aMalakai 3:1

Luke 7

Yesus nug du tub kasai meun.

1Yesus go Uwait nugau ze duailel unum marai poaimai, go Galili ze gasag Kapaneam uzan beteun. 2Go uzan du tub, go malai dudu agal gumaraneun du banou, nugau salau du go ebeu mui. Gonugau salau du gonugau salau ze aurina, suban sesamoraneu. Gonun, gonugau du banou go en ougab noumeun. Go du ebeu banou oimai, noumabun ina, go du banou go gonugau salau du en bisou peun. 3Guzenaimai, go du banou go Yesus Kapaneam uzan zoimai dareun ze doimai, gonug ipal Zuda agal dudu banban palautarendai, alai gonugau salau du kasabun aurabun betemen. 4Dudu goagen Yesus waugab simai, ze gusig auremen, “Du gonug ig suban gumiganeu gonugau salau du noumamoroi, gonun, na beteimai, kasoren. 5Go ig Zuda duailel suban isaniganeu. Gonugtal igual gotulaimai, Uwait nugau ulagwag murabun zau mai migeun.”

6Guzenaimai, Yesus go du banou nugau salau dudu sesamarai beteun. Uzan go waugab betena, go du banou nug, Yesus ze guzenai palautai moroun, “Dubanou Ban, iz igul eg macanem du, gonun, na izal zaueim i alen. 7Iz du eg, gonun, iz na wautab bitabun iborain tam. Bo, na onsau eim sag ze memen, izal salau du go naliu usalamau. 8Iz mui dudu banban agal piagsal dacanem. Ipal malai dudu go izal pisal dacanemen. Izal malai du tub auranem, ‘Na e alen,’ aurina, alaneu, tub auranem, ‘Na ulib e beten,’ aurina, bitaneu. Izal salau du ‘Na e salau men,’ aimai aurina, salau macaneu.”

9Yesus go ze go doimai, go esilakeun. Go koli kekulaimai, go duailel go sesamorai betemen awareun, “Iz petak pet awarem, iz Israel du tub e du sul gonugau ougab petak eun i pemin.” 10Go dudu goagal banou nug palautareun go koli betemen, salau du go naliu usaleun pemen.

Yesus nug Nein uzanan mogoi noumeun usai meun.

11Ziwas mazicina, Yesus uzan tub wanib Nein, go uzan beteun. Gonugau tapaimaraneun dudu abai ereg ipal duailel asiu abai ereg betemen. 12Yesus go uzan gilan og waugab go darena, du tub noumeun imai alemen, Du noumeun gonugau anag, mogoi tub tamacag, gonugau mogoi go tutak, gonugau gamu mui getal noumeun. Go uzanan duailel asiu go air dual ereg sesamorai alemen. 13Dubanou Ban go air go uligaimai, bisou peun. Go air go aureun, “Na i manilmen.”

14Yesus go du go noumeun waugab beteimai, du noumeun biz ebu ebeg meun. Guzenina, du noumeun go dudu agen biz mui gamacai alemen go ebu tapai daremen. Yesus nug eneun, “Mogoi, iz aizem, na asen.” 15Go du noumeun koli usaimai, gonugau biz ebu hoboi daimai, go zeze meun. Guzenina, Yesus nug mogoi go imai aimai, gonugau anag moroun.

16Guzenina, duailel unum uminaimai, Uwait nugau wanib ulagwag moroimai, goagen enemen, “Uwait nugau ze doimai, awaraneun du tub ig ula aleun. Uwait gonugau duailel isanarabun aleun.” 17Duailel go Zudia agaigan mui ipal em Zudia pezoroan mui uzan ata atai wanemen, agen go igul Yesus nug salau meun ze marai marai aidarenar.

Ze ziwaraneun du, Zon nug gonugau tapaimaraneun dudu aliag Yesus waugab palautareun.

(Matiu 11:2-19)

18Zon nugau tapaimaraneun dudu agen Yesus nugau igul unum Yesus nug meun uligaimai, Zon alai auremen. Aurina, Zon nug gonugau tapaimaraneun du aliag, Yesus waugab palautarena, guzenai kanabai awaremen, “Dudu agen du tub banou alamau emen. Na go du ta, ta, ig du tub aiu ses alamau gumamam ta?”

20Go dudu agen Yesus waugab alaimai, kanabemen, “Ze ziwaraneun du, Zon nug ig na en kanabizabun palautigeun, ‘Na alai Israel duailel imarabun alemen ta, ig du tub alamau gumamam?’”

21Ziwas go ebu Yesus nug duailel asiu ebeu eg mui kasareun. Wes eg mui dudu unum kasareun. Dudu ipal ameag tapeleun mui amiag oiteun, go koli em pemen. 22Guzenaimai, Yesus nug koli go dudu aliag awareun, “Ag ein ze domen, agal amiag nug ein igul pemenin go unum, koli betei Zon auran. Ameag tapeleun dudu go kolital ameag oitaba, em pimamen. Aramag egugweun dudu ag abu aidamamen. Dudu ebeu leprosi mui ag kolital naliu usalem. Dabuiag utub dudu ag kolital ze suban dom. Noumemen dudu ag kolital awau asamam. Aunagul dudu ag Uwait nugau Ze Naliupet dom. 23In du go iz en ougab petak anem, go gusig tapai damau, go du gonugau ougab naliu usalamau.” 24Yesus nug Zon nugau ze duailel gotulai daremen ebu awareun, “Ag du tamacag uzan em ula ebu Zon waugab ein esab piabun betemenin? Ag waliwal tub wol nug patena piabun betemenin ta? 25Ag ein betei pemenin? Ag du tub naliu maimai dareun betei pemenin ta? Dudu ag tibur galau tibur galau naliu mui, ag ecesab asiu mui han, ag uzan zau naliu ebu danemen. 26Ag iz ailan, ag ein piabun betemenin? Uwait nugau ze doimai, awaraneun du tub ta? Go petak pet. Iz petak awarem go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du. Gonug ipal Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu zilarai dareu. 27Zon go du getal Uwait nugau ze nug aneun, ‘Uwait nug eneun

“Iz izal ze oi awarabun du palautem, amegai alai, nait abu tuguiai kalai mizamau.” ’ a 
28Iz ag petak pet awarem, Zon nug e em ebuan duailel unum zilarai dareu. Bo, du in go Uwait nugau ameg ebu wanib ulagwag tamacag, gonug eneu, ‘Uwait izal gumilaneu du banou, iz go pigsal darem’ go du nug Zon zilacoroi dareu.”

29Duailel unum go ze doimai, ipal duailel abai ereg, ipal aiwag wanemen dudu abai ereg, agen enemen, “Petak Uwait nugau igul tuguianau pet.” Getal, ag Zon nug ze ziwareun, gonun, ag guzen anemen. 30Parisi dudu mui, kasai ze tapaimaranemenin dudu abai ereg, ag Uwait nugau igul naliu sesamorabun utanemen. Guzenaimai, Zon nug ze ziwabun awarina, utemen.

31Yesus nug duailel awareun, “Iz ulisan duailel ein sul anai? Iz agal igul ein sul anai? 32Ag geleagar ginaginam agen em nogoug ebu hoboi daimai, ipal geleagar abai ereg onaimai guzenai agag ularamam, ‘Ig air wanemen pulel huemun, bo, ag ilanab tam.’ ‘Ig du noumaneun kabal wemun, bo, ag manilmab tam.’ 33Ze ziwaraneun du, Zon zoimai, ipal ziwas ebu, go ee mui wain ze mui i zaneu. Guzenina, goagen auremen, ‘Zon go wes eg mui,’ emen. 34Du Nugau Nag alaimai, go wain ze ee mui zinarai, agen enemen, ‘E du uligan, go bo sul ee asiu zaneu. Go aiwag wanemen dudu mui igul eg macanemen dudu abai ereg, ee zaneu.’ 35Uwait nugau Ah Wes omen duailel ag petak Uwait nugau dabeleu naliu go abiu mamamen.”

Abuan air tub nugau ze sous naliupet oimai, Yesus nugau arab uluseun.

36Parisi du tub nug, Yesus gonugau zaueim ee zabun imai beteun. Yesus go zaueim go beteimai, ee zabun hoboun. 37Go uzanan air tub go igul eg mui daneun. Gonug Yesus Parisi du nugau zaueim ee zaizai dareu ze doimai, go gunip tub naliu ze sous naliu zoun oimai, aleun. 38Air go zoimai, Yesus waugab tapai daimai, weinai dareun. Gonugau ameg ilau nug Yesus nugau arab ebu noun. Nuna, gonugau gagalig ulig uiaban sil go ameg ilau Yesus nugau arab ebu gules aimai, gonugau arab zukzukaimai, ze sous go oimai, Yesus nugau arab ebu esikeun.

39Guzenina, go Parisi du go peimai, dabeleun, ‘E du go Uwait nugau ze doimai, awaraneun du zob, go abe meu zob, air go inug go pateu. Go abiu mamau air go gue abu ebuan air.’

40Yesus nug go Parisi du nugau dabeleu abiu maimai, eneun, “Saimon, iz ze tub aizamoroi.” Saimon nug koli Yesus aureun, “Dubanou Ban nait ze ailemen, duai.”

41Yesus nug guzenai aureun, “Du aliag go beteimai, du tub ebu aiwag oimai, auremen ‘Nait aiwag ameg aiu ses koli mizamam.’ Du tub go aiwag handret tabkuai (500) sag oun, du tub nug mui guzental go aiwag houhou tabkuai (50) sag oun. 42Goagen koli gonugau aiwag murabun iborain tam, gonun, go aiwag atag pateun du nug awareun, ‘Ag go aiwag en i dabelen, iz gaul patem.’ Go dudu aliag, inug go go du en ougab banou noumeun?”

43Saimon nug koli guzeneun, “Izal dabeleu go du go aiwag asiu handret tabkuai (500) sag oun.”

Yesus nug koli Saimon aureun, “Na go ze petak pet anem.”

44Guzenaimai, Yesus nug air go dareun eiman kekulaimai, Saimon aureun, “Na e air amen nug uligem ta? Iz nait zaueim zomin, na izal aram ulusabun ze i milem, bo, e air go ameg ilau nug izal aram ulusaimai, gonugau gagalig uligsil guleseun. 45Na iz nait zaueim imailai zomen na iz zukzuk ilab tam, e air nug iz zuna, go nug izal aram zukzukaimai, utilab tam. Na ze sous izal gagali ebu esikab tam, bo, e air nug izal aram ze sous naliu sil unum ziwileun. 47Gonun, ulis iz aizem, gonugau igul eg asiu macaneu, izan gonugau igul eg unum zilagai morom. Einen, gonugau ougab iz en noumeun. Bo, du in go igul eg ginampet meun, izan gonugau igul eg zilagai moromin. Gonug iz en ougab oug ginamtal noumeun.”

48Guzenaimai, Yesus nug abu ebuan air go aureun, “Izan nait igul eg unum zilagai mizem.”

49Dudu ipal go ereg go dual ee zai daremen go ze doimai, agzozou zeminar, “E du in, go igul eg zilagai marabun, iborain ta?”

50Yesus nug air go aureun, “Nait ounab iz en petak emen, gonun, na koli naliu usalemen. Gonugun, ulis nait ounab iau holanau mui alien.”

Copyright information for `BMH