aAisaia 6:9

Luke 8

Ailel ipal Yesus gonugau tapaimaraneun dudu abai ereg isanarai betemen.

1Ziwas tub ebu, Yesus go gonugau tapaimaraneun dudu begurug go ban uzan mui uzan ginaginam mui beteimai, Uwait nugau ze duailel maremenin. 2Ziwas go ebu, wes eg ipal ailel agal oiagab oug dareun Yesus nug oi aleun. Air tub gonugau wanib Maria go Magdala uzanan Yesus nug wes eg kwali oi ai moroun. 3Du tub gonugau wanib Kusa, go Herot nugau zau gumaneun du. Herot go gue emgasag gumaneun du banou. Go du nugau wau gonugau wanib Zoana mui, air tub wanib Susana mui, ailel ipal han, go Yesus nugau tapaimaraneun dudu abai ereg sesamaraimai, wanemen. Go ailel agen agal aiwag mui, ecesab mui, oimai, Yesus nugau tapaimaraneun dudu abai ereg isanarai wanemen.

Du ee ug ougem heun.

(Matiu 13:1-9, Mak 4:1-9)

4Duailel uzan ata atai ebuan Yesus waugab alemen unum alai gotulina, Yesus nug tatau ze tub awareun, “Du tub ee ug iabun gonugau ougem beteun. Ee ug ipal abu ebu alai noun. Guzenina, dudu agen tapaimemen, meg asiu zoimai egei zemen. 6Ee ug ipal em ai ebu alai noun. Go ee ug walu zoun. Go em ze tamacag. Guzenaimai, go ee ug walu zoimai, noumemen. 7Ee ug ipal ebgeleu kulam ziu oug noimai, walu zoun. Kulam nug oi zendai, suban tapabun iborain tam. 8Ee ug ipal em naliupet ebu alai noun. Ee ug go em naliu ebu alai noun, go ee ug naliupet walu zoun. Walu zoimai, go useg asiu manar, ipal useg 100 manar.” Yesus guzenaimai, duailel awareun, “Duailel ag dabuig a aba, ag go tatau ze doimai, zebigeg abiu mamamen!”

Yesus nugtal nug nugau tatau ze zebigeg aneun.

(Matiu 13:10-17, Mak 4:10-12)

9Yesus nugau tapaimaraneun dudu agen tatau ze zebigeg go erunai ina. 10Gonug koli awareun, “Uwait nug duailel gumarabun igul getal wageimai dareun. Ulis ag izal tapaimaranemin dudu, gonun, zebigeg go i marem. Ipal duailel ag tatau ze* sag duanemen

Gonugun, ag amiag nug piab piab emen, bo, suban i pemen. Ag ze dabuiag nug duaneu duaneu, bo, ag go zebigeg i abiu.” a 

Yesus nug ee ug nugau tatau ze en zebigeg awareun.

(Matiu 13:18-23, Mak 4:13-20)

11Yesus nug guzeneun, “Go tatau ze gonugau zebigeg enai Go ee ug, go Uwait nugau ze. 12Ipal ee ug abu ebu noun, go enai duailel go Uwait nugau ze doimai, Wes eg nug zoimai, agal oiagab an ze oi waneun. Gonugau dabeleu, go guzenai, ag oiagab petak i mebiag, Uwait nug ag kolital i igaramau. 13Ipal ee ug aimar ebu noun, go enai, duailel ze doimai, siksikinar. Ee ug ginib em oug nuab tam. Gonugau zebigeg enai, agal oiagab petak emen, gue ginampet. Uhu ziwas tub ebu, ag Uwait nugau ze utamamen. 14Ipal ee ug ebgeleu kulam ziu oug noun, go enai, duailel ze doimai, betei betei beteimai, uhu ata atai oimai, oiagab eg uba ta, em ebuan esab mui ereg, em ebuan igul mui ereg, uligaimai, siksikaimai, Uwait nugau ze dabuiag sikamau. Guzenaimai, go ee ug salau naliu tam. Tam. Ag Uwait nugau ze unum utamamen. 15Go ee ug em naliupet ebu noun, go gonugau zebigeg enai, duailel ze doimai, gusig patemen, goagal oiagab petak eun. Ag gusig damamen. Go guzenai, ag ee ug useg naliu maneu sul asiu mamamen.”

Al mis oug wageimai macanemen.

(Mak 4:21-25)

16Yesus nug koli eneun, “Du tub nug al usaimai, mis oug ta, biz pigsal i macaneu. Go al usaimai, wag asai mina, dudu ipal zaueim alaimai, al go pianem. 17Ein ece agal oiagab oug wageimai dareu unum araog zumau. Ein ece dudu agen kulai macanemen unum al hilanau ebu zuba, dudu pimam. 18Ag suban danemen, ze go don. Bo, du tub go ipal dabeleu naliu mui, go du Uwait nug ipal dabeleu naliu morou. Bo, du in go dabeleu naliu tamacag, gonugau dabeleu izatal dabeleu naliu mui aneu, Uwait nug gonugau dabeleu ginampet patai dareu go unum koli ebegalaumau.”

Yesus nugau anag, amagul abai ereg go piabun zomen.

(Matiu 12:46-50, Mak 3:31-35)

19Ziwas go ebu, Yesus nugau anag, amagul abai ereg, Yesus piabun alemen. Go ebu duailel asiu gotulai daremen, gonun, go Yesus waugab siabun iborain tam. Gonun, goagen zau og tapai daremen. 20Dudu ipal agen piaraimai, betei, Yesus auremen, “Nait anan, amaiar abai ereg, na peizabun alemen, uzaneim tapai darem.” 21Go guzenai aurina, Yesus nug koli go duailel awareun, “Inen duailel ag Uwait nugau dabeleu sesamoranemen, go duailel ag petak izal anikai magite.”

Yesus nug wol banou usaleun aurina, wol tameun.

(Matiu 8:23-27, Mak 4:35-41)

22Ziwas tub ebu Yesus go gonugau tapaimaraneun dudu abai ereg tebil ginampet ebu simai, awareun, “Igag tubaiman matelai bitab.” Awarina, betemen. 23Ula betena betena, Yesus go gabueun. Gabuai darena, wol banou zoimai, go tebil ze nug oi zabuneun. Guzenina, dudu unum uminemen. 24Yesus nugau tapaimaraneun dudu agen beteimai, Yesus asoroimai, auremen, “Dubanou Ban, ig ze nug oigai zamoroi.” Gonug asaimai, go wol ze mui kagagai awarendai, iautal so eun. 25Gonug koli gonugau tapaimaraneun dudu awareun, “Agal oiagab petak emen eruab?” Goagen uminaimai, dabeleu asiu oimai, enemen, “Ein du eneneg? Gonug wol mui, ze mui awarina, go gonugau ze doimai, sesamoranem.”

Yesus nug du tub wes eg mui kasai meun.

(Matiu 8:28-34, Mak 5:1-20)

26Go guzenaimai, Yesus nug mui gonugau tapaimaraneun dudu abai go tebil ebu Gerasa uzan, Galili agaig tubaiman betemen. 27Tebil betei gasageim imena, Yesus kuanai noun. Go uzan du tub go wes eg mui dareun. Go Yesus waugab zoun. Ziwas getgetal, go tibur galau i tuganeu go burum daneu. Go zaueim i ninaneu. Tam, go eb ob hiacanemen pip ninaneu. 28Go du nug Yesus peimai, piecaimai, alai Yesus nugau arab waugab taubibieun. Gonug gusig ulaimai, Yesus aureun, “Yesus, na Uwait wag dareu nugau nag. Na iz erunilamam? Iz Uwait nugau wanib gusig pataimai, aizem, na iz uhu i milen.” 29Go guzenai aureun, einen, getal Yesus nug go wes eg go du ebu alien aureun. Go ebu, go wes eg nug pie eun. Umkoskos go wes eg nug go du ougab oug daneu. Dudu ipal agen go du umkoskos gumei danem. Goagen gosen mui arab ebeg otoi macanemen. Gonug us gusig mui,sen mui, kitkuat aneun. Wes eg gonug go du imai aimai, du tamacag uzan macaneu.

30Yesus nug kanabeun, “Nait wanim in?” Gonug koli aureun, “Izal wanim Asiu.” Go einen, wes eg asiu go du nugau ougab oug dareu. 31Go ebu, go wes eg agen Yesus auremen, “Ig ab banou ebu i palautigen.”

32Ipal bo asiu em manam tubaiman ee zai daremen. Go ebu, go wes eg agen Yesus gusig ze auremen, “Ig utigemen, bo, go darem agal oiagab oug numam.” Guzenai aurina, Yesus nug awareun, “Iboi, ag alian!” 33Guzenai awarendai, wes eg goagen du go uteimai, bo agal oiagab oug nomen. Go bo agen pigai beteimai, em eg ebu silikaimai nomen. Go noimai, ze unig oug noimai, ze zaimai, noumemen.

34Guzenina, bo gumaranemen dudu go igul go uligaimai, pigai uminai wanemen. Goagen beteimai, go ze go uzan mui, emgasag mui, unum awaremen. 35Gonun duailel go ze go doimai, goagen alai Yesus waugab alaimai, go du wes eg oi hai moroun pemen. Goagen du go dabeleu naliu mui tibur galau tugaimai, Yesus nugau arabugab hoboi darena, pemen. Peimai, duailel go uminemen. 36Go dudu go Yesus nug go du kasoroun uligaimai, goagen dudu ipal i abiu daremen, go igul meun unum betei awaremen. 37Go ebu, go em nogoug Gerasa uzan waugab gonun duailel agen Yesus auremen, “Na ig utigaib, alien.” Go uminaimai, Yesus guzenai auremen. Guzenina, Yesus gonugau tapaimaraneun dudu abai tebil wag simai, agal uzan koli wanemen.

38Go du go getal wes eg mui dareun naliu usaleun, gonug beteimai, Yesus gusig aureun, “Dubanou Ban, iz na ibaiz unai, na iz io ailamam ta?” Bo, Yesus nug koli go du aureun, “Na nait uzan beteib, Uwait nug e igul na ebizab meun betei duailel awaren.” Guzenai aurina, go du gue gonugau uzan beteimai, Yesus nug gonugau wes eg oi hai moroun, gonugau uzanan duailel unum awareun.

Zairus nugau aleg mui tub ebeu air du dual kasareun.

(Matiu 9:18-26, Mak 5:21-43)

40Yesus gonugau tapaimaraneun dudu abai ereg kolital tubaim alina, duailel ag go uligaimai, go siksikemen. Einen go Yesus gonugau tapaimaraneun dudu abai go gumarai daremen. 41Du tub gonugau wanib Zairus, go Zuda agal gotulanemen zau gumaneun du tub. Gonug Yesus nugau arab waugab zoimai, taubibiaimai, Yesus gonugau zau bitabun aureun. 42Einen, gonugau aleg tutak sag gonugau wai begurug sag go noumamoroi. Yesus du go sesamorai betei betena, duailel asiu unum tubaim tubaim sesamorai betemenin. 43Go ula ebu, air tub go geil ebeu umkoskos waneu, gonugau ebeu go wai begurug sag dareun. Du tub nug go kasabun iborain tam. 44Go air go Yesus waugab zoimai, Yesus nugau tibur galau siu patena, go ebeu eg waneun. 45Yesus nug duailel kanabai awareun, “Inug iz gagileu?” Duailel agen enemen, “Ig i abiu.” Pita nug aureun, “Dubanou Ban, duailel asiu na wautab daremen, nait tibur galau gagorom.” 46Yesus nug eneun, “Du tub nug iz gagileun. Iz abiu, einen, izal gusig ipal waneun.”

47Go air go igul meun wagemabun iborain tam, gonun, duailel amiagab zoimai, Yesus nugau arab waugab taubib weun. Air gonug gonugau ze unum Yesus aureun. 48Yesus nug air go aureun, “Ainag, nait ounab petak eun, gonun, nait ebeu waneun, nait ounab iau dabun a alien.”

49Yesus go air go aurina aurina, du tub Zairus nugau zauan alaimai, Zairus aureun, “Zairus, nait ainag noumeun, na tapaimaraneu du salau i moren.” 50Yesus nug go ze doimai, Zairus aureun, “Na umin ien. Nait ounab petak en. Go ainag awau dareu, go noumab tam.” 51Yesus go du gonugau zaueim beteimai, Pita, Zon, Zems abai ereg, ainag nugau memeg anag abai sag imarai sieun. Gonug im gebena, ipal duailel uzaneim daremen. 52Gonun duailel ainag go en oiagab egwina, weinai daremen. Yesus nug awareun, “Ag einen weinai daremen? Go ainag noumab tam. Go gabuai dareu.” 53Guzenai ze mina, gonun duailel go Yesus nugau ze doimai, go welemen. Goagal dabeleu go gaul polumai dareu emen. Einen, go abiu go ainag noumeun. 54Yesus nug ainag nugau ebeg pataimai, uloroimai, aureun, “Ainag, na asen.” 55Guzenina, go ainag noumeun gonugau dorog koli zuna, waseun. Yesus nug ainag go ee morobi, zabun, en awareun. 56Gonugau memeg anag agen igul go uligaimai, esilakinar. Bo, Yesus nug go igul meun, dudu ipal i awarabun en gusig awareun.

Copyright information for `BMH