu ipal en oiagab siksikaba, isanaramau.”

Agen dudu ipal agal igul, agal dabeleu eiman i sisiaran.

(Matiu 7:1-5)

37 Yesus nug kolital eneun, “Ag dudu ipal agal igul i sisiamamen. Ag guzenamamen, Uwait nug mui agal igul i sisiamau. Ag du tub nugau igul eg i pian. Ag guzenamamen, Uwait nug mui agal igul eg i pimau. Ag du tub nugau igul eg utebi, Uwait nug agal igul eg utei maramau. 38 Ag dudu ipal esab maranemen sul, Uwait nug ag esab maramau. Ag dudu esab asiu marebi, Uwait nug mui ag kolital esab asiu maramau. Gonug agal zo oug kolital esab asiu zulagaba, zo kapaba, kolital esab asiu zo oug zulagaba, agal zo kapamau. Ag esab asiu umamen. Ag dudu ipal ebalagab ein igul macanemen sultal, Uwait nug ag ebalagab mui guzental guzenamau.”

39 Yesus nug tatau ze tub awareun. “Du tub ameg tapeleun, gonug du tub ameg tapeleun zaug abu abai murabun iboin ta, tam ta? Go dudu aliag amiag tapeleun zaug zaug auramau, zaug dual eregtal ob oug alai numam. 40 Mogoi tub go gonugau tapaimoroun du zilaorabun iborain tam. Go aiu ses ze unum doimai, suban sesamoramau, petak go gonugau tapaimoroun du sul usalamau.

41 Na einen zaun nugau ameg ebu esues ginampet oi abun uligem? Nait amen ebu a tatau dareu na piab tam ta? 42 Nait amen ebu a tatau banou darendai, na erunai nait zaun nugau ameg ebu esues oi abun aurem. Na polumaranemen du, amegai a tatau banou nait amen ebu dareu oi heiba, kolital naliu abu uligaimai, petak zaun nugau ameg ebu esues dareu go oi hei moren.”

A dab naliu mui, a dab eg mui.

(Matiu 7:16-20, 12:33-35)

43 Yesus nug awareun, “A naliu dacaneu, go dab eg i useg macaneu. A eg go dab naliu i useg macaneu. 44 A unum dareu, goagal dab ata atain useg macaneu. Wain dab go gaen zabub ebu i useg macaneu. Dudu ag sabug dab ebulig ziu ebuan wanemen ta? Tam pet tam. 45 Du naliu go gonugau dabeleu naliu mui go ze naliu gonugau ougab oug usalai zuna, ze macaneun. Du eg go gonugau dabeleu eg mui go ze eg macaneu. Ein dabeleu gonugau ougab oug daneu, go usalai zuna, gonugau ogusau eiman ze macaneu.”

Zau mabun igul aliag.

(Matiu 7:24-27)

46 Yesus nug kolital eneun, “Ag einen, iz ‘Dubanou Ban, Dubanou Ban.’ ailanemen? Ag einen izal ze i sesamoranemen? 47 Ag go don! Du tub go iz waiab alaimai, izal ze doimai, sesamoraneu. Iz gonugau igul ag ebalagab abai maremin, pimamen. 48 Go du izal ze doimai, sesamoraneu, go igul go enai. Du tub go zau mabun aimai, amegai ob elei noi beteimai, aiwag peimai, zau sanag gusig eun. Ze banou noimai, zewei banou noun, go zau go gusig dareun. Einen, go aiwag ebu zau sanag heun. 49 Du tub go izal ze doimai, sesamorab tam, go enai, go zau us nogoug ebu zau ob eleimai, zau sanag heun, go zau gusig hiab tam. Ze banou noimai, zewei banou noun, zau go unum zewei nug oi waneun. Du go Uwait nugau ze doimai, i sesamoraneu.”

Copyright information for `BMH